Традиционная картина мира в славянской «Народной Библии»
Дата канвертавання02.04.2017
Памер44.28 Kb.

РЕФЕРАТ


Осадчей Яны Александровны
Тема: Традиционная картина мира в славянской «Народной Библии».

Ключевые слова: «Народная Библия», Библия, небо, Адам и Ева, Каин и Авель, земля, Бог, легенды, мотив, картина мира, звезды.

Актуальность. «Народная Библия» в сравнении с другими видами народной прозы малоизученный корпус текстов. Стоит задача провести подробный анализ легенд, сравнить их с первоисточником, дать критическую оценку дополнениям в сюжете. Это важно, поскольку исследователи только в последнее десятилетие обратили внимание именно на аналитику «Народной Библии».

Цель дипломной работы изучить славянскую картину мира на основе анализа текстов «Народной Библии», сравнить их с каноническими библейскими сюжетами. Объект работы традиционная картина мира славянских народов, предмет представления о картине мира, нашедшие отражение в славянской «Народной Библии». Методологической основой дипломной работы стали принципы объективности, историзма, системности и ценностного подхода.

Основные положения, выносимые на защиту. Многообразие и вариативность сюжетов легенд «Народной Библии» позволяет с их помощью изучать разные аспекты жизни людей, их представления об окружающем мире.

С помощью текстов «Народной Библии» в работе рассматривается славянская картина мира, в ее традиционном трехчастном варианте: верхний мир небо, средний мир люди и нижний мир земля.

Легенды бывают двух типов: легенды, повторяющие сюжет канона; легенды, имеющие дополнительные сюжетные особенности. Тексты второго типа встречаются на много чаще, чем тексты первого типа.

Дополнения к библейскому сюжету возникают с целью разбавить сухость первоисточника и объяснить непонятные моменты в повествовании.

Легенды народной Библии несут воспитательную функцию, которая направлена на предупреждение греха по средствам рассказа, содержащего пример наказания за проступок.

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Общий объем работы 58 страниц. Из них: список источников и литературы 7 страниц (76 наименований), реферат на русском, белорусском и английском языках 3страницы.

РЭФЕРАТ

Асадчай Яны Аляксандраўны
Тэма: Традыцыйная карціна свету ў славянскай «Народнай Бібліі»

Ключавыя словы: «Народная Біблія», Біблія, неба, Адам і Ева, Каін і Авель, зямля, Бог, легенды, матыў, карціна свету, зоркі.

Актуальнасць. «Народная Біблія» у параўнанні з іншымі відамі народнай прозы малавывучаны корпус тэкстаў. Стаіць задача правесці падрабязны аналіз легенд, параўнаць іх з першакрыніцай, даць крытычную ацэнку дапаўненням у сюжэце. Гэта важна, паколькі даследчыкі толькі ў апошняе дзесяцігоддзе звярнулі ўвагу менавіта на аналітыку «Народнай Бібліі».

Мэта дыпломнай работы ― вывучыць славянскую карціну свету на аснове аналізу тэкстаў «Народнай Бібліі», параўнаць іх з кананічнымі біблейскімі сюжэтамі. Аб'ект работы традыцыйная карціна свету славянскіх народаў, прадмет ўяўленні аб карціне свету, якія знайшлі адлюстраванне ў славянскай «Народнай Бібліі». Метадалагічнай асновай дыпломнай работы сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Разнастайнасць і варыятыўнасць сюжэтаў легенд «Народнай Бібліі» дазваляе з іх дапамогай вывучаць розныя аспекты жыцця людзей, іх уяўленні аб навакольным свеце.

З дапамогай тэкстаў «Народнай Бібліі» ў працы разглядаецца славянская карціна свету, у яе традыцыйным трохчастковым варыянце: верхні свет неба, сярэдні свет людзі і ніжні свет зямля.

Легенды бываюць двух тыпаў: легенды, паўтараюшчыя сюжэт канону; легенды, якія маюць дадатковыя сюжэтныя асаблівасці. Тэксты другога тыпу сустракаюцца на шмат часцей, чым тэксты першага тыпу.

Дапаўненні да біблейскага сюжэту ўзнікаюць з мэтай разбавіць сухасць першакрыніцы і растлумачыць незразумелыя моманты ў апавяданні.

Легенды народнай Бібліі нясуць выхаваўчую функцыю, якая накіравана на папярэджанне граху па сродках аповеду, які змяшчае прыклад пакарання за правіну.

Структура і аб'ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з уводзін, чатырох глав, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб'ём працы 58 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры 7 старонак (76 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і ангельскай мовах 3 старонкі.

AN ESSAY

Yana Аsadchaya
Subject. A traditional worldview in the Slavic Folk Bible.

Keywords: the Folk Bible, the Bible, sky, Adam and Eve, Cain and Abel, Earth, God, legends, motive, worldview, stars.

Relevance. The Folk Bible in comparison with other kinds of a national prose is an insufficiently explored text corpus. The goal is to analyze legends, compare them with the origin and give a critical evaluation of the additions to the plot. It's important because researchers have turned their attention to the analysis of the Folk Bible only in the past ten years.

The purpose is to study a traditional Slavic worldview, represented in the text of the Folk Bible, compare it with classical biblical plots. A subject matter of the research is a traditional Slavic worldview; a scope of the study is a worldview, shown in the Folk Bible. Methodological fundamentalsof the given graduation work are based on objectivity principle, historicism, systems thinking and axiological approach.

Fundamentals. Great variety and variability of the Folk Bible's plots allow studying different aspects of people's lives and their ideas about the world.

A Slavic worldview is represented in its traditional three-part version, in which an upper world is the heavens, a middle world is people and a lower world is Earth.

There are two types of legends: legends that repeat the canon's plot; legends that have additional plot features. The second type texts are more common than the first one.

Additions to the biblical plot occur in order to make the origin more lively and explain unclear moments in the narrative.Legends of the Folk Bible conduct educational function that is meant to prevent sin from happening through telling a story including punishment for misbehavior.

Structure and workload. The graduation work consists of an introduction, four chapters, a conclusion and list of references. Over all workload is 58 pages. Of them: list of references is 7 pages (76 names), the essay is in Russian, Belorussian and English 3 pages.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка