Р. П. Платонава І У. І коршука. Мн. Бду, 2001. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник
Дата канвертавання09.12.2018
Памер64.89 Kb.
Літаратура

1.1 Крыніцы
 1.  Беларусізацыя, 1920-я гады : Дак. і матэрыялы / Пад агул. рэд. Р. П. Платонава і У. І Коршука. — Мн. : БДУ, 2001.

 2. Белоруссия в эпоху феодализма : сборник документов и материалов : в 4 т. – Минск, 1959 – 1979.

 3. Белоруссия в эпоху капитализма. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии : сборник документов и материалов. – Минск, 1983.

 4. Белоруссия в эпоху капитализма. Развитие капитализма в промышленности, положение промышленных рабочих и рабочее движение в Белоруссии: Сб. документов и материалов. – Минск, Навука і тэхніка, 1990.

 5. Беларускія летапісы і хронікі : [Пер. са старажытнарус., старабел., пол. / Уклад. У.Арлова ; Навук. рэд., аўт. прадм. В.Чамярыцкі. — Мн. : Міжнар. фонд "Бел. кнігазбор", 1997. — 430 с.

 6. Великая Октябрьская Социалистическая революция в Белоруссии. — Мн. : Госиздат БССР, 1957.

 7. Восстание в Литве и Белоруссии 1863-1864 гг. : сб. документов / [АН СССР, Ин-т славяноведения и др. ; Предисл. Ю.Жюгжды, В.Неупокоева ; Редкол.: В.Дьяков и др.]. — М.: Вроцлав : Наука, 1965.

 8.   Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 ― июль 1944) : документы и материалы : в 3 т. / [Институт истории партии при ЦК КПБ ― филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт истории Академии наук БССР]. — Минск : Беларусь, 1967―1982.

 9.  Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах : (Са старажытных часоў да нашых дзен) : вучэб. дапам. / Пад рэд. Вішнеўскага А. Ф. — Мінск : [Акад.МУС РБ], 1998. — 311 с. 

 10. Документы и материалы по истории Белоруссии (1900 – 1917 гг.) : В 3 т. – Минск, 1936 – 1953.

 11. Дакументы Беларускай Сацыялістычнай Грамады часоў рэвалюцыі 1905–1907 гг. // Спадчына. – 1991. – № 3.

 12.  Знешняя палітыка Беларусі : зборнік дакументаў і матэрыялаў / Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь [і інш.]. — Мінск, 1997― 2004.

 13.  История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост.: И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. — Мн. : Амалфея, 2000. — 672 с.

 14. Калиновский, К. Из печатного и рукописного наследия / К. Калиновский. – Минск, Беларусь, 1988.

 15.  Каліноўскі, Кастусь. За нашую вольнасць : творы, дакументы / [Уклад., прадм., паслясл., пер. і камент. Г. Кісялёва ; навук. рэд. Я.Янушкевіч. — Мн. : Міжнар. фонд "Бел. кнігазбор", 1999. — 459 с.

 16. Конституция Республики Беларусь : с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. - Минск : Национальный центр правовой информации РБ, 2016. - 64 с.

 17. Лукашенко, А. Г. Исторический выбор Беларуси : лекция Президента Республики Беларусь в Белорусском государственном университете, Минск, 14 марта 2003 г. / А. Г. Лукашенко. – Минск, 2003.

 18.  Статут Вялікага княства Литоўскага 1588 : Тэксты. Даведнік. Каментарыі / Бел. сав. энцыкл. ; [Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал. рэд.) і інш.]. — Мн. : Бел. сав. энцыкл. імя П.Броўкі, 1989. — 570.

 19. Уния в документах / Сост. Теплова В. А., Зуева З. И. — Минск : Лучи Софии, 1997. — 518 с.

1.2. Асноўная літаратура


 1. Бригадин, П. И. История Беларуси в контексте европейской истории: курс лекций / П. И. Бригадин. – Минск, БГУ, 2007.

 2. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : учеб. пособие / под ред. А. А. Ковалени, Н. С. Сташкевича. - Минск, БГУ, 2004.

 3. Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, Вышэйшая школа, 2007.

 4. Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, Вышэйшая школа, 2007.

 5. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік : у 2 ч. Ч. 1 : Ад старажытных часоў - па люты 1917г. / пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. - 2-е выд., перепрац. і дап. - Мінск : Унiверсiтэцкае, 2000.

 6. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік : у 2 ч. Ч. 2 : Люты 1917 - 2000 г. / пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. - 2-е выд., перапрац. і дап. - Минск : Унiверсiтэцкае, 2000.

 7. Гісторыя Беларусі. З 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэб. дапам./ рэдкал.: І.П. Крэнь, І.І. Коўкель. – Мінск, 2001.

 8. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя: дапам. для студэнтаў прыродазн. фак. / А.Г. Каханоўскі [і інш.]. – Мінск, 2008.

 9. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: Дапаможнік: 2-е выд., папр. і паш. / У.А. Сосна і інш.; пад рэд. Л.В. Лойкі. – Мінск, 2005

 10. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVII ст.) / П.Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў, 2003.

 11. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у сярэдневяковы перыяд (V – першая палова ХІІІ ст.): вучэб.-метад. дапам. / П.Ф. Дзмітрачкоў. – Магілёў, 2007.

 12. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1994.

 13. Ермаловіч, М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды / М.І. Ермаловіч. – Мінск, 1990.

 14. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь: ІХ–ХІІІ стст. / Э.М. Загарульскі. – Мінск, 1998.

 15. История Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / под ред. Я.И. Трещенка. – Могилёв, 2005. – Ч. 2.

 16. Ковкель, И.И. История Беларуси с древнейших времён до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – Минск, 2006.

 17. Новік, Я.К. Гісторыя Беларусі: Ад старажытных часоў – па 2008 г. / Я. . Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік. – Мінск, 2010.

 18. Пилипенко, М.Ф. Возникновение Белоруссии : новая концепция / М.Ф. Пилипенко. – Минск, 1991.

 19. Проблемы формирования белорусской государственности в XX -начале XXI века: Избранные труды Н.С. Сташкевича / под науч. ред. А.Н. Данілова, B.C. Кошелева. – Минск, 2012

 20. Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII – XIII вв. / Б.А. Рыбаков. – М., 1982.

 21. Седов, В.В. Славяне в древности: В 2 т. / В.В. Седов. – М., 1994.

 22. Трещенок, Я.И. История Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / Я.И. Трещенок. – Могилёв, 2004. – Ч. 1: Досоветский период.

 23. Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1988.

 24. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси / П.Г. Чигринов. – Минск, 2007.

 25. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск, 1999.

 26. Электронны рэсурс па вучэбнай дысцыпліне “Новік Я.К., Мікалаева Л.В., Качалаў І.Л., Куракевіч Н.І., Літвіноўская Ю.І., Мякінькая А.У. Інтэграваны модуль “Гісторыя” для ўсіх спецыяльнасцяў БДУІР. Пасведчанне № 091 ад 21.03.2016 года”.

 27. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1993 – 2003.

 28. Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя. – Мінск, 1985.

 29. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1989.

1.3. Дадатковая літаратура
 1. Адамушка, У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20 – 50-х гадоў на Беларусі / У.І. Адамушка. – Мінск, 1994.

 2. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: В 3 т. – Минск, 1983 – 1985.

 3. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 3 т. – Мінск, 2005, 2006, 2010.

 4. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы. – Мінск, 2001.

 5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. – Мінск, 2000 – 2011.

 6. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пач.ХХІ ст.: у 2 кн. – Кн. 1 / А.А. Каваленя [і інш.]. Рэд.кал. А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2011.

 7. Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1971 – 1975.

 8. Ермаловіч, М.І. Па слядах аднаго міфа / М.І. Ермаловіч. – Мінск, 1991.

 9. Загорульский, Э.М. Древняя история Белоруссии / Э.М. Загорульский. – Минск, 1977.

 10. Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі. – Мінск, 1991.

 11. Иностранная военная интервенция в Белоруссии. 1917 – 1920. – Минск, 1990.

 12. Круталевич, В.А. История Беларуси: становление национальной государственности / В.А. Круталевич. – Минск, 1999.

 13. Круталевич, В.А. Рождение Белорусской Советской Республики. 2-е изд. / В.А. Круталевич. – Минск, 1979.

 14. Круталевич, В.А. На путях национального самоопределения: БНР–БССР–РБ / В.А. Круталевич. – Минск, 1995.

 15. Ластоўскі, В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі / В.Ю. Ластоўскі. – Мінск, 1992.

 16. Пічэта, У.І. Гісторыя Беларусі / У.І. Пічэта. – Мінск, 2005.

 17. Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапед. даведнік. – Мінск, 2001

 18. Сташкевич, Н.С. Приговор революции: крушение антисоветского движения в Белоруссии (1917 – 1925) / Н.С. Сташкевич. – Минск, 1985.

 19. Ткачоў, М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоў. – Мінск, 1991.

 20. Тойнби, А.Дж. Постижение истории / А.Дж. Тойнби. – М., 1991.

 21. Турук, Ф.Ф. Белорусское движение: Очерки истории национального и революционного движения белорусов / Ф.Ф. Турук. – Минск, 1993.

 22. Фроянов, И.Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1980.

 23. Шалькевич, В.Ф. Кастусь Калиновский: страницы биографии / В.Ф. Шалькевич. – Минск, 1989.

 24. Штыхов, Г.В. Города Белоруссии по летописям и рукописям (ІХ – ХІІІ вв.) / Г.В. Штыхов. – Минск, 1975.

 25. Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: 2 ч. / Я.А. Юхо. – Мінск, 2000, 2003.

 26. Яковец, А. История цивилизаций / А. Яковец. – М., 1995.

 27. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1994.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка