Крыжаванка: Легенды і міфы Беларусі
Дата канвертавання30.04.2017
Памер36.51 Kb.
Крыжаванка: Легенды і міфы Беларусі

http://kazki.by/wp-content/uploads/2009/05/kryzavanka_240409.gif

Па гарызанталі: 


5. Назва планеты Венера ў яевечаровайбачнасці, якая ў беларусаўназываецца “божайпамочніцай”.
6. Жаночаяпрычоска. У яе, кабзасцерагчыся ад нячыстайсілы, упляталірасліны-абярэгі.
7. Звярок, вельміпапулярныперсанажбеларускіх казак пражывёл.
9. Легендарны князь, якомупаданнепрыпісваепабудовуКамянецкай (Белай) вежы.
10. Тое, што і пабудова.
12. Вырабтканіны, з якім на Беларусііснавала шмат магічныхдзеянняў, прыкметаў, прыпевак.
14. Чарадзейная… Найбольшстаражытны і самыраспаўсюджаны на Беларусіфальклорнытвор.
19. Месяц года, на якіпрыходзіццапрысвятакбеларускаганароднагакалендара “Зміцер”. “Да Змітрадзеўкахітра” (прык. ).
20. Прыстасаванне для ручногапрадзення, якоеколісь на Беларусівыкарыстоўвалі ў якасцісродкусупрацьдзеяннянячыстайсіле.
21. Птушка, якая на Беларусілічылася “божай”. Першыспеўяебыўсігналам да пачаткувеснавых работ.
22. …-кветка. Міфічнаярасліна, паданніпраякуюзвязаны на БеларусісасвятамКупалля.
27. У паганскайміфалогіі — бог грому і маланкі, свяшчэннымдрэвамякогабыў дуб.
30. … нядзеля. АпошняяперадВялікаднемнядзеля, з якойзвязанаасвячэнне ў храмах галінаквярбы.
31. Адзін з асноўныхатрыбутаўбеларускагавяселля.
32. Драўлянаяпасудзіна, на якую, благаслаўляючы на шлюб, садзілінявесту.
33. Згодна з міфалогіяй — прадвызначанасцьчалавечагалёсу. “Така …, як у небе столя” (прык. ).
34. Бог агню, у якогаверыліпераважна на Міншчыне. Іншаяназва — Жыжаль. 35. Іван-… Свята АдсячэннягалавыІаанаХрысціцеля, якоеадзначалася 11 верасня.

Па вертыкалі:


1. ІмяжонкілегендарнагаволатаМянеска, заснавальнікаМінска.
2. Паводлебеларускайміфалогіі, чалавек, ператвораны ў ваўка, пярэварацень.
3. Жанчына, надзеленаямагічныміздольнасцямі, якіявыкарыстоўвае для дапамогілюдзям.
4. Прыроднаяз’ява, якая, паводлеміфалогіі, след вогненнайкалясніцысвятогаІллі на небе.
6. Адзін з важнейшыхсімвалаў у міфалогіі.
8. Персанажбеларускайміфалогіі, багіня лета.
14. Адна з назваўхрысціянскага свята, калі, згодна з павер’ем, сонцакупаецца, грае, мяняецца ў колеры. Прыходзіцца свята на 27 верасня.
13. Промысел па перавозцыконьмікаго-, чаго-небудзь. 15. Нясвіжскі …, ці палац, у якім, паводле легенды, блукаўпрывід Барбары Радзівіл, жонкікараляПольшчыЗыгмундаАўгуста.
16. Камар не …, яго і без доўбніўб’еш (прык. ).
17. Улез у …: ніўзад, ніўперад (прык. ).
18. Прыгарад, прадмесце (устар. ).
23. Паводле народных уяўленняўчалавек, надзеленымагічныміздольнасцямі. Іншаяназва — чараўнік.
24. Маладая; тое, што і нявеста.
25. Не дораг…, дорагпрывет (прык. ).
26. Насціл у памяшканні, які ў дзеньад’ездукагосьці з родных, не падмятаюць, забаранялася на ягопляваць і іншае.
28. Ложак для немаўляці, з якімбылізвязанышматлікіяпавер’і і засцерагальныязахады: забараняласякалыхаць пустую …, каб не калыхацьчорта, хваробу і іншае.
29. Імядзяўчынкі-прыгажуні, ад якога, паводлепадання, атрымаланазвубуйнейшае на БеларусівозераНарач.

Адказы


Па гарызанталі:


5. Вечарніца.
6. Каса.
7. Заяц.
9. Радар.
10. Будынак.
12. Ткацтва.
14. Казка.
19. Лістапад.
20. Верацяно.
21. Жаўранак.
22. Папараць.
27. Пярун.
30. Вербная.
31. Каравай.
32. Дзяжа.
33. Доля.
34. Жыжа.
35. Галавасек.

Па вертыкалі:
1. Свіслач.
2. Ваўкалак.
3. Знахарка.
4. Маланка.
6. Крыж.
8. Цёця.
14. Узвіжанне.
13. Возніцтва.
15. Замак.
16. Кабан.
17. Нерат.
18. Пасад.
23. Вядзьмак.
24. Суджаная.
25. Абед.
26. Падлога.
28. Калыска.
29. Нара.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка