Яўдошына Л.І. Кафедра беларускага мовазнаўства І дыялекталогіі зацверджаны на пасяджэнні кафедры 06. 04. 2017, пр. №10 пытанні да дзяржаўнага экзамену
Дата канвертавання02.05.2017
Памер256.88 Kb.
Яўдошына Л.І.


Кафедра беларускага

мовазнаўства і дыялекталогііЗАЦВЕРДЖАНЫ

на пасяджэнні кафедры

06.04.2017, пр. № 10

ПЫТАННІ


да дзяржаўнага экзамену

па беларускай мове, літаратурным і стылістычным рэдагаванні

для студэнтаў 5 к. спецыяльнасці “Беларуская філалогія(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)”
Беларуская мова
1. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа, духоўны скарб нацыі. Асноўныя этапы яе развіцця. Беларуская літаратурная мова на сучасным этапе. Закон “Аб мовах у Беларускай ССР” (1990), “Закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” (2008).

2. Роля Ф. Скарыны ў развіцці старажытнай беларускай мовы і культуры. Мова помнікаў беларускага пісьменства – летапісаў, дзелавых і мастацкіх тэкстаў.

3. Беларуская літаратурная мова і дыялекты. Характарыстыка асноўных груп беларускіх гаворак, іх тэрытарыяльнае пашырэнне.

4. Слова як прадмет вывучэння лексікалогіі і моўная адзінка. Тыпы лексічных значэнняў слова. Развіццё мнагазначнасці слова – метафара, метанімія, сінекдаха. Аманімія, тыпы амонімаў.

5. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання і сферы ўжывання. Асваенне запазычаных слоў. Экзатызмы і варварызмы.

6. Стылі мовы, іх характарыстыка. Стылістычныя разрады лексікі. Актыўная і пасіўная лексіка.

7. Беларуская лексікаграфія. Энцыклапедычныя і лінгвістычныя даведнікі. Набыткі беларускай фразеаграфіі.

8. Беларуская фразеалогія. Характарыстыка фразеалагічных адзінак. Крыніцы беларускай фразеалогіі.

9. Фанетычная сістэма сучаснай беларускай літаратурнай мовы, яе асаблівасці. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні, іх паходжанне.

10. Арфаэпія як сукупнасць нормаў літаратурнага вымаўлення. Арфаэпічныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення, іх прычыны.

11. Графіка. Прынцыпы беларускай графікі. З гісторыі ўжывання графічных сістэм у беларускім пісьменстве.

12. Беларуская арфаграфія. Прынцыпы беларускага правапісу. З гісторыі беларускай арфаграфіі.

13. Марфемная структура слова. Тыпы марфем, іх характарыстыка. Змены ў марфемнай структуры слова – апрошчанне, перараскладанне, ускладненне.

14. Словаўтварэнне. Тыпы і спосабы сучаснага беларускага словаўтварэння.

15. Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў. Сістэма часцін мовы. Пераход слоў з адной часціны мовы ў другую. Мадальныя словы, выклічнікі.

16. Назоўнік як самастойная часціна мовы. Лексіка-семантычныя і лексіка-граматычныя групы назоўнікаў. Граматычныя катэгорыі назоўнікаў.

17. Прыметнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. Ступені параўнання прыметнікаў.

18. Лічэбнік як самастойная часціна мовы. Разрады лічэбнікаў паводле значэння і структуры. Скланенне лічэбнікаў, асаблівасці іх ужывання з назоўнікамі.

19. Займеннік як часціна мовы. Падзел займеннікаў паводле значэння і суаднесенасці з іншымі часцінамі мовы. Лексіка-граматычная характарыстыка займеннікаў розных разрадаў, іх ужыванне.

20. Дзеяслоў як часціна мовы. Спрагальныя і неспрагальныя формы дзеяслова. Характарыстыка асноўных катэгорый дзеяслова.

21. Прыслоўе як самастойная часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння. Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану), іх граматычная характарыстыка.

22. Службовыя часціны мовы, іх граматычная характарыстыка, роля ў сучаснай беларускай мове.

23. Словазлучэнне як сэнсава-граматычнае аб’яднанне паўназначных слоў. Класіфікацыя словазлучэнняў у сучаснай беларускай мове, сувязь у іх кампанентаў. Асаблівасці кіравання і дапасавання ў беларускай мове.

24. Сказ як асноўная прэдыкатыўная адзінка сінтаксісу. Асноўныя прыметы сказа і аспекты яго вывучэння. Тыпы сказаў.

25. Просты ўскладнены сказ. Структурныя кампаненты, якія ўскладняюць камунікатыўную адзінку, іх функцыі і пунктуацыйнае афармленне.

26. Аднасастаўныя сказы. Выражэнне галоўнага члена ў аднасастаўных сказах. Адрозненне аднасастаўных сказаў ад няпоўных двухсастаўных.

27. Складаны сказ як структурна-сэнсавае і інтанацыйнае адзінства. Сродкі сувязі частак у складаным сказе. Тыпы складаных сказаў.

28. Чужая мова і спосабы яе перадачы (простая, ускосная, няўласна-простая мова).

29. Перыяд, яго структура, сувязь частак. Звышфразавае адзінства як адзінка тэксту. Сродкі аб’яднання сказаў і віды іх сувязі ў звышфразавым адзінстве.

30. Пунктуацыя як сродак афармлення пісьмовай мовы. Асновы пунктуацыі. Класіфікацыя знакаў прыпынку.


Літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне
1. Рэдагаванне як від творчай дзейнасці. Спецыфіка прафесіі рэдактара.

2. Мэта і задачы рэдактарскага аналізу, асаблівасці яго правядзення.

3. Агульная схема працы рэдактара з тэкстам. Віды рэдактарскага чытання тэксту.

4. Крытэрыі разгляду і ацэнкі тэмы аўтарскага твора. Паняцце пра чытацкі адрас, фонавыя веды і тэзаўрус чытача.

5. Тэкст як прадмет творчай працы рэдактара. Асноўныя характарыстыкі тэксту: інфармацыйнасць, сэнсавая цэласнасць, сінтаксічная звязнасць, літаратурная апрацаванасць, замацаванасць на матэрыяльным носьбіце.

6. Віды інфармацыі ў тэксце. Тыпы тэкстаў паводле функцыянальнай прызначанасці (асноўны, дапаможны, дадатковы).

7. Паняцце аўтарскага тэксту, кантэксту і падтэксту. Прэцэдэнтны тэкст і дыскурс.

8. Віды выяўленчых тэкстаў. Тэксты-аповеды, іх тыповыя недахопы. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

9. Тэксты-апісанні, іх віды. Тыповыя недахопы апісання. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

10. Віды лагізаваных тэкстаў, іх тыповыя недахопы. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

11. Паняцце пра змешаныя і крэалізаваныя тэксты. Спецыфіка рэдактарскай працы з такімі тэкстамі.

12. Паняцце пра карэктуру. Этапы работы па карэктуры. Методыка і тэхніка карэктуры. Правілы выкарыстання карэктурных знакаў.

13. Функцыянальнае прызначэнне фактычнага матэрыялу, яго віды і крыніцы яго праверкі.

14. Патрабаванні да зместу і афармлення фактычнага матэрыялу. Прыёмы рэдактарскага аналізу фактычнай інфармацыі: канкрэтызацыя, суаднясенне фактаў, падлік, асэнсаванне тэрмінаў.

15. Работа рэдактара са статыстычнымі дадзенымі. Правілы афармлення лічбавых паказчыкаў у тэксце.

16. Табліцы ў тэксце, іх афармленне і рэдагаванне.

17. Цытаты ў якасці фактычнага матэрыялу: правілы афармлення і ўжывання.

18. Моўна-стылёвы аналіз тэксту. Тыповыя памылкі ў тэксце.

19. Лексікаграфічныя крыніцы ў рэдактарскай дзейнасці.

20. Лагічныя асновы рэдагавання тэксту. Выкарыстанне законаў фармальнай логікі пры рэдагаванні. Законы тоеснасці і супярэчлівасці. Памылкі, звязаныя з іх парушэннем. Закон выключанага трэцяга і закон дастатковага абгрунтавання.

21. Імя і выказванне як асноўныя адзінкі лагічнай структуры тэксту.

22. Кампазіцыя літаратурнага твора. Рубрыкацыя ў тэксце. Методыка і навыкі рэдактарскага аналізу кампазіцыі.

23. Загаловак у тэксце, яго функцыі. Патрабаванні да загалоўкаў.

24. Спецыфіка будовы журналісцкіх публікацый, асаблівасці іх рэдагавання. Паняцце загаловачнага комплексу ў сучасных сродках масавай інфармацыі.

25. Праўка тэксту як від рэдактарскай дзейнасці і яе прынцыпы. Віды праўкі (праўка-вычытка, праўка-скарачэнне, праўка-апрацоўка, праўка-пераробка).

26. Правілы тэхнікі рэдактарскай праўкі. Знакі рэдактарскай праўкі.

27. Паняцце пра апарат кнігі, яго складнікі.

28. Рэдагаванне даведачнага матэрыялу выдання (тытульны ліст, анатацыя, выхадныя дадзеныя, бібліяграфія).

29. Асноўныя часткі бібліяграфічнага апарата. Прынцыпы групавання крыніц.

30. Віды бібліяграфічных спасылак, прынцыпы іх выкарыстання.


Загадчык кафедры Л.В. Леванцэвіч

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар установы адукацыі

“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт

імя А.С.Пушкіна”

____________ А.М. Сендзер

“_____” _________ 2016 г.
Білеты

да дзяржаўнага экзамену па беларускай мове,

літаратурным і стылістычным рэдагаванні

для студэнтаў філалагічнага факультэта

спецыяльнасці 1-21 05 01-01 “Беларуская філалогія

(літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)”

Білет № 1

 1. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа, духоўны скарб нацыі. Асноўныя этапы яе развіцця. Беларуская літаратурная мова на сучасным этапе. Закон “Аб мовах у Беларускай ССР” (1990), “Закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” (2008).

 2. Віды бібліяграфічных спасылак, прынцыпы іх выкарыстання.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 2

 1. Роля Ф. Скарыны ў развіцці старажытнай беларускай мовы і культуры. Мова помнікаў беларускага пісьменства – летапісаў, дзелавых і мастацкіх тэкстаў.

 2. Загаловак у тэксце, яго функцыі. Патрабаванні да загалоўкаў.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 3

 1. Беларуская літаратурная мова і дыялекты. Характарыстыка асноўных груп беларускіх гаворак, іх тэрытарыяльнае пашырэнне.

 2. Рэдагаванне даведачнага матэрыялу выдання (тытульны ліст, анатацыя, выхадныя дадзеныя, бібліяграфія).

 3. Практычнае заданне.

Білет № 4

 1. Слова як прадмет вывучэння лексікалогіі і моўная адзінка. Тыпы лексічных значэнняў слова. Развіццё мнагазначнасці слова – метафара, метанімія, сінекдаха. Аманімія, тыпы амонімаў.

 2. Імя і выказванне як асноўныя адзінкі лагічнай структуры тэксту.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 5

 1. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання і сферы ўжывання. Асваенне запазычаных слоў. Экзатызмы і варварызмы.

 2. Асноўныя часткі бібліяграфічнага апарата. Прынцыпы групавання крыніц.

 3. Практычнае заданне.Білет № 6

 1. Стылі мовы, іх характарыстыка. Стылістычныя разрады лексікі. Актыўная і пасіўная лексіка.

 2. Паняцце пра карэктуру. Этапы работы па карэктуры. Методыка і тэхніка карэктуры. Правілы выкарыстання карэктурных знакаў.

 3. Практычнае заданне.Білет № 7

 1. Беларуская лексікаграфія. Энцыклапедычныя і лінгвістычныя даведнікі. Набыткі беларускай фразеаграфіі.

 2. Спецыфіка будовы журналісцкіх публікацый, асаблівасці іх рэдагавання. Паняцце загаловачнага комплексу ў сучасных сродках масавай інфармацыі.

 3. Практычнае заданне.Білет № 8

 1. Беларуская фразеалогія. Характарыстыка фразеалагічных адзінак. Крыніцы беларускай фразеалогіі.

 2. Табліцы ў тэксце, іх афармленне і рэдагаванне.

 3. Практычнае заданне.Білет № 9

 1. Фанетычная сістэма сучаснай беларускай літаратурнай мовы, яе асаблівасці. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні, іх паходжанне.

 2. Цытаты ў якасці фактычнага матэрыялу: правілы афармлення і ўжывання.

 3. Практычнае заданне.

Білет № 10

 1. Арфаэпія як сукупнасць нормаў літаратурнага вымаўлення. Арфаэпічныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення, іх прычыны.

 2. Паняцце пра апарат кнігі, яго складнікі.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 11

 1. Графіка. Прынцыпы беларускай графікі. З гісторыі ўжывання графічных сістэм у беларускім пісьменстве.

 2. Паняцце пра змешаныя і крэалізаваныя тэксты. Спецыфіка рэдактарскай працы з такімі тэкстамі.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 12

 1. Беларуская арфаграфія. Прынцыпы беларускага правапісу. З гісторыі беларускай арфаграфіі.

 2. Рэдагаванне як від творчай дзейнасці. Спецыфіка прафесіі рэдактара.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 13

 1. Марфемная структура слова. Тыпы марфем, іх характарыстыка. Змены ў марфемнай структуры слова – апрошчанне, перараскладанне, ускладненне.

 2. Віды выяўленчых тэкстаў. Тэксты-аповеды, іх тыповыя недахопы. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 14

 1. Словаўтварэнне. Тыпы і спосабы сучаснага беларускага словаўтварэння.

 2. Віды лагізаваных тэкстаў, іх тыповыя недахопы. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

 3. Практычнае заданне.

Білет № 15

 1. Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў. Сістэма часцін мовы. Пераход слоў з адной часціны мовы ў другую. Мадальныя словы, выклічнікі.

 2. Функцыянальнае прызначэнне фактычнага матэрыялу, яго віды і крыніцы яго праверкі.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 16

 1. Назоўнік як самастойная часціна мовы. Лексіка-семантычныя і лексіка-граматычныя групы назоўнікаў. Граматычныя катэгорыі назоўнікаў.

 2. Тэксты-апісанні, іх віды. Тыповыя недахопы апісання. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

 3. Практычнае заданне.Білет № 17

 1. Прыметнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. Ступені параўнання прыметнікаў.

 2. Лагічныя асновы рэдагавання тэксту. Выкарыстанне законаў фармальнай логікі пры рэдагаванні. Законы тоеснасці і супярэчлівасці. Памылкі, звязаныя з іх парушэннем. Закон выключанага трэцяга і закон дастатковага абгрунтавання.

 3. Практычнае заданне.Білет № 18

 1. Лічэбнік як самастойная часціна мовы. Разрады лічэбнікаў паводле значэння і структуры. Скланенне лічэбнікаў, асаблівасці іх ужывання з назоўнікамі.

 2. Кампазіцыя літаратурнага твора. Рубрыкацыя ў тэксце. Методыка і навыкі рэдактарскага аналізу кампазіцыі.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 19

 1. Займеннік як часціна мовы. Падзел займеннікаў паводле значэння і суаднесенасці з іншымі часцінамі мовы. Лексіка-граматычная характарыстыка займеннікаў розных разрадаў, іх ужыванне.

 2. Віды інфармацыі ў тэксце. Тыпы тэкстаў паводле функцыянальнай прызначанасці (асноўны, дапаможны, дадатковы).

 3. Практычнае заданне.

Білет № 20

 1. Дзеяслоў як часціна мовы. Спрагальныя і неспрагальныя формы дзеяслова. Характарыстыка асноўных катэгорый дзеяслова.

 2. Лексікаграфічныя крыніцы ў рэдактарскай дзейнасці.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 21

 1. Прыслоўе як самастойная часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння. Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану), іх граматычная характарыстыка.

 2. Праўка тэксту як від рэдактарскай дзейнасці і яе прынцыпы. Віды праўкі (праўка-вычытка, праўка-скарачэнне, праўка-апрацоўка, праўка-пераробка).

 3. Практычнае заданне.


Білет № 22

 1. Службовыя часціны мовы, іх граматычная характарыстыка, роля ў сучаснай беларускай мове.

 2. Патрабаванні да зместу і афармлення фактычнага матэрыялу. Прыёмы рэдактарскага аналізу фактычнай інфармацыі: канкрэтызацыя, суаднясенне фактаў, падлік, асэнсаванне тэрмінаў.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 23

 1. Словазлучэнне як сэнсава-граматычнае аб’яднанне паўназначных слоў. Класіфікацыя словазлучэнняў у сучаснай беларускай мове, сувязь у іх кампанентаў. Асаблівасці кіравання і дапасавання ў беларускай мове.

 2. Мэта і задачы рэдактарскага аналізу, асаблівасці яго правядзення.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 24

 1. Сказ як асноўная прэдыкатыўная адзінка сінтаксісу. Асноўныя прыметы сказа і аспекты яго вывучэння. Тыпы сказаў.

 2. Работа рэдактара са статыстычнымі дадзенымі. Правілы афармлення лічбавых паказчыкаў у тэксце.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 25

 1. Просты ўскладнены сказ. Структурныя кампаненты, якія ўскладняюць камунікатыўную адзінку, іх функцыі і пунктуацыйнае афармленне.

 2. Агульная схема працы рэдактара з тэкстам. Віды рэдактарскага чытання тэксту.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 26

 1. Аднасастаўныя сказы. Выражэнне галоўнага члена ў аднасастаўных сказах. Адрозненне аднасастаўных сказаў ад няпоўных двухсастаўных.

 2. Тэкст як прадмет творчай працы рэдактара. Асноўныя характарыстыкі тэксту: інфармацыйнасць, сэнсавая цэласнасць, сінтаксічная звязнасць, літаратурная апрацаванасць, замацаванасць на матэрыяльным носьбіце.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 27

 1. Складаны сказ як структурна-сэнсавае і інтанацыйнае адзінства. Сродкі сувязі частак у складаным сказе. Тыпы складаных сказаў.

 2. Паняцце аўтарскага тэксту, кантэксту і падтэксту. Прэцэдэнтны тэкст і дыскурс.

 3. Практычнае заданне.


Білет № 28

 1. Чужая мова і спосабы яе перадачы (простая, ускосная, няўласна-простая мова).

 2. Правілы тэхнікі рэдактарскай праўкі. Знакі рэдактарскай праўкі.

 3. Практычнае заданне.

Білет № 29

 1. Перыяд, яго структура, сувязь частак. Звышфразавае адзінства як адзінка тэксту. Сродкі аб’яднання сказаў і віды іх сувязі ў звышфразавым адзінстве.

 2. Крытэрыі разгляду і ацэнкі тэмы аўтарскага твора. Паняцце пра чытацкі адрас, фонавыя веды і тэзаўрус чытача.

 3. Практычнае заданне.Білет № 30

 1. Пунктуацыя як сродак афармлення пісьмовай мовы. Асновы пунктуацыі. Класіфікацыя знакаў прыпынку.

 2. Моўна-стылёвы аналіз тэксту. Тыповыя памылкі ў тэксце.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры

беларускага мовазнаўства

і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч


Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 1

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа, духоўны скарб нацыі. Асноўныя этапы яе развіцця. Беларуская літаратурная мова на сучасным этапе. Закон “Аб мовах у Беларускай ССР” (1990), “Закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” (2008).

 2. Віды бібліяграфічных спасылак, прынцыпы іх выкарыстання.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 2

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Роля Ф. Скарыны ў развіцці старажытнай беларускай мовы і культуры. Мова помнікаў беларускага пісьменства – летапісаў, дзелавых і мастацкіх тэкстаў.

 2. Загаловак у тэксце, яго функцыі. Патрабаванні да загалоўкаў.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”


Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 3

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Беларуская літаратурная мова і дыялекты. Характарыстыка асноўных груп беларускіх гаворак, іх тэрытарыяльнае пашырэнне.

 2. Рэдагаванне даведачнага матэрыялу выдання (тытульны ліст, анатацыя, выхадныя дадзеныя, бібліяграфія).

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 4

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Слова як прадмет вывучэння лексікалогіі і моўная адзінка. Тыпы лексічных значэнняў слова. Развіццё мнагазначнасці слова – метафара, метанімія, сінекдаха. Аманімія, тыпы амонімаў.

 2. Імя і выказванне як асноўныя адзінкі лагічнай структуры тэксту.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 5

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання і сферы ўжывання. Асваенне запазычаных слоў. Экзатызмы і варварызмы.

 2. Асноўныя часткі бібліяграфічнага апарата. Прынцыпы групавання крыніц.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 6

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Стылі мовы, іх характарыстыка. Стылістычныя разрады лексікі. Актыўная і пасіўная лексіка.

 2. Паняцце пра карэктуру. Этапы работы па карэктуры. Методыка і тэхніка карэктуры. Правілы выкарыстання карэктурных знакаў.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 7

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Беларуская лексікаграфія. Энцыклапедычныя і лінгвістычныя даведнікі. Набыткі беларускай фразеаграфіі.

 2. Спецыфіка будовы журналісцкіх публікацый, асаблівасці іх рэдагавання. Паняцце загаловачнага комплексу ў сучасных сродках масавай інфармацыі.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 8

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Беларуская фразеалогія. Характарыстыка фразеалагічных адзінак. Крыніцы беларускай фразеалогіі.

 2. Табліцы ў тэксце, іх афармленне і рэдагаванне.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”


Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 9

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Фанетычная сістэма сучаснай беларускай літаратурнай мовы, яе асаблівасці. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні, іх паходжанне.

 2. Цытаты ў якасці фактычнага матэрыялу: правілы афармлення і ўжывання.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 10

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Арфаэпія як сукупнасць нормаў літаратурнага вымаўлення. Арфаэпічныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення, іх прычыны.

 2. Паняцце пра апарат кнігі, яго складнікі.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 11

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Графіка. Прынцыпы беларускай графікі. З гісторыі ўжывання графічных сістэм у беларускім пісьменстве.

 2. Паняцце пра змешаныя і крэалізаваныя тэксты. Спецыфіка рэдактарскай працы з такімі тэкстамі.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 12

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне 1. Беларуская арфаграфія. Прынцыпы беларускага правапісу. З гісторыі беларускай арфаграфіі.

 2. Рэдагаванне як від творчай дзейнасці. Спецыфіка прафесіі рэдактара.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”


Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 13

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Марфемная структура слова. Тыпы марфем, іх характарыстыка. Змены ў марфемнай структуры слова – апрошчанне, перараскладанне, ускладненне.

 2. Віды выяўленчых тэкстаў. Тэксты-аповеды, іх тыповыя недахопы. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 14

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Словаўтварэнне. Тыпы і спосабы сучаснага беларускага словаўтварэння.

 2. Віды лагізаваных тэкстаў, іх тыповыя недахопы. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 15

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў. Сістэма часцін мовы. Пераход слоў з адной часціны мовы ў другую. Мадальныя словы, выклічнікі.

 2. Функцыянальнае прызначэнне фактычнага матэрыялу, яго віды і крыніцы яго праверкі.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 16

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Назоўнік як самастойная часціна мовы. Лексіка-семантычныя і лексіка-граматычныя групы назоўнікаў. Граматычныя катэгорыі назоўнікаў.

 2. Тэксты-апісанні, іх віды. Тыповыя недахопы апісання. Асаблівасці рэдагавання такіх тэкстаў.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”


Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 17

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Прыметнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. Ступені параўнання прыметнікаў.

 2. Лагічныя асновы рэдагавання тэксту. Выкарыстанне законаў фармальнай логікі пры рэдагаванні. Законы тоеснасці і супярэчлівасці. Памылкі, звязаныя з іх парушэннем. Закон выключанага трэцяга і закон дастатковага абгрунтавання.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 18

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Лічэбнік як самастойная часціна мовы. Разрады лічэбнікаў паводле значэння і структуры. Скланенне лічэбнікаў, асаблівасці іх ужывання з назоўнікамі.

 2. Кампазіцыя літаратурнага твора. Рубрыкацыя ў тэксце. Методыка і навыкі рэдактарскага аналізу кампазіцыі.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 19

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Займеннік як часціна мовы. Падзел займеннікаў паводле значэння і суаднесенасці з іншымі часцінамі мовы. Лексіка-граматычная характарыстыка займеннікаў розных разрадаў, іх ужыванне.

 2. Віды інфармацыі ў тэксце. Тыпы тэкстаў паводле функцыянальнай прызначанасці (асноўны, дапаможны, дадатковы).

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 20

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Дзеяслоў як часціна мовы. Спрагальныя і неспрагальныя формы дзеяслова. Характарыстыка асноўных катэгорый дзеяслова.

 2. Лексікаграфічныя крыніцы ў рэдактарскай дзейнасці.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”


Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 21

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Прыслоўе як самастойная часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння. Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану), іх граматычная характарыстыка.

 2. Праўка тэксту як від рэдактарскай дзейнасці і яе прынцыпы. Віды праўкі (праўка-вычытка, праўка-скарачэнне, праўка-апрацоўка, праўка-пераробка).

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 22

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Службовыя часціны мовы, іх граматычная характарыстыка, роля ў сучаснай беларускай мове.

 2. Патрабаванні да зместу і афармлення фактычнага матэрыялу. Прыёмы рэдактарскага аналізу фактычнай інфармацыі: канкрэтызацыя, суаднясенне фактаў, падлік, асэнсаванне тэрмінаў.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 23

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Словазлучэнне як сэнсава-граматычнае аб’яднанне паўназначных слоў. Класіфікацыя словазлучэнняў у сучаснай беларускай мове, сувязь у іх кампанентаў. Асаблівасці кіравання і дапасавання ў беларускай мове.

 2. Мэта і задачы рэдактарскага аналізу, асаблівасці яго правядзення.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 24

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Сказ як асноўная прэдыкатыўная адзінка сінтаксісу. Асноўныя прыметы сказа і аспекты яго вывучэння. Тыпы сказаў.

 2. Работа рэдактара са статыстычнымі дадзенымі. Правілы афармлення лічбавых паказчыкаў у тэксце.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 25

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Просты ўскладнены сказ. Структурныя кампаненты, якія ўскладняюць камунікатыўную адзінку, іх функцыі і пунктуацыйнае афармленне.

 2. Агульная схема працы рэдактара з тэкстам. Віды рэдактарскага чытання тэксту.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 26

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Аднасастаўныя сказы. Выражэнне галоўнага члена ў аднасастаўных сказах. Адрозненне аднасастаўных сказаў ад няпоўных двухсастаўных.

 2. Тэкст як прадмет творчай працы рэдактара. Асноўныя характарыстыкі тэксту: інфармацыйнасць, сэнсавая цэласнасць, сінтаксічная звязнасць, літаратурная апрацаванасць, замацаванасць на матэрыяльным носьбіце.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 27

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Складаны сказ як структурна-сэнсавае і інтанацыйнае адзінства. Сродкі сувязі частак у складаным сказе. Тыпы складаных сказаў.

 2. Паняцце аўтарскага тэксту, кантэксту і падтэксту. Прэцэдэнтны тэкст і дыскурс.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 28

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Чужая мова і спосабы яе перадачы (простая, ускосная, няўласна-простая мова).

 2. Правілы тэхнікі рэдактарскай праўкі. Знакі рэдактарскай праўкі.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”


Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 29

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Перыяд, яго структура, сувязь частак. Звышфразавае адзінства як адзінка тэксту. Сродкі аб’яднання сказаў і віды іх сувязі ў звышфразавым адзінстве.

 2. Крытэрыі разгляду і ацэнкі тэмы аўтарскага твора. Паняцце пра чытацкі адрас, фонавыя веды і тэзаўрус чытача.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”
Дзяржаўны экзамен 2016 г.
Экзаменацыйны білет № 30

Дысцыпліна Беларуская мова, літаратурнае і стылістычнае рэдагаванне


 1. Пунктуацыя як сродак афармлення пісьмовай мовы. Асновы пунктуацыі. Класіфікацыя знакаў прыпынку.

 2. Моўна-стылёвы аналіз тэксту. Тыповыя памылкі ў тэксце.

 3. Практычнае заданне.

Загадчык кафедры беларускагамовазнаўства і дыялекталогіі __________ Л.В. Леванцэвіч
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры 15.04.2016 г., пратакол № 10.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка