Дипломная работа: 74 с., 57 позиций в списке использованных источников и литературы
Дата канвертавання02.04.2017
Памер34.04 Kb.
РЕФЕРАТ
Бриль Ирина Александровна
Опус Деи: идеология и практика
Дипломная работа: 74 с., 57 позиций в списке использованных источников и литературы
Ключевые слова: ОПУС ДЕИ, СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СВЯТОГО КРЕСТА, ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, СВЯТОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, Х. ЭСКРИВА.

Объект дипломной работы – история католицизма, «обновленного» решениями Второго Ватиканского собора 1962 – 1965 гг.

Предмет дипломной работы – идеология и практика католической организации Опус Деи.

Цель работы – выявить содержание идеологии и практики Опус Деи.

Теоретико-методологическую основу дипломной работы составляет комплекс методов исторической науки – историко-генетический, историко-сравнительный и историко-системный. Работа построена в соответствии с принципами объективности, историзма, системности, ценности в истории.Полученные результаты и их новизна. В дипломном исследовании были рассмотрены основные компоненты идеологии и направления деятельности Опус Деи – персональной прелатуры Католической Церкви. Автор работы доказала, что большинство мифов, выставляющих организацию «святой мафией», «белым масонством» и пр. являются ложными, а идеология и практика организации не содержит элементов, деструктивно влияющих на личность.

Автор работы утверждает, что приведенный в ней фактический материал объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимствованные из источников и литературы идеи и подходы сопровождаются ссылками на их авторов.

Результаты исследования, выносимые на защиту, разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах. Другие авторы в проведении исследования участия не принимали.
РЭФЕРАТ
Брыль Ірына Аляксандраўна
Опус Дэі: ідэалогія і практыка
Дыпломная праца: 74 с., 57 пазіцый у спісе выкарастаных крыніц і літаратуры
Ключавыя словы: ОПУС ДЭІ, СВЯТАРСКАЕ ТАВАРЫСТВА СВЯТОГА КРЫЖА, ДРУГІ ВАТЫКАНСКІ САБОР, СВЯТАСЦЬ У ПАЎСЯДЗЁННЫМ ЖЫЦЦІ, Х. ЭСКРЫВА.

Аб’ект дыпломнай працы – гісторыя каталіцызму, «абноўленага» рашэннямі Другога Ватыканскага сабора 1962 – 1965 гг.

Прадмет дыпломнай працы – ідэалогія і практыка каталіцкай арганізацыі Опус Дэі.

Мэта працы – выявіць змест ідэалогіі і практыкі Опус Дэі.

Тэарэтыка-метадалагічную аснову дыпломнай працы складае комплекс метадаў гістарычнай навукі – гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны і гісторыка-сістэмны. Праца пабудавана ў адпаведнасці з прынцыпамі аб’ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці, каштоўнасці ў гісторыі.Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломным даследаванні былі разгледжаны асноўныя кампаненты ідэалогіі і кірункі дзейнасці Опус Дэі – персанальнай прэлатуры Каталіцкай Царквы. Аўтар працы даказала, што большасць міфаў, якія выстаўляюць арганізацыю «святой мафіяй», «белым масонствам» і інш., з’яўляюцца непраўдзівымі, а ідэалогія і практыка арганізацыі не ўтрымоўвае элементаў, якія дэструктыўна ўплываюць на асобу.

Аўтар працы сцвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял аб’ектыўна адлюстроўвае стан аб’екта даследавання, а ўсе запазычаныя з крыніц і літаратуры ідэі і падыходы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Вынікі даследавання, якія выносяцца на абарону, распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і заснаваны на самастойных высновах. Іншыя аўтары ў правядзенні даследавання ўдзелу не прымалі.


ABSTRACT
Bril' Irina Alexandrovna
Opus Dei: ideology and practice
Thesis: 74 p., 57 positions in the list of references
Keywords: OPUS DEI, PRIESTLY SOCIETY OF THE HOLY CROSS, SECOND VATICAN COUNCIL, HOLINESS IN ORDINARY LIFE, H. ESCRIVA.

The object of the thesis – the history of Catholicism, that was «renewed» by the solutions of the Second Vatican council.

The subject of the thesis – ideology and practice of Opus Dei.

The purpose of this research – to reveal the contents of Opus Dei’s ideology and practice.

As the theoretical and methodological foundations serve the methods of historical science: historical-genetic, historical-comparative, and historical-systemic. The thesis is built in accordance with the principles of objectivity, historicism, systematic, value in history.

The results obtained and their novelty. In this thesis were examined the main elements of ideology and directions of Opus Dei's activities– a personal prelature of the Catholic Roman Church. The author of this research proved that the majority of myths, that contain statements that Opus Dei is «holy mafia», «white masonry» etc. are false. In addition the author came to conclusion that Opus Dei's ideology and practice don't contain elements that can destroy personality.

The author of the thesis claims that its factual material reflects objectively the actual condition of the object of the study. All borrowing ideas and approaches from literature and sources are accompanied by references to their authorsThe results of the study were developed by the author of the thesis and based on personal conclusions. Other authors in the study did not participate.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка