Развитие событийного туризма в Европе в начале
Дата канвертавання27.12.2017
Памер40.51 Kb.

Реферат


Базилевский Павел Владимирович

Тема: Развитие событийного туризма в Европе в начале XXI в.

Ключевые слова: событийный туризм в Европе, характеристика событийного туризма, событийный туризм в Беларуси.

Актуальность: событийный туризм является динамично развивающимся, популярным и прибыльным направлением туристической индустрии.

Цель исследования: рассмотрение событийного туризма как части индустрии туризма и выявление проблем, препятствующих его развитию.

Объект исследования: проблемы, влияющие на развитие событийного туризма.

Предмет исследования: Событийный туризм, как часть индустрии туризма.

Методы исследования: изучение теоретических основ событийного туризма, анализ проблем влияющих на развитие событийного туризма в Европе и Республике Беларусь. Автором также проведен SWOT- анализ развития событийного туризма в Республике Беларусь, который показывает сильные, слабые стороны, возможности и угрозы.

Выводы и рекомендации: В ходе написания работы автор пришел к выводу, что у Республики Беларусь, несмотря на начальный этап развития событийного туризма, есть потенциал его развития в будущем, но при решении определенных проблем мешающих его развитию. Также при выявлении проблем влияющих на развитие туризма и событийного туризма в частности в Европейских странах и в Беларуси, было определено, что данные проблемы разнятся. Это свидетельствует о больших приоритетах при создании и проведении мероприятий международного уровня на территории Беларуси. Для того чтобы данный вид туризма развивался, и в частности развивался в Беларуси, не нужно определять какие-либо перспективы его развития, а необходимо ставить цели и решать проблемы мешающие и препятствующие его развитию.

Структура и объем работы: работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемой литературы и источников, приложений. Общий объем работы – 72 страницы. Из них: список использованой литературы и источников – 7 (84 наименования), реферат на русском, белорусском и английском языках - 3 страницы, приложения – 11 страниц.


РЭФЕРАТ

Базілеўскі Павел Уладзіміравіч

Тэма: Развіццё падзейнага турызму ў Еўропе ў пачатку XXI ст.

Ключавыя словы: падзейны турызм у Еўропе, характарыстыка падзейнага турызму, падзейны турызм у Беларусі.

Актуальнасць: падзейны турызм з'яўляецца дынамічна развіваючымся, папулярным і прыбытковым напрамкам турыстычнай індустрыі.

Мэта даследавання: разгляд падзейнага турызму як часткі індустрыі турызму і выяўленне праблем, якія перашкаджаюць яго развіццю.

Аб'ект даследавання: праблемы, якія ўплываюць на развіццё падзейнага турызму.

Прадмет даследавання: Падзейны турызм, як частка індустрыі турызму.

Метады даследавання: вывучэнне тэарэтычных асноў падзейнага турызму, аналіз праблем якія ўплываюць на развіццё падзейнага турызму ў Еўропе і Рэспубліцы Беларусь. Аўтарам таксама праведзены SWOT- аналіз развіцця падзейнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь, які паказвае моцныя, слабыя бакі, магчымасці і пагрозы.

Высновы і рэкамендацыі: У ходзе напісання працы аўтар прыйшоў да высновы, што ў Рэспублікі Беларусь, нягледзячы на ​​пачатковы этап развіцця падзейнага турызму, ёсць патэнцыял яго развіцця ў будучыні, але пры вырашэнні пэўных праблем замінаюць яго развіццю. Таксама пры выяўленні праблем якія ўплываюць на развіццё турызму і падзейнага турызму ў прыватнасці ў Еўрапейскіх краінах і ў Беларусі, было вызначана, што гэтыя праблемы адрозніваюцца. Гэта сведчыць аб вялікіх прыярытэтах пры стварэнні і правядзенні мерапрыемстваў міжнароднага ўзроўню на тэрыторыі Беларусі. Для таго каб гэты від турызму развіваўся, і ў прыватнасці развіваўся ў Беларусі, не трэба вызначаць якія-небудзь перспектывы яго развіцця, а неабходна ставіць мэты і вырашаць праблемы якiя замінаюць і перашкаджаюць яго развіццю.

Структура і аб'ём працы: праца складаецца з ўводзiн, чатырох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры і крыніц, прыкладанняў. Агульны аб'ём працы - 72 старонкі. З iх: спіс выкарыстаннай літаратуры і крыніц – 7 (84 найменні), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах - 3 старонкі, прыкладання - 11 старонак.

ABSTRACT

Pavel Bazilevsky

Theme: Development of event tourism in Europe at the beginning of XXI Century.

Keywords: Event tourism in Europe, characteristics of event tourism, event tourism in Belarus.

Actuality: event tourism is the fastest growing area of popular and profitable tourism industry.

Research objective is to consider event tourism as part of tourism industry.

Research object: factors influencing development of event tourism

Research subject: event tourism as part of tourism industry

Research methods: theoretical study of event tourism, analysis of factors influencing development of the event tourism in Belarus and Europe. SWOT-analysis of development of the event tourism in Republic of Belarus which reveals its strong and weak points, opportunities and threats

Conclusions and recommendations: Author concluded that although event tourism of Belarus is at an early stage of development, it has development potential in future. It is possible under condition of solving problems hampering the development.

Also it was identified that the factors influencing development of tourism industry in general and event tourism in particular differ in Europe and Belarus. This indicates a high priority of creation and realisation of international level events on the territory of Belarus. In order for this type of tourism developed, and in particular developed in Belarus, it is not necessary to define any prospects of its development, and the need to set goals and solve problems hindering and impeding its development.Structure and contains of work: work consists of an introduction, four chapters, conclusions, bibliography and source applications. The total amount of work - 72 pages. Among them: the list of uses of literature and sources - 7 (84 titles), abstract in Russian and English, Belarusian- 3 pages, applications - 11 pages.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка