Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры
старонка1/5
Дата канвертавання15.11.2017
Памер375.53 Kb.
  1   2   3   4   5

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Библиотека
11.10.2012г.

Издания, предлагаемые для перераспрадаления
аннотированный список

2006
   Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зборнік навуковых артыкулаў. [У 2 ч.]. Ч. 1 / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў ; [рэд. кал.: М. А. Бяспалая (адказ. рэд.) і інш. ; склад.: Т. А. Дзем'яновіч, Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк]. - Мінск : [б. в.], 2006. - 242 c. - Бібліягр. у канцы арт. - Тэкст беларус., рус. - ISBN 985-6798-14-0 (ч. 1). - ISBN 985-6798-13-2.

Зборнік змяшчае матэрыялы па гісторыі рукапіснай і друкаванай кнігі, праблемах вывучэння кніжных калекцый, мастацтва кнігі, тэорыі, метадалогіі і гістарыяграфіі кніжнай культуры і сучасным стане кнігавыдання Беларусі, якія былі прадстаўлены на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры" (Мінск, 7-8 лютага 2006 г.), прасвечанай дзесяцігоддзю аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэкі БДУКМ.

   Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зборнік навуковых артыкулаў. [У 2 ч.]. Ч. 2 / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў ; [рэдкал.: Бяспалая М. А. (адказ. рэд.) і інш. ; склад.: Дзем'яновіч Т. А., Доўнар Л. І., Самайлюк Т. А.]. - Мінск : [б. в.], 2006. - 209 c. : табл. ; 20х14 см. - Бібліягр. у канцы арт. - У змесце раздз.: Мастацтва кнігі ; Кніжная культура: тэорыя, метадалогія, гістарыяграфія ; Кніжная справа Беларусі: традыцыі і навацыі. - Тэкст таксама рус. - ISBN 985-6798-15-9 (Ч. 2). - ISBN 985-6798-13-2.

Зборнік змяшчае матэрыялы па гісторыі рукапіснай і друкаванай кнігі, праблемах вывучэння кніжных калекцый, мастацтва кнігі, тэорыі, метадалогіі і гістарыяграфіі кніжнай культуры і сучасным стане кнігавыдання Беларусі, якія былі прадстаўлены на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры" (Мінск, 7-8 лютага 2006 г.), прасвечанай дзесяцігоддзю аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэкі БДУКМ.

Гуд, Пётр Адамавіч.

   Беларускае Купалле : кампазіцыя і семантыка абрадавых дзей : вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных устаноў культуры і мастацтва / П. А. Гуд ; [сярод рэц. І. Цішчанка]. - Выд. 2-е, стэр. - Мінск : [б. в.], 2006. - 134, [2] c. ; 20х14 см. - Бібліягр.: с. 129-135. - ISBN 985-6798-05-1.

Семантыка абрадавых і рытуальных дзей, кампазіцыйная пабудова структурных кампанентаў Купалля і іх тэрытарыяльныя адметнасці, адрозненні і асаблівасці.
Зыгмантовіч, Святлана Вікенцьеўна.

   Арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай дзейнасці : вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці "бібліятэказнаўства і бібліяграфія" вну / С. В. Зыгмантовіч ; [сярод рэц. В. І. Саітава]. - Мінск : [б. в.], 2006. - 323, [1] с. - Бібліягр.: с. 321-324. - ISBN 985-6798-04-3.

У дапаможніку раскрываюцца пытанні арганізацыі бібліяграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у розных тыпах бібліятэк, а таксама тэхналагічныя і метадычныя асаблівасці асноўных кірункаў бібліяграфічнай практычнай дзейнасці.
   Каталог дыпломных работ выпускнікоў кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 2006 / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў ; [навук. рэд. і аўт. прадм. У. І. Рынкевіч ; уступ. слова Я. Д. Грыгаровіч]. - Мінск : БДУКМ, 2006. - 32 с. : іл., фот. - Звесткі аб аўтарах дыпломных работ: с. 31-32.

Адлюстраваны дыпломныя работы студэнтаў дзённага і завочнага адзялення кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва за 2006 год.

Ляйко, Ніна Андрэеўна.

   Каталагізацыя дакументаў. Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне : вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці "бібліятэказнаўства і бібліяграфія" / Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына ; [рэц.: Т. В. Кузьмініч, В. М. Бігеза]. - Мінск : [б. в.], 2006. - 178, [1] с. - Бібліягр.: с. 171-176 (62 назв.). - ISBN 985-6579-92-9.

У вучэбным дапаможніку разглядаюцца тэарэтычныя асновы, гісторыя і методыка бібліяграфічнага апісання дакументаў. Даюцца агульная і прыватная методыки складання бібліяграфічнага запісу дакументаў у адпаведнасці з ДАСТ 7.1 - 2003, ДАСТ 7.80 - 2000, ДАСТ 7.82 - 2001.
Мазанік, Вольга Уладзіміраўна.

   Аркестровае выканальніцкае мастацтва Беларусі / В. У. Мазанік ; [рэц.: В. А. Антаневіч, А. І. Смагін, Л. Ф. Голікава]. - Мінск : [б. в.], 2006. - 159 с. : іл., фот. - Бібліягр.: с. 128-145 (139 назв.). - Паказ. імён дырыжораў: с. 146-147. - Камент.: с. 148-158. - Генеалогія дырыжорска-выканальніцкай школы Беларусі: с. 159. - ISBN 985-6798-08-6.

На аснове шматлікіх крыніц, у тым ліку архіўных матэрыялаў, праведзена рэканструкцыя дзейнасці аркестравых калектываў у ХХ ст., зроблена спроба ўзнаўлення цэласнай карціны развіцця аркестравага выканальніцкага мастацтва ў Беларусі. Упершыню разглядаецца пытанне фарміравання аркестравай дырыжорска-выканальніцкай школы Беларусі.Малахова, Ирина Александровна.

   Развитие креативности личности в социокультурной сфере: педагогический аспект / И. А. Малахова. - Минск : [б. и.], 2006. - 325, [1] с. : ил., табл., ноты. - Библиогр.: с. 259-277 (247 назв.). - Прил.: с. 278-326. - ISBN 985-6798-07-8.

Психолого-педагогические основы развития креативности личности в процессе приобщения к разным видам искусства в социокультурной сфере. Разработаны структура креативности личности, методика ее диагностики, условия, пути, средства и методы развития, представлена гипотетическая модель развития креативности участников любительских художественно-творческих коллективов младшего, среднего и старшего школьного возраста, предложены механизм и технологии формирования креативности личности в условиях современной социокультурной среды.
Мицуль, Надежда Евгеньевна.

   Белорусские цимбалы в контексте мировой музыкальной культуры / Н. Е. Мицуль ; [рец.: В. П. Прокопцова]. - Минск, 2006. - 116, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 94-117 (340 назв.). - ISBN 985-6798-11-6.

Исследование цимбального искуства (от возникновения цимбалоподобных инструментов в культуре древних цивилизаций до наших дней). Прослеживаются пути, по которым цимбалы могли появиться на территории Беларуси и стали единственным в своем роде инструментом в ряду традиционных белорусских народных инструментов. Цимбальное искусство Беларуси в ХХ ст. как феномен национальной культуры.   Псіхолага-педагагічныя і арганізацыйныя асновы ідэалагічнай работы са студэнцкай моладдзю : матэрыялы міжвузаўскай навукова-метадычнай канферэнцыі (22-23 лютага 2005 г.) / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў ; [рэдкал.: А. І. Смолік (адк. рэд.), М. А. Мажэйка, В. П. Пракапцова]. - Мінск : Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2006. - 291 с. - Бібліягр. у канцы арт. - Тэкст рус., беларус. - ISBN 985-6798-01-9.

Асвятляюцца ідэалагічныя і светапоглядныя пытанні, а таксама пытанні, звязаныя з грамадзянска-патрыятычным выхаваннем студэнтаў.

Шаура, Рыгор Фёдаравіч.

   Развіццё народнага выяўленчага і дэкаратыўнага мастацтва Беларусі ў другой палове XIX - пачатку XXI ст. / Р. Ф. Шаура. - Мінск : БГУ культуры і мастацтваў, 2006. - 262, [2] с., [60] арк. іл. : іл. - Бібліягр.: с. 239-263 (357 назв.). - ISBN 985-6579-99-6.

Кніга прысвечана праблемам развіцця асобных відаў мастацкай культуры, якія знаходзяцца па-за сферай прафесійнага і традыцыйнага ўжытковага народнага мастацтва. Аматарская творчасць, выяўленчая самадзейнасць, наіўнае мастацтва ўяўляюць багаты пласт народнай мастацкай творчасці, мала вывучанай і даследаванай да гэтага часу ў гісторыі мастацтвазнаўства Беларусі. Дадзены гістарычны аналіз новага фактычнага матэрыялу, тэарэтычна асэнсаваны шматлікія з'явы народнага мастацтва, паказаны яго ўплыў на агульную мастацкую культуру
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка