Правесці кагнітыўны аналіз выяўленых метафарычных адзінак; правесці кагнітыўны аналіз выяўленых метафарычных адзінак
Дата канвертавання13.01.2017
Памер556 b.

правесці кагнітыўны аналіз выяўленых метафарычных адзінак;

 • правесці кагнітыўны аналіз выяўленых метафарычных адзінак;

 • прасачыць, у якіх кірунках развіваюцца сістэмныя сувязі прэцэдэнтных тапонімаў – важных складнікаў беларускай моўнай карціны свету.абраць такі падыход да правядзення даследавання, які дазволіць дакладна інтэрпрэтаваць прычыны і вынікі семантычных трансфармацый у працэсе ўтварэння метафарычнага значэння;

 • абраць такі падыход да правядзення даследавання, які дазволіць дакладна інтэрпрэтаваць прычыны і вынікі семантычных трансфармацый у працэсе ўтварэння метафарычнага значэння;

 • патлумачыць сутнасць кагнітыўнага механізма метафарычнай праекцыі;

 • выявіць і сістэматызаваць кагнітыўныя метафары з кампанентам “прэцэдэнтны тапонім”, якія функцыянуюць у беларускамоўным сегменце інтэрнэт-прасторы;

 • раскрыць інварыянтны семантычны патэнцыял беларускіх прэцэдэнтных тапонімаў у метафарычным кантэксце.Аб’ектам даследавання з’яўляюцца кагнітыўныя метафары, адным з кампанентаў якіх выступаюць прэцэдэнтныя беларускія тапонімы, чый канататыўны патэнцыял раскрываецца ў фокусе соцыумна- і універсальна-прэцэдэнтных адзінак.

 • Аб’ектам даследавання з’яўляюцца кагнітыўныя метафары, адным з кампанентаў якіх выступаюць прэцэдэнтныя беларускія тапонімы, чый канататыўны патэнцыял раскрываецца ў фокусе соцыумна- і універсальна-прэцэдэнтных адзінак.

 • Прадмет даследавання складае дынаміка семантычных змен у структуры прэцэдэнтных тапонімаў ва ўмовах метафарычнага пераасэнсавання.вызначаецца кантэкстам сучаснай антропацэнтрычнай навуковай пардыгмы, згодна з якой па дадзеных моўных даследаванняў можна рэканструяваць асаблівасці ментальнай дзейнасці чалавека, яе сацыякультурную матываванасць;

 • вызначаецца кантэкстам сучаснай антропацэнтрычнай навуковай пардыгмы, згодна з якой па дадзеных моўных даследаванняў можна рэканструяваць асаблівасці ментальнай дзейнасці чалавека, яе сацыякультурную матываванасць;

 • абумоўлена прэзентацыяй і выкарыстаннем у ходзе даследавання найноўшых методык метафарычнага аналізу, распрацаваных у межах тэорыі канцэптуальнай інтэграцыі.Кагнітыўная (канцэптуальная) метафара - механізм мыслення, прагматычная стратэгія, заснаваная на ўзаемадзеянні высокаструктураваных кагнітыўных сістэм з мэтай стварэння і перадачы інфармацыі, а таксама рэпрэзентаваная ў мове адзінка (ці іх сукупнасць) як вынік гэтага працэсу.

 • Кагнітыўная (канцэптуальная) метафара - механізм мыслення, прагматычная стратэгія, заснаваная на ўзаемадзеянні высокаструктураваных кагнітыўных сістэм з мэтай стварэння і перадачы інфармацыі, а таксама рэпрэзентаваная ў мове адзінка (ці іх сукупнасць) як вынік гэтага працэсу.

 • Канцэптуальная інтэграцыя (conceptual blending) - базавы кагнітыўны працэс аб’яднання элементаў ментальных прастораў з мэтай утварэння змешанай прасторы (блэнда), якая характарызуецца новым семантычным напаўненнем пры ўмове захавання тоеснай структуры.

 • Ментальная прастора (mental space) - умоўная кагнітыўная адзінка, мадэль дыскурснага разумення, якая ствараецца, удакладняецца і трансфармуецца ў працэсе камунікацыі.

Нацыянальна-прэцэдэнтныя онімы з’яўляюцца важнымі фрагментамі моўнай карціны свету, яны акумулююць культурную інфармацыю і выступаць як маркіраваны нацыянальна-культурны код.

 • Нацыянальна-прэцэдэнтныя онімы з’яўляюцца важнымі фрагментамі моўнай карціны свету, яны акумулююць культурную інфармацыю і выступаць як маркіраваны нацыянальна-культурны код.

 • Прэцэдэнтныя ўласныя імёны ўтвараюць своеасаблівую нацыянальную сістэму каардынат для адлюстравання і ацэнкі сацыяльных і культурных працэсаў у грамадстве.

 • Метафара як вынік структураванага кагнітыўнага працэсу вызначаецца наяўнасцю сістэмных сувязей, якія праяўляюцца ў адносінах полісеміі, сінаніміі і антаніміі і дазваляюць ацаніць рэаліі на аснове набора сумежных альбо кантрастных характарыстык.Аналіз канататыўных уласцівасцей беларускіх прэцэдэнтных тапонімаў паказаў, што метафарызацыя тапоніма

 • Аналіз канататыўных уласцівасцей беларускіх прэцэдэнтных тапонімаў паказаў, што метафарызацыя тапонімаПолісемічныя магчымасці кагнітыўных метафар з кампанентам “прэцэдэнтны тапонім” могуць рэалізоўвацца як у межах адной метафарычнай мадэлі (Вільня – Іерусалім), так і на прыкладзе розных (Вільня – Іерусалім, Полацк – Іерусалім).

 • Полісемічныя магчымасці кагнітыўных метафар з кампанентам “прэцэдэнтны тапонім” могуць рэалізоўвацца як у межах адной метафарычнай мадэлі (Вільня – Іерусалім), так і на прыкладзе розных (Вільня – Іерусалім, Полацк – Іерусалім).

 • Падчас метафарызацыі прэцэдэнтных онімаў у фокусе адзінак з тоесным канататыўным значэннем назіраюцца выпадкі сінаніміі тапанімічных метафар (Вільня – беларускі Іерусалім і Вільня – крывіцкая Мекка; Полацк – Гнезна і Полацк – Таледа).

 • Кагнітыўныя метафары ўтвараюць антанімічныя пары, заснаваныя на апазіцыі сістэмных сувязей (метафарычныя пары Вільня – Мекка і Мінск – Медына; Вільня – Кіёта і Мінск – Токіо адпавядаюць кагнітыўнай апазіцыі “духоўная сталіца” – “палітычная сталіца”).Нашае даследаванне, прысвечанае вывучэнню функцыянавання кагнітыўных метафар з кампанентам “нацыянальна-прэцэдэнтны тапонім” у сучаснай беларускай мове, з’яўляецца першай і пакуль адзінай работай такога кшталту ў айчынным мовазнаўстве.

 • Нашае даследаванне, прысвечанае вывучэнню функцыянавання кагнітыўных метафар з кампанентам “нацыянальна-прэцэдэнтны тапонім” у сучаснай беларускай мове, з’яўляецца першай і пакуль адзінай работай такога кшталту ў айчынным мовазнаўстве.

 • У межах даследавання мы звярнуліся да пытанняў апісання метафары з пазіцыі найноўшай тэорыі канцэптуальнай інтэграцыі, а таксама прааналізавалі і сістэматызавалі палажэнні асноўных кагнітыўных тэорый метафары ХХ стагоддзя.

 • Практычная значнасць вынікаў даследавання заключаецца ў магчымасці іх выкарыстання на занятках па сучаснай беларускай мове з мэтай фарміравання сацыякультурнай кампетэнцыі іншафонаў, а таксама ў якасці фактычнага матэрыялу ў аўдыторыі актыўных носьбітаў мовы.Даражок, Д. Кагнітыўная метафара як аб’ект навуковага даследавання (на матэрыяле тапоніма Вільня) / Д. Даражок // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2008. – С. 50 – 56.

 • Даражок, Д. Кагнітыўная метафара як аб’ект навуковага даследавання (на матэрыяле тапоніма Вільня) / Д. Даражок // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2008. – С. 50 – 56.

 • Даражок, Д. Прэцэдэнтныя тапонімы Вільня, Мінск у рэчышчы тэорыі канцэптуальнай інтэграцыі / Д. Даражок // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2009. – С. 95 – 99.

 • Даражок, Д. Прэцэдэнтныя тапонімы Вільня, Мінск у рэчышчы тэорыі канцэптуальнай інтэграцыі / Д. Даражок // Сборник работ 66-ой научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, Минск, 18 – 21 мая 2009 г.: в 3 ч. – Минск: БГУ, 2009. – Ч. 2. – С. 209 – 212.Даражок Д. Беларуская Вільня: трансфармацыя міфа ў сучасным літаратурным дыскурсе / Д. Даражок // Slovanské jazyky a literatury: hledání identity (Konference mladých slavistů IV) / edit. Marek Prihoda, Hana Vakova. – Červený Kostelec, Praha, 2009. – (v tisku).

 • Даражок Д. Беларуская Вільня: трансфармацыя міфа ў сучасным літаратурным дыскурсе / Д. Даражок // Slovanské jazyky a literatury: hledání identity (Konference mladých slavistů IV) / edit. Marek Prihoda, Hana Vakova. – Červený Kostelec, Praha, 2009. – (v tisku).

 • Даражок Д. Біблейскія канатонімы ў фокусе метафарычнай праекцыі прэцэдэнтных тапонімаў Вільня і Полацк / Д. Даражок // Поиски. Идеи. Решения: Мат-лы докл. Междунар науч. конф., Минск, 25 ноября 2009 г. / Минск: БГУ, 2009. – (в печати).


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка