Гульня “Адзін роўны аднаму”
Дата канвертавання24.02.2017
Памер445 b.Гульня “Адзін роўны аднаму”

 • Гульня “Адзін роўны аднаму”

 • Калі вы даяце станоўчы адказ на пытанне, то вам неабходна перайсці праведзеную рысу.Калі выбар зроблены, вяртайцеся на сваё месца.

 • Ці заўсёды лёгка рабіць крок наперад, пераступаць нейкія рысы?

 • Што адчувае настаўнік, калі заўважае ў сабе такія ж рысы, як і астатнія?

 • Калі ў паўсядзённым жыцці мы любім адчуваць сябе адзінымі ў сваім родзе, а калі нараўне з усімі?

 • Ці прыходзілася вам калі-небудзь хаваць свае памкненні, каб вас прынялі ў калектыве?

Галоўнае ў эфектыўным уроку- праца саміх вучняў!!!

 • Галоўнае ў эфектыўным уроку- праца саміх вучняў!!!

 • Калі вы жадаеце навучыць дзяцей, то гэта Божы крыж, а калі вы жадаеце вучыцца разам з дзецьмі, то гэта Божы дар.Удзельнікі майстар-класа будуць:

 • Удзельнікі майстар-класа будуць:

 • Ведаць:

 • эфектыўныя метады і прыёмы фарміравання разумення зместу мастацкага твора

 • Эфектыўныя метады і прыёмы арганізацыі самастойнай дзейнасці вучняў на ўроку літаратуры

 • Умець:

 • вызначаць крытэрыі поспеху - засваення матэрыялу (дыягнастычна ставіць навучальныя мэты),

 • пераводзіць мэты на мову вучняў,

 • распрацоўваць прыёмы дыягностыкі разумення,

 • адбіраць эфектыўныя метады і прыёмы

 • Ваша мэта?Чаму і як вучыць на ўроку літаратуры?

 • Засваенню зместу мастацкага твора.

 • + Умеюць пераказваць, ….

 • - Абмежаваная колькасць гадзін на вывучэнне, не чытаюць…

 • Эмацыянальнаму засваенню мастацкага твора

 • + Развівае эмпатыю,…

 • - Цяжка выклікаць эмоцыі праграмнымі творамі

 • Мастацкаму аналізу тэксту

 • + Паспяхова пішуць водгук,…

 • - Нізкая матывацыя, ….

 • Разуменню зместу мастацкага твораНа думку філосафа Шлейермахера,інтэрпрэтацыя тэксту складаецца не з узнаўлення першаснага (аўтарскага) сэнсу , а са стварэння новага сэнсу. Разуменне можа выходзіць за межы суб’ектыўнага замыслу аўтара.

 • На думку філосафа Шлейермахера,інтэрпрэтацыя тэксту складаецца не з узнаўлення першаснага (аўтарскага) сэнсу , а са стварэння новага сэнсу. Разуменне можа выходзіць за межы суб’ектыўнага замыслу аўтара.

 • Тэорыя маўленчых зносін Бахціна М.М. Указвае, што ўсякае разуменне ёсць суаднесенасць дадзенага тэксту з іншымі тэкстамі. Бахцін М.М. увёў у адзіны кантэкст дыялагізм разумення, асобу і бясконцасць (прынцыповую незавершанасць) сэнсу.

 • Герменеўтычная тэорыя Гадамера. Прадугледжвае “вырошчванне” вучнямі ўласных сэнсаў, разуменняў і інтэрпрэтацыю імі вучэбных тэкстаў.

 • Тэорыя мыслення Ю.В.Грамыкі. Нельга дэлімітаваць мысленне, камунікацыю, дзеянне,рэфлексію, разуменне і ўяўленне. Асаблівым вынікам развіцця разумення, на думку Ю.В.Грамыкі, з’яўляецца ўменне задаваць вучэбныя пытанні на разуменне. • Каб павысілася матывацыя да вывучэння літаратуры

 • Каб авалодалі крытычным мысленнем

 • Каб авалодаць асноўнымі лагічнымі аперацыямі, неабходнымі ўмовамі для паспяховай камунікацыі.

 • Каб выдзяляць сэнсавыя блокі тэкстаў, вызначаць пазіцыю аўтара тэксту,

 • выдзяляць асноўныя тэзісы тэксту і вызначаць галоўную думку,

 • задаваць пытанні на разуменне,

 • ажыццяўляць лагічныя аперацыі параўнання, класіфікацыі, устанаўленне прычынна-выніковых сувязей, даказваць сваю пазіцыю на матэрыяле мастацкага тэксту, ствараць мастацкія тэксты, адрозныя па жанрава-стылявой прыналежнасці,

 • весці дыялог.У вымярэнні глыбіні разумення вучнямі зместу мастацкага твора

 • У вымярэнні глыбіні разумення вучнямі зместу мастацкага твораКанструктар урока

 • 1 этап. Арганізацыйны ( да 1 - 3 хвілін)

 • Мэта: псіхалагічная падрыхтаванасць класа да ўрока, арганізацыя ўвагі вучняў.

 • Педагагічная задача: арганізаваць і падрыхтаваць вучняў да работы.

 • Ваш варыянт…Ацаніце

 • Гульня “Дэкларацыя самакаштоўнасці”

 • -

 • Арганізуе ўвагу, добразычлівы настрой усіх вучняў словамі:(М.Стральцоў ”Сена на асфальце”

 • -

 • Гульня-размінка

 • -Канструктар урока

 • 2 этап. Вучэбная дзейнасць па ўспрыняцці праблемы ўрока ( 6-10 хвілін)

 • Мэта этапа: актывізацыя суб’ектыўнага вопыту вучняў, пазнаваўчы інтарэс, наяўнасць матывацыі, самавызначэнне на вынік ўрока.

 • Педагагічная задача: актуалізаваць апорныя веды і ўменні, сфарміраваць пазнавальныя матывы, стварыць умовы для самавызначэння вучняў на дзейнасць і яе вынікі.

 • Ваш варыянт…Ацаніце

 • Стварэнне праблемнай сітуацыі для пагружэння ў тэму( Стральцоў “Сена на асфальце”)

 • Фармуліроўка мэты, праблемы ўрока з дапамогай фільма

 • Навучальны дыялог па высвятленні тэмы, мэты і праблемы ўрока з паведамленнем пра крытэрыі ацэнкі.

 • Газета-друкаваны сшытак (Прадмовы Багушэвіча)

 • Пагружэнне ў тэму ўрока

 • Фармуліроўка мэты, праблемы ўрока праз эпіграф (М.Гарэцкі “Роднае карэнне”)Канструктар урока

 • 3 этап .Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па рашэнні праблемы ўрока (да 30 мінут)

 • Мэта :рашэнне праблемы ўрока з апорай на ўласны вопыт, тэкст, веды па тэорыі літаратуры, пазнаваўчая актыўнасць вучняў

 • Педагагічная задача: арганізаваць мэтанакіраваную адукацыйную дзейнасць вучняў, стварыць сітуацыю творчых разважанняў з мэтай вырашэння праблемы ўрока.

 • Ваш варыянт…Ацаніце

 • Дыскусійны шлях работы над праблемным пытаннем урока

 • Арганізацыя групавой работы, інфармаванне аб правілах выканання задання

 • Прыём “Анкета героя”

 • Метад “Фрак”

 • Метад 4 – кутоў

 • Дыскусія “Газетная качка”

 • Работа са зводнай табліцай з мэтай вызначэння ідэі твораКанструктар урока

 • 4 этап. Абагульненне і сістэматызацыя па тэме ўрока (5 хвілін)

 • Мэта: рашэнне выніковага тэставага задання

 • Педагагічная задача: стварыць сітуацыю творчага пошуку

 • Ваш варыянт…Ацаніце

 • Творчае заданне

 • Адказ на праблемнае пытанне ўрока

 • Тэставае заданне выніковага кантролюВы задаволены адзнакамі, якія мы паставілі? Што вас не задаволіла?

 • Вы задаволены адзнакамі, якія мы паставілі? Што вас не задаволіла?

 • Што я як выкладчык рабіла не так?

 • На якія тыповыя памылкі існуючай настаўніцкай практыкі ўказвае прыведзенае практыкаванне?Крытэрыі

 • Крытэрыі

 • Уменне правільна даваць азначэнне паняцця

 • Уменне вызначаць прычынна-выніковыя сувязі

 • Уменне праводзіць параўнанне, літаратурныя аналогіі

 • Уменне аргументаваць сваю пазіцыю з улікам кампазіцыйнай будовы твора, жанрава-стылёвай спецыфікай

 • Уменне выяўляць ідэйны сэнс твора, прэзентаваць ведыНастаўніку:

 • Настаўніку:

 • забяспечвае аптымальнае планаванне ўрока;

 • забяспечвае эфектыўнае кіраванне пазнавальнай дзейнасцю вучняў.

 • Вучням:

 • сама з’яўляецца для іх важным дыдактычным уменнем

 • аказвае на іх эмацыянальнае ўздзеянне і служыць моцным матывуючым фактарам

 • дае вучням канструктыўныя рэкамендацыі па карэкцыі іх дзейнасці

 • фарміруе разуменне зместу мастацкага твора

 • робіць дзяцей больш адказныміПазнаёмцеся з нарматыўнымі патрабаваннямі і метадычнымі рэкамендацыямі да ўрока

 • Пазнаёмцеся з нарматыўнымі патрабаваннямі і метадычнымі рэкамендацыямі да ўрока

 • Вызначце тып і месца ўрока ў тэме або модулі ўрокаў

 • Вызначце навучальную мэту і вучэбны змест

 • Запішыце навучальную мэту, перафармулюйце мэту так, каб яна была зразумелай вучням.

 • Складзіце выніковае тэставае заданне на разуменне вучнямі зместу вывучанага твора па прапанаваных крытэрыяхПра што пытанні ставіць? Якія заданні прапаноўваць?

 • Пра што пытанні ставіць? Якія заданні прапаноўваць?

 • У якой форме праводзіць дыягностыку?

 • Колькі вучняў з класа апытваць?

 • Колькі варыянтаў даваць?

 • Як правяраць выкананыя работы?

 • Хто павінен правяраць?

 • Ці ставіць адзнакі?Варыанты мэты па ўроку

 • Варыанты мэты па ўроку

 • “Шлях да гарадской цывілізацыі, або “Сена на асфальце” Міхася Стральцова”

 • Навучальная мэта

 • Плануецца, што вучні будуць

 • ведаць:

 • стандартны мінімум фактычных звестак пра падзеі апавядання, асаблівасці творчай манеры Стральцова,ідэю твора і сродкі яе выяўлення (кампазіцыя , лірызм апавядання,пейзаж ),

 • умець:

 • знаходзіць кампаненты , якія садзейнічаюць раскрыццю вобраза аўтара-апавядальніка,перадачы перакананняў герояў, ствараць вобразныя асацыяцыі, выражаць свае адносіны да ўчынкаў герояў.

 •  Мэта на мове вучняў

 • Дзеці, урок для вас будзе выніковым, калі вы напрыканцы яго зможаце прааналізаваць апавяданне па плану, які ў вас есць на трэцяй старонцы вашага сшытка

 •  Навучальная мэта

 • Навучальная мэта

 • Плануецца, што вучні будуць ведаць адказы на выніковае тэставае заданне

 •   Мэта на мове вучняў

 • Калі ласка, паглядзіце на змест тэста, які я вам збіраюся прапанаваць напрыканцы гэтага ўрока.

 • Паднімеце руку, хто з вас ужо ў дадзены момант можа выканаць гэты тэст.

 • Я упэўнены, што вы будзеце актыўна працаваць і праз 30 мін правільна адкажаце на пытанні тэста:

 •  1.На вашу думку, каго можна лічыць гараджанінам?……………..

 • 2.Якім чалавекам вам уяўляецца лірычны герой апавядання?......

 • 3.Чаму ў апавяданні аўтар так многа ўвагі надае апісанням прыроды,гарадскім пейзажам, перапісцы герояў?………

 • 4. У чым, на вашу думку, адметнасць кампазіцыі апавядання?..........................................................

 • 5.Паспрабуйце расчытаць вобраз “сена на асфальце” Стральцова

 • - з пазіцыі французскага імпрэсіяніста Клода Манэ………………………………………………………………………

 • - з уласнай пазіцыі………Мэта на мове вучняў

 • Мэта на мове вучняў

 • Дзеці, сённяшняя тэма …

 • Паспрабуйце выбраць для сябе мэту на ўрок з тых, што я прапаную:

 • уменне прааналізаваць апавяданне па плану, што ў вас змешчаны на трэцяй старонцы сшытка,

 • уменне паспяхова рашыць выніковае тэставае заданне(прыклад тэставага задання)

 •  Мэта на мове вучняў

 • Мэта на мове вучняў

 • Калі ласка, паглядзіце на змест тэста, які я вам збіраюся прапанаваць напрыканцы гэтага ўрока. Бачыце, насупраць кожнага задання пастаўлены кошт правільнага яго выканання.

 • Паднімеце руку, хто з вас ужо ў дадзены момант можа выканаць гэты тэст.

 • Я ўпэўнены, што вы будзеце актыўна працаваць і праз 30 мін правільна адкажаце на пытанні тэста (набераце не менш як 85 балаў)

 •   • Мэта на мове вучняў

 • Дзеці, уважліва паглядзіце на ілюстрацыі (Настаўнік дэманструе рэпрадукцыі карцін Манэ і фатаграфіі ракі Сены ў Парыжы)

 • Фактычна вы ўбачылі блізкія ідэі

 • Калі вы зможаце напрыканцы ўрока сказаць сабе, што агульнага паміж ілюстрацыямі і ідэяй апавядання, то вы можаце ганарыцца сабой: для вас урок марна не прайшоўМэта на мове вучняў

 • Мэта на мове вучняў

 • Дзеці, сення вы будзеце вывучаць апавяданне Міхася Стральцова.

 • Як мы можам даведацца, што тэма добра вывучана і мэта ўрока дасягнута?

 •  1.Інтэлігент – гэта

 • 1.Інтэлігент – гэта

 • 2. Што прымушае Архіпа задумацца над жыццём?

 • 3. Чаму Архіп не спяшаецца парваць сувязь з родным асяроддзем, як іншыя? Як гэта дапамагае яму ўжыцці?

 • 4. Што сімвалізуе ў апавяданні загніванне ранейшага светапарадку і надыход эпохі трагічных падзей?

 • 5.Як кампазіцыя апавядання (цесна звязаны побытавы і філасофскі план) дапамагае раскрыць характар героя?

 • 6. Сфармулюйце пытанне М.ГарэцкамуАдзіна магчымыя

 • Адзіна магчымыя

 • ?

 • Варыятыўныя

 • ?Крытэрый

 • Крытэрый

 • Уменне правільна даваць азначэнне паняцця

 • Узроўні

 • Высокі

 • Поўна і правільна раскрывае змест паняцця ў азначэнні, дадзеным вучнем.

 • Дастатковы

 • Азначэнне паняцця дае толькі з аднаго аспекту.

 • Сярэдні

 • У якасці азначэння паняцця прыводзіць ілюстрацыю з тэксту, замяняе родавыя паняцці відавымі.

 • Здавальняючы

 • Азначэнне дае шляхам падбору блізкіх па значэнні слоў.Чалавек, які атрымаў вышэйшую адукацыю

 • Чалавек, які атрымаў вышэйшую адукацыю

 • Архіп Лінкевіч

 • Паспрабуйце ацаніцьАбапіраючыся на крытэрыі ацэньвання, цяжка ацаніць работу вучня?

 • Абапіраючыся на крытэрыі ацэньвання, цяжка ацаніць работу вучня?

 • Якія нечаканыя сітуацыі могуць узнікнуць пры ацэньванні вучнёўскіх работ?1. Дыягностыка сітуацыі

 • 1. Дыягностыка сітуацыі

 • 2. Дыягнастычная фармуліроўка мэты ўрока

 • Выбар спосаба давядзення мэты (крытэрыяў ацэнкі) да вучняў

 • Вызначэнне этапаў урока і адпаведных прамежкавых рэзультатаў; спосабаў і сродкаў іх вымярэння

 • Вызначэнне спосабаў і сродкаў вымярэння канчатковага выніку ўрока • стэрэатыпы,

 • недахоп часу на ўроку,

 • працаёмка для настаўніка,

 • замала адпаведных распрацовак,

 • перашкаджаюць нарматыўныя патрабаванніКанструктар урока

 • Рэфлексія( да 3 хвілін)

 • Мэта этапа: усведамленне вучнямі актуальнай значымасці мастацкага твора, сітуацыі поспеху.

 • Педагагічная задача: стварыць умовы для ўсведамлення вучнямі мастацкай значымасці вывучанага твора, садзейнічаць узбагачэнню эмацыянальнага свету вучняў.

 • Ваш варыянт…АцаніцеКанструктар урока

 • Дамашняе заданне (1 мінута)

 • Мэта этапа: свядомы выбар і паспяховае выкананне дамашняга задання.

 • Педагагічная задача: падрыхтаваць вучняў да выбару дамашняга задання.Ацаніце

 • У залежнасці ад паспяховасці рашэння заданняў выніковага кантролю

 • Апераджальнае

 • Абавязкова варыятыўнае!У кішэні,

 • У кішэні,

 • У шуфлядзе,

 • На сметніку.Законы рытму, прапорцыі і гармоніі для любога віду мастацтва адзіныя.

 • Законы рытму, прапорцыі і гармоніі для любога віду мастацтва адзіныя.

 • Жадаю гармоніі ў думках і справах!
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка