Тэматыка практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія”
Дата канвертавання10.03.2017
Памер32.53 Kb.
ТЭМАТЫКА ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ

па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія”


Поўная назва тэмы, пытанні

Беларуская мова як найважнейшы элемент нацыянальнай культуры, духоўны скарб нацыі. Змест і суадносіны паняццяў: мова этнасу, мова нацыі, дзяржаўная мова, родная мова. Роля роднай мовы ў працэсе станаўлення асобы і ў развіцці цывілізацыі. Мова як сродак камунікацыі і інструмент пазнання рэчаіснасці. Роля і месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная дыферэнцыяцыя беларускай нацыянальнай мовы: літаратурная мова, тэрытарыяльныя дыялекты, сацыялекты, мова горада і інш. Пісьмовая работа (дыктоўка).

Беларуская літаратурная мова і яе асаблівасці. Прыметы беларускай літаратурнай мовы (наддыялектнасць, унармаванасць, кадыфікаванасць, поліфункцыянальнасць і іншыя). Літаратурныя нормы з пункту гледжання сінхроннай дынамікі. Норма і варыянтнасць. Моўныя асаблівасці функцыянальных стыляў. Вусная і пісьмовая формы рэалізацыі стыляў. Беларуская літаратурная мова і мова мастацкай літаратуры. Беларуская мова сярод моў свету. Генетычная і тыпалагічная характарыстыка беларускай мовы. Канцэпцыі паходжання беларускай мовы. Асноўныя этапы станаўлення і развіцця беларускай мовы. Сучасная беларуская мова як прадмет вывучэння ў сярэдняй і вышэйшай школе. Крыніцы вывучэння беларускай літаратурнай мовы.

КСРС. Беларуская мова як прадмет вывучэння.

КСРС. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.

Мова як сродак камунікацыі. Фанетыка як навука аб гукавым ладзе мовы. Структура камунікатыўнага акта. Роля гукавога боку мовы ў працэсе камунікацыі. Прадмет фанетыкі, яе сувязь з іншымі раздзеламі мовазнаўства, метады вывучэння гукавога ладу мовы. Стан выучэння сучаснай беларускай фанетыкі. Транскрыпцыя і яе віды. Сістэмы транскрыпцыйных знакаў.

Фанетычнае чляненне моўнай плыні. Зыходныя прынцыпы арганізацыі і члянення адзінак мовы і маўлення. Сінтагматычныя і парадыгматычныя адносіны ў фанетыцы. Асноўныя фанетычныя адзінкі: гук, склад, фанетычнае слова, маўленчы такт (сінтагма), фраза, фонаабзац, тэкст і іншыя. Аспекты вывучэння гукаў: артыкуляцыйны, акустычны, функцыянальны, перцэптыўны.

Аспекты вывучэння гукаў беларускай мовы. Артыкуляцыйны аспект вывучэння гукаў. Будова маўленчага апарату. Асноўныя фазы артыкуляцыі. Артыкуляторныя метады даследавання гукаў. Акустычны аспект вывучэння гукаў. Асноўныя метады акустычнага аналізу гукаў. Асноўныя класы гукаў паводле акустычных прымет. Перцэптыўны аспект вывучэння гукаў. Асноўныя метады вывучэння ўспрымання гукаў. Функцыянальны аспект вывучэння гукаў. Функцыі гукаў у мове. Паняцце фанемы. Прынцыпы класіфікацыі гукаў.

Артыкуляцыйная класіфікацыя гукаў. Артыкуляцыйная класіфікацыя зычных гукаў: паводле ўдзелу голасу і шуму, месца і спосабу ўтварэння, адсутнасці / наяўнасці дадатковай артыкуляцыі. Артыкуляцыйная класіфікацыя галосных гукаў: лабіялізаваныя і нелабіялізаваныя галосныя; галосныя верхняга, сярэдняга і ніжняга пад’ёму; галосныя пярэдняга, сярэдняга і задняга рада. Адметнасць артыкуляцыйнай базы беларускай мовы. Пісьмовая работа.

КСРС. Артыкуляцыйная характарыстыка зычных гукаў.

Склад і націск як фанетычныя адзінкі. Суадносіны паміж складам, фанемай і марфемай. Тэорыі складападзелу: экспіраторная, санорная, тэорыя мус-кульнага напружання. Тыпы складоў. Структура беларускага склада. Акцэнтная структура слова. Фанетычная прыроды націску. Тыпы і акустычныя характарыстыкі беларускага націску. Функцыі націску.

КСРС. Склад і складападзел. Акцэнталогія.

Інтанацыя як суперсегментная фанетычная адзінка. Акустычныя характарыстыкі, фразаўтваральны патэнцыял, лінгвістычная значнасць, кампаненты інтанацыі. Асноўныя функцыі інтанацыі: камунікатыўная, вылучальная, арганізавальная, эмацыянальная. Асноўныя камунікатыўныя тыпы выказванняў: апавядальны, пытальны, клічны. Інтанацыйныя канструкцыі (ІК) і іх тыпы ў беларускай мове.

Змены гукаў у моўнай плыні. Паняцце фанетычных працэсаў і фанетычных адносін. Асноўныя фанетычныя працэсы ў сучаснай беларускай мове: асіміляцыя, дысіміляцыя, сцяжэнне, падаўжэнне, пратэза, эпентэза, дыярэза, акамадацыя, рэдукцыя.

КСРС. Змены гукаў у моўнай плыні.

Чаргаванні гукаў як вынік фанетычных працэсаў. Пазіцыйныя чаргаванні зычных гукаў. Пазіцыйныя чаргаванні галосных гукаў. Гістарычныя чаргаванні зычных гукаў. Гістарычныя чаргаванні галосных гукаў. Выніковая пісьмовая работа.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка