Тэма“Падпольны і партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны”
старонка2/3
Дата канвертавання14.02.2017
Памер0.51 Mb.
1   2   3

Заключэнне
У жыцці народа заўсёды маюцца сэнсавыя пункты развіцця, своеасаблівыя гены гісторыі, у якіх закадзіраваны характар нацыянальнай самасвядомасці, гістарычная сувязь пакаленняў, цывілізацыйныя прыярытэты грамадства і дзяржавы. Такім, безумоўна сэнсавым пунктам ў нашай гісторыі з’яўляецца Вялікая Айчынная вайна, у ходзе якой найбольш яскрава праявіўся дух беларускага народа., яго свабодалюбівая сутнасць і гістарычная мудрасць.

Перамога над фашыскай Германіяй – адно з выдатнейшых падзей сусветнай гісторыі. Гэта нацыянальны і ваенны гонар беларускага народа. На барацьбу з фашысцкім агрэсарам падняліся ўсе: стары і малады, мужчына і жанчына, усе слаі беларускага грамадства.

Пачуццё патрыятызму сярод людзей у гады вайны дасягнула найвышэйшага напалу.Імкненне адстаяць незалежнасць краіны, родную зямлю, свой дом было нястрымным.

Каб не было ўсенароднага супраціўлення ворагу, то наш народ падвергся бы поўнаму фашысцкаму знішчэнню, як гэта было прапісана ў фашысцкіх планах па “асваенню усходніх зямель”. Партызанскі рух ў СССР адыграў вялікую роль у разгроме гітлераўскіх ордаў. Ён узбагаціў усенародную партызанскую вайну новымі формамі барацьбы, унёс многа каштоўнага ў арсенал партызанскіх дзеянняў.

Перамога савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне – гэта не толькі выключна ваенная перамога, ваенны разгром фашызма. Гэта была духоўная перамога над злом, жыцця над смерццю, справядлівасці над несправядлівасццю, свабоды над рабствам, гісторыі над антыгісторыяй. Гэта была перамога вышэйшых духоўных, чалавекалюбівых сіл над сіламі антычалавечымі.
Літаратура
1.Гурын М.Ф. Мір. Мн.:”Беларусь”.1985г.

2. Всенародная борьба а Белоруссии.Мн.:”Беларусь”1985г.

3. Памяць. Карэліцкі раён:.Мн.”Ураджай” 2000г.

4. Комсомол Белоруссии в Великой Отечественной войне: Сб.документов и материалов.Мн.: «Беларусь», 1988г.

5.Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945. Энцыклапедыя.Мн.:Выд-ва БелСЭ,1990 г

6. ПонаморенкоП.К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашысцких захватчиков 1941- 1944.-М.: “Наука”,1986г.

7. Аблава Р.К. Это было в Белоруссии. М.”Молодая гвардия”, 1957г.

Неапублікавапныя крыніцы

8.Фонды Карэліцкага краязнаўчага музея.

9.Фонды Цырынскага краязнаўчага музея.

10.Фонды Навагрудскага краязнаўчага музея

Матэрыялы перыядычнага друку

11.Баранащ Ю. З успаминащ //Чырвоная змкна// 1980г. 14 лютага

12.Бурак Н.Н. Прага перамогі Аповесць у дакументах і матэрыялах ⁄⁄Полымя⁄⁄ 1989г. . 4 верасня.

13.Начальніку жандармерыі Аповесць у дакументах і матэрыялах ∕∕Полымя∕∕ 1989-1990гг..
Прылажэнне
Прылажэнне 1
АКТ

АБ ЗНІШЧЭННІ НЯМЕЦКА ФАШЫСЦКІМІ ЗАХОПНІКАМІ ЖЫХАРОЎ ВЁСКІ ЛЮБАНІЧЫ КАРЭЛІЦКАГА РАЁНА

20 студзеня 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссня в составе комиссара Первомайского отряда Лопатского и уполномоченного особого отдела отряда Сндоренко Г. М. в прнсутствии граждан дер. Любаничи Якнмашко Федора Тнмофеевича н Беняша Константина Владимировича составили настоящий акт в том, что по приходу немецкой власти в дер. Любаничи Кореличского района Барановичской области немецкие изверги расстреляли мирных жителей: Похолок Петр Ннколаевич 1908 года, Шимко Викентий 1905 года, Похолок Сергей Николаевич, 1903 года, Борейко Мария Михайловна 1918 года, Купраш Петр Федорович 1916 года, Шимко Александр Иванович 1908 года, Жернак Иван Иванович 1906 года.

Кроме того немецкие изверги ограбили мирных жителей, взято коров 37, лошадей с телегами н упряжью 23, свиней 23, овец 59 и ряд других домашних вешей.

На что и составлен настоящий акт.

Подписан: Комиссар отряда Лопатскнй

Уполномоченный ОО Сндоренко

Жители дер. Якимашко, БеняшНацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 1329. Воп. 1. Спр. \59. Л. 106.
Прылажэнне 2
АКТ

АБ ЗНІШЧЭННІ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІМІ ЗАХОПНІКАМІ ЖЫХАРОЎ ВЁСКІ БАБОНЕЎКА КАРЭЛІЦКАГА РАЁНА

15 студзеня 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе уполномоченного особого отдела (Перво-майского отряда) Сидоренко, зам. комиссара по комсомолу Асаков А. и бойца партизана Лопух Н. в присутствии граждан Шимко Кузьмы и Новицкого Захара сего числа сложнли настояіций акт в том, что по приходу немецких извергов в дер. Бобоневка Кореличского района Барановичской области убито граждан: 1. Лнцкевич Иосиф Домеников 1913 года рожд. 2. Шимко Ннколай Михайлович 1918 года рожд. 3. Козуля Михаил Ивановнч 1891 года рожд. 4. Мохань Иосиф Николаевич 1913 года рожд. 5. Лазорчик Фёдор Ефимович 1928 года рожд. 6. Сак Василнй Константинович 1895 года рожд., его сын. 7. Сак Николай Васильевич 1930 года рожд. 8. Слинько Ефим Васильевич 1887 года рождения.

Кроме того немецкие извергн ограбилн крестьян, взяли 8 лошадей, свиней 8, овец 3. Спалили 6 гумнов н т. д. Забрали 4 телеги.

На что и составили настоящий акт.

Подписали: УполномоченныйОО Сидоренко

Зам. Комиссара Асаков

Боец-партизан Лопух

Жители вёски Новнцкпй Захар, К. Шимко

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 1329. Воп. 1. Спр. 159. Л. 101.
Прылажэнне 3
АКТ

АБ УЛІКУ ЗДЗЕЙСНЕНЫХ ЗЛАЧЫНСТВАЎ НЯМЕЦКА ФАШЫСЦКІМІ ЗАХОПШКАМІ Ў МІРСКІМ РАЁНЕ

1945 г. апреля 25 дня Мирская районная комиссия по учету совершенных злодеяний немецко-фашистскими захватчиками в Мирском районе Барановичской области, в составе: Председателя комиссии — секретаря Мирского РК КП(б)Б тов. Скороходкина К.К., членов: зам. председателя райисполкома тов. Деннсенко Д.А., нач. РО (районного отдела) НКГБ тов. Коновалова А.Ф., зав. райздравотделом тов. Аношиной М.М., райвоенкома тов. Шелеманова М.Т. — произвела расследоваине совершенных злодеяний немецко-фашистскими захватчиками и их сообіцниками.

Установлено списочным составом в районе убитых, замученных, заживо сожжённых граждан Мирского района 2 674 чел. (список прилагается). Невозможно установить списочно по фамилии, имени и отчеству, т. к. уничтожено население в болmiом количестве в г. Мир 1 750 чел., в м. Турец 450 чел.

Главными преступниками по уничтожению мирных граждан в г. Мир были: немец Фаст, хозяйственный комендант, начальник жандармерии г. Мир и их сообіцники, которые ... расстреливали и убивали другими средствами мирных граждан в г. Мир: Серафимович Семён и Панкевич — коменданты полиции районной, Бакунович Андрей — переводчик жандармерии и палач одновременно, Куликовскнй Адольф, Мискевич Ибрагим, Барашко Владимир, Стома Иван, Левкович Виталий, Левкович Пётр, Хиневнч Пётр, Полуян, Гурский Александр. Личко Иван Константинович, Шкода Пётр Петрович, Попко Борис Антонович г- полицаи Мирской полиции, Мазурок Иван — помоіцник коменданта полиции районной, он же комендант Мирского СД. Белянович — бургомнстр районной управы, Слинко Иосиф и Демидович Антон — немецкие сообіцники и служащие СД, Печенко Василий — полицай г. Мира. Сакович Фома н Тюрин — немецкие сообщники, Стотько Виктор Иосифович, Стотько Леонид Иосифович, Рудик Михаил Павлович, Бочковский Владимир Юзефович, Авдейчик Лев н Бересневич Йосиф — немецкие сообщники и предатели мирных жителей г. Мира.

Немецко-фашистские людоеды и их сообіцники в г. Мнр убивали интеллигенцию: учительницу Сташевскую Анну, врачей Миллера Юрия, Миллера, Сутина и многих других, фамилин которых установить нет возможности.

По местечку Турец. Главными преступниками, которые возглавляли убийства мирных жителей, были: комендант полиции Галецкий Пётр и полицейские: Юрис Дмитрий Иванович, Бунчук Иван Иоснифович, Панько Николай Арсентьевич, Машко Василий Мартынович, Барейко Николай Андреевич, Рачок Василий Митрофанович и др., фамилии которых установить не удалось, а также по деревне Жуховичи: Мацук Михаил — комендант Жуховичской полиции, Бахрушин Михаил, Левкович Затя, Мартыневский Иван, Мартьневскнй Ннколай Иосифович, Кондзера Иван Васильевич — полицейские.

Эта же банда немецких пособников под руководством коменданта полиции Турецкой Галицкого Петра сожгли деревню Лядки 120 крестьянских хозяйств, убили и заживо сожгли детей, женщнин н стариков (цифры в документе нет.— Ред.). Сожгли деревню Новое Село — 108 крестьянских хозяйств, согнали в сарай мирных жителей, детей, женщин и стариков, 54 чел., закрыли их в сарае на замок и заживо всех сожгли, а также сожгли деревню Погорелка — 150 крестьянских хозяйств, школу, колхозные постройки, клуб, скотные дворы и убивали мирное населенне. При убийстве мирных граждан в Мирском районе, особенно в г. Мир, местечках Турец и Еремичи вышеперечисленные немецко-фашистские захватчики и их сообіцники забирали всё имуіцество: скот, продукты, до-машнне веіци от убитых, замученных н заживо сожженных семей. Лучшее нз награбленных веіцей коменданты немецкой жандармерии и полиции направляли в Германню...

Сожженные постройки, разграбленное имуіцество, домашние вещи, скот и продукты уничтоженных граждан Мирского района 2 200 фамилии, которых н точнее количество их имуіцества установить нет возможности (ориентнровочно 22 250 000 рублей). Вышепере-численные немецко-фашистские захватчики и их сообіцники, убивая, замучивая, заживо сжигая и увозя на каторгу в Германию мирных граждан, сжигали и грабили имущество не только погибших граждан, но и других, которые проживали в городе, местечках и селах, где совершали злодеяния немецко-фашистские людоеды. В результате их разбойничьей деятельности в районе сожжено 22 деревни, или 2 240 крестьянских хозяйств. Город Мир, который имел населения по району 6500 чел., в настояодее время осталось только 1 850 чел. Сожжено 18 школ, 7 клубов, 14 изб-читален, 3 больницы, 4 медпункта.

Немецко-фашнстские захватчики ... не брезговали разграблением еврейского кладбища в гор. Мире, забирая памятники с могил, кладбиіце превращено в пепелиіце, срезали и увозили декоративные деревья.

Для издевательства над советскими девушками и женіцинами немецко-фашистские захватчики: немецкий комендант Фаст и их сообщники Серафимович Семён, Левкович Пётр и Мазурок Иван организовали на Завальной улице в гор. Мир в доме Чеботарович Марии прнтон, куда насильно затаскивали девушек и жешцин с целью насилования, после чего их расстреливали. Изнасиловав, после чего расстреляли девушку Аберштейн, Мирскую Соню, Мирскую Раю и много других.

О чём составлен настояіций акт для передачи в Барановичскую облкомиссню по учёту злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообшникамн на территории Мирского района Барановичской областн.

Предкомиссии — секретарь Мнрского РК КП(б)Б (Скороходкт)

Ч л е н ы: Зам. предрайисполкома Денисенко

Нач. РО НКГБ Коновалов

Зав. райздравом Аноышна

Райвоенком Шелемйнов

Верно: Ответ. секретарь облкомиссии (подпись неразборчива)

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 845. Воп. 1. Спр. 6. Л. 53.
Прылажэнне 4
Звесткі аб населеных пунктах Карэліцкага раёна, знішчаных нямецка-фашысцкімі захопнікамі
Колнчество

Количество

Количесгво
Погнбло

Количество

№ Іш

Нанменованне населенного

накануне войны

уннчто-женных

Угнано

Погибло на фрон-

тахВОВ


в партнз. отрядах

жителей в насгояшее

время

пункта

дворов

жит.

дворов

жит.

в фаш. рабство

из них юзвратил.

тах ВОВ

н в под-полье

(нюнь 1969 г.)

1

Антонёво

38

116

38

12

1

1

4

_

101

2

Быковичи

83

198

45

20

_2305

3

Дуброва

110

685

108

7

6

2

18

2

419

4

Еремичи

101

298

60

79

9300

5

Лядки

120

397

120

77

14

7

465

6

Новое Село

95

285

95

241

4

4

26

3

338

7

Погорелка

110

414

110

27

21

6

466

8

СннявскаяСлобода

80

213

80

11

9

6

225

9

Хутора Рудьма

31

85

31

112

104

Председатель исполкома Кореличского районного Совета депутатов трудящнхсяК, Зпмновода

За секретаря — член исполкома Кореличского районного Совета депутатов трудящихся А. Лукошко

Нацыянальны архіў Рэспублікг Беларусь. Ф. 4683. Воп. 3. Спр. 761. Л. 72.

Прылажэнне 5
3 ДАНЯСЕННЯ ПАСТА ЖАНДАРМЕРЫІ Ў МІРЫ НАЧАЛЬНІКУ АКРУГОВАЙ ЖАНДАРМЕРЫІ У БАРАНАВІЧАХ ПРА ЗАХОП РАБОЧАЙ СІЛЫ ДЛЯ РЭЙХА

29 сентября 1943 г.г. Мир

В последнее время путем длительного расследования установлено, что работаюіцие еіце здесь советские военнопленные и местные рабочие обьединились для совместной работы против всех распоряжений немецких учреждений. Так, в ночь на 24.09.43 на выходе из местечка Мир была заложена мина, которая по договоренности с местной частью вермахта была без ушерба обезврежена. В последуюіцую ночь на 25.09.43 в государственном имении Мир, в спиртцехе, вновь была заложена мина одним нз работающнх там военно-пленных, которая взорвалась в 2 часа ночи. Во время проведения расследования этот военнопленный сбежал к бандитам. В этой связи нижеприведенные лица арестованы и передаются в распоряженне СД в качестве рабочей силы для направления в рейх. Все арестованные основательно подозреваются в совместной работе с бандитами против нас или, по крайней мере, в симпатии к бандитам. Освобождение рабочей силы в ходе проведенной проверки ни при каких условиях недопустимо. Против ареста нижеперечисленных лиц возражало ЛО, которое характернзовало нх как людей надежных. Однако эти сведения неправильны, и при возможном освобождении арестованных обіцая безопасность будет серьезно поставлена под угрозу.

Белорусскые остербайтеры: Документы и матерналы. Кн. 2. Мн., 1997. С. 229—230
Прылажэнне 6
ПРОТОКОЛ № 1

СОБРАНИЯ ПОДПОЛЬНОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ГРУППЫ д. БЕРЕЖНО

Повестка дня:


  1. Об организации подпольно-партизанского отряда.

  2. Об организации сбора и подготовки оружия.

  3. Разное.

По первому вопросу выступили тов. Русских Р.М. и Кремко Е.Н. Высказались о необходимости организации партизанского отряда.

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать подпольный партизанский отряд. В отряд принимать бойцов-окруженцев и передовую местную молодежь.

По второму вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: Обязать комсомольцев обеспечить сбор оружия, а также выявить, кто из местных жителей имеет оружие, взять его на учет. Оружие держать в чистоте и блнзко под руками.

3. В разных: Зачитали листовки, сброшенные с самолета 8 — 9 марта 1942 г.

Секретарь комсомольской организацииКремко


Прылажэнне 7
ПРОТОКОЛ № 2

ПАРТИЗАНСКОЙ ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 12 МАРТА 1942 г.

Присутствовало 5 человек. Повестка дня:  1. Изученне ручного пулемета.

  2. Выборы командира, комиссара отряда и зав. складом оружия.

  1. Изученне ручного пулемета проводил тов. Кремко М. Т.

  2. Выборы: Командиром отряда избрали политрука Красной Армии тов. Русских Григория Матвеевича, комиссаром Кремко Евгения Игнатьевича, зав. складом оружия Кремко Михаила Н.

Тов. Бокачу С. П. поручили держать постоянную связь с другимн деревнями по вопросу подбора молодежи в отряд.

Секретарь собранияКремко


Прылажэнне 8
3 ГІСТОРЫІ ПАРТЫЗАНСКАЙ БРЫГАДЫ імя В. I. ЧАПАЕВА БАРАНАВІЦКАЙ вобл. АБ РАЗГРОМЕ 23 КАСТРЫЧНІКА 1942 г. АТРАДАМ імя В. I. ЧАПАЕВА НЯМЕЦКА ПАЛІЦЭЙСКАГА ГАРНІЗОНА Ў ВЁСКАХ ЯРЭМІЧЫ I ТУРЭЦ МІРСКАГА РАЁНА

14 жніўня 1944 г.

Отряд им. Чапаева к октябрю 1942 г. насчитывал до 80 чел., 25 чел. находясь на диверсионно-подрывной работе. Подходила зима и следовало запасать продукты. По данным разведки отряда в имении Обрынь (между гарнизонами Турец и Еремичи) немцы собирают зерно (налог) с крестьян. Такого зерна было собрано около 15 тыс. пудов.

Отряд, дойдя до дер. Антонево Мирского района, предложил 2 партизанским группам, действующим там (группа комсомольцев и группа Денисенко), разбить гарнизон Турец и гарнизон Еремичи и захватнть награбленный хлеб немцами и сложенный в имении

Обринь. Состав идуіцих на операцию партизан — 154 чел. с вооружением: одна 45-мм пушка, 11 ручных пулеметов, 3 автомата, остальные — с винтовками.

Сведения о противнике были следуюіцие: Турец — полиции 72 чел. с вооружением: 1 станковый пулемет, 3 ручных пулемета, остальные вооружены вннтовками; Еремичи — 23 чел. с вооружением: 2 ручных пулемета, остальные — с вннтовками.

По плану намечено было: операцию провести в ночь на 23 октября 1942 г. с общей задачей: 1) разбить гарнизон Турец, 2) разбить гарнизон Еремичи, 3) захватить или сжечь зерно в имении Обринь.

Было приказано: проверить все имеюшееся оружие, подготовить необходимый транспорт (автомашины, повозки), выделить группы на прикрытие, перерезать телефонную связь с мест. Мир и Кореличи.

В силу того, что в ночное время можно спутать и не опознать своих партизан, было приказано надеть на головной убор широкие белые ленты. Задачу знали только командиры групп, а перед выходом на операцию [она] была обьявлена всему личному составу.

Ход операции. На засады от Мира и Корелич группы были посланы за 1 час раньше обіцего выхода. Задача засадам была поставлена: не выявлять себя до боя в Турце, при открытии боя срезать телефонные провода.

Основные ударные силы были разбиты на 2 группы: 1) группа артиллерии и прикрытия артиллерии (команднр Денисенко), 2) группа штурмовая (команднр Гуминскнй). Всей операцией руководил тов. Кудрин.

Задача была поставлена каждой группе скрытно выйти на исходные рубежи. Завязка боя началась с обстрела прямой наводкой из пушки помеіцения полицейского участка. Здание это было сделано из бетона. Во время артиллерийского обстрела штурмовая группа подошла незаметно к зданню этого гарнизона и забросала его гранатами, отчего здание загорелось. Полиция выбежала из здания и разбежалась по местечку, не выявляя себя. Специально выделенные группы сожгли помеіценне волостной управы со всемн документами, склад с хлебом и сеном. Операция длилась 1 час 30 мин. После окончання операции пошли на Еремичи. При подходе к Еремичам противник открыл пулеметный огонь, который быстро подавила штурмовая группа партизан. Когда вошли в Еремичи, полиции уже не было.

В итоге проведенной операции убито 4 полицейских, захвачен склад с продовольствием и обмундированием, сожжено помещение участка, вывезено, роздано населенню и сожжено в имении Обринь 11 тыс. пуд. хлеба. Потерь [у] партизан не было. Потерь среди населения также не было. После операции районы влияния полиции Турца и Еремичи перешли на долгое время к партизанам.

Команднр партизанской бригады им. В.Н. Чапаева Кудрин

Комиссар бригады Склемин

Начальник штаба бригады СаутинНацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3500. Воп. 4. Спр. 265. Л. 102—104.
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка