Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дзяржаўны універсітэт юрыдычны універсітэт
Дата канвертавання15.03.2017
Памер38.18 Kb.
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ЮРЫДЫЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

НОВІКАЎ

Аляксандр Сяргеевіч


РАЗВІЦЦЁ КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАВА

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

Дыпломная праца


Навуковы кіраўнік:

доктар юрыдычных навук, прафесар Доўнар Таісія Іванаўна


Дапушчана да абароны


« ___ » ___________ 2014 г.
Загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Калінін Сяргей Артуравіч

Мінск, 2014

РЭФЕРАТ
Аб’ем дыпломнай працы складае 58 старонак, 36 крыніц.

Ключавыя словы: КРЫМІНАЛЬНАЕ ПРАВА, ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ, СТАРАЖЫТНАЯ БЕЛАРУСЬ, СТАТУТ, СУДЗЕБНІК КАЗІМІРА, ЗЛАЧЫНСТВА, ПАКАРАННЕ,

Аб’ект даследвання – інстытут крымінальнага права Вялікага княства Літоўскага.

Мэта дыпломнай працы – даследваць асноўныя старажытныя крыніцы крымінальнага права Беларусі, прааналізаваць і вызначыць пачатковыя этапы ў яго фарміраванні і заканамернасцей яго развіцця, а таксама спыніцца на асноўных палажэннях крымінальнага права па Статутах Вялікага княства Літоўскага.

Метадалагічную аснову дадзенага даследвання складаў агульнанавуковы дыялектычны падыход пры выкарыстанні гістрычнага, сітэмнага, структурна-функцыянальнага і іншых метадаў пазнання. Былі ўжытыя метады класіфікацыі, параўнання, сістэматызацыі, тэарэтычнага абагульнення.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай працы паказана спецыфіка крымінальнага права ў перыяд з 9 стагоддзя па 16 стагоддзе; прадумовы яго ўзнікнення і тэндэнцыі развіцця ў перыяд Вялікага княства Літоўскага; вылучаны асноўныя рысы крымінальнага права па Статутах Вялікага княства; разгледжана паняцце, прыкметы, склад злачынства, прынцыпы крымінальнага права, датычнасць да злачынства, абставіны, якія выключалі злачыннасць дзеяння, класіфікацыю і віды злачынстваў, а таксама паняцце пакарання і прызначэнне, вызваленне ад крымінальнага пакарання.

Навуковая навізна працы абумоўлена тым, што аўтарам, на падставе прабелаў у сучасных навуковых распрацоўках па гэтай тэме, сабраны пэўныя даследванні развіцця крымінальнага права адносна тэарэтычнага асэнсавання асноўных палажэнняў і інстытутаў у сферы злачынства і пакарання, а таксама памылак у правапрымяняльнай практыцы.Рэкамендацыі па ўкараненні вынікаў дыпломнага даследвання: вынікі дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны пры аналізе крымінальнага права Вялікага княства Літоўскага і далейшай распрацоўцы дадзенай тэмы.

РЕФЕРАТ
Объем дипломной работы составляет 58 страниц, 36 источников .

Ключевые слова: УГОЛОВНОЕ ПРАВО, ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ, ДРЕВНЯЯ БЕЛАРУСЬ, СТАТУТЫ, СУДЕБНИК КАЗИМИРА, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ.

Объект исследования - институт уголовного права Великого княжества Литовского.

Цель дипломной работы - исследовать основные древние источники уголовного права Беларуси, проанализировать и определить начальные этапы в его формировании и закономерностей его развития, а также остановиться на основных положениях уголовного права по Статутах Великого княжества Литовского.

Методологическую основу данного исследования составлял общенаучный диалектический подход при использовании исторического, системного, структурно-функционального и других методов познания. Были применены методы классификации, сравнения, систематизации, теоретического обобщения .Полученные результаты и их новизна. В дипломной работе показана специфика уголовного права в период с 9 века по 16 век; предпосылки возникновения уголовного права и тенденции его развития в период Великого княжества Литовского; выдвинуты основные черты уголовного права по Статутах Великого княжества; рассмотрены: понятие, признаки, состав преступления, принципы уголовного права, причастность к преступлению, обстоятельства, которые исключали преступность деяния, классификацию и виды преступлений, а также понятие наказания и назначение наказания, освобождение от уголовного наказания.

Научная новизна работы обусловлена тем, что автором, на основании пробелов в современных научных разработках по этой теме, собраны определенные исследования развития уголовного права относительно теоретического осмысления основных положений и институтов в сфере преступления и наказания, а также ошибок в правоприменительной практике.Рекомендации по внедрению результатов дипломного исследования: результаты дипломной работы могут быть использованы при анализе уголовного права Великого княжества Литовского и дальнейшей разработке данной темы.

SUMMARY
The volume of the thesis is 58 pages, 36 sources.

Keywords: CRIMINAL LAW, THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA, ANCIENT BELARUS, STATUTES, CASIMIR’S CODE, CRIME, PUNISHMENT.

Subject of inquiry - Institute of Criminal Law of the Grand Duchy of Lithuania.

Purpose of the thesis - to explore the major ancient sources of criminal law in Belarus, analyze and determine the initial stages of its formation and the laws of its development, as well as to stay on the main provisions of criminal law under the Statute of the Grand Duchy of Lithuania.

Methodological basis of this study was a general scientific dialectical approach to the studied phenomenon using historical, systemic, structural-functional and other methods of cognition. Were used method’s classification, comparson, arrangement, theoretical generalization.

The results obtained and their novelty. In the research paper shows the specifics of criminal law in the period from the 9th century to the 16th century; background of criminal law and its development trends during the Grand Duchy of Lithuania; were advanced the main features of the criminal law under the Statute of the Grand Duchy; examinated: the concept, features, corpus delicti (components of crime), criminal law principles, implication to a crime, the circumstances that exclude criminality, classification and types of crimes, as well as the concept of punishment and sentencing, impunity.

Scientific novelty is stipulated for the fact that the author, relying on gaps in modern scientific researches in this topic, collected certain researches of criminal law development respectingto a theoretical understanding of the basic provisions and institutions in the domain of crime and punishment, as well as inaccuracy of law enforcement practice.Recommendations for the introduction of the results of graduate studies: results of the thesis can be used in the analysis of the criminal law of the Grand Duchy of Lithuania and the further development of this theme.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка