Образы Италии в творчестве Ф. Матвеева и С. Щедрина
Дата канвертавання05.12.2018
Памер35.96 Kb.
Реферат

Кущенко Карины Александровны

Тема: Образы Италии в творчестве Ф. Матвеева и С. Щедрина

Ключевые слова: пейзаж, Италия, образы, Щедрин, Матвеев, художник, стаффаж, руины, гроты, террасы, водопады, виды.

Актуальность. Образы Италии в творчестве русских художников остаются неизученной темой для современных исследователей, так как не существует работ, посвященных ей. В коллекции живописи НХМ РБ есть произведения Федора Матвеева и Сильвестра Щедрина, подробное изучение которых помогло бы выявить специфику в трактовке образов Италии в произведениях указанных художников.

Цель дипломной работы – выявить специфику в трактовке образов Италии в произведениях Ф. Матвеева и С. Щедрина, определить своеобразие итальянского периода творчества русских художников конца XVIII – начала XIX века Федора Матвеева и Сильвестра Щедрина через сравнительный анализ их произведений. Объект - русская живопись последней трети XVIII – первой трети XIX века. Предмет – образы Италии в живописи Федора Матвеева и Сильвестра Щедрина.

Методологической основой работы является комплексный подход к изучению образов Италии в творчестве Ф. Матвеева и С. Щедрина, также используются принципы объективности, историзма, метод наблюдения, анализ основных источников и литературы, обобщение, сравнительный метод и абстракция, метод классификации, синтеза, а также исторический подход и диалектический метод.

Основные положения, выносимые на защиту. Выявить и охарактеризовать основные мотивы итальянских произведений Матвеева и Щедрина; определить черты сходства и различия в их трактовке; проследить изменения, которые претерпевал образ Италии в творчестве Матвеева и Щедрина; объяснить причины, по которым образ Италии в творчестве названных художников разнился. Определить, как произведения художников из собрания НХМ РБ отражают своеобразие образов Италии.

Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы и приложений А и Б. Общий объём работы – 96 страниц. Из них: список источников и литературы – 86 наименований, реферат на русском, белорусском и английском языках – 3 страницы, Приложение А – 20 страниц, Приложение Б – 8 страниц.

Рэферат
Кушчанка Карыны Аляксандраўны
Тэма: Вобразы Італіі ў творчасці Ф. Мацвеева і С. Шчадрына

Ключавыя словы: пейзаж, Італія, вобразы, Шчадрын, Мацвееў, мастак, стаффаж, руіны, гроты, тэрасы, вадаспады, віды.

Актуальнасць. Вобразы Італіі ў творчасці рускіх мастакоў застаюцца нераспрацаванай тэмай для сучасных даследчыкаў, так як не існуе работ, прысвечаных ёй. У калекцыі жывапісу НММ РБ ёсць творы Фёдара Мацвеева і Сільвестра Шчадрына, падрабязнае вывучэнне якіх дапамагло б выявіць спецыфіку ў трактоўцы вобразаў Італіі ў творах названых мастакоў.

Мэта дыпломнай працы – выявіць спецыфіку ў трактоўцы вобразаў Італіі ў творах Ф. Матвеева і С. Шчадрына, вызначыць своеасаблівасць італьянскага перыяду творчасці рускіх мастакоў канца XVIII - пачатку XIX стагоддзя Фёдара Мацвеева і Сільвестра Шчадрына праз параўнальны аналіз іх твораў. Аб'ект – рускі жывапіс апошняй трэці XVIII – першай трэці XIX стагоддзя. Прадмет – вобразы Італіі ў жывапісу Фёдара Мацвеева і Сільвестра Шчадрына.

Метадалагічнай асновай працы з'яўляецца комплексны падыход да вывучэння вобразаў Італіі ў творчасці Ф. Мацвеева і С. Шчадрына, таксама выкарыстоўваюцца прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, метад назірання, аналіз асноўных крыніц і літаратуры, абагульненне, параўнальны метад і абстракцыя, метад класіфікацыі, сінтэзу, а таксама гістарычны падыход і дыялектычны метад.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Выявіць і ахарактарызаваць асноўныя матывы італьянскіх твораў Матвеева і Шчадрына; вызначыць рысы падабенства і адрозненні ў іх трактоўцы; прасачыць змены, якія перажываў вобраз Італіі ў творчасці Матвеева і Шчадрына; растлумачыць прычыны, па якіх вобраз Італіі ў творчасці названых мастакоў адрозніваўся. Вызначыць, як творы мастакоў са збору НММ РБ адлюстроўваюць своеасаблівасць вобразаў Італіі.

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з ўводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры і дадаткаў А і Б. Агульны аб'ём працы – 96 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 86 найменняў, рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3 старонкі, Дадатак А – 20 старонак, Дадатак Б – 8 старонак.

Аbstract

Kuschenko Karina Alexandrovna

Theme: Images of Italy in the works of F. Matveev and S. Shchedrin

Keywords: landscape, Italy, images, Shchedrin, Matveyev, artist, staff, ruins, grottos, terraces, waterfalls, views.

Relevance. The images of Italy in the works of Russian artists remain an unexplored topic for modern researchers, since there are no works devoted to it. In the collection of paintings of the NAM RB there are works by Fyodor Matveyev and Sylvester Shchedrin, a detailed study of which would help to reveal the specifics in the interpretation of Italian images in the works of these artists.

The purpose of the thesis is to reveal the specifics in the interpretation of the images of Italy in the works of F. Matveyev and S. Shchedrin, to define the peculiarity of the Italian period of the works of Russian artists of the late XVIII and early XIX centuries by Feodor Matveyev and Sylvestr Shchedrin through a comparative analysis of their works. Object – Russian painting of the last third of the XVIII - first third of the XIX century. The subject – the images of Italy in the paintings of Fedor Matveyev and Sylvester Shchedrin.

The methodological basis of the work is a comprehensive approach to studying the images of Italy in the works of F. Matveev and S. Shchedrin, also the principles of objectivity, historicism, the method of observation, analysis of the main sources and literature, generalization, comparative method and abstraction, the method of classification, synthesis, and also historical approach and dialectical method.

The main provisions to be defended. Identify and characterize the main motifs of the Italian works of Matveyev and Shchedrin; identify features of similarities and differences in their interpretation; to trace the changes that have undergone the image of Italy in the works of Matveyev and Shchedrin; explain the reasons why the image of Italy in the works of the artists named differed. Determine how the works of artists from the collection of the NAM RB reflect the originality of the images of Italy.

The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, a list of sources used and literature and applications A and B. The total volume of work is 96 pages. From them: the list of sources and literature – 86 titles, abstract in Russian, Belarusian and English – 3 pages, Appendix A – 20 pages, Appendix B – 8 pages.База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка