Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дзяржаўны ўніверсітэт факультэт журналістыкі
Дата канвертавання18.11.2017
Памер40.84 Kb.
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Кафедра перыядычнагадруку

КОБЕЦ


Марыя Уладзіміраўна

ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ ПУБЛІЦЫСТЫКА Ў БЕЛАРУСКІМ ДРУКУ

Дыпломная праца

Навуковыкіраўнік:

доктарфілалагічныхнавукпрафесар

Л.Д. Сінькова

Дапушчана да абароны

“___”______________2017г.

Заг. кафедры перыядычнага друку,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт, В.М.Самусевіч

Мінск, 2017РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ

Кобец Марыі Уладзіміраўны

Літаратурна-мастацкая публіцыстыка ў беларускім друку

Дыпломная праца на тэму “Літаратурна-мастацкая публіцыстыка ў беларускм друку” утрымвае ў сабе матэрыял агульным памерам у 65 старонак. Акрамя асноўнага зместу дыпломнай працы ў ім размешчаны тры дадаткі ў выглядзе дыяграм, а таксама спіс дадатковых крыніц і літаратуры.Пералік ключавых слоў дыпломнай працы:

ЛІТАРАТУРА, МАСТАЦТВА, ПУБЛІЦЫСТЫКА, ДРУК, ГАЗЕТЫ, ЧАСОПІСЫ, ЖАНРЫ, ХАРАКТАРЫСТЫКА, ЖУРНАЛІСТЫКА, АЎТАР.Аб’ект даследавання:кантэнтграмадска-палітычных выданняў Беларусі, а таксама газеты творчай інтэлігенцыі Беларусі “Літаратура і мастацтва” і грамадска-палітычнай газеты Брэсцкай вобласці “Народная трыбуна”.

Мэты ізадачы дыпломнай працы:

- разгледзець літаратурна-мастацкую публіцыстыку як сродак адлюстравання рэчаіснасці;

- зрабіць агляд літаратурна-мастацкай публіцыстыкі некаторых сродкаў масавай інфармацыі Беларусі, вызначыць жанравую і стылёвую спецыфіку іпублікацый літаратурна-мастацкага характару ў газетах “Літаратура і мастацтва” і “Народная трыбуна”.

- зрабіць параўнальны аналіз літаратурна-мастацкай тэматыкі абраных выданняў.

Пры напісанні дыпломнай працы аўтарам асабіста была праведзена даследчая працаабраных выданняў, выкарыстаны агульналагічныяметады: аналіз тэарэтычнай літаратуры, практычнага вопыту па тэме даследавання. На думку аўтара, выкананая праца можа мець практычную значнасць і быць цікавым метадычным матэрыялам для навучэнцаў ВНУ па спецыяльнасці “журналістыка”.

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Кобец Марии Владимировны

Литературно-художественная публицистика

в белорусской печати

Дипломная работа на тему "Литературно-художественная публицистика в белорусской печати" содержит в себе материал общим размером в 65 страниц. Помимо основного содержания дипломной работы в ней расположены три приложения в виде диаграмм, а также список дополнительных источников и литературы.Перечень ключевых слов дипломной работы:

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ПУБЛИЦИСТИКА, ПЕЧАТЬ, ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ЖАНРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА, АВТОР.Объект исследования:контент общественно-политических изданий Беларуси, а также газеты творческой интеллигенции Беларуси "Литература и искусство" и общественно-политической газеты Брестской области "Народная трибуна".

Цели и задачи дипломной работы:

- рассмотреть литературно-художественную публицистику как средство отражения действительности;

- сделать обзор литературно-художественной публицистики некоторых средств массовой информации Беларуси, определить жанровую и стилистическую специфику публикаций литературно-художественного характера в газетах "Литература и искусство" и "Народная трибуна".

- сделать сравнительный анализ литературно-художественной тематики избранных изданий.

При написании дипломной работы автором лично была проведена исследовательская работа избранных изданий, использованы общелогические методы: анализ теоретической литературы, практического опыта по теме исследования. По мнению автора, выполненная работа может иметь практическую значимость и быть интересным методическим материалом для учащихся вузов по специальности "журналистика".

Essay of Diploma Work

The diploma work on the topic "Literary and artistic journalism in the Belarusian press" contains material in a total size of 65 pages. In addition to the main content of the essay, there are three applications in the form of diagrams, as well as a list of additional sources and literature.

The list of key words of the essay:

Literature, art, journalism, press, newspapers, magazines, genres, characteristics, journalism, author.

The object of the research: socio-political editions of Belarus, as well as the newspaper of the creative intelligentsia of Belarus "Literature and Art" and the socio-political newspaper of the Brest region "People's Tribune".

Goals and objectives of the diploma work:

-to consider literary and artistic journalism as a means of reflecting of the reality;

- to make an overview of the literary and artistic journalism of some Belarusian mass media, to define the genre and stylistic specifics in the newspapers "Literature and Art" and "People's Tribune".

- to make a comparative analysis of the literary and artistic themes of selected publications.

When writing the diploma work the author conducted research work of selected publications, used general methods: analysis of theoretical literature, practical experience on the research topic. In the author's opinion, the executed work can be an interesting methodological material for students of higher education institutions in the specialty "journalism".

.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка