Табліца Пералік тэхнічных сродкаў навучання
Дата канвертавання08.01.2018
Памер391.4 Kb.
Табліца 9. Пералік тэхнічных сродкаў навучання


№ п/п

Найменне

Маецца ў наяўнасці

(кол-сць)Неабходна набыць

1.

Камп’ютэр

1
2.

Прынтэр

1Табліца 7. Пералік інфармацыйна-камунікатыўных сродкаў навучання
№п/п

Найменне

Маецца ў наяўнасці

(кол-сць)Неабходна набыць

(кол-сць)1.

Электронны падручнік “Дапаможнік па літаратурнаму чытанню” ( для навучэнцаў з парушэннямі псіхафізічнага развіцця)

1

Табліца 8. Пералік экранна-гукавых сродкаў навучання
№ п/п

Найменне


Маецца ў наяўнасці

(кол-сць)Неабходна набыць

(кол-сць)1.а.
1.б.

2.а.


2.б.

3.а.


3.б.
4.а.

4.б.


5.а.

5.б.
6.а.

6.б.


Аўдыёкасеты:

В.Дунін-Марцінкевіч ”Пінская шляхта”; Я.Колас ”Новая зямля”(урыўкі “Лесніковая пасада”, “Раніца ў нядзельку”, “На панскай службе”,”Летнім часам”).

Я.Колас “Дзядзька ў Вільні”; Ф.Багушэвіч “Не цурайся”, “Кепска будзе”.

Цётка “Мора”, “Вера беларуса”; Я.Купала “Раскіданае гняздо”, “А хто там ідзе?”, “Я не для вас”, “Выйдзі”; М.Багдановіч “Краю мой родны...”, “Мяжы”, “Як Базыль у паходзе канаў”,”Маладыя гады”, “Санет”, “Песняру”.

М.Багдановіч “Зорка Венера”, “Па-над белым пухам вішняў”, “Прывет табе, жыццё на волі”, “Вечар на захадзе”; Я Колас “Соцкі падвёў”, “Мужык”, “Асадзі назад!”, “Песняру”, “Маці”, “Не бядуй!”; К.Крапіва “Ганарысты парсюк”.

Я.Купала “Раскіданае гняздо”, “Бандароўна”; Я.Колас “На ростанях”

К.Крапіва “Дыпламаваны баран”.

К.Крапіва “Хто смяецца апошнім”; Я.Колас “На ростанях”.

Я Колас. “На ростанях”; П.Панчанка “Кожны з нас прыпасае”

“Шапка эстонца”, “Сабе і другім”, “Белыя яблыні”, “Сустрэча з бярозай”; А.Куляшоў “Мая Бесядзь”, “Над брацкай магілай”, “Спакойнага шчасця ...”, “Я хаце абавязаны прапіскаю”.Я.Брыль “Галя”; А.Куляшоў “Камсамольскі білет”, “Размова з патомкамі”, “Балада аб чатырох заложніках”.

П.Панчанка ”Краіна мая”, “Маё і тваё маленства “,” І.Мележ Людзі на балоце”.
Фонадапаможнік па дыкцыі і арфаэпіі

Галосныя.

Зычныя.

Тэксты для выпрацоўкі дыкцыі.6


2.

Відэафільмы:

- Анталогія беларускай паэзіі ў песні.

- Першая муза Нясвіжа.

- Маем рэчы. Батлейка.

- Спявай, душа. Стары Новы год.

- Летапіс Белай Русі.

- Маем рэчы. Куфар.

- Гісторыя Мінска.

- Імкненні жыцця ( да 85-годдзя з дня нараджэння І.Шамякіна)
3.

Электронная прэзентацыя па тэмах:

Жыццёвы і творчы шлях Ф.Скарыны

Паэтызацыя прыроды роднага краю ў творах Я.Коласа

Лірыка кахання М.Багдановіча

Лірыка Я.Купалы

Байкі К.Крапівы

Беларускія народныя песні

Творчасць В.Быкава

Табліца 6. Пералік дыдактычных раздатачных сродкаў навучання
№ п/п

Найменне

Маецца ў наяўнасці

(кол-сць)Неабходна набыць

1.

Тэхналагічныя карты ўрокаў беларускай мовы для навучэнцаў з парушэннямі псіхафізічнага развіцця па наступных тэмах:

1.Беларуская мова – адна з усходнеславянскіх моў. Яе роля як дзяржаўнай у жыцці грамадзян РБ.

2.Тэкст як адзінка мовы.

3.Сказ як адзінка мовы.

4. Галоўныя і даданыя члены сказа.

5.Простыя сказы развітыя і неразвітыя, з аднароднымі членамі, са звароткам.

6. Складаныя сказы са злучнікамі і, а, але, ці, або і без іх, са словамі які, калі, што, каб, таму што. Знакі прыпынку ў іх.

7. Сказы з простай мовай.

8. Слова як адзінка мовы.

9.Адназначныя і мнагазначныя словы. Сінонімы. Антонімы.

10. Склад слова. Роднасныя словы. Складаныя словы.

11.Слова ў граматыцы.

12.Правапіс некаторых склонавых канчаткаў назоўнікаў, прыметнікаў, асабовых канчаткаў дзеясловаў.

13.Скланенне асабовых займеннікаў, колькасных і парадкавых лічэбнікаў.

14.Адрозненне прыслоўяў ад іншых часцін мовы.

15.Правапіс службовых часцін мовы.

16.Гукі і літары. Галосныя і зычныя гукі. Склад.

17.Перанос слоў. Націск. Абазначэнне на пісьме звонкіх і глухіх зычных, мяккасці зычных.

18.Напісанне слоў з ў, падоўжанымі зычнымі.

19.Напісанне вялікай літары.19
2.

Карткі-заданні для дадатковых заняткаў па беларускай мове па наступных тэмах:

1.Правапіс е(я), о, а, э.

2.Правапіс прыставак раз-, рас-.

3.Правапіс прыставак аб-, ад-, над-, пад-, перад-.

4.Правапіс падоўжаных зычных.

5.Правапіс мяккага знака і апострафа.

6.Правапіс звонкіх і глухіх.

7.Назоўнік.

8.Прыметнік.

9.Дзеяслоў.

10.Займеннік.

11.Прыслоўе.

3.

Памяткі:
1.Патрабаванні да выразнага чытання.

2.План пераказу зместу мастацкага твора.

3.План характарыстыкі літаратурнага героя.

4.План аналізу верша.

5.Памятка рэцэнзенту.

6.Як ацаніць выразнае чытанне мастацкага твора?

7.Агульны план адказу на пытанне аб значэнні творчасці пісьменніка.

8.Схема аналізу мастацкага твора.

9.Памяткі фанетычнага, лексічнага, марфемнага, словаўтваральнага аналізу. Марфалагічны аналіз часцін мовы.

10.10-бальная шкала ацэнкі вуснага і пісьмовага выказванняў.

11.10-бальная шкала ацэнкі выразнага чытання на памяць.

12. Паказчыкі ацэнкі кантрольнай тэкставай дыктоўкі.

13. Ацэнка навучальных пісьмовых работ.
4

Тэсты:

Фанетыка. Арфаэпія. Графіка.Арфаграфія.

Лексіка. Фразеалогія.

Марфемная будова слова. Словаўтварэнне.

Марфалогія і правапіс.Словазлучэнне: будова, значэнне, ужыванне.


Просты сказ: будова, знакі прыпынку.

Складаны сказ.

Тэкст.
5.

Тэсты па літаратуры:

Жыццё і творчасць М.Танка.

Жыццё і творчасць А.Куляшова.

Жыццё і творчасць П.Панчанкі.
Табліца 5. Пералік наглядных сродкаў навучання№ п/п

Найменне

Маецца ў наяўнасці

Неабходна набыць

1.

Табліцы (індывідуальна-раздатачны варыянт):

1.Асноўныя тыпы лексічных значэнняў.

2.Слова.

3.Асноўныя правілы правапісу галосных.

4.Правапіс складоў са спалучэннямі ро-, ло-, ле-.

5.Правапіс і, ы, й пасля прыставак.

6.Правапіс галосных у складаных словах.

7.Націскны незлучаьны о ў складаных словах.

8.Прыстаўныя галосныя.

9.Прыстаўныя зычныя.

10.Правапіс звонкіх і глухіх зычных.

11.Правапіс зычных д/т, дз/ц.

12.Правапіс падоўжаных зычных.

13.Правапіс падвоеных зычных.

14.Правапіс спалучэнняў зычных.

15.Правапіс мяккага знака і апострафа.

16.Ужыванне вялікай літары.

17.Правапіс не(ня) з рознымі часцінамі мовы.

18.Словазлучэнне.

19.Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.

20.Даданыя члены сказа.

21.Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі словамі, словазлучэннямі і сказамі.

22.Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах.


22
2.

Ілюстрацыі навучэнцаў да твораў беларускіх пісьменнікаў.3.

Фотападборка “Францыск Скарына і яго час”

1
4.

Альбомы:

1.Я.Колас

2.В.Быкаў

3.А.Куляшоў

4.І.Мележ

5.К.Чорны

6.І.Шамякін

7.Беларускае народнае мастацтва

8.Беларускі сувенір

9.Праваслаўнае дойлідства Беларусі

10.Я.Колас у творчасці мастакоў

11.М.Савіцкі “Лічбы на сэрцы”

12.Беларускія мастакі пра ВА вайну

13.Дзяржаўны мастацкі музей БССР

14. Беларуская народная архітэктурная разьба.


13
5.

Фотападборка (вучнёўскія работы)

“О, край родны, край прыгожы!”

6.

“Раздавім фашысцкую гадзіну”


Табліца 4. Пералік даведачнай літаратуры
п/п


Аўтар

Назва

Выхадныя

звесткі


1.

Пад рэдакцыяй

Я.Коласа, К.Крапівы, П.ГлебкіРуска-беларускі слоўнік у 3-х тамах

Мн.,”Беларуская энцыклапедыя”,

1994.


2.

Пад рэдакцыяй

К.КрапівыБеларуска-рускі слоўнік у 2-х тамах

Мн.,”Беларуская савецкая энцыклапедыя”,

1988


3.

Булыка А.М.

Слоўнік іншамоўных слоў

Мн.,”Народная асвета”, 1993

4.

Лобан М.П., Суднік М.Р.

Арфаграфічны слоўнік

Мн.,”Народная асвета”, 1978

5.

Кунцевич Л.П.

Краткий русско-белорусский словарь экономических терминов

Мн.,”Вышэйшая школа”, 1993

6.

Болсун А.І.

Руска-беларускі фізічны слоўнік

Мн.:Бнл.энц.,1993

7.

Бардовіч А.М.

ШакунЛ.М.Марфемны слоўнік беларускай мовы

Мн.:Нар.асв.,1989

8.

БаханькоўА.Я.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы

Мн.:Нар.асв.1990

9.

Киселёв И.А.

Русско-белорусский фразеологический словарь

Мн.:Нар. асв.,1991

10.

Арашонкава Г.У.

Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы

Мн.:Выш.шк., 1987

11.

Рагойша В.П..

Паэтычны слоўнік
12.

Краевская Н.П.

Русско-белорусский словарь электротехнических терминов

Мн.:Выш.шк.,1993

13.

Бурак Л.І.

Даведнік па пунктуацыі беларускай мовы

Мн.: Нар.асв.,1998

14.
Рэфератыўныя зборнікі:

“Мая Радзіма – Беларусь”

“Мінск”

“Беларускія пісьменнікі”Мн., 2005-2006

Табліца 3. Пералік вучэбнай літаратуры
№ п/п

Аўтар

Назва

Выхадныя

звесткі

1.

Івашын В. У.

Лазарук М.А.Беларуская літаратура. Падручнік для 10 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай і рускай мовамі навучання

Мн.:Маст. літ.,

2001.

2.

Уклад.Лазарук М.А.

Беларуская літаратура. Хрэстаматыя. Вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання

Мн.: Маст. літ.,

2002.

3.

Пад рэдакцыяй

Мішчанчука М.І.Беларуская літаратура. Падручнік для 11 класа агульнаадукацыйнай школы.

Мн. Універсітэцкае, 1999.
4.

Дзіско У. А. і іншыя

Родная літаратура. Хрэстаматыя для 11 класа агульнаадукацыйнай школы

Мн.:Універсітэцкае,

1998.

5.

Несцяровіч В.І і іншыя

Беларуская мова. Падручнік для 10-11 класаў агульнаадукацыйнай школы з рускай мовай навучання

Мн.: Нар. асвета,

1999.Дапаможнікі1

Блінава Э.Д.

Беларуская мова. Дапаможнік для абітурыентаў

Мн.:Выш.шк.,1992
2

Булыка А.М.

З моў блізкіх і далёкіх

Мн.:Нар.асв., 1986
3

Верціхоўская М.І.

Беларуская мова: цікава і складана

Мн.:нар.асв.,2001
4

Вярбіла У.М.

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове для 6 кл.

Мн,:Нар.асв.,1982
5

Гарадко Г.С.

Беларуская літаратура. Тэсты. 11 кл.

Мн.:Мверсэв, 2001
6

Гарадко Г.С.

Беларуская літаратура. Тэсты. !0 кл.

Мн.:Мверсэв, 2001
7
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове за курс сярэдняй школы (тэксты для пераказу)8

Каўрус А.

Слова наша роднае

Мн.:Нар.асв., 1986
9

Коваль У.І.

Чым адгукаецца слова

Мн.: Нар.асв., 1994
10

Крывіцкі М.І.

Наша родная мова

Мн.:Нар.асв., 1973
11

Лепешаў І.Я.

Моўныя самацветы

Мн,:Нар.асв., 1985
12

Малажай Г.М.

Беларуская мова. Дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання

Мн.:Аверсэв, 2004
13

Протчанка В.У.

Тэсты па беларускай мове. 9клас

Мн.: Сэр-Віт, 2003
14

Старжынская Н.С.

Займальны матэрыял па навучэнні грамаце

Мн.:Нар.асв., 1989
15

Цыбульская С.І.

Тэсціраванне на 100 балаў

Мн.: ТетраСістемс,

2005

16

Цыбульская С.І.

Беларуская мова 10-11 кл. Тэсты.

Мн.:Сэр-Віт, 2004


Дадатковая літаратура1

Александровіч С

На шырокі прастор

Мн., Маст. літ.,1979
2

Арлоў У.

Ефрасіння Полацкая

Мн.:Маст.літ. , 1992
3

Бачыла А.

Дарогамі Максіма Багдановіча

Мн.:Нар.асв., 1983
4

Бугаёў Д.

Вернасць прызванню

Мн.:Маст.літ., 1977
5

Бярозкін Р.

Аркадзь Куляшоў

Мн.: Нар.асв., 1978
6

Бярозкін Р.

Чалавек напрадвесні ( М.Багдановіч)

Мн.: Нар.асв., 1986
7

Ватацы Н.Б.

Шлях паэта

Мн.:Маст.літ.,1975
8

Гніламёдаў У.

Янка Купала. Новы погляд

Мн.: нар.асв., 1995
9

Жураўлёў В.П.

У пошуках духоўных ідэалаў

Мн.: Бел.навука,

2000

10

Жыгоцкі М.Р.

Сцежкамі паэта

Мн.: Полымя, 1990
11

Куляшоў Ф.

Міхась Лынькоў

Мн.: Нар.асв., 1979
12

Курбека І.С.

Успаміны пра Якуба Коласа

Мн.: Маст.літ., 1982
13

Лойка А.

Як агонь, як вада...

Мн.: Маст.літ., 1984
14

Навуменка І.Я.

Я.Колас.Духоўны воблік героя.

Мн.:Выд. БДУ, 1981
15

Налівайка А.М.

Хрэстаматыя па беларускай савецкай літаратуры

Мн.:Выш.шк., 1984
16

Ралько І.Д.

Верш і мова

Мн.: Навука і тэхн.,

1986

17

Сабалеўскі А.

Кандрат Крапіва

Мн.: Нар.асв., 1989
18

Усікаў Я.

Андрэй Макаёнак

Мн.: Нар.асв., 1984
19

Юрэвіч У.

Янка Купала.

Мн.: Нар.асв., 1983
20

Яфімава М.Б.

Гучыць жывое слова

Мн.: нар.асв., 1983


Мастацкая літаратура1

Алексіевіч С.

У вайны не жаночы твар

Мн.:Маст.літ., 1985
2

Аўрамчык М.

Зорка Венера

Мн.: Маст.літ., 1972
3

Багдановіч М.

Вянок

Вільня, др. Марціна Куты, 1913
4

Барадулін Р.

Рум

Мн.:Маст.літ.,1974
5

Барадулін Р.

Бервенізацыя

1988
6

Башлакоў М.

Лілея на цёмнай вадзе

1994
7

Брыль Я.

Акраец хлеба

1977
8

Брыль Я.

Птушкі і гнёзды

1989
9

Быкаў В.

У тумане

1989
10

Быкаў В.

Знак бяды

1975
11

Гарэцкі М.

Творы

1995
12

Глебка П.

На спатканні гадоў

Мн.: Юнацтва, 1990
13

Гніламёдаў У.

Вершы і паэмы

Мн.: Юнацтва, 1984
14

Дудараў А.

Дыялог

Мн.:Маст.літ., 1987
15

Іпатава В.

Дзень міру

Мн.: Юнацтва, 1986
16

Колас Я.

Новая зямля

Мн.:Маст.літ., 1974
17

Купала Я.

Жыве Беларусь

1993
18

Мележ І.

Людзі на балоце

1977
19

Мележ І.

Завеі, снежань

1978
20

Панчанка П.

Неспакой

1988
21

Рунец П.

Ніколі не забудзем

Мн.:Юнацтва, 1989
22

Цётка

Вершы і апавяданні

1988
23

Чорны К.

Бацькаўшчына

1989
24

Чорны К.

Трэцяе пакаленне

Мн.: Маст.Літ., 1974
25

Чорны К.

Пошукі будучыні

1974
26

Шамякін І.

Вазьму твой боль

1979
27

Шамякін І.

Трывожнае шчасце

1974


Воспитательная работа1

Алексеева А.И.

Азбука нравственности

М.:Мол гвард., 1976
2

Арова Э.В.

Учись быть красивым

Мн.: Нар.асв., 1976
3

Басин Я.З.

И творцы, и мастеровые

Мн.:Выш.шкл., 1988
4

Валова З.Г.

Ребенок среди природы

Мн.:Полымя, 1985
5

Варюхина С.И.

Истоки доброты

Мн.:Полымя, 1987
6

Виноградова Л.И.

Сценарии школьных праздников

М., Просвещение, 1990
7

Воднева А.К.

Жених и невеста

Мн.:Нар.асв., 1986
8

Водзинский Д.И.

Нравственное и эстетическое воспитание

Мн.:Нар.асв., 1982
9

Григорьева А.Г.

Воспитание дисциплины подростков в семье

Мн.: Нар.асв., 1979
10

Дитлов А.С.

Белорусский экватор

Мн.:Полымя, 1988
11

Завадская Ж.Е.

Гражданином быть обязан

Мн.:Нар.асв., 1987
12

Красовский А.С.

Будущий муж и отец

Мн,:Нар.асв., 1986
13

Линчевский Э.Э.

Как быть с ревностью

Ленинград, 1978
14

МоскаленкоВ.

Что угодно для души?

М., Панорама, 1991
15

Оганезов В.Ф.

О нашем хлебе

Мн.:Нар.асв., 1986
16

Рыданова И.И.

И лицо, и одежда...

Мн.:Нар.асв., 1984
17

Сажнев Е.В.

Добро и справедливость

Мн.:Нар.асв., 1984
18

Струве Г.

Музыка для всех

М. Мол.гвардия, 1978
19

Сухарев В.А.

Характер. Здоровье. Судьба.

Мн.Беларусь, 1993
20

ШаталовВ.Ф.

Точка опоры

М., Педагогика, 1987
Табліца 2. Пералік метадычнай літаратуры.


№ п\п

Аўтар

Назва

Выхадныя

звесткі

1.

Абабурка М.В.

Беларускае слова і яго вывучэнне

Мн.: Выш.шк.,

1986

2.

Аляхновіч Р.В.

Беларуская літаратура ў 8класе

Мн.: Нар.асв.,

1987

3.

Жук Л.І.

Да юбілейных вечарын

Мн.:ТАА”Красіка-Прынт”, 2003
4.

Ивашин В.В.

Изучение русской литературы во взаимосвязи с белоруской

Мн.: Нар.асв.,

1988

5.

Кулікова Н.П.

Пошукі сваёй сцежкі

Мн.: ТАА “Аракул”, 1997
6.

Лазарук М.А.

Вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў школе

Мн.: Нар.асв.,1998
7.

Ляшук В.Я.

Методыка выкладання беларускай літаратуры

Мн.: “Асар”, 2003
8.

Ляшук В.Я.

І.Мележ у школе

Мн.:Нар.асв., 1981
9.

Ляшчынская В.А.

Методыка выкладання беларускай мовы

Мн. : Выш.шк., 1988
10.

Міцкевіч У.А.

М.Танк у школе

Мн.:Нар.асв., 1976
11.

Міцкевіч У.А.

А.Куляшоў у школе

Мн.:Нар.асв.,1979

12.

Паўлоўская В.І.

Мова: цікава і займальна

Мн.:Нар.асв.,1989

13.

Тамашова М.Ф.

Вывучэнне трылогіі Я.Коласа ў школе

Мн.: Нар.асв.,1976

14.

Туркевіч В.М.

Творчасці зярняты залатыя...

Мн.:Нар.асв.,1988
15.

Туркевіч В.М.

Урокі роднай мовы

Мн.:Універс.,1992
16.

Яленскі М.Г.

Вывучэнне беларускай мовы ў школе

Мн.:Нар.асв.,1994


Тэматычныя папкі1.
Уводзіны2.
Літаратура старажытнай Русі3.
Ф.Скарына4.
М.Гусоўскі5.
Ад старажытнай да новай літаратуры6.
У часы рамантызму7.
Ад рамантызму да рэалізму8.
В.Дунін-Марцінкевіч


9.
Літаратура рамантызму10.
Ф.Багушэвіч11.
Я.Лучына12.
Цётка13.
Я.Купала14.
Я.Колас15.
А.Гарун16.
М.Гарэцкі17.
А.Мрый18.
М.Багдановіч19.
К.Чорны20
А.Куляшоў21.
М.Танк22.
П.Панчанка23.
І.Мележ24.
І.Шамякін25.
Я.Брыль26.
В.Быкаў27.
У.Караткевіч28.
Сучасная літаратура29.
Хлеб – наша багацце30.
Жывое слова31.
Ілюстрацыі32.
Літаратура перыяду ВА вайны


Табліца 1. Пералік дакументаў нарматыўнага забеспячэння вывучэння агульнаадукацыйных прадметаў
№ п\п

Найменне дакумента

Кім і калі

зацверджаны1.

Руководящий документ Республики Беларусь. Образовательный статдарт. Общее среднее образование. Социально-гуманитарный цикл. Беларуская мова.

Министерство образования РБ, 1999

2.

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з рускай мовай навучання. 5-11 класы 11-гадовай агульнаадукацыйнай школы.

Мн.: НМЦэнтр, 2002


3.

Руководящий документ Республики Беларусь. Образовательный стандарт. Общее среднее образование. Социально-гуманитарный цикл. Беларуская литаратура.

Министерство образования РБ,1999

4.

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай и рускай мовамі навучання. Беларуская літаратура. 4-5 класы 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы, 5-11 класы 11-гадовай агульнаадукацыйнай школы.

Мн.: НМЦэнтр, 2002

5.

Беларуская мова. Тэматычнае планаванне для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Мн.: РІПА, 2004

6.

Беларуская літаратура. Тэматычнае планаванне для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Мн.: РІПА, 2004

7.

Эксперыментальная вучэбная праграма па беларускай мове для прафесіянальна-тэхнічных навучальных устаноў (для груп навучэнцаў з парушэннямі разумовага развіцця)

Мн.: РІПА, 2001

8.

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Аб выкладанні беларускай мовы і літаратуры ў 2005-2006 н.г.”

Міністэрства адукацыі РБ

9.

Адзіны моўны рэжым установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі (Інструктыўнае пісьмо)

Загад Міністэрства адукацыі РБ ад 30.12.2003 №519

10.

Перспектыўна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы

Метадычная камісія

УА МДПТВ№114 ад
11.

Перспектыўна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры

Метадычная камісія

УА МДПТВ№114 ад
12.

Інструкцыі па ахове працы:
Инструкция по охране труда №5 при работе на компьютерах
О мерах безопасности в учебном кабинете и поведении работников и учащихся при возникновении пожара

Утверждены с участием профсоюза (протокол засед. профкома от 29.08.05. №45)

13.

Инструктивно-методическое письмо «Основные направления организации идеологической и воспитательной работы в 2005-2006 уч.г.»

Министерство образования РБ («Настаўніцкая газета” ад 21 ліпеня 2005 г.)

Тыдзень беларускай літаратуры “Я – беларус!”


Конкурснае сачыненне “Мая Радзіма – Беларусь”

Установа адукацыі “Мінскае дзяржаўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча №114 будаўнікоў”

Конкурснае сачыненне “Мая Радзіма – Беларусь!”

Навучэнец 18 групы Туміловіч Сяргей

Установа адукацыі “Мінскае дзяржаўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча №114 будаўнікоў”

Конкурснае сачыненне “Мая Радзіма – Беларусь!”

Навучэнка 4 групы Шмакава Кацярына

Установа адукацыі “Мінскае дзяржаўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча №114 будаўнікоў”


Конкурснае сачыненне “мая Радзіма – Беларусь!”


Навучэнец 18 групы Ленскі Дзмітрый

Установа адукацыі “Мінскае дзяржаўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча №114 будаўнікоў”

Конкурснае сачыненне “Мая Радзіма – Беларусь!”


Навучэнец 18 групы Званароў Аляксандр

Установа адукацыі “Мінскае дзяржаўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча №114 будаўнікоў”

Конкурснае сачыненне “Мая Радзіма – Беларусь!”


Навучэнка 4 групы Шчуплік Кацярына

Установа адукацыі “Мінскае дзяржаўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча №114 будаўнікоў”

Конкурснае сачыненне “Мая Радзіма – Беларусь!”
Навучэнец 2 групы Бойка Аляксандр


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка