Научные издания (монографии)
Дата канвертавання14.02.2018
Памер71.94 Kb.
Научные издания (монографии)

 1. Цуба, М.В. Беларускі нацыянальны рух у перыяд паміж дзвюма дэмакратычнымі рэвалюцыямі (1907 - люты 1917гг.). Матэрыялы да курса “Гісторыя Беларусі” - Брэст, выдавецтва С. Лаўрова - 2003., 196 с.

 2. Цуба, М.В. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі з пачатку Першай сусветнай вайны да Лютаўскай рэвалюцыі (жнівень 1914 - люты 1917 гг.). Матэрыялы да курса “Гісторыя Беларусі”. Мн., “Арты-Фэкс”, - 2006. - 231 с.

 3. Цуба, М.В. Першая сусветная вайна на Беларусі ў кантэксце сусветных падзей (грамадскі і ваены бакі) 1914 – 1918 гг. / М.В. Цуба – Пинск : УО “ПолесГУ”, 2010. – 304 с.


Статьи в научных, научно-методических журналах, утвержденных ВАК Республики Беларусь

 1. Цуба, М.В. Беларускі нацыянальны рух на пачатку XX ст. / М.В. Цуба // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 1. – С. 182-192.

 2. Цуба, М.В. Грамадска-палітычная дзейнасць бундаўскіх арганізацый на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны (1914 - люты 1917 гг.) // Гісторыя праблемы выкладання - Мн. 2005. № 6 - С. 56-60.

 3. Цуба, М.В. Кірункі грамадска-палітычнай працы некаторых яўрэйскіх арганізацый ў Беларусі падчас Першай сусветнай вайны (1914 – люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Весці БДПУ – 2007. – № 2 – С. 13-15.

 4. Цуба, М.В. Грамадска-палітычныя накірункі дзейнасці эсэраўскіх арганізацый у Беларусі падчас Першай сусветнай вайны (жнівень 1914 – люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Весці БДПУ. – 2009. – № 2. – С. 37 – 40.

 5. Цуба, М.В. Сараеўскае забойства: погляд праз гады / М.В. Цуба // Беларуская думка. – 2009. – № 12. – С. 78 – 81.

 6. Цуба, М.В. Партызанскі рух на беларускіх землях ў гады Першай сусветнай вайны / М.В. Цуба // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. – № 8 (133). – С. 9-12.

 7. Цуба, М.В. Партызанскі рух на Піншчыне ў гады Першай сусветнай вайны / М.В. Цуба // Веснік ПалесДУ. – 2011, - № 1. – С.40-45.

 8. Цуба М.В. Бежанскі рух у беларускіх губернях падчас Першай сусветнай вайны (1915-1916 гг) / М.В. Цуба // Научные труды РИВШ. Исторические и психолого-педагогические науки. Сборник научных статей. Вып. II. В двух частях. Часть 1. Минск: РИВШ, -2011. С.287-293

 9. Цуба, М.В.Грамадска-палітычная дзейнасць РСДРП на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны (жнівень 1914 – люты 1917 гг) / М.В.Цуба // Веснік ПалесДУ. – 2011, - № 2. – с.32-36.

 10. Цуба, М.В. Аперацыя пад Крэвам як адна з буйнейшых ваенных бітваў на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны / М.В.Цуба // Веснік ПалесДУ -2012, - №1. – с.24-31.

 11. Цуба, М.В. Нацыянальна-культурная і дабрачынная дзейнасць беларусскага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны (1915-1917гг.) / М.В.Цуба // Веснік ПалесДУ. – 2012, - № 2. – с.21-30


Статьи в научных, научно-методических журналах, не утвержденных ВАК Республики Беларусь

  1. Цуба, М.В. Уплыў беларускага нацыянальнага руху на на фарміраванні расійскай арміі з пачатку першай сусветнай вайны да Лютаўскай рэвалюцыі // Байрам, квартальнік беларускага згуртавання татараў-мусульман «Аль-Кітаб», - Мн., 1994, № 4. – С. 16 – 21.

  2. Цуба, М.В. Наш край ў гады Першай сусветнай вайны // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук– 2008. – № 1. – С. 25 – 29.

  3. Цуба, М.В. Накірункі грамадска-палітычнай дзейнасці канстытуцыйна-дэмакратычнай партым і партыйных арганізацый “Саюза 17 кастрычніка” на Беларусі падчас Першай сусветнай вайны // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук – 2008. – № 2. – С. 54 – 58.

  4. Цуба, М.В. Умовы грамадска-палітычнага жыцця на неакупіраванных беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны / М.В. Цуба // Вестник Полесского государственного ун-та. Серия общественных и гуманитарных наук – 2009. – № 1. – С. 48 – 53.

  5. Цуба, М.В. Дзейнасць беларускіх бежанскіх арганізацый на тэрыторыі Расіі падчас Першай сусветнай вайны (жнівень 1915 – люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Вестник Полесского государственного ун-та. Серия общественных и гуманитарных наук – 2009. – № 2. – С. 23 – 27.

  6. Цуба, М.В. Дзейнасць польскіх дабрачынных арганізацый на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны (верасень 1914 – люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Вестник Полесского государственного ун-та. Серия общественных и гуманитарных наук – 2010. – № 1. – С. 22 – 27.Статьи в сборниках научных трудов, не утвержденных ВАК Республики Беларусь

 1. Цуба, М.В. Беларускі нацыянальны рух напярэдадні першай сусветнай вайны // Пытанні гісторыі і метадалогіі / Пад агульнай рэд. М.І.Мініцкага, У.В. Тугая, В.М.Фаміна. - Мн., Выдавецтва БДПУ імя М. Танка. 1997. - С. 102-113.

 2. Цуба, М.В. Цобкала А.А. Дзейнасць беларускіх грамадска-палітычных арганізацый на акупіраванай немцамі тэрыторыі Беларусі ў гады першай сусветнай вайны // Пытанні гісторыі і метадалогіі /- Мн., Выдавецтва БДПУ імя М. Танка. 1997. - С. 114-129.

 3. Цуба, М.В. Уплыў расійскіх ліберальна-дэмакратычных партый кадэтаў і акцябрыстаў на грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі падчас Першай сусветнай вайны // Актуальныя пытанні сучаснай навукі: Зб. навук. прац: У 2-х ч. / Гал. рэд А.Ф.Рацько. - Мн.: БДПУ, 2004. - Ч.1. - С. 117-123.

 4. Цуба, М.В. Айчынныя гістарыяграфічныя даследаванні па пытаннях грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі перыяду Першай сусветнай вайны // Актуальныя пытанні гістарыягарфіі айычыннай і сусветнай гісторыі: Зб. навук. прац. / М.М. Забаўскі, Г.А. Космач, А.М. Люты і інш.; навук рэд. А.П. Жытко. - Мнінск: БДПУ, 2012. - С. 200-206.


Статьи в сборниках материалов конференций и научных трудов, не утвержденных ВАК Республики Беларусь


 1. Цуба, М.В. Дзейнасць беларускіх грамадска-палітычных арганізацый на неакупіраваннай частцы Беларусі і на тэрыторыі Расійскай імперыі падчас першай сусветнай вайны // Сучасныя праблемы гісторыяграфіі гісторыі: Матэрыялы Рэсп. Навук. - практ. Канферэнцыі, 28 лістапада 2003г. Рэдкал.: У.В. Тугай (гал. рэд.) і інш. Мн.: БДПУ імя М. Танка, 2003 - С. 356-365.

 2. Цуба, М.В. Пачатак першай сусветнай вайны і яе ўплыў на грамадска-палітычныя абставіны на Беларусі //Славянскі свет: мінулае і сучаснае: Матэрыялы Рэсп. навук. канф., 26 сакавіка 2004г.; А.П.Жытко (гал. рэд.) і інш. - Мн.: БДПУ, 2004. - С. 213-219.

 3. Цуба, М.В. Развязванне першай сусветнай вайны //Славянскі свет: мінулае і сучаснае: Матэрыялы Рэсп. навук. канф., 26 сакавіка 2004г.; А.П.Жытко (гал. рэд.) і інш. - Мн.: БДПУ, 2004. - С. 172-176.

 4. Цуба, М.В. Піншчына падчас Першай сусветнай вайны // Пинск в современной Беларуси: Тезисы докладов научно-практической конференции молодых ученых Пинщины, 21 мая 2004 года, Пинск, 2004. - С. 49-52.

 5. Цуба, М.В. Асвятленне падзей Першай сусветнай вайны на старонках “Нашай нівы” у якасці дадатковага матэрыяла па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах // Развитие банковского сектора экономики и совершенствование подготовки банковских специалистов: Материалы Международной научно-методической конференции, 13-15 октября 2004. - Пинск, ПГВБК, 2004. - С. 142-144.

 6. Цуба, М.В. Пачатак Першай сусветнай вайны і фарміраванне ідэалагічнай думкі на прыфрантавой паласе // Идеологическая работа и меры по её совершенствованию: Тезисы докладов межвузовской преподавательско-студенческой научной конференции, 25 мая 2006. Пинск, ПГВБК, 2004. - С. 69-86.

 7. Цуба, М.В. «Крыніцы па гісторыі грамадска-палітычных арганізацыі і рухаў на Беларусі ў кантэксце Першай сусветнай вайны (жнівень 1914 - люты 1917 гг.)» Тезисы докладов международной научной конференции «Проблемы методологии исследований истории Беларуси», МН.: НАНБ. 2007 г. С. 157-162.

 8. Цуба, М.В. “Праблематыка грмадска-палітычнага жыцця на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны (жнівень 1914 – люты 1917 гг.)”// материалы второй международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» 15-17 апреля 2008 г. Пинск, УО «ПолесГУ», 2008. – С. 186-187.

 9. Цуба, М.В. Наступальная аперацыя расійскіх войск на Палессі ў верасні 1915 года / М.В. Цуба // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность: материалы междунар. науч. конф., Витебск, 11-12 ноября 2008 г. / УО «Витебский гос. унив. Им. П.М. Машерова». – Витебск, 2008. – С. 140-142.

 10. Цуба, М.В. Пошук шляхоў стварэння дзяржаўнасці на акупіраванных Германіяй землях падчас Пешай сусветнай вайны (верасень 1915 – люты 1917 гг.) / М.В. Цуба //Актуальныя праблемы станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці : материалы респ. науч.-теорет. конф. I часть, Минск, 27 февраля 2009 г. / УО «БГПУ им. М. Танка». – Минск, 2009. – С. 175–180.

 11. Цуба, М.В. Палескія пуцявіны Аляксандра Блока падчас Першай сусветнай вайны / М.В. Цуба // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы III межд. научно-практ. конф. II часть, г. Пинск, 23-25.04.2009г./ ПолесГУ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 2009. – С. 29– 31.

 12. Цуба, М.В. Накірункі палітыка-германскіх вайсковых уладаў на акупіраванных беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны (верасень 1915 – люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // История Германии и германский вопрос с древности по современность: исторически экономические, социальные, правовые и духовно-культурные аспекты: материалы междунар. науч. конф., Витебск, 8-9 октября 2009 г. / УО «Международный институт трудовых и социальных отношений». – Витебск, 2009. – С. 167 – 169.

 13. Цуба, М.В. Некаторыя накірункі правядзення беларускай краязнаўчай працы падчас Першай сусветнай вайны (жнівень 1914 – люты 1917 гг.) / М.В. Цуба // Актуальныя праблемы современного гуманитарного познания: материалы междунар. науч. конф., Витебск, 29-30 октября 2009 г. / УО «Витебский гос. унив. Им. П.М. Машерова». – Витебск, 2009. – С. 167-169.

 14. Цуба, М.В. Актуальныя праблемы гістарычнай навукі па вывучэнню гістарыяграфіі часоў Першай сусветнай вайны / М.В. Цуба // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 20–22 мая 2010 г. / Полес. гос. ун-т ; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 2010. – С. 117-120.

 15. Цуба, М.В. Мабілізацыйны і салдацкі рух на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны / М.В.Цуба // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин): материалы Первой международной научной конференции, Витебск, 2-3 декабря 2010 г. / Витебский филиал УО Федерации профсоюзов Беларуси “Международный институт трудовых и социальных отношений” (МИТСО); редкол.: В.А.Космач [и др.]. – Витебск, 2010 г. – С. 42-43.

 16. Цуба, М.В. Гістарычнае краязнаўства і яго роля ў выхаваўчай рабоце з моладзю / М.В.Цуба // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы Пятой международной научно-практической конференции. Ч. II, г.Пинск, 28-29. 04.2011 / ПолесГУ, редкол.: К.К.Шебеко, [и др.]. – Пинск, 2011. – С. 171-174.

 17. Цуба М.В. Замежныя гісторыяграфічныя даследванні па пытаннях грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі перыяда Першай сусветнай вайны / М.В.Цуба // Сборник трудов VI международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». Ч.II, г.Пинск, 26-27.04.2012 // ПолесГУ, редкол.: К.К.Шебеко, [и др.]. – Пинск, 2012. – С. 173-175.


Учебно-методические издания

 1. Цуба, М.В. Беларусь у гады першай сусветнай вайны // Гісторыя Беларусі. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў гістарычных факультэтаў. / Пад. агульнай рэд. В.М. Фаміна і У.В. Тугая. - Мн.: Выдавецтва БДПУ, 1994. ч. I. - С. 53-62.

 2. Цуба, М.В. Поиски и решения некоторых проблем при изученни культурологии в высшей школе (на примере событий первой мировой войны) // Методический сборник. Выпуск №4 / Под общей редакцией Макарени Е.И. - Пинск, 2002. - С. 71-79.

 3. Цуба, М. В. Краязнаўства: курс лекцый. У 2-х ч. Ч. І / М.В. Цуба . – Пінск: ПалесДУ, 2012. – 249 с.Научно-популярные издания (статьи в научно-популярных изданиях)

 1. Цуба, М.В. Першая сусветная вайна // Памяць: Гіст. докум. хроніка Салігорскага раёна. - Мн.: БЕЛТА, – 2004. - с. 55-57.

 2. Цуба, М.В. Рэвалюцыйная сітуацыя ў гады Першай сусветнай вайны на Старобіншчыне // Памяць: Гіст. докум. хроніка Салігорскага раёна. - Мн.: БЕЛТА, – 2004. - с. 58-60.

 3. Цуба, М.В. В.З. Корж: невядомыя і малавядомыя старонкі жыцця. // - Пінск: Паляшук, 2009. - с. 88.

 4. Цуба М.В. Браты Цубы і іх подзвіг. // - Пінск: Паляшук, 2012. – с.57. (в редакции).


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка