“Info 100” 12. 50, 19. 35, 03. 00 Ð/ê “ú¹ ë³ Ù³Ù³”
Дата канвертавання30.04.2017
Памер107.17 Kb.
28.07.14 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

11:45 “Info 100”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ú¹»ë³ ٳٳ”

14.00 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

14.45, 06.00 ¶/ü “ºñÏñ³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.50,02.00 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

17.15,02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

17.50 “гÛáõÑÇ”

18.40 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

21.20 ì/ü “àí ¿ ëå³Ý»É êï³ÉÇÝÇÝ”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “î³Ý ëÕ³Ù³ñ¹Á”


28.07.14 Понедельник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

09.50 “POP музыка”

10.45 “Круглый стол”

11.45 “Info 100”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Одесса мама”

14.00 “По тропам света”

14.45, 06.00 Х/Ф “Красота земная”

16.35 Манкакан еркир

16.50,02.00 “Àìàéíêàïàòêåð”

17.15,02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

17.50 “Армянка”

18.40 “Åðêèðè øàáàòû”

21.20 Д/Ф “Кто убил Сталина”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Крутой и цыпочки”

29.07.14 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

12:00,01.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ú¹»ë³ ٳٳ”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45, 06.00 ¶/ü “î³Ý ëÕ³Ù³ñ¹Á”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.45 “лùdzó˳Ք

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

21.20 ì/ü “20-ñ¹ ¹³ñÇ ³Ù»Ý³³ÕÙϳѳñáõÛó ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ”

21.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.40 ¶/ü “Þ»ñï³íáñ ïáñÔ


29.07.14 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Êóëüòóðà Àðìåíèè”

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

12.00,01.50 “Остановка для двоих”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Одесса мама”

14.00 “Севан 2014”

14.45,06.00 Х/Ф “Крутой и цыпочки”

16.35 Манкакан еркир

16.45 “Сказка - игра”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Свободный гражданин”

21.20 Д/Ф “Самые громкие преступления XX века”

21.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.40 Х/Ф “Слоенный торт”
30.07.14 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.45 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ú¹»ë³ ٳٳ”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45 , 06.00 ¶/ü “Þ»ñï³íáñ ïáñÔ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 “²åáÉÇïÇϳ“

21.40 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

23.35 ¶/ü “ì³ÉÏÇñdz” ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ”

30.07.14 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.45 “Ãðîìîãëàñíî”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Одесса мама”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Слоенный торт”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 “Àïîëèòèêà”

21.40 “Круглый стол”

23.35 Х/Ф “Операция “Валкирия”

31.07.14 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

10.50 “Info 100”

12.00 “гÛÇ áõÅÁ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ú¹»ë³ ٳٳ”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45 , 06.00 ¶/ü “ì³ÉÏÇñdz” ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

19.00,04.00 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

21.20 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “²Ýå»ïù Éñï»ë, ÏáñÇñ ¹áõñë”


31.07.14 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Свободный гражданин”

10.50 “Info 100”

12.00 “Сила армян”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Одесса мама”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Слоенный торт”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

19.00, 04.00 “Остановка для двоих”

21.20 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Шпион, выйди вон”


01.08.14 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

10.45 “Info 100”

11.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ú¹»ë³ ٳٳ”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45, 06.00 ¶/ü “²Ýå»ïù Éñï»ë, ÏáñÇñ ¹áõñë”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “Ø»ñ ٻͻñÁ”

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

21.20,04.00 “гÛáõÑÇ”

21.45,01.50 “²åáÉÇïÇϳ“

23.35 ¶/ü “ì³ËÇ ë»Ý۳ϔ

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”


01.08.14 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Ãðîìîãëàñíî”

10.45 “Info 100”

11.45 “Круглый стол”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Одесса мама”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Шпион, выйди вон”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Великие наши”

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

21.20,04.00 “Армянка”

21.45,01.50 “Àïîëèòèêà”

23.35 Х/Ф “Комната страха”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”

02.08.14 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.45 “Info 100”

10.45 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “ì³ËÇ ë»Ý۳ϔ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

23.20 ¶/ü “γñ¨áñÁ ãí³Ë»Ý³É”

02.08.14 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.45 “Info 100”

10.45 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 “По тропам света”

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40 , 06.00 Х/Ф “Комната страха”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

20.00 “Портрет правосудия”

22.00 “Сила армян”

23.20 Х/Ф “Главное не бояться”


03.08.14 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.45 “Info 100”

10.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

13.30 “гÛáõÑÇ”

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “γñ¨áñÁ ãí³Ë»Ý³É”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

19.55 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “î»ëÇ ÃÇÏݳå³ÑÁ”

01.10 ¶/ü ¶/ü “ÎñùÇ ÙáõÃ ÏáÕÙÁ”

03.08.14 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.45 “Info 100”

10.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

13.30 “Армянка”

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Главное не бояться”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Свободный гражданин”

19.55 “Поколение возрождения”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Åðêèðè øàáàòû”

22.30 Х/Ф “Телохранитель Тесс”

01.10 Х/Ф “Темная сторона страсти”


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка