Беларуская Русский English Поставский район
Дата канвертавання24.12.2018
Памер483 b.


Беларуская Русский English


Поставский районПастаўскі раён

 • Помнікі архітэктуры, культавыя будынкі, музеі

 • Рэха вайны

 • Агратурызм

 • Турыстычная інфраструктура

 • Легенды ПастаўшчыныPostavy district

 • Monuments of architecture, religious buildings, museums

 • Echoes of War

 • Agritourism

 • Tourist infrastructureЛегендыЛегендыОзеро Лучайское и Лисицкое

Говорят, что когда-то в этих местах жила девушка — и красивая, и приятная. Только глаза у неё были разные — один глаз голубой, как небо, а второй чёрный, как осенняя ночь.

Полюбила она парня. А он был так себе человек, и сказал ей: «А кто тебя замуж возьмёт? У тебя же глаза разные!». Девушка обиделась и заплакала. Потекли по земле два ручья — из голубого глаза побежала вода светлая, чистая, прозрачная. А из чёрного — чёрная. Так и появились два озера — светлой озеро Лучай с песчаными берегами и тёмное озеро Лисицкое с торфяным дном.

Чортаў камень

У маёнку Крыкалы жыў адзін пан. Аднойчы вечарам да яго прыйшоў чорт і прапанаваў згуляць у карты. На кон чорт паставіў несмяротныя багацці, а у замен патрабаваў душу пана. Гулялі тры ночы на адной з сямі гор маёнтка, каб гуляць было зручней чорт прыцягнуў вялізны камень. Гулялі з пераменным поспехам. На трэццяю ноч нават не заўважылі, як узышло сонца, чорт нават не паспеў забраць свой камень, толькі адбітак лапы заставіў на ім. камень так і ляжыць у Крыкальскім парку, пан кажуць потым разбагацеў.

Чертов камень

В имении Крикалы жил один пан. Однажды вечером к нему пришел черт и предложил сыграть в карты. На кон черт поставил несметные богатства, а в замен потребовал душу пана. Играли три ночи на одной из семи гор имения, чтобы играть было удобнее, черт приволок огромный камень. Играли с переменным успехом. На третью ночь даже не заметили, как взошло солнце, черт даже не успел забрать свой камень, только отпечаток лапы оставил на нем. Камень так и лежит в Крикальском парке, пан говорят потом разбогател.

Рамэо і Джульета Дунілавіцкага павета

Сын багатага доктара з мястэчка Дунілавічы закахаўся ў простую дзяучыну і сабраўся на ёй жаніцца, але яго бацькі былі супраць. Хлопца вырашылі адаслаць вучыцца ў Кракаў, а яго каханую тым часам выдаць замуж. Юнак прыйшоў з каханай каб выпрасіць благаславення у бацькоў. Але яго маці легкадумна сказала: “Толькі праз мой труп”. Даведзены да адчаю хлопец выстраліў ў маці, ды толькі дзяучына не хацела каб яе любы стаў забойцам уласнай маці і закрыла жанчыну ад кулі. Калі дзяўчыну пахавалi і ноччу юнак прыйшоў на яе магілу і застрэліўся. Страціўшы сына бацькі зразумелі сваю памылку, юнака пахавалі каля каханай.

Ромео и Джульетта Дуниловичского уезда

Сын богатого врача, из Дунилович, влюбился в простую девушку и собрался на ней жениться, но его родители были против. Парня решили отправить учиться в Краков, а его возлюбленную тем временем выдать замуж. Юноша пришел с любимой чтобы просить благословения у родителей. Но его мать легкомысленно сказала: "Только через мой труп". Доведенный до отчаяния парень выстрелил в мать, да только Елена не хотела чтобы ее любимый стал убийцей собственной матери и закрыла женщину от пули. Когда девушку похоронили, Стас пришел на ее могилу и застрелился. Потеряв сына родители поняли свою ошибку и юношу похоронили около Елены.

Возера Лучайскае и Лісіцкае

Кажуць, што калі-то ў гэтых месцах жыла дзяўчына - і прыгожая, і прыемная. Толькі вочы ў яе былі розныя - адно вока блакітнае, як неба, а другое чорнае, як восеньская ноч.

Палюбіла яна хлопца. А ён быў так сабе чалавек, і казаў ёй: «А хто цябе замуж возьме? У цябе ж вочы розныя! ».

Дзяўчына пакрыўдзілася і заплакала. Пацяклі па зямлі два ручая - з блакітнага вока пабегла вада светлая, чыстая, празрыстая. А з чорнага - чорная. Так і з'явіліся два возеры - светлае возера Лучай, з пясчанымі берагамі і цёмнае возера Лісіцкае з тарфяным дном.

Праздник деда Кургана

Была деревня раньше, между болотом и рекой Лучайкой. И была большая проблемы у жителей этой деревни - ужи. Были они везде – у детей в люльке, в огороде, на кухне.

И вот однажды зашел в деревню чужой человек. Кто он и откуда – никто не знал. И решил этот мужчина помочь жителям. Сказал он выкопать им яму и положить через неё жердь. Помолился мужчина возле ямы, и начали сползаться туда ужи. А когда самый толстый уж заполз на жердь, то мужики скинули жердь в яму. А это уж зацепился хвостом за мужика, и утащил его с собой.

И с того дня нет в этом месте змей, а люди каждый год празнуют это день, как важный праздник.

Свята дзеда Кургана

Была вёска раней, паміж балотам і ракой Лучайкай. І была вялікая праблемы ў жыхароў гэтай вёскі - вужы. Былі яны ўсюды - у дзяцей у калысцы, у агародзе, на кухні.

І вось аднойчы зайшоў у вёску чужы чалавек. Хто ён і адкуль - ніхто не ведаў. І вырашыў гэты мужчына дапамагчы жыхарам. Сказаў ён выкапаць ім яму і пакласці праз яе жэрдку. Памаліўся мужчына каля ямы, і пачалі спаўзаць туды вужы. А калі самы тоўсты вуж запоўз на жэрдку, то мужыкі скінулі жэрдку ў яму. А гэты вуж, зачапіўся хвастом за мужыка, і пацягнуў яго з сабой.

І з таго дня няма ў гэтым месцы змей, а людзі кожны год святкуюць гэты дзень, як важнае свята.

Волчий камень

За деревней Волки, недалеко от озера, на лесной дорожке лежит огромный камень. И называют его люди Волчьим камнем. Очень давно в этом камне жил волк, в облике человека.

А в Христове, соседней деревне, жила девушка, которую очень любил волк. Где бы она от него не пряталась, он всегда находил её. И вскоре начал она жить с ним.

И однажды, когда она присматривала за овечками, пришел волк и сказал : «Смотри, чтобы туча не пришла, а если увидишь, то разбуди меня». И уснул он. Девушка увидела большую тучу, но волка не разбудила. И когда гром ударил на волком, он проснулся и побежал к своему дому, но ударила в него молния, и он умер, и упал на дно озера. С тех пор озеро Волковским называется.

Воўчы камень

За вёскай Ваўкі, недалёка ад возера, на лясной дарожцы ляжыць вялізарны камень. І называюць яго людзі Воўчым камянём. Вельмі даўно ў гэтым камяні жыў воўк, у абліччы чалавека.

А ў Хрыстове, суседняй вёсцы, жыла дзяўчына, якую вельмі любіў воўк. Дзе б яна ад яго не хавалася, ён заўсёды знаходзіў яе. І неўзабаве пачала яна жыць з ім.

І аднойчы, калі яна даглядала за авечкамі, прыйшоў воўк і сказаў: «Глядзі, каб хмара не прыйшла, а калі ўбачыш, то пабудзі мяне». І заснуў ён. Дзяўчына ўбачыла вялікую хмару, але ваўка не пабудзіла. І калі гром ударыў над ваўком, ён прачнуўся і пабег да свайго дома, але ўдарыла ў яго маланка, і ён памёр, і ўпаў на дно возера. З тых часоў возера Валкавыскім называюць.

Чертово болото

Недалеко от деревни Матейки, посередине поля на горке, находится болото.

Однажды в этой деревне поселился черт, и так он жителям надоедал, что начали они уезжать на хутора. А жил в деревне Матвей. Сильным он был и храбрым. И совсем не хотел покидать свою деревню из-за черта. И вот он решил заключить пари с чертом. И сказал : «Давай так, черт. Если болото на той горке сделаешь, то я уйду из деревни. А коли нет, так ты»

Черт подумал, и согласился. Побежал он на горку и начал крутиться-вертеться. И ему так голова закружилась, что он сам в своё болото и свалился.

После этого болото стали называют Чертовым, а деревню Матейки, ведь жили там дети Матвея.

Чортава балота

Недалёка ад вёскі Матэйкі, пасярэдзіне поля на горцы, знаходзіцца балота.

Аднойчы ў гэтай вёсцы пасяліўся чорт, і так ён жыхарам надакучваў, што пачалі яны з'язджаць на хутары. А жыў у вёсцы Мацвей. Моцным ён быў і адважным. І зусім не хацеў пакідаць сваю вёску з-за чарта. І вось ён вырашыў заключыць заклад з чартом. І сказаў: «Давай так, чорт. Калі балота на той горцы зробіш, то я пайду з вёскі. А калі не, дык ты »

Чорт падумаў, і пагадзіўся. Пабег ён на горку і пачаў круціцца-круціцца. І яму так галава закружылася, што ён сам у своё балота і зваліўся.

Пасля гэтага балота сталі называюць Чартовым, а вёску Матэйкі, бо жылі там дзеці Мацвея.

Осиногородок

Есть такая легенда, что на том месте, где сейчас Осиногородок, на холме, были русские солдаты. Тогда была шведская война. И им донесли что идут шведы. Они решили помолиться, и батюшка икону к осине привязал. И как только закончили молиться, то подошли к ним шведы. Русские атаку отбили и погнали шведов. А про икону забыли.

А теперь, на это месте церковь, и, собственно, Осиногородок.

Асінагарадок

Ёсць такая легенда, што на тым месцы, дзе цяпер Асінагарадок, на ўзгорку, былі рускія салдаты. Тады была шведская вайна. І ім данеслі што ідуць шведы. Яны вырашылі памаліцца, і бацюшка ікону да асіны прывязаў. І як толькі скончылі маліцца, то падышлі да іх шведы. Рускія атаку адбілі і пагналі шведаў. А пра абраз забыліся.

А цяпер, на гэта месцы царква, і, уласна, Асінагарадок.

Волотовка

Никто этого не помнит, но там, где сейчас Волотовка, озеро лесное было. Как и что – неизвестно, только появились в этом месте курганы. Может поэтому Волотовка и называют, что бились здесь волоты с нечистыми духами. Но, видно, не смогли победить, погибли. Так и появились курганы. Хоть земли и много, но там теперь совсем ничего не растёт.

А ещё, пошёл как-то мужчина в лес, а назад возвращался через курганы, и свалился в яму. Нашли его только на следующий день. А сам она рассказывал, что в этой яме чети были. Пищали разными голосками, заглядывали в яму, полюбоваться мужиком…

Валатоўка

Ніхто гэтага не памятае, але там, дзе цяпер Валатоўка, возера лясное было. Як і што - невядома, толькі з'явіліся ў гэтым месцы курганы. Можа таму Валатоўкі і называюць, што біліся тут волатам з нячыстымі духамі. Але, відаць, не здолелі перамагчы, загінулі. Так і з'явіліся курганы. Хоць зямлі і шмат, але там цяпер зусім нічога не расце.

А яшчэ, пайшоў неяк мужчына ў лес, а таму вяртаўся праз курганы, і зваліўся ў яму. Знайшлі яго толькі на наступны дзень. А сам ён распавядаў, што ў гэтай яме чэрці былі. Пішчалі рознымі галасамі, зазіралі ў яму, палюбавацца мужыком ...

Болото Журавинка

Было это ещё тогда, когда существовали такие вещи, которые теперь встречаются редко: настоящая первая любовь, волшебство, злые силы.

Встретились однажды пастух и самая красивая девушка, и полюбили они друг друга. Эту новость радостно приняли люди, ведь очень они красивой парой были. Но случилась беда: укусила девушку змея, и она умерла. И так сильно парень расстроился, что пошёл он к колдуну и попросил, чтобы тот это место заколдовал, чтобы больше ни с кем не случилось такой беды.

Теперь на этом месте моховое болото, кажется, что это лучшее место для змей. Но сколько бы люди там не ходили, змей не встречали.

Балота Журавінка

Было гэта яшчэ тады, калі існавалі такія рэчы, якія зараз сустракаюцца рэдка: сапраўдная першае каханне, чарадзейства, злыя сілы.

Сустрэліся аднойчы пастух і самая прыгожая дзяўчына, і палюбілі яны адзін аднаго. Гэтую навіну радасна прынялі людзі, бо вельмі яны прыгожай парай былі. Але здарылася бяда: ўкусіла дзяўчыну змяя, і яна памерла. І так моцна хлопец знерваваўся, што пайшоў ён да ведзьмаку і папрасіў, каб той гэта месца зачараваў, каб больш ні з кім не здарылася такой бяды.

Цяпер на гэтым месцы Імховая балота, здаецца, што гэта лепшае месца для змей. Але колькі б людзі там не хадзілі, змей не сустракалі.

Городище

Около деревни Галбея есть большой курган с ровной, будто срезанной верхушкой. Раньше тут стояла большая и красивая церковь. Но вот батюшка был скупым и хитрым. И так он богатства себе хотел, что и про слово Божье…

Однажды, когда он притянул в повал ещё мешок денег, затряслись земля и небо, и провалилась церковь под землю.

И сейчас, если прислушаться, то можно услышать звон колоколов.

Гарадзішча

Каля вёскі Галбея ёсць вялікі курган з роўнай, быццам зрэзанай верхавінай. Раней тут стаяла вялікая і прыгожая царква. Але вось бацюшка быў скупым і хітрым. І так ён багацця сабе хацеў, што і пра слова Божае забыўся ...

Аднойчы, калі ён прыцягнуў у склеп яшчэ мяшок грошаў, затрэсліся зямля і неба, і правалілася царква пад зямлю.

І зараз, калі прыслухацца, то можна пачуць звон званоў.

Эхо войныРэха вайныEchoes of WarПамятник погибшим в годы Великой Отечественной войныПомнік загінулым у гады Вялікай Айчыннай вайныMonument to those killed during the Great Patriotic WarЗахоронение российских солдатПахаванне расійскіх салдатBurial of Russian soldiersДеревня Альцы

Деревня Альцы находилась в 1,5 км западнее д. Мальковичи. Немецко-фашистские захватчики 19.01.1943 г. убили 93 жителей (18 из них — дети) и спалили деревню (21 двор). Деревня так и не была возрождена. В 1975 году на месте деревни Альцы была поставлена стела в виде печной трубы. Деревня так же увековечена в мемориальном комплексе Хатынь.

Вёска АльцыThe village of AltsyПамятник павшим воинам

Памятник установлен на братской могиле советских воинов и партизан (находится на ул. Красноармейская в г. Поставы). В могиле похоронено 333 воина и партизана, погибших в боях с немецко-фашистскими завоевателями в 1941-1944 годах. Среди похороненых были бойцы 145 дивизии, отдавших свою жизнь при освобождении г. Поставы и Поставского района в июле 1944 года,Василий Павлович Киричук — Герой Советского Союза. В 1964 году на могиле был поставлен памятник: на постаменте скульптура воина с приопущенным знаменем.

Помнік загінулым воінамA communal grave of soldiers and partisansМогила узников гетто г.Поставы

Улица Горького.

В феврале 1942 г. Гитлеровцы согнали всех евреев в концентрационный лагерь гетто. Здесь в невыносимых условиях жили около 4 тысяч человек. В ноябре 1942 г. Гитлеровцы и полицаи расстреляли из пулеметов и автоматов в заранее подготовленных ямах-могилах всех узников гетто.

Магіла вязняў  гета г.ПаставыThe Ghetto prisoners’ graveБратска могила узников гетто г.п. Лынтупы

Лынтупы находились под немецкой оккупацией до 6 июля 1944 года. Эвакуироваться из Лынтуп до прихода немецких войск успели только около десяти евреев.

В конце 1941 года немцы, реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, организовали в местечке гетто. 

Первая «акция» произошла в 1941 году на улице Новая строительная, где немцы и полицаи замучили и убили 22 еврея.

К северо-западу от посёлка 19 и 20 мая 1942 года оккупанты и коллаборационисты расстреляли 61 еврея — узников гетто.

20 мая 1942 года нацисты и полицая убили 66 евреев на улице Голубкова.

22 декабря 1942 года узников выгнали гетто из домов, построили в колонну и отвели на южную окраину посёлка примерно полкилометра в сторону леса за железную дорогу. Обречённые люди всё понимали и прощались друг с другом. Шансов убежать почти не было, к тому же и сил для побега ни у кого уже не оставалось В этот день были убиты 93 еврея

Брацка магіла вузняў гета г.п.  ЛынтупыA communal grave of ghetto prisonersАллея СлавыАлея СлавыAlley of gloryМогила узников гетто д. Дуниловичи

В 1931 году в Дуниловичах жили 685 евреев. Деревня была занята немецкими войсками 4 июля 1941 года и оккупация продлилась ровно 3 года — до 4 июля 1944 года.

Никто из евреев не успел эвакуироваться до прихода немцев. Практически сразу после оккупации, после начала работы комендатуры, была проведена перепись населения с выявлением евреев.

Поскольку евреи жили в Дуниловичах компактно, то вначале их не переселяли, а оставили жить в своих домах, но в условиях гетто, обложив под страхом смертной казни множеством ограничений.

В начале 1942 года немцы, реализуя гитлеровскую программу уничтожения евреев, согнали 903 ещё живых еврея Дуниловичей в закрытое гетто на улице Альцовской.

В Дуниловичи пригоняли и евреев из близлежащих населённых пунктов, и летом 1942 года в гетто находилось 979 евреевМагіла вязняў  гета д. ДуниловичиThe Ghetto prisoners’ graveТуристическая инфраструктураТурыстычная інфраструктураTourist infrastructureАгротуризмАгратурызмAgritourismПаляўнічыя домікі

 • 1. В. Пруднікі

(штучны вадаём - сажалка)

Бярвеністы аднапавярховы дом - 4 пакоя на 7-10 месцаў, камінная зала. Уладкаваны кухня, душавая, туалет. Ёсць гарачая і халодная вада, паравое ацяпленне, камін. На тэрыторыі маецца лазня, альтанка са сталом на 10-15 чалавек, стралковы цір, памяшканне для раздзелкі дзічыны, вальер для ўтрымання сабак, стаянка для аўтамабіляў. размешчаны ў 28 км ад г. Паставы. Аказваемыя паслугі: пражыванне, арганізацыя палявання і рыбалкі, збору ягад і грыбоў, пракат лодкі.

 • 3. г. Паставы, вул. Гагарына, 59

(рака Мядзелка – 15 м)

Пакой адпачынку паляўнічага і рыбака гасцінічнага тыпу на 3 спальных месцы (2 ложкі і 1 канапа). паравое ацяпленне, гарачае і халоднае водазабеспячэнне, санвузел у доме, маецца абсталяваная кухня. Аказваемыя паслугі: пражыванне, арганізацыя палявання і рыбалкі.

 • 5. г.Паставы, вул. Азёрная, 28

2 хаткі агульнай умяшчальнасцю 29 чалавек:

Домік №1. Аднапавярховы драўляны домік - 2 пакоі на 6 спальных месцаў.

ацяпленне пячное, маецца абсталяваная кухня.

Домік №2. Аднапавярховы драўляны домік - 2 пакоі на 8 спальных месцаў.

Ресторан “Свитанок” г. Поставы, пл. Ленина, +375 2155 41 289

Кафе “Камелия” г. Поставы, ул.17 Сентября, +375 2155 41 292

Кафе “Лагуна” г. Поставы, ул. Советская, +375 2155 43 597

Ретро-кафе “У Антония”, г. Поставы, ул.Советская, +375 2155 43 331

Кафе “Бриз”, г. Поставы, ул. Красноармейская, 9 А, +375 2155 51 585

Кафе-бар “Слава”, г. Поставы, ул.Ленинская, 133А,+375 2155 43 173

Бар “Папараць-кветка”, Поставы, Базарная пл.,+375 2155 41702

Кафе “Теремок” г.Поставы, ул. Космонавтов, +375 2155 22 801

Кафе-бар «Колеевцы», д. Колеевцы, +375 2155 47 830

Рэстаран “Світанак” г. Паставы, пл. Леніна, +375 2155 41 289

Кафэ “Камелія” г. Паставы, вул. 17 Верасня, +375 2155 41 292

Кафэ “Лагуна” г. Паставы, вул. Савецкая, +375 2155 43 597

Рэтра-кафэ "У Антонія" г. Паставы, вул.Савецкая, +375 2155 43 331

Кафэ "Брыз" г. Паставы, вул. Чырвонаармейская, 9 А, +375 2155 51 585

Кафэ-бар "Слава" г. Паставы, вул. Ленінская, 133А, +375 2155 43 173

Бар “Папараць-кветка”, г. Паставы, Базарная пл., +375 2155 41702

Кафэ "Церамок" г.Паставы, вул. Касманаўтаў, +375 2155 22 801

Кафэ-бар "Калееўцы" в. Калееўцы, +375 2155 47 830Restaurant "Svitanok" Postavy, pl. Lenina, +375 2155 41 289

  Cafe "Camellia" Postavy, 17 September, +375 2155 41 292

Cafe Laguna Postavy, ul. Sovetskaya, +375 2155 43 597

Retro cafe "At Antonia", Postavy, Sovetskaya street, +375 2155 43 331

Cafe "Breeze", Postavy, st. Krasnoarmeyskaya, 9 A, +375 2155 51 585

Cafe-bar "Glory", Postavy, Lenina, 133A, + 375 2155 43 173

Bar "Paparac-kvetka", Postavy, Bazarnaya Square, + 375 2155 41702

Cafe "Teremok" Postavy, st. Cosmonauts, +375 2155 22 801

Cafe-bar "Koleevtsy", village Koleevtsi, +375 2155 47 830Магазин «Прыгажуня», площадь Ленина 17

Пн-Пт 10.00-14.00

15.00-18.00

Сб-Вс 09.00-14.00

Магазин «Мита», полщадь Ленина 12а

Вт-Пт 09.00-14.00

15.00-19.00

Сб-Вс 09.00-16.00Крама «Прыгажуня», плошча Леніна 17

Пн-Пт 10.00-14.00

           15.00-18.00

Сб-нд 09.00-14.00

Крама «Мита», плошча Леніна 12а

Вт-Пт 09.00-14.00

            15.00-19.00

Сб-нд 09.00-16.00

Shop "Prygazhunya", Lenin Square 17

Mon-Fri 10.00-14.00

           15.00-18.00

Sat-Sun 09.00-14.00

Shop "Mita", Lenin Square 12a

Tue-Fri 09.00-14.00

            15.00-19.00

Sat-Sun 09.00-16.00

ЖД вакзал Адрас: г. Паставы, Вакзальная, Тэлефон: 8 (02155) 4-10-71 Аўтавакзал Адрас: г. Паставы, Вакзальная, 41 Тэлефон: 8 (02155) 4-15-71Кафе ”Соловьиная роща“

Пункт питания на 60 посадочных мест,

здание водоснабжено, собственная

артскважина. Территория

благоустроена, автостоянка на 20

автомашин, магазин товаров

собственного производства, вольеры с

животными, (кони, страусы, бараны,

пятнистые олени, павлины

декоративные куры, фазаны,)

Кафэ "Салаўіны Гай"Cafe "Nightingale Grove"Гостиница УП ЖКХ Поставского района

г.Поставы,

ул.Советская, 63

+375(2155)41271Гасцініца УП ЖКГ Пастаўскага РаёнаHotel UPS Housing of Postavy districtХата пад клёнами

Уютный дом с настоящей русской печкой, камином и большой верандой с видом на озеро Новики. Озеро привлекает своей чистотой, живописностью. Это прекрасная возможность для туристов освоить как подводную рыбалку, так и рыбалку с удочкой.

Хата пад клёнаміHouse under the maplesАкарына

Гончарная усадьба «Акарына» принимает всех желающий для незабываемого отдыха в сельской местности. В вашем распоряжении жилые помещения для гостей на мансарде. Проводятся мастер-классы по гончарному искусству.

АкарынаAkarynaТрабутишки

 Кузнечная усадьба Трабутишки предлагает большое кол-во мест для проживания. Имеется огромный выбор услуг(народная музыка, рыбалка, баня). Так же, хозяева усадьбы сами проводят экскурсии которые составлены ими самостоятельно.

ТрабуцішкіTrabutishkiПамятники архитектуры, культовые сооружения, музеиПомнікі архітэктуры, культавыя будынкі, музеіMonuments of architecture, religious buildings, museumsЦерковь Покрова Пресвятой Богородицы д. Ласицы

Построена в начале ХХ века, является памятником архитектуры ретроспективно-русского стиля. Храм одноапсидный, прямоугольный в плане, над его двухскатной крышей возвышается восьмигранный барабан с луковичным куполом. К западному фасаду примыкает колокольня, имеющая шатровое завершение. К чертам древнерусского зодчества относятся килеобразные наличники арочных оконных проемов. Архитектурно-декоративный эффект достигается контрастным сочетанием оштукатуренных и побеленных элементов декору с полихромным фоном бутовой кладки стен. В церкви находятся иконы «Матерь Божия на змее» (конец XVIII века), «Матерь Божия с младенцем» (рубеж XVIII-XIX веков). Построена в начале ХХ века, является памятником архитектуры ретроспективно-русского стиля. Храм одноапсидный, прямоугольный в плане, над его двухскатной крышей возвышается восьмигранный барабан с луковичным куполом. К западному фасаду примыкает колокольня, имеющая шатровое завершение. К чертам древнерусского зодчества относятся килеобразные наличники арочных оконных проемов. Архитектурно-декоративный эффект достигается контрастным сочетанием оштукатуренных и побеленных элементов декору с полихромным фоном бутовой кладки стен. В церкви находятся иконы «Матерь Божия на змее» (конец XVIII века), «Матерь Божия с младенцем» (рубеж XVIII-XIX веков).

Царква Покрыва Найсвятой Багародзіцы д. ЛасицыChurch of the Intercession of the Holy Virgin Mary. LacitsaСвято-Благовещенская церковь, д. Рымки

Эта церковь была построена еще задолго до Второй мировой войны всем местным приходом. Значительный вклад в строительство здания вложил местный владелец кирпичного завода, который, к слову, был немцем. Во время войны ему пришлось покинуть деревню. Завод перестал функционировать, люди лишились рабочих мест и стали искать заработок в других селах, и, следовательно, переезжать.

Свята-Звеставальная царква, д. РымкіThe Holy Annunciation Church. RymkiХРАМ ВО ИМЯ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ д. ГРУЗДОВОХРАМ У ІМЯ СВ. ІЯАНА ПАПЯРЭДНІКІ д. ГРУЗДОВАThe Church in the name of the St. John the Precursors. GrusdovoПо одной из версий, в своё время Парижем деревня стала потому, что Наполеон, проезжая здесь во время войны 1812 года, обронил, что здесь, дескать, «как в Париже». По другой — местный помещик дал название деревне просто так, из прихоти.

В 1973 году это местечко по решению властей было переименовано в Новодруцк, но по многочисленным просьбам жителей деревни 16 июня 2006 года ему было возвращено историческое название Париж.Вёска ПарыжThe Village of ParisУсадьба Бишевских

С середины XIX века до 1939 года Лынтупами владели помещики Бишевские. В 1908 году Юзеф Бишевский начал возводить в поселке костел, а годом ранее закончил строительство шикарного двухэтажного дворца, который спроектировал архитектор Тадеуш Растворовский.

По легенде, помещик начал возводить усадьбу по желанию француженки, которая сказала, что не выйдет за него замуж, пока тот не построит дворец. Юзеф, сам будучи архитектором, потратил много сил на замок. Каждая комната в нем была богато декорирована и не похожа на другую, вокруг усадьбы был разбит парк. Но француженка дворец все равно не оценила, и Юзеф продолжал жить в деревянном домике возле усадьбы, так и оставшись холостяком, а в большом дворце, как правило, веселились его гости.

В 1939 году Бишевский вынужден был бежать из Лынтуп. Говорили, что его ценности остались где-то во дворце.

Сядзіба БишевскихThe Bishevsky ManorЦерковь и колокольня. Д. Осиногородок

На месте деревни раньше находилась осиновая роща. Во время одной из войн, там остановились русские солдаты. Священник, привязал икону Божей Матери к осине, а наутро она вросла в дерево. Теперь на этом месте располагается церковь, а рядом колокольня.

Церковь постренна в 1782 г. Перед церковью стоит колокольня. Нижний ярус сделан из дикого камня, верхний – деревянный, раньше был украшен резьбой.

Царква і званіца .Д. Асіна-мястэчкаChurch and the bell tower. OsinogorodokСвято-Успенская церковь д. Манькавичи

Самый первый храм тут был построен ещё при Аполлонии Зеновиче в 1651 году — это была деревянная православная церковь, но она сгорела во время войн.

И князья Друцкие-Любецкие на этом же, намоленном месте начинают строительство нового храма — униатского. Строили униаткую церковь 17 лет, а за это время политика государства несколько изменилась, и достраивали и освящали её уже как православную. Освятили церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Самыми тяжёлыми для храма стали времена Советского Союза. Церковь была закрыта, и там разводили колхозных кроликов. И только в 90-х её вернули верующим, отремонтировали — сейчас там каждый день идут службы, а сам храм признан памятником архитектуры ретроспективного русского стиля.Свята-Ўспенская царква д. МанікавічыHoly Assumption Church. MankavichyКостел Иоана Крестителя д. Камаи

Костел в деревне Камаи относится к очень редкому типу храмов - оборонительному. А храмов оборонительного типа по всей Беларуси не наберется и десятка. И действительно, этот костел не обошли стороной войны 17-го – 18-го веков, во время которых храм часто серьезно повреждали. Но после окончания боевых действий костел быстро восстанавливали и реставрировали.

В истории костела в деревне Камаи также есть еще один уникальный момент. Дело в том, что данный храм функционировал всегда с момента своей постройки, за исключением, конечно, коротких промежутков времени в которые здесь проводились различные реставрационные, восстановительные или ремонтные работы.

Кроме этого, в костеле хранится старейший орган Беларуси. Перед храмом обязательно обратите внимание на древний каменный крест, который уже не одно столетие охраняет покой костела.

Касцёл Іяана Хрышчэнніка д. КамаіChurch of John the Baptist KamaiКостел Тадэуша д. Лучай

Пострен в 1776 году при Тадэуше Огинском.

Марьян Марэловски не исключает, что он был возведен по проекту итальянского архитектора Карло Спампани. Церковь изнутри покрыта полихромной живописью. Портреты инвесторов - Елизаветы с Огинских и Антония Пузыни, счастливо сохранились до наших времен и находились в храме до середины 70-х годов XX в. В 1992 году портреты отреставрированы и сейчас находятся в Витебском художественном музее

Авторство росписей Лучайский костела связывают с выдающимся художником этого периода Казимиром Анташэвским. Орган был установлен в 1811 году. Он имел мануал и 12 регистров (на сегодняшний день осталось лишь 5 регистров). Сейчас орган сопровождает службы и в храме устраиваются концерты для туристов.

Касцёл Тадэвуша в. ЛучайThe Church of Tadeusz LuchaiКостел Св. Андрея Баболи д. Лынтупы

Первый деревянный храм был построен здесь около 1459 года и освящён во имя святого Андрея апостола. В 1640 году при костёле была построена кирпичная часовня.

В начале XX века деревянная церковь сгорела. Поскольку приход был многочисленным и существовавшее до пожара здание не вмещало верующих, в 1908 году было начато строительство нового, более просторного здания. Храм был выполнен в псевдобарочном стиле, строительство завершилось в 1914 году.

В советское время предпринимались попытки закрыть храм, однако прихожанам удалось его отстоять.Касцёл Св. Андрэя Баболі в. ЛынтупыSt. Andrew Babol's Church. LyntupyТроицкий костел д. Дуниловичи

Дуниловичи принадлежат к числу самых старых резиденций Великого Княжества Литовского. В центральной части деревни – Троицкий костел 1769-1773 (пример переходного периода от барокко к классицизму).

Троицкий костел, уникальный памятник архитектуры в стиле барокко, и сейчас находиться в центральной части Дунилович. История храма очень разнообразна. В 1866 году костел стал принадлежать православной церкви до 1920 года. Но после 1920 году храм возобновил католические службы и стал приходским. В настоящее время поездка в д. Дуниловичи включена в ряд туристических программ.

Напротив костела располагается кладбище польских солдат. На окраине деревни – кладбище евреям

После подавления восстания Калиновского в 1864 году храм передали православным. С 1919-го здесь возобновил работу костел. Через 30 лет его закрыли и превратили в склад удобрений. В 1989 году Троицкий костел вернули католикам. Сейчас здесь находится единственный в Беларуси двухъярусный алтарь.Траецкі касцёл в. ДунілавічыHoly Trinity Church. DunilovichiДревнеправославная Поморская Церковь, д. Апидомы

Одна из достопримечательностей этой деревни – старообрядческая церковь XX века.

Так же, на территории деревни находиться обелиск партизана Рысева, его жены и сестры.

Дрэўлеправаслаўная Паморская Царква, в. АпидомыAncient Orthodox Pomeranian Church. ApidomiВодяная мельница

Памятник промышленной архитектуры второй половины 19.в. Трехэтажное каменное здание построено на месте деревянного, поэтому мельница на этом месте была в городе столетия. В 1956 году жернова вышли из строя, ремонтом их так никто и не занялся. С 1994 года в здании находится Дом ремесел «Стары млын».

Вадзяны млынWater MillПоставский районный краеведческий музей

Музей основан в 1974 году, открыт в 1976 году. Располагается в здании-памятнике архитектуры XVIII века. Экспозиция посвящена природе, этнографии, истории края. Среди экспонатов – археологические находки, материалы по истории подполья и партизанского движения во время Великой Отечественной войны. В этнографической экспозиции воспроизведен уголок крестьянской хаты, представлены тканые ковры, керамические изделия и др. Отдельный зал используется для размещения временных выставок. В 2014 г. выставочные залы музея открылись в подвалах дворца Тизенгаузов, где представлены самые яркие страницы истории Постав. В отреставрированных помещениях уже разместилось несколько экспозиций, которые связаны с историей рода Тизенгаузов, российской офицерской кавалерийской школой и Первой мировой войной

Пастаўскі раённы краязнаўчы музейThe museum of ethnographyСвято-Николаевская церковь

Каменное здание построено в 1984 г. по указу Константина Тызенгауза, владельца города, на месте сгоревшей деревянной церкви.

Зал храма перекрыт цилиндрическим сводом, в его пространство через арочный просвет открываются хоры с балюстрадным ограждением. Интерьер церкви украшает одноярусный позолоченный иконостас с луковицеподобными куполами по центру и по сторонам, трактуемый в неорусском стиле. Художественную ценность имеют образа бывшего разобранного иконостаса: «Праотец Авраам» (1866) «Матвей и Павел», «Пётр и Иоанн», «Андрей и Яков», «Иуда с апостолом», «Деисус», «Спас», «Матерь Божия с Иисусом», «Архангел Гавриил», «Архангел Михаил», «Тайная вечеря» (19—20 в.). Над входом широкой аркой раскрываются хоры с балюстрадной оградой. Пол выложен керамической плиткой.

Свята-Мікалаеўская царкваThe Church of St.Nicholas the WonderworkerКостел Св. Антония Падуанского

Визитная карточка Постав. Построен он в начале ХХ века архитектором Артуром Гойбелем в стиле неоготики на месте костела монашеского ордена францисканцев XVII века.

Во время первой мировой войны костёл был сильно повреждён, существенные повреждения получили своды, кровля, окна, двери; уничтожены металлическая ограда вокруг храма, орган, главный алтарь и амвон. После войны Поставы оказались в составе Польши, храм был отреставрирован. В 1939 году Поставы вошли в состав СССР, последний настоятель Болеслав Мацеевский, был арестован и погиб в сталинских лагерях. Храм был закрыт, после второй мировой войны в храме сделали склад, затем там располагались цеха промышленного предприятия.

В 1988 году костёл Антония Падуанского был возвращен католическому приходу. После длительной реставрации храм был открыт для богослужений.Касцёл Св. Антонія ПадуанскагаThe Roman-Catholic Church of St.Anthony of PaduaХрам Воскресения Христова г.п.Воропаево

Храм был построен в начале XX века. Его традиционная объемно-пространственная композиция дополнена некоторыми конструктивными элементами в стиле модерн. Храм Воскресения Христова сильно пострадал в советское время. В 90-х годах в храме была произведена реставрация, после чего в нем возобновились богослужения.

Храм Уваскрэсення Хрыстова г. п. ВарапаеваThe Сhurch of the Resurrection of Christ VoropaevoКостёл Святого Михаила г.п. ВоропаевоКасцёл Святога Міхаіла г.п. ВарапаеваChurch of St. Michael. VoropaevoАрхитектурный ансамбль центральной площадиАрхітэктурны ансамбль цэнтральнай плошчыArchitectural ensemble in central squareДворец Тизенгаузов

Заложен владельцем Постав Антонием Тызенгаузом. Пример дворцово – паркового ансамбля второй половины 18-19вв. Поистине новая эра началась для Постав в XVIII веке, и связана она с именами Тизенгаузов – Антония и его племянника Константина. Бурное развитие промышленности и культуры, строительство великолепных архитектурных ансамблей, школ, лечебниц, гостиниц, фабрик – все эти новшества ассоциировались с именем Антония Тизенгауза. Уникальный орнитологический музей, библиотека, художественная галерея – заслуги Константина Тизенгауза. Удивительно, но факт: дворец, построенный в строгих традициях классицизма, практически не подвергся влиянию разрушительного времени. Он сохранился именно таким, каким его построили хозяева.

Палац ТызенгаўзаўThe Palace of Tizengauz
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка