Мовазнаўства ХІХ-ХХ стст. Пытанні
Дата канвертавання06.02.2017
Памер445 b.


Мовазнаўства ХІХ-ХХ стст.


Пытанні:

 • Лінгвістычная канцэпцыя Ф. дэ Сасюра.

 • Сацыялагічны напрамак у мовазнаўстве.

 • Структуралізм у мовазнаўстве.

 • Пражская лінгвістычная школа.

 • Дацкі структуралізм, або глоссемантыка.

 • Дэскрыптыўная лінгвістыка ў ЗША, або амерыканскі структуралізм.

 • Знакавая тэорыя мовы.Ф. ДЭ САСЮР (1857-1913)

 • «Трактат аб першапачатковай систэме галосных у индаеўрапейскіх мовах» (1879)

 • «Родны абсалютны ў санскрыце» - доктарская дысертацыя ў 1880 г.

 • «Курс агульнай лінгвістыкі» - выдадзены пасля яго смерці ў 1916 г. Ш.Балі і А.Сешэ па іх запісах.Ф. ДЭ САСЮР «КУРС АГУЛЬНАЙ ЛІНГВІСТЫКІ»

 • Разгледжаныя праблемы – мова і маўленне, сістэмнасць мовы, яе знакавы характар, сінхранія і дыяхранія, знешняя і ўнутраная лінгвістыка. Заслуга Ф. дэ Сасюра ў тым, што ён стварыў агульную тэорыю мовы, хоць і не вольную ад супярэчнасцей.

 • Асноўны метад пабудовы тэорыі – метад антыномій.Ф. ДЭ САСЮР Антыномія мова і маўленне

 • Адштурхоўваецца ад паняцця маўленчай дзейнасці, складнікамі якой з'яўляюцца мова і маўленне. Мова неабходна, каб маўленне было зразумелым і выконвала свае функцыі. Маўленне неабходна, каб склалася мова. Мова сацыяльна, а маўленне індывідуальна.

 • Прапануе асобна вывучаць лінгвістыку мовы і лінгвістыку маўлення.Ф. ДЭ САСЮР Антыномія сінхраніі і дыяхраніі

 • Вылучыў яшчэ адзін прынцып у вывучэнні мовы – індывідуалізм: не існуе этнапсіхалогіі, а толькі індывідуальная псіхалогія.

 • Кожны індывід мае ўласную мову.

 • Мова – гэта індывідуальная псіхафізічная дзейнасць.

 • Індывід-моўца – аб'ект даследавання младаграматыкаў. Вылучыўшы ў маўленні два бакі – фізічны і псіхічны, патрабуюць вывучэння менавіта псіхічных фактараў маўлення.МЛАДАГРАМАТЫЗМ

 • Хоць індывідуальнае маўленне выступае выражэннем агульнанароднай мовы, прычыны змен мовы карэняцца ў зменах у псіхіцы індывіда.

 • Асноўным прыёмам лінгвістычнага даследавання служыць дакладнае апісанне асобных фактаў і фактараў маўлення.

 • Прынцып эмпірызму стаў прыметай навуковасці, дакладнасці. Філасофская база – пазітывізм.МЛАДАГРАМАТЫЗМ

 • Былі сфармуляваны метады гістарычнага вывучэння працэсаў развіцця мовы з улікам яе фізічнага і псіхічнага характару.

 • Трэба апісваць фанетычныя законы, якія адлюстроўваюць фізіялагічны бок жыцця мовы, з іншага боку – устанаўліваць новаўтварэнні па аналогіі, заснаванай на псіхічных законах асацыяцыі.

 • Фанетычныя законы характарызуюцца рэгулярнымі гукавымі зменамі, што адбываюцца механічна і ажыццяўляюцца са строгай паслядоўнасцю, якая не ведае выключэнняў.МЛАДАГРАМАТЫЗМ

 • Лічылася, што зменлівасць гукавога боку мовы ў цэлым заснавана на адхіленнях ад узусу ў індывідуальным маўленні. Іх распаўсюджанне вядзе да ператварэння індывідуальнага ў агульнае.

 • На працягу аднаго пакалення могуць адбыцца толькі нязначныя змены.МЛАДАГРАМАТЫЗМ

 • Пры даследаванні фанетычных змен устанавілі і апісалі шэраг гукавых законаў (закон адкрытага склада, І і ІІ палаталізацыі, змены зычных і галосных з j у царкоўнаславянскай мове);

 • стварылі зручную сістэму для выяўлення гукавых адпаведнасцей як між асобнымі мовамі, так і ў межах адной мовы.МЛАДАГРАМАТЫЗМ Закон аналогіі

 • Зыходзіць з прызнання актыўнага характару маўленчай дзейнасці моўцы. Заснаваны на асацыятыўнай камбінаторнай дзейнасці

 • Аналогія – моцны фактар перабудовы граматычнай сістэмы мовы, выроўнівае яе формы, але знішчыць змены ў мове аналогія не можа (больш змяняюцца значэнні).

 • Г.Паўль стварыў класіфікацыю змен у значэнні слоў.МЛАДАГРАМАТЫЗМ

 • Прапанавалі тэзіс аб неабходнасці вывучэння жывых моў і дыялектаў, што дае магчымасць атрымаць больш дакладную карціну жыцця мовы, чым на аснове пісьмовых помнікаў.

 • Хаця на справе займаліся матэрыялам індаеўрапейскай мовы па ўдасканаленай методыцы.МЛАДАГРАМАТЫЗМ

 • Галоўную прычыну ўнутрымоўных змен бачылі ва ўнутрылінгвістычных фактарах, у будове самой мовы як самарухаючайся сістэмы, у працэсе функцыянавання якой адбываецца яе самаразвіццё.

 • Гэта родніць мову з натуральнагістарычнымі аб'ектамі.

 • Неаднароднасць младаграматызму выявілася як у навуковым светапоглядзе, так і па распрацаванай праблематыцы розных школ.Маскоўская лінгвістычная школа

 • На мяжы ХІХ-ХХ стст. у Маскоўскім універсітэце фарміруецца група лінгвістаў, блізкая па метадалагічных устаноўках да младаграматыкаў, але якія значную ролю адводзілі вывучэнню мовы як сацыяльнага феномену, праблеме станаўлення літаратурнай мовы.Маскоўская лінгвістычная школа

 • Філіп Фёдаравіч Фартунатаў (1848-1914) – заснавальнік школы.

 • Віктар Карлавіч Паржазінскі (1870-1929) – выдатны кампаратывіст.

 • Аляксандр Іванавіч Томсан (1860-1935) – спецыяліст па агульным мовазнаўстве.

 • Аляксандр Мацвеевіч Пяшкоўскі (1878-1933) – выдатны граматыст.

 • Дзмітрый Мікалаевіч Ушакоў (1873-1942) – выбітны лексікограф.

 • Аляксей Аляксандравіч Шахматаў (1864-1920) – даследчык гісторыі рускай мовы.

 • Барыс Міхайлавіч Ляпуноў (1862-1943) – спецыяліст па праславянскай мове.

 • Міхаіл Міхайлавіч Пакроўскі (1869-1942) – заснавальнік параўнальна-гістарычнай семасіялогіі.Ф.Ф.Фартунатаў

 • «Параўнальнае мовазнаўства» (1898, 1900)

 • «Параўнальная фанетыка індаеўрапейскіх моў» (1902)

 • «Параўнальная марфалогія»(1901)

 • «Лекцыі па фанетыцы стараславянскай (царкоўнаславянскай) мовы» (1919)Ф.Ф.Фартунатаў

 • Выдатны кампаратывіст, які распрацаваў пытанні параўнальнай фанетыкі і граматыкі індаеўрапейскіх моў. З яго імем звязана апісанне І і ІІ палаталізацыі ў славянскіх мовах, распрацоўка гістарычнай акцэнталогіі, адкрыццё адначасова з Ф.дэ Сасюрам закону рухомасці націску ў балтыйскіх і славянскіх мовах.

 • Надае ўвагу пытанням агульнага мовазнаўства: суадносіны мовы і мыслення, тыпалагічная класіфікацыя моў, граматычная тэорыя.Ф.Ф.Фартунатаў

 • Гістарызм патрабуе вывучэння фактаў мовы ў іх пераемнасці і зменах у часе з мэтай вызначэння роднасных адносін паміж асобнымі мовамі і параўнальнага вывучэння тых моў, якія ў мінулым маюць агульную гісторыю.

 • Гістарычнае вывучэння ўсіх даступных асобных моў выступае таксама абавязкова і параўнальным.Ф.Ф.Фартунатаў

 • Адзінства чалавечай прыроды ў цэлым, агульныя фізічныя і духоўныя з'явы, уласцівыя чалавецтву, дазваляюць гаварыць аб адной чалавечай мове, якая можа быць аб'ектам мовазнаўства.

 • Вызначаючы прадмет і задачы мовазнаўства, указваў на яго цесную сувязь з філалогіяй, фізіялогіяй і псіхалогіяй.Ф.Ф.Фартунатаў

 • Разглядаючы грамадскі бок мовы, падкрэсліваў залежнасць члянення і бытавання мовы ад развіцця адпаведнага грамадскага калектыву.

 • У сувязі з гэтым вылучае знешнюю гісторыю мовы – вызначаецца цеснай сувяззю паміж мовай і грамадствам – і ўнутраную – залежыць ад кожнага індывідума, вызначаецца індывідуальна-псіхалагічнымі суадносінамі мыслення і маўлення.Ф.Ф.Фартунатаў

 • Развіццё мовы трэба ўяўляць толькі як драбленне на самастойныя мовы і дыялекты, але і як іх паступовую інтэграцыю. Асабліва важная роля ў гэтым працэсе адводзіцца літаратурнай мове, якая мае імкненне да аднастайнасці, якую падтрымлівае кантралюючая і ўніфікуючая дзейнасць людзей.

 • У мове існуюць знакі для выражэння думкі і пачуццяў. Не толькі мова залежыць ад мыслення, але і мысленне ад мовы.Ф.Ф.Фартунатаў

 • Уяўленні гукаў выступаюць у мысленні замяшчальнікамі іншых уяўленняў, іншымі словамі ўвасабленнем знакаў для мыслення. Таму мысленне залежыць ад мовы, бо пасродкам слоў мы думаем.

 • Меркаванне і сказ разумелася як псіхалагічныя катэгорыі, якія ў працэсе мыслення чалавек не размяжоўвае.Ф.Ф.Фартунатаў

 • Граматычная тэорыя яго атрымала назву фармальнага накірунку ў мовазнаўстве.

 • Граматычная форма слова разглядаецца марфалагічна – як члянімасць слова на аснову і канчатак, наяўнасць у слове гэтай члянімасці дае слову яго форму.

 • Фармальная прыналежнасць слова – пэўны афікс, асноўная прыналежнасць – аснова слова. Першая можа відазмяняць значэнне другой.Ф.Ф.Фартунатаў

 • Вылучыў 2 тыпы форм асобных слоў у залежнасці ад функцый форм: формы словаўтварэння і формы словазмянення.

 • Вызначыў граматыку як вучэнне аб формах слова, падзяліўшы яе на марфалогію (разглядае адносіны асобных слоў паміж сабой) і сінтаксіс (даследуе формы асобных слоў у іх ужыванні ў словазлучэннях).

 • Словазлучэнне – асноўная адзінка сінтаксісу.

 • Правёў марфалагічную класіфікацыю моў свету і да 4-х тыпаў дадаў 5-ы – флектыўна-аглюцінатыўныя мовы (з унутранай флексіяй у аснове слова – семіцкія мовы).Ф.Ф.Фартунатаў

 • Фармалізм граматычных меркаванняў, схільнасць да абстракцыі і схематызацыі аказалі ўздзеянне на станаўленне структуралізму ў мовазнаўстве.Казанская лінгвістычная школа

 • Узнікла ў 70-80 гг. ХІХ ст. У Казанскім універсітэце. Заснавальнік – рускі і польскі мовазнаўца – Бадуэн дэ Куртэнэ.

 • Тэарэтычныя ўстаноўкі шмат у чым супадалі з младаграматызмам. Але адрозненне – у імкненні да тэарэтычных абагульненняў, вываду навуковых абстракцый, філасофскага асэнсавання моўных праблем.

 • Псіхалагізм адрозніваўся тым, што разглядаючы мовы як псіхічную з'яву, паслядоўна падкрэслівалі і яе сацыяльную абумоўленасць.Бадуэн дэ Куртэнэ

 • «Некаторыя агульныя заўвагі аб мовазнаўстве і мове» (1871)

 • «Вопыт тэорыі фанетычных альтэрнацый» (1895)

 • «Мовазнаўства, або лінгвістыка, ХІХ стагоддзя» (1901)

 • «Лінгвістычныя нататкі і афарызмы» (1903)

 • «Уводзіны ў мовазнаўства» (1917)Бадуэн дэ Куртэнэ

 • Акрамя Казанскай, заснаваў Пецярбургскую і польскую школу ў мовазнаўстве.

 • Яго паслядоўнікі па Пецярбургскай школе – Л.У.Шчэрба, Я.Д.Паліванаў, Л.П.Якубінскі, па польскай школе – В.Дарашэўскі, Г.Улашын, Т.Бені.Бадуэн дэ Куртэнэ

 • Цэнтральнае месца ў навуковай спадчыне займаюць агульналінгвістычныя пытанні, праблемы сумежных з мовазнаўствам навук, асабліва псіхалогіі і фізіялогіі.

 • Мову разглядаў шырока як з'яву фізічную, фізіялагічную, псіхічную, індывідуальную і грамадскую.Бадуэн дэ Куртэнэ

 • Моўнае жыццё індывіда ўяўляецца ў выглядзе наступнай структуры: фанацыі (вымаўлення), аўдыцыі (ўспрымання) і цэрэбрацыі (працэсаў у індывідуальным мазгавым цэнтры).

 • У анціноміі фізічнага і псіхічнага ў мове пераважае апошняе. З прычыны немагчымасці развіцця псіхікі без соцыуму варта адзначаць у мове і сацыяльны бок.Бадуэн дэ Куртэнэ

 • Анціномія Гумбальта аб індывідуальным і сацыяльным пераасэнсавана як анціномія мовы і маўлення.

 • Нацыянальная, племянная мова з'яўляецца чыстай абстракцыяй, створанай з шэрагу індывідуальных моў, якія рэальна існуюць. Індывідуальнае маўленне – канкрэтная праява народнай мовы.Бадуэн дэ Куртэнэ

 • Выступаў супраць універсальна-гістарычнага падыходу младаграматыкаў да вывучэння фактаў мовы, сцвярджаў «апісальнае» даследаванне, размяжоўваючы ў мове ў сувязі з гэтым

 • статыку (апісанне і даследаванне таго, што існуе без уліку зменлівасці),

 • дынаміку (даследаванне і вызначэнне ўмоў зменлівасці) і

 • гісторыю (перарывістае развіццё разнародных з'яў, перыяды якога звязаны апасродкаванай прычыннасцю; гэта канстатаванне змен у мове).Бадуэн дэ Куртэнэ

 • Гісторыя мовы мае два бакі:

 • Знешняя гісторыя мовы – цесна звязана з лёсам яе носьбітаў, з геаграфічнымі, этнаграфічнымі, сацыяльнымі фактарамі існавання мовы.

 • Унутраная гісторыя мовы – заўсёды знаходзіцца ў сувязі з фізічнай і псіхічнай арганізацыяй народа.

 • Прычыны зменлівасці мовы – уплыў і знешніх, і ўнутраных фактараў.Бадуэн дэ Куртэнэ

 • Адзін з першых сфармуляваў тэзіс аб мове як сістэме ўзаемазвязаных і узаемаабумоўленых элементаў, падкрэсліваючы, што ўсе элементы моўнага мыслення – фанетычныя, марфалагічныя і семасіялагічныя ўкладваюцца ў групы і разрады.

 • Сістэма мовы – катэгорыя гістарычная, з цягам часу сістэмнасць мовы павышаецца.Бадуэн дэ Куртэнэ

 • Першы звярнуў увагу на гістарычную зменлівасць асноў скланення ў індаеўрапейскіх мовах як фанетычна, так і па аналогіі.

 • Адна з галоўных заслуг – сфармуляваў тэорыю фанемы і фанетычных чаргаванняў. Паклаў пачатак станаўленню фаналогіі і марфаналогіі як асобных раздзелаў лінгвістыкі.

 • 1-ы ў Расіі заняўся тыпалагічным вывучэннем моў.

 • Прынцыпова размяжоўваў гукавы і графічны план мовы.Мікалай Вячаслававіч Крушэўскі

 • Распрацоўваў пытанні агульнага мовазнаўства.

 • Галоўнай задачай мовазнаўства бачыў вызначэнне законаў развіцця мовы.

 • «Нарыс навукі аб мове» (1883)

 • «Нарысы па мовазнаўстве. Антрапафоніка» (1893)

 • Шмат увагі надаваў сістэмнаму і знакаваму характару мовы, пытанням марфалагічнай структуры слова, словаўтварэння, семантычным сувязям слоў, праблемам мовы і маўлення, статыкі і дынамікі, тыпалогіі моў.Мікалай Вячаслававіч Крушэўскі

 • Усеагульныя законы развіцця мовы заснаваў на тыпалагічным вывучэнні фанетычных сістэм, як найбольш даступных для назірання, роднасных і няроднасных моў, такім чынам выяўляючы тыпавыя ўніверсаліі.

 • Гэтыя ідэі паўплывалі на сучасныя накірункі мовазнаўства, звязаныя з вывучэннем моўных універсалій.Васіль Аляксеевіч Багародзіцкі

 • Праводзіў супастаўляльнае вывучэнне роднасных і няроднасных моў.

 • «Нарысы па мовазнаўстве і рускай мове» (1901) – развіў вучэнне Бадуэна аб гістарычнай зменлівасці межаў паміж марфалагічнымі элементамі слова, якая адбываецца ў выніку аналогіі, дыферэнцыяцыі, апрошчання і перараскладання.Васіль Аляксеевіч Багародзіцкі

 • У даследаваннях па параўнальнай граматыцы індаеўрапейскіх моў галоўную ўвагу адводзіў вызначэнню храналагічнай паслядоўнасці з'яў мовы, паказаў дыялектнае чляненне ў галіне фанетыкі для асобных галін індаеўрапейскай сям'і моў у дагістарычны перыяд.

 • З'яўляецца пачынальнікам эксперыментальнай фанетыкі: стварыў першую ў Расіі эксперыментальна-фанетычную лабараторыю.Прадстаўнікі Казанскай лінгвістычнай школы

 • Вырашалі шырокае кола праблем агульнага мовазнаўства:

 • мова як сістэма;

 • знакавая тэорыя мовы;

 • псіхафізіялагічная арганізацыя мовы;

 • псіхафізіялагічная і сацыяльная абумоўленасць моўных змен;

 • законы і прычыны моўнага развіцця;

 • тэорыя фанем і марфаналагічных змен;

 • тыпалогія моў.

 • Паўплывалі на станаўленне сучасных структуралісцкіх накірункаў, новых метадаў і прыёмаў мовы.Крытыка младаграматызму

 • У пач. ХХ ст. пачалася крытыка младаграматычнай трактоўкі мовы і метадаў яе даследавання, звязаная з перыядам крызісу ў мовазнаўстве.

 • Узніклі апазіцыйныя школы і плыні:

 • накірунак «слоў і рэчаў»;

 • школа эстэтызму

 • італьянская школа неалінгвістыкі.Накірунак «слоў і рэчаў»

 • Аўстрыйскі лінгвіст Гуга Шухарт у артыкуле «Аб фанетычных законах (супраць младаграматыкаў)» (1885) выступіў супраць трактоўкі гукавых законаў младаграматыкамі.

 • Адмаўляў абсалютны характар дзеяння фанетычных законаў, казаў пра існаванне спарадычных фанетычных змен.Гуга Шухарт

 • Выступіў супраць падзелу гісторыі мовы на дакладна размежаваныя храналагічныя перыяды, адмаўляў межы паміж асобнымі гаворкамі, мовамі, дыялектамі.

 • Асноўная прычына моўных змен – змешванне моў. Прапанаваў тэорыю «геаграфічнага выроўнівання» - непарыўнага пераходу адной мовы ў іншую. Роднасць моў бачыў у агульнасці псіхічнай прыроды людзей.Гуга Шухарт

 • Значную ўвагу надаваў этымалагічным, семасіялагічным і інш. прыватным пытанням мовазнаўства.

 • Супраць эмпірызму младаграматыкаў былі накіравана палажэнне, што прыватныя факты павінны адлюстроўваць агульнае.

 • Разам з Рудольфам Мерынгерам у 1909 г. пачынаюць выдаваць часопіс «Словы і рэчы», адкуль і пайшла назва плыні.«Словы і рэчы»

 • Ставілі мэтай вывучэнне гісторыю слоў не толькі на аснове іх лінгвістычнага аналізу, але і ў сувязі з гісторыяй рэчы, бо слова існуе толькі ў залежнасці ад рэчы.

 • Абмяжоўваліся сферай праблем этымалогіі, лексікалогіі і семасіялогіі. Мову разглядаюць як інструмент дзейнасці чалавека, цесна звязаны з сацыяльнымі і культурнымі інстытутамі.ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ

 • Пад уплывам тэорыі «геаграфічнага выроўнівання» ў Германіі Георг Венкер і ў Францыі Жуль Жыльерон займаюцца лінгвістычнай геаграфіяй ля вытокаў якой былі Бадуэн дэ Куртэнэ і Г.Асколі.

 • У 1876 г. Венкер разаслаў настаўнікам анкету, на якую праз 10 год атрымаў 40 тыс. адказаў.

 • У выніку ў 1926-1932 гг. выйшаў 6-том. нямецкі дыялекталагічны атлас Фердынанда Врэдэ.ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ

 • Жыльерон разам з Эдманам Эдманам выдаў 12 том. дыялекталагічны атлас (1902-1910), які рыхтаваўся шляхам дакладнага запісу ў фанетычнай транскрыпцыі адказаў на месцах 639 пунктаў апытання.

 • У 1903 г. была заснавана Маскоўская дыялекталагічная камісія ў Расіі, якая выдала ў 1915 г. працу «Дыялекталагічная карта. Руская мова ў Еўропе».ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ

 • Лінгвагеаграфія пацвердзіла палажэнні Шухарда:

 • Дыялектныя масівы не суцэльныя, а з рознымі абласцямі распаўсюджання асобных з'яў гаворкі – слоў, форм і г.д.

 • Мова – кантынуум, неперарыўнасць.

 • Не існуе нязмешаных моў або нязмешанага маўлення, гаворкі пастаянна ўзаемадзейнічаюць паміж сабой і з пісьмовай мовай.НЕАЛІНГВІСТЫКА

 • Узнікла ў 20-я гг. ХХ ст. у Італіі.

 • Джуліа Бертоні (1878-1942) і Матэа Бартолі (1873-1946) аўтары прынцыпы плыні выклалі ў працы «Кароткі нарыс неалінгвістыкі» (1925)

 • Віторыа Пізані (нар. 1899)

 • Джуліа Банфантэ (нар. 1904) поўна выклаў тэарэтычныя палажэнні плыні ў працы «Пазіцыя неалінгвістыкі» (1947).НЕАЛІНГВІСТЫКА

 • Метадалагічныя прынцыпы заснаваны:

 • на ідэях Гумбальта аб мове як духоўнай дзейнасці;

 • палажэннях італьянскага філосафа-інтуітывіста Бенедэта Крочэ;

 • ідэях К.Фослера аб мастацкай творчасці як рухальнай сіле моўных змен;

 • тэзісах Шухарта аб геаграфічным вар'іраванні і змяшэнні моў;

 • хвалевай тэорыі Шміта.НЕАЛІНГВІСТЫКА

 • Пры вывучэнні мовы варта ўлічваць канкрэтныя ўмовы яго развіцця, складанасць і шматфактарнасць моўнага развіцця. Аддавалі перавагу геаграфічнаму фактару. Адзінай мовы не існуе, маецца толькі сукупнасць асобных ізаглос.

 • Прынцыпы лінгвістычнай геаграфіі прымяняюць да вывучэння індаеўрапейскай мовы.НЕАЛІНГВІСТЫКА

 • Жыльерон увёў тэрмін «арэал» - распаўсюджанне моўнай з'явы ў пэўную эпоху на дадзенай тэрыторыі ў межах або адной мовы, або дыялекту, або групы роднасных моў або дыялектаў.

 • Адмаўляюць генетычную роднасць моў, прапануючы паняцце моўнага саюзу – моўныя аб'яднанні, што ўтварыліся ў выніку ўзаемаўплыву суіснавання моў працяглы час.НЕАЛІНГВІСТЫКА

 • Мова – эстэтычная з'ява, выражэнне эстэтычнай творчасці, сукупнасць эстэтычных катэгорый.

 • Узнікненне і распаўсюджанне моўных новаўтварэнняў заснавана на эстэтычным адборы, залежыць ад творчай сілы індывідуума, яго сацыяльнага ўплыву, літаратурнай рэпутацыі.Эстэтызм у мовазнаўстве

 • Узначальвае школу эстэтычнага ідэалізму (неафілалогіі) нямецкі лінгвіст-раманіст Карл Фослер (1872-1949).

 • «Пазітывізм і ідэалізм у мовазнаўстве» (1904)

 • «Мова як творчасць і развіццё» (1905)

 • «Выбраныя артыкулы па культуры мовы» (1923)

 • «Дух і культура ў мове» (1925)

 • Разглядае адносіны мовы і маўлення, мовы і рэлігіі, мовы і навукі, мовы і паэзіі.Карл Фослер

 • Метадалагічнай асновай канцэпцыі з'яўляецца:

 • філасофія нямецкага ідэалізму;

 • погляды Б.Крочэ;

 • філасофія мовы В.фон Гумбальта.

 • Дух лічыў прычынай любой дзейнасці.

 • Ідэалізм у мовазнаўстве мае на ўвазе выяўленне прычынных сувязей паміж моўнымі фактамі, бо рухальная сіла моўных змен – дух мовы.Карл Фослер

 • Мова – прадукт творчай інтуіцыі асобных людзей. Напачатку філалогіі – эстэтыка. Фанетыка, акустыка, артыкуляцыя, антрапалогія, этналогія, эксперыментальная псіхалогія – апісальныя дапаможныя дысцыпліны, якія паказваюць умовы, але не прычыны развіцця мовы.

 • Індывідуалізм прасочваецца ў размежаванні сінтаксісу і стылістыкі: моўнае ўжыванне, якое стала правілам, апісвае сінтаксіс, а моўнае ўжыванне як індывідуальную творчасць – стылістыка.Карл Фослер

 • Усе з'явы мовы, зафіксаваныя ў фанетыцы, марфалогіі, словаўтварэнні і сінтаксісе сваё ісцінае канчатковае тлумачэнне атрымліваюць у вышэйшай дысцыпліне – стылістыцы. Граматыка растае ў эстэтычным разглядзе мовы.

 • Ідэалістычная сістэма мовазнаўства мае на ўвазе не толькі эстэтычны, але і эстэтыка-гістарычны разгляд мовы.

 • Апошні прызначаны групаваць моўныя формы храналагічна і геаграфічна.

 • Вынік падыходу – праца «Культура Францыі ў люстэрку яе моўнага развіцця» (1913).


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка