Объектом исследования является Великая французская революция. Предметом исследования
Дата канвертавання29.08.2018
Памер27.96 Kb.

РЕферат


Ключевые слова: ПРИЧИНЫ, СУЩНОСТЬ РЕВОЛЮЦИИ, ЕЕ ЦЕННОСТИ, РОССИЙСКАЯ, СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

Объектом исследования является Великая французская революция.

Предметом исследования является отражение событий и значения Великой французской революции в российской и советской историографии.

Цель работы – выявить эволюцию взглядов российских и советских историков на события и значение Великой французской революции.

При выполнении работы использовались общие методы научного познания: обобщение и сравнение, анализ и синтез, дедукция и индукция и др. Кроме этого был использован комплекс методов исторической науки: историко-генетический, историко-сравнительный, проблемно-хронологический и типологический.Научной новизной полученных результатов является всестороннее исследование Великой французской революции в российской и советской историографии.

Практическая и социальная значимость работы определяется тем, что эффективное решение социальных проблем невозможно без достижения общественного консенсуса, основанного на ценностях Великой французской революции. Вместе с тем, революционный путь для Республики Беларусь неприемлем, поскольку подобный сценарий приводит лишь к бессмысленным разрушениям.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический материал отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические положения сопровождаются ссылками на их авторов. Результаты исследования разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах.Рэферат


Ключавыя словы: ПРЫЧЫНЫ, СУТНАСЦЬ РЭВАЛЮЦЫІ, ЯЕ КАШТОЎНАСЦІ, РАСІЙСКАЯ, САВЕЦКАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

Аб'ектам даследавання з'яўляецца Вялікая французская рэвалюцыя.

Прадметам даследавання з'яўляецца адлюстраванне падзей і значэння Вялікай французскай рэвалюцыі ў расійскай і савецкай гістарыяграфіі.

Мэта работы – выявіць эвалюцыю поглядаў расійскіх і савецкіх гісторыкаў на падзеі і значэнне Вялікай французскай рэвалюцыі.

Пры выкананні працы выкарыстоўваліся агульныя метады навуковага пазнання: абагульненне і параўнанне, аналіз і сінтэз, дэдукцыя і індукцыя і інш. Акрамя гэтага быў выкарыстаны комплекс метадаў гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, праблемна-храналагічны і тыпалагічны.Навуковай навізной атрыманых вынікаў з'яўляецца ўсебаковае даследаванне Вялікай французскай рэвалюцыі ў расійскай і савецкай гістарыяграфіі.

Практычная і сацыяльная значнасць работы вызначаецца тым, што эфектыўнае рашэнне сацыяльных праблем немагчыма без дасягнення грамадскага кансенсусу, заснаванага на каштоўнасцях Вялікай французкая рэвалюцыі. Разам з тым, рэвалюцыйны шлях для Рэспублікі Беларусь непрымальны, паколькі падобны сцэнар прыводзіць толькі да бессэнсоўным разбурэнняў.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і заснаваныя на самастойных высновах.ABSTRACT


Keywords: causes, essence of the revolution, its values, Russian and Soviet historiography

The object of the research is the French Revolution.

The subject of the research is a reflection of events and significance of the French Revolution in the Russian and Soviet historiography.

Purpose – to identify the evolution of the Russian and Soviet historians' views at the events and significance of the French Revolution.

The common methods of scientific knowledge were used in the presented research: generalization and comparison, analysis and synthesis, induction and deduction and others. Also the following complex of methods of historical science was used: historical-genetic, historical and comparative, issue-chronological and typological.Scientific novelty of the results is a comprehensive study of the French Revolution in the Russian and Soviet historiography.

Practical and social significance of the work is determined by the fact that the effective solution of social problems is impossible without reaching a public consensus based on the values of the French Revolution. However, a revolutionary way for Belarus is unacceptable because such a scenario only leads to senseless destructions.

The author of the work confirms that used material reflects the state of the investigated process, and the all borrowed literature or other theoretical propositions are accompanied by references to their authors.Results of research are developed by author of the presented Degree work personaly and are based on his own conclusions.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка