Самаідэнтыфікацыя асобы ў «малой» прозе м. Гарэцкага І л. Андрэева
старонка3/3
Дата канвертавання05.12.2018
Памер457.59 Kb.
1   2   3

Вучэбна-метадычныя матэрыялы

39. Глазман, Л. Я. Культурна-гістарычная школа / Л. Я. Глазман // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў : вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л. Д. Сінькова [і інш.] ; пад рэд. Л. Д. Сіньковай. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 26–36.


РЭЗЮМЭ

Глазман Любоў Якаўлеўна

Самаідэнтыфікацыя асобы ў «малой» прозе М. Гарэцкага і Л. Андрэева
Ключавыя словы: беларуская проза, руская проза, кампаратыўны аналіз, самаідэнтыфікацыя асобы, эпісталярый, нацыянальна-культурная спецыфіка, «ускладненая» ідэнтычнасць, «дваістасць» свядомасці, маска.

Мэта даследавання: вызначэнне мастацкіх формаў самаідэнтыфікацыі асобы ў «малой» прозе М. Гарэцкага і Л. Андрэева ў аспекце камапартыўнага аналізу.

Метады даследавання. Зварот да параўнальна-гістарычнага метаду, тэорыі кампаратыўнага вывучэння літаратурных з’яў дазваляюць суаднесці творчыя пазіцыі М. Гарэцкага і Л. Андрэева з улікам адрозных культурна-літаратурных традыцый; выкарыстанне культурна-гістарычнага метаду і элементаў кантэкстуальнага аналізу дае магчымасць даследаваць творчую спадчыну абраных аўтараў з улікам рэалій першай трэці ХХ стагоддзя.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі ўпершыню ў параўнальным аспекце, на матэрыяле «малой» прозы М. Гарэцкага і Л. Андрэева, вылучаны мастацкія выявы самаідэнтыфікацыі асобы персанажаў у суаднесенасці з нацыянальна-культурнай спецыфікай беларускай і рускай літаратурнай класікі; вызначаны асноўныя ідэйна-мастацкія прынцыпы, раскрыты аксіялагічны, нацыянальны, сацыяльны аспекты адлюстравання самаідэнтыфікацыі асобы ў творах М. Гарэцкага і Л. Андрэева з выяўленнем спецыфічных і падобных аўтарскіх інтэнцый; істотна ўдакладнены і паглыблены веды пра рэаліі беларуска-рускіх узаемасувязей з пункту гледжання літаратуразнаўства ХХІ ст.

Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Матэрыялы і вынікі навуковай работы могуць быць выкарыстаны для далейшага параўнальнага вывучэння беларускай і рускай літаратур першай трэці ХХ ст. і мяжы XX – ХХІ ст.ст., даследаванняў на сумежжы літаратуразнаўства і іншых дысцыплін гуманітарнага профілю (культуралогіі, сацыялогіі, філасофіі); пры стварэнні навучальных дапаможнікаў па гісторыі беларускай і рускай літаратур пазначанага перыяду, тэорыі літаратуры; у адукацыйнай практыцы.

Галіна прымянення: літаратуразнаўства (гісторыя літаратуры, тэорыя літаратуры); дысцыпліны гуманітарнага профілю (сацыялогія, філасофія, культуралогія).
РЕЗЮМЕ

Глазман Любовь Яковлевна

Самоидентификация личности в «малой» прозе М. Горецкого и Л. Андреева
Ключевые слова: белорусская проза, русская проза, самоидентификация личности, эпистолярий, национально-культурная специфика, радикальные социальные изменения, «затрудненная идентичность», «двойственность» сознания, маска.

Цель исследования: определение художественных форм самоидентификации личности в «малой» прозе М. Горецкого и Л. Андреева в аспекте компаративного анализа.

Методы исследования. Обращение к сравнительно-историческому методу, теории компаративного изучения литературных явлений позволяют соотнести творческие позиции М. Горецкого и Л. Андреева с учетом разных культурно-литературных традиций; использование культурно-исторического метода и элементов контекстуального анализа дает возможность исследовать творческое наследие выбранных авторов с учетом реалий первой трети ХХ века.

Полученные результаты и их новизна. В диссертации впервые в сравнительном аспекте, на материале «малой» прозы М. Горецкого и Л. Андреева, выделены художественные формы самоидентификации личности персонажей в соотнесенности с национально-культурной спецификой белорусской и русской литературной классики; определены основные идейно-художественные принципы, раскрыты аксиологический, национальный, социальный аспекты изображения самоидентификации личности в произведениях М. Горецкого и Л. Андреева с выявлением специфичных и сходных авторских интенций; существенно уточнены и углублены знания о реалиях белорусско-русских взаимосвязей с точки зрения литературоведения ХХІ века.

Рекомендации по использованию полученных результатов.

Материалы и результаты научной работы могут быть использованы для дальнейшего сравнительного изучения белорусской и русской литератур первой трети ХХ в. и рубежа ХХ – ХХІ вв., исследований на границе литературоведения и других дисциплин гуманитарного профиля (культурологии, социологии, философии); при написании учебных пособий по истории белорусской и русской литератур указанного периода, теории литературы; в образовательной практике.Область применения: литературоведение (история литературы, теория литературы); дисципины гуманитарного профиля (социология, философия, культурология).
SUMMARY

Liubou Hlazman

Self-identification in M. Haretsky’s and L. Andreyev’s short stories
Key words: Belarussian prose, Russian prose, self-identification, short stories, epistolaries, national and cultural specifics, radical social changes, «impeded» identity, «duality» of consciousness, mask.

The aim of the research is definition of artistic forms of self-identity in M. Goretsky’s and L. Andreev’s short stories in the aspect of comparative analysis.

Research methods. The use of the comparative-historical method, the theory of comparative study of literary phenomena allows us to correlate M. Haretsky’s and L. Andreyev’s creative positions with the consideration of different cultural and literary traditions; the use of the cultural-historical method and elements of contextual analysis makes it possible to explore the creative heritage of the authors, taking into account the realities of the first third of the twentieth century.

The scientific novelty and the research results.

In the thesis for the first time the artistic forms of self-identification of the characters' personality are revealed in correlation with the national and cultural specifics of the Belarusian and Russian literary classics in comparative aspect on the material of M. Haretsky’s and L. Andreyev’s short stories; the main ideological and artistic principles are defined; the axiological, national, social aspects of the self-identification image in M. Goretsky’s and L. Andreev’s works are revealed, individual and similar author intentions are investigated; knowledge of the realities of the Belarusian-Russian interrelations are clarified and deepened substantially in terms of literary criticism of the XXI century.Usage recommendations. The results can be used for further comparative study of the Belarusian and Russian literatures of the first third of the 20th century and the turn of the 20th – 21st centuries, for studies on the boundaries of literary studies and other humanitarian disciplines (culturology, sociology, philosophy); for writing textbooks on the history of Belarusian and Russian literature of this period, on the theory of literature; in educational practice.

The application area. Literary criticism (history of literature, theory of literature); disciplines of a humanitarian profile (sociology, philosophy, cultural studies).

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка