Резюме Филатов Сергей Викторович «Внутриполитический кризис в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1918–1929 гг.)» Ключевые слова
Дата канвертавання18.11.2017
Памер41.16 Kb.
Резюме

Филатов Сергей Викторович

«Внутриполитический кризис в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1918–1929 гг.)»

Ключевые слова: Королевство сербов, хорватов и словенцев, Видовданская конституция, сербо-хорватские отношения, идеология югославизма, централизм, федерализм, кризис парламентаризма.

Актуальность темы заключается в необходимости выработки объективного мнения на причины и итоги внутриполитического кризиса в Королевстве СХС, так как, в настоящее время не существует четко выработанного и общепризнанного взгляда на эту проблему.

Объектом данного исследования являются основные тенденции внутриполитического развития Королевства СХС в период с 1918 до 1929 годов. Предметом исследования являются вопросы развития и кризиса парламентаризма в Королевстве СХС, а также взаимоотношений между основными политическими партиями данного государства.

Целью дипломной работы является раскрытие сущности событий, связанных с кризисом внутриполитических процессов в Королевстве СХС.

При выполнении работы были использованы методы исторической науки: историко-генетический, историко-сравнительный и системный.

Дипломная работа включает в себя введение, историографический обзор и методологию, основную часть, заключение, а также список использованных источников и литературы.

Результатом исследования стало определение основных тенденций внутриполитического развития Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1918–1929 гг. С самого начала своего существования это государство оказалось перед вопросом выбора государственно-политического устройства. Сербская элита стремилась к установлению своей гегемонии и для этого добилась утверждения централистской модели, что выразилось в принятии Видовданской конституции. Политические партии, выражавшие интересы хорватов, словенцев и боснийских мусульман, выступали за федерализацию государства. Межпартийное противостояние достигло своего пика в 1928 году, когда деятельность народной скупщины оказалась фактически парализованной. Это стало для короля Александра Карагеоргиевича поводом для установления режима своей личной диктатуры 6 января 1929 года.
Рэзюмэ

Філатаў Сяргей Віктаравіч


«Унутрыпалітычны крызіс у Каралеўстве сербаў, харватаў і славенцаў (1918-1929 гг.)»

Ключавыя словы: Каралеўства сербаў, харватаў і славенцаў, Вiдаўданская канстытуцыя, серба-харвацкія адносіны, ідэалогія югаславiзму, цэнтралізм, федэралізм, крызіс парламентарызму.

Актуальнасць тэмы заключаецца ў неабходнасці выпрацоўкі аб'ектыўнай думкі на прычыны і вынікі ўнутрыпалітычнага крызісу ў Каралеўстве СХС, таму што ў цяперашні час не існуе выразна выпрацаванага і агульнапрызнанага погляду на гэтую праблему.

Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляюцца асноўныя тэндэнцыі ўнутрыпалітычнага развіцця Каралеўства СХС ў перыяд з 1918 да 1929 гадоў. Прадметам даследавання з'яўляюцца пытанні развіцця і крызісу парламентарызму ў Каралеўстве СХС, а таксама ўзаемаадносін паміж асноўнымі палітычнымі партыямі дадзенай дзяржавы.

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца раскрыццё сутнасці падзей, звязаных з крызісам ўнутрыпалітычных працэсаў у Каралеўстве СХС.

Пры выкананні працы былі выкарыстаны метады гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны і сістэмны.

Дыпломная праца уключае ў сябе ўводзiны, гістарыяграфічны агляд і метадалогію, асноўную частку, заключэнне, а таксама спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры.

Вынікам даследавання стала вызначэнне асноўных тэндэнцый ўнутрыпалітычнага развіцця Каралеўства сербаў, харватаў i славенцаў у 1918-1929 гг. З самага пачатку свайго існавання гэтая дзяржава апынулася перад пытаннем выбару дзяржаўна-палітычнага ладу. Сербская эліта імкнулася да ўсталявання сваёй гегемоніі і дзеля гэтага дамаглася зацвярджэння ўнiтарнай мадэлі, што выявілася ў прыняцці Вiдаўданскай канстытуцыі. Палітычныя партыі, якія адлюстроўвалі інтарэсы харватаў, славенцаў і баснійскіх мусульман, выступалі за федэралізацыю дзяржавы. Міжпартыйнае супрацьстаянне дасягнула свайго піку ў 1928 годзе, калі дзейнасць народнай скупшчыны апынулася фактычна паралізаванай. Гэта стала для караля Аляксандра Карагеоргiевiча падставай для ўстанаўлення рэжыму сваёй асабістай дыктатуры 6 студзеня 1929 года.Resume

Filatov Sergei Victorovich

«The internal political crisis in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918-1929)»

Keywords: Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Vidovdan constitution, Serbian-Croatian relations, the concept of Yugoslavism, centralism, federalism, parliamentary crisis.

Relevance of the topic is the need to develop an objective opinion on the causes and results of the internal political crisis in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, because currently there is no clearly elaborated and universally accepted view on the issue.

The object of this study is the main trends of political development of the Kingdom of SHS in the period from 1918 to 1929 years. The subject of research is the development of the crisis and parliamentarianism in the Kingdom, as well as the relationship between the main political parties of the state.

The aim of the graduate work is disclosure of events related to the crisis of internal political processes in the Kingdom.

In carrying out graduate work were used methods of the historical science, such as historical-genetic, historical-comparative and systematic.The graduate work includes introduction, historiography review and methodology, the main part, the conclusion and a list of sources used and literature.

The result of the study was to determine the main trends of political development of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in the years 1918-1929. From the beginning of its existence, this state was faced with the question of choice of the public-political system. The Serbian elite has sought to establish its hegemony and for this approval made the centralist model, which resulted in the adoption of the Vidovdan constitution. Political parties representing the interests of Croats, Slovenes and Bosnian Muslims favored the federalization of the state. The confrontation between these parties peaked in 1928, when the activities of the National Assembly was paralyzed. For King Alexander Karadjordjevic this fact was the reason for the establishment of his personal dictatorship that accured on January 6, 1929.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка