1 варыянт Як могуць быць связаны паміж сабой аднародныя члены сказа? Правільныя адказы выпішыце
Дата канвертавання18.02.2017
Памер76.66 Kb.
Тэст па тэме “ Аднародныя члены сказа”

1 варыянт

 1. Як могуць быць связаны паміж сабой аднародныя члены сказа? Правільныя адказы выпішыце:

А) інтанацыяй і злучнікамі;

Б) толькі інтанацыяй;

В) інтанацыяй і прыназоўнікамі.

2. Выпішыце сказы, у якіх ёсць аднародныя члены.

А) У зялёнай траве растуць розныя кветкі.

Б) снег услаў зямлю і дахі дамоў бялюткім абрусам.

В) Пайшоў драбнюткі, але спорны дождж.

Г) Хутка да кармушкі зляцеліся птушкі.
3. Якія члены сказа з’яўляюцца аднароднымі? Выпішыце правільны адказ.

Зноў заспявала, зайграла, загаманіла вясна. (П. Броўка)

А) Дзейнікам;

Б) Выказнікам;

В) Даданыя члены.


4. Выпішыце сказы, у якіх знакі прыпынку пастаўлены правільна.

А) Гулі чмялі і пчолы на сініх чабарах.

Б) Узняўся моцны вецер, але хмары не разагнаў.

В) Зазелянелі, і палі, і лугі, і лясы.


5. Выпішыце сказы, у якіх паміж аднароднымі членамі неабходна паставіць коскі.

А) Раніца была пахмурная (?) але бязветраная.

Б) Шануй (?) і паважай працу кожнага чалавека.

В) Я думаю аб міры (?) аб шчасці (?) і спакоі на зямлі.


6. Выпішыце сказы, у якіх галоўныя члены падкрэслены правільна.

А) Машыніст вядзе поезд.

Б) Ясь вывучыў урокі.

В ) На нашых палях расце бульба, пшаніца, кукуруза, лён.


7. Выпішыце складаныя сказы.

А) Прыйшла з вятрамі восень, шуміць высокі лес.

Б)Наліліся сокам спелыя брусніцы.

В) Адкрасавала жыта, і пачаў налівацца колас.

Г) Кіпіць работа ў полі.
8. колькі ў тэксце сказаў з аднароднымі членамі? Правільны адказ выпішыце.

У садку растуць адуванчыкі. Наччу яны адпачываюць, сціскаюцца ў тугія пупышкі. Раніцай кветкі запальваюць свае яркія, жоўтыя сонейкі. ( Р.Ігнаценка)

А) 1;

Б) 2; В) 3.Тэст па тэме “ Аднародныя члены сказа”

2 варыянт

 1. Якія з гэтых прымет адносяцца да аднародных членаў сказа?

А) адказваюць на одно і тое ж пытанне;

Б) могуць быць толькі галоўнымі членамі сказа;

В) могуць быць як галоўнымі, так і даданымі членамі сказа;

Г) у сказе звязаны з адным і тым жа словам.
 1. Выпішыце сказы, у якіх ёсць аднародныя члены.

А) Лес гамоніць і спявае.

Б) Каля лесу працякала рака.

В) Па берагах рэк растуць вольхі, вербы, бузіна.

Г) У лесе звінелі, пераліваліся птушыныя галасы.
 1. Якія члены сказа з’яўляюцца аднароднымі?

Сонца ў небе ззяе, шчодра лье сваё цяпло.

А) Дзейнікі;

Б) Выказнікі;

В) Даданыя члены .
 1. Выпішыце сказы, у якіх галоўныя члены падкрэслены правільна.

А) На лузе растуць люцікі, смолкі, рамонкі, званочкі.

Б) Птушкі прыляцелі ў поле, у лес.

В) На градках спеюць агуркі, памідоры, гарох і боб.

Г)Возера іскрыцца і зіхаціць на сонцы.


5. Выпішыце сказы, у якіх знакі прыпынку пастаўлены правільна.

А) Ажына, і лотаць, і дзікі чарот разносілі водар навокал.

Б) Да кармушкі прыляцелі сініцы снегіры.

В) Дым не падымаўся, а плыў над зямлёй.


6. Якія сказы называюцца складанымі.

А) Сказы, у якіх некалькі слоў.

Б) Сказы, у якіх ёсць даданыя члены сказы.

В) Сказы, у якіх два ці больш простых сказаў.


7. Выпішыце складаныя сказы.

А) Ціха сасонка шумела, ледзь варушыла галлём.

Б) Каля высокіх хат цвітуць вяргіні і астры, лётае ў паветры лёгкае павуцінне.

В) Сонца высока плыве ў сінім небе і шчодра лье на зямлю цеплыню і святло.


8. Колькі простых сказаў у гэтым сказе?

Сонца яшчэ не зайшло, а на блакітным небе ўжо з’явіўся бледны месяц.

А) 3; б) 2; в) 1.


Тэст па тэме “Назоўнік”

1 варыянт


 1. Адзначце знакам “+” назоўнікі 1-га скланення:

а) каваль;

б) кніга)

в) жалеза;

г) печ;


д) кузня.

 1. Адзначце знакам”+” скланенне выдзеленага назоўніка.

Ластаўкі вясной крыху затрымаліся ў дарозе.

а) 1е;


б) 2-е;

в) 3-е.


 1. Адзначце знакам “+” склон, у якім назоўнік не можа ўжывацца без прыназоўніка:

а) давальны;

б) творны;

в) месны.


 1. З якім склонам ужываюцца прыназоўнікі ад, без, да, для, з, каля, у? Адзнначце правільны адказ знакам “+” :

а) з родным;

б) з вінавальным;

в) з творным.


 1. Які склон назоўнікаў ужыты ў словазлучэннях дзякаваць настаўніку, радавацца поспеху, дапамагаць бабулі. Адзначце знакам “+” правільны адказ:

а) родны;

б) давальны;

в) месны.


 1. У якім склоне стаяць выдзеленыя назоўнікі? Правільны адказ адзначце знакам “+”.

Мінуў стракаты шумны май,

павальнай хваляй жодзіць жыта,

цямнее луг, сінее гай,

рачулка дрэмле пад ракітай.

А. Русецкі.

а) у вінавальным;

б) у назоўным. 1. Адзначце знакам “+” назоўнікі, якія не змяняюцца:

а) метро;

б) поле;


в) кіно;

г) малако;

д) кафэ


 1. Адзначце знакам “+” словы, у канчатках якіх пішацца літара і:

а) ад навук..;

б) па рабоцк..;

в) пра дзяўчынк..;

г) на зямл.. . 1. Адзначце знакам “+”, якім членам сказа з’яўляецца выдзеленае слова.

Высока над полем рассыпае срэбныя песні жаваранак.

а) дзейнікам;

б) выказнікам;

в) даданым членам.Тэст па тэме “Назоўнік”

2 варыянт

 1. Адзначце кружком радок, у якім запісаны назоўнікі 3-га скланення:

а) сталіца, з’езд, шчасце, цяпло;

б) радасць, моладзь, ноч, сенажаць;

б) карабель, калектыў, дзяржава, медаль.


 1. Адзначце кружком склон дадзеных назоўнікаў:

а) за лесам; а) б)

б) перад світаннем; Т. с. М. с.

в) над гарой. Т. с. М. с.

Т. с. М.с.


 1. З якім склонам ужываюцца прыназоўнікі пра, па, на, пры, у? Адзначце кружком правільны адказ:

А) з родным;

Б) з творным;

В) з месным.


 1. Адзначце кружком слупок, дзе правільна ўказаны літары, якія неабходна ўставіць у словы.

а) б) в)

а) вет..ран а э ы

б) д..легат е э э

в) дз..журны я я е

г) г..рой. і е і


 1. Адзначце кружком правільны разбор слова па саставе:

А) падснежнік;

Б) падснежнік;

В) падснежнік.


 1. Адзначце кружком склон назоўнікаў у словазлучэннях выйсці на дарогу; зайшло за лес; касіць траву:

а) родны;

б) вінавальны;

в) творны.


 1. Адзначце кружком назоўнікі, у канчатках якіх пішацца літара а:

а) ад тэатр..;

б) да сябр..;

в) на луз..;

г) пра таварыш…
 1. Адзначце кружком сказы, у якіх выдзеленае слова стаіць у вінавальным склоне.

а) Сонца толькі што ўзышло.

б) Вавёрка часта будуе гняздо ў дуплах старых дрэў.

в) Свой домік вавёрачка высцілае мохам.


 1. Адзначце кружком члены сказа, якімі з’яўляюцца выдзеленыя словы.

Стаіць пагранічнік у пільным дазоры.

За цёмныя хмары схаваліся зоры.

А. Вольскі.

а) дзейнікам;

б) выказнікам;

в) даданым членам.


Тэст па тэме “Прыметнік”

1 варыянт

 1. Адзначце кружком прыметнікі:

а) раніца;

б) сонечная;

в) наступіла;

г) блакітны;

д) ведаць.


 1. Адзначце кружком канчаткі прыметнікаў ніякага роду:

а) -ы, -і;

б) –ая, -яя;

в) –ае, -ое, -яе.


 1. Адзначце кружком радок, у якім запісаны прыметнікі толькі жаночага роду:

а) чыстае неба, бярозавы гай, летні вечар;

б) шырокая рака, кучаравая ліпа, трапяткая асіна;

в) цікавая казка, лясная госця, магутны дуб.


 1. Адзначце кружком род выдзеленых у сказе прыметнікаў.

У весну пад старою ліпаю расцвіла маленькая фіялка.

а) мужчынскі;

б) жаночы;

в) ніякі. 1. Адзначце кружком склон прыметніка ў словазлучэнні па шырокай вуліцы:

а) родны;

б) давальны;

в) месны.


 1. У якім склоне прыметнікі мужчынскага і ніякага роду адзіночнага ліку маюць канчаткі –ым, -ім? Адзначце кружком правільны адказ:

а) у давальным;

б) у творным;

в) у месным.


 1. Адзначце кружком прыметнікі, у якіх прапушчаны канчатак –юю:

а) зімн.. шапку;

б) сін.. стужку;

в) сух.. галінку;

г) у марозн.. ноч.8. Адзначце кружком прыметнікі, якія па саставе адпавядаюць схеме

:

а) новая;

б) марознае;

в) маленькая;

г) хітрая.

9.Адзначце кружком сказ , у якім прыметнікі стаяць у месным склоне.

а) Пад асінай схаваўся чырвоны падасінавік.

б) Усе дрэвы стаялі ў серабрыстым інеі.

в) Трава ў бярэзніку ўкрыта мяккім жоўтым лісцем.г) лёгкі ветрык забаўляўся верхавінамі дрэў.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка