Спіс навуковых прац асістэнта кафедры літаратуры Кунгер Наталлі Міхайлаўны
Дата канвертавання14.03.2017
Памер40.74 Kb.
Спіс навуковых прац асістэнта кафедры літаратуры
Кунгер Наталлі Міхайлаўны
1. Кунгер, Н.М. Фарміраванне духоўнага свету асобы пры вывучэнні лагернай паэзіі Л. Геніюш / Н.М. Кунгер // Праблемы ўспрыняцця і аналізу літаратурнага твора ў школе і ВНУ: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 1994 г. / Маз. ДПІ; рэдкалегія М.А. Палкін [і інш.]. – Мазыр, 1994. – С. 107–109.

2. Кунгер, Н.М. Роля практыкуму па выразнаму чытанню ў сістэме падрыхтоўкі творчай асобы настаўніка / Н.М. Кунгер // Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 1994 г. / Маз. ДПІ; 1994.

3. Кунгер, Н.М. Літаратурна-мастацкая атмасфера 30-40-х гадоў праз прызму творчасці М.Сяднёва / Н.М. Кунгер // Новы змест літаратурнай адукацыі і яго рэалізацыя: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 19-20 кастрычніка 1995 г.: в 2 ч. / Мазырскі ДПІ; рэдкалегія Т.С. Нуждзіна [і інш.]. – Мазыр, 1996. – Ч. 2. – С. 42–44.

4. Кунгер, Н.М. Няма для духа вольнага граніцы меры... (Развага над элегіяй Я.Купалы і Л.Геніюш) / Н.М. Кунгер // Міжнародныя Купалаўскія чытанні: матэрыалы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / ГДУ імя Я. Купалы. – Гродна, 1999. – С. 161–163.

5. Кунгер, Н.М. Адам Міцкевіч і Уладзімір Караткевіч (Спроба параўнальнага аналізу) / Н.М. Кунгер // Асоба, творчасць Адама Міцкевіча ў кантэксце сусветнай культуры: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 11-12 сакавіка 1998 г. – Брэст, 1998.

6. Кунгер, Н.М. Ад першай да апошняй паласы... (Роздум над паэзіяй А.Сербантовіча) / Н.М. Кунгер // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле Адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа: матэрыалы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, Мазыр, 23-24 красавіка 1998 г. / МДПІ; рэдкалегія Т.М. Казачэнка [і інш.]. – Мазыр, 1998. – С. 273-275.

7. Кунгер, Н.М. Лірыка Ларысы Геніюш: Да праблемы духоўнага самавыяўлення асобы / Н.М. Кунгер // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: матэрыалы міжнароднага кангрэса, Мінск, 20-21 кастрычніка 1998 г. / БДПУ імя М. Танка; рэдкалегія У.А. Васілевіч [і інш.]. – Мінск, 1998. – С. 43–47.

8. Кунгер, Н.М. Элегізм як вызначальны фактар паэзіі Ларысы Геніюш. / Н.М. Кунгер // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства: канферэнцыя ў гонар 85-годдзя А.Куляшова, Магілёў, 1999 г. / МДПУ – Магілёў, 1999.

9. Уводзіны ў літаратуразнаўства: Метадычныя рэкамендацыі па напісанні кантрольных работ (для студэнтаў-завочнікаў) / складальнікі: Г.М. Друк, М.Н. Кунгер, Л.І. Прашковіч. – Мазыр: УА МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2003 г. – 80 с.

10. Кунгер, Н.М. Колер і яго магчымасці ў плане выяўлення эмацыянальна-псіхалагічнага аблічча лірычнага героя паэзіі А.Сербантовіча / Н.М. Кунгер // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці: зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры. Вып. 1. – Мазыр: УА МДПУ, 2004. – С. 30–37.

11. Кунгер, Н.М. Жанравыя асаблівасці балады Я.Сіпакова / Н.М. Кунгер // Гуманитарные науки на рубеже тысячелетий (К 60-летию МГПУ) / Сб. науч. статей препод. филолог. факультета. – Мозырь, 2004.

12. Кунгер, Н.М. Міхась Башлакоў: Жанрава-стылявое аблічча палескіх твораў мастака / Н.М. Кунгер // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах: матэрыялы міжнар.навук.канф., Мазыр, 2004 г. / МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкалегія [і інш.]. – Мазыр, 2004.

13. Кунгер, Н.М. Элегія і яе разнавіднасці ў паэзіі Анатоля Сербантовіча / Н.М. Кунгері // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці: зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры. Вып. 2. – Мазыр: УА МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2007. – С. 28–34.

14. Кунгер, Н.М. Жанрава-стылявая адметнасць творчасці Анатоля Вярцінскага / Н.М. Кунгер // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці: зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры. Вып. 3. – Мазыр: УА МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2007. – С. 29–38.

15. Кунгер, Н.М. Вобраз Барбары Радзівіл у гісторыі і мастацкай літаратуры / Н.М. Кунгер // Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету: міжнародная навуковая канферэнцыя, Мазыр, 24–25 мая 2007 г. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкалегія А.У. Сузько [і інш.]. – Мазыр, 2007. – С. 100–103.

16. Кунгер, Н.М. Балада ў мастацкай сістэме Адама Міцкевіча і Уладзіміра Каратківіча / Н.М. Кунгер // Міжнародные навуковыя чытанні прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: сборнік навуковых артыкулаў, Гомель, 18 мая 2007 г.: в 2 ч. / УА ГДУ імя Ф. Скарыны; рэдкалегія А.А. Станкевіч [і інш.]. – Гомель, 2007. – Ч. 2. – С. 198–201.

17. Кунгер, Н.М. Агульначалавечыя матывы ў творчасці Анатоля Сербантовіча / Н.М. Кунгер // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці: зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў кафедры беларускай літаратуры. Вып. 4. – Мазыр: : УА МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2008.– С. 32–39.

18. Кунгер, Н.М. Праблема літаратуразнаўчай адукацыі школьніка пры вывучэнні лірычных жанраў (па матэрыялах вывучэння балады) / Н.М. Кунгер // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці: зб. навук. арт.. выкл. кафедры беларускай літаратуры. Вып. 5. – Мазыр: УА МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2009.– С. 20–28.

19. Кунгер, Н.М. Вобраз Еўфрасінні Полацкай у аповесці Вольгі Іпатавай “Прадыслава” / Н.М. Кунгер // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 19–20 лістапада 2009 г. / УА МДПУ імя І. П. Шамякіна; рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – С. 89–91.

20. Кунгер, Н.М. Моўна-стылёвыя адметнасці аўтарскага каментарыя ў прозе І. Мележа / Н.М. Кунгер // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., г. Мазыр, 22-23 крас. 2010 г. / рэдкал.: В.В. Шур (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр: УА “МДПУ імя І.П. Шамякіна”, 2010. – С. 140–141.

21. Кунгер, Н.М. Палескія матывы ў паэзіі Міхася Башлакова / Н.М.Кунгер // Слова. Текст. Социум: сб. науч. тр. преподавателей филол. фак. / редкол.: Л. В. Исмайлова (отв. ред.) [і др.]. – Мозырь:УО МГПУ ім. І. П. Шамякіна, 2011. – 252 с. – С. 168–175.

22. Кунгер, Н.М. Сутнасць вобразаў-персанажаў трылогіі Якуба Коласа “На ростанях” праз прызму аўтарскага бачання / Н.М.Кунгер // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы ІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 20–21 кастрычніка 2011 г. / УА МДПУ імя І. П. Шамякіна; рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2011. – 281 с – С. 84–89.23. Кунгер, Н.М. Духоўны подзвіг Еўфрасінні Полацкай паводле аповесці Вольгі Іпатавай “Прадслава” / Н.М.Кунгер // Мазыршчына: людзі, падзеі, час: матэрыялы Рэспубл. навук. практ. канф., Мазыр 25-26 мая 2012 г. / УА МДПУ імя І. П. Шамякіна; [рэдкал. В. С. Болбас і інш.] – Мазыр, 2012. – С. 59–62.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка