Зацвярджаю
Дата канвертавання17.03.2017
Памер193.56 Kb.
Беларускі дзяржаўны універсітэт

(назва вышэйшай навучальнай установы )
                                                                        ЗАЦВЯРДЖАЮ
  Прарэктар па вучэбнай рабоце

     
________________ А.В.Данильченко


( подпіс ) (прозвішча)

____________________


(дата зацвярджэння)

Рэгістрацыйны № УД - ______ / р .Палітычны аглядальнік

Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне
для спецыяльнасці :

1-23 01 08-01 Журналістыка ( друкаваныя СМІ )

Факультэт _журналістыкі Інстытута журналістыкі БДУ______________________

Кафедра __ сацыялогіі журналістыкі

Курс (курсы ) ___ 3,4,5 , ______

Семестр ____ 6,7,8,9 ___________


Лекцыі ________ Экзамен ______ 9________


( колькасць гадзін) ( семестр)

Лабараторныя


заняткі ___ 112 _________ Залік ________ 6,7,8 ___________
( колькасць гадзін) ( семестр)

КСР _______ 10____ Курсавые праекты (работы ) ___


Усяго аўдыторных


гадзін па дысцыпліне __ 122____
( колькасць гадзін )

Усяго гадзін Форма атрымання


па дысцыпліне ____ 282_______ вышэйшай адукацыі ___ дзённая__
( колькасць гадзін )
Склаў ( а ) В.П. Вараб'ёў , канд. філ . навук , дацэнт кафедры сацыялогіі журналістыкі ___
                                                   ( Прозвiшча, iнiцыялы, вучоная ступень , вучонае званне )

2013 г.
Вучэбная праграма складзена на аснове базавай вучэбнай праграмы курса па профілі « Палітычны аглядальнік » _________________________


( назва тыпавой вучэбнай праграмы , дата зацвярджэння , рэгістрацыйны нумар)
Разгледжана і рэкамендована да зацвярджэння кафедрай сацыялогіі журналістыкі  2013/08/30 , пр. № 1

(дата, нумар пратакола)

Загадчык кафедры

________________ В.П. Вараб'ёў


              ( подпіс ) (прозвішча)

Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Вучэбна -метадычнай камісіяй Інстытута журналістыкі БГУ______________________________________


(назва вышэйшай навучальнай установы )

    . .2011 Г. пратакол № _____


          (дата, нумар пратакола)

Старшыня


________________ О.М. Самусевіч


              ( подпіс ) (прозвішча)

1. Тлумачальная запіска

Курс па профілі “Палітычны аглядальнік” з’яўляецца комплексам трэнінгаў і майстар-класаў па практычнай падрыхтоўцы студэнтаў для работы ў галіне палітычнай журналістыкі і асвятлення тэматычнага спектра грамадска-палітычнага жыцця. Базавая вучэбная праграма распрацавана для ВНУ Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту па спецыяльнасці 1-23 01 08 “Журналістыка” (па накірунках), накірунак спецыяльнасці 1-23 01 08-01 “Журналістыка” (друкаваныя сродкі масавай інфармацыі), і 1-23 01 08-04 “Журналістыка” (менеджмент сродкаў масавай інфармацыі).Галоўная мэта дысцыпліны – падрыхтаваць студэнта да практычнай дзейнасці ў галіне палітычнай журналістыкі ў якасці палітычнага аглядальніка.

Прадмет курса – практыка падрыхтоўкі публікацый на грамадска-палітычную праблематыку; творчыя метады аналітыкі ў сферы палітычнага жыцця.

Задачы дысцыпліны :

 • ініцыяваць самастойную творчую работу студэнта ў палітычнай журналістыцы;

 • сфарміраваць у студэнта неабходны ўзровень палітычнай культуры;

 • выпрацаваць асноўныя навыкі і прыёмы падрыхтоўкі матэрыялаў па грамадска-палітычнай праблематыцы;

 • падрыхтаваць серыю публікацый у якасці палітычнага аглядальніка аднаго з перыядычных выданняў Рэспублікі Беларусь.

Роля і месца дысцыпліны ў прафесійнай падрыхтоўцы журналістаў.

Профільны курс “Палітычны аглядальнік” прапануецца студэнтам у 6,7,8,9 семестрах.

Пасля засваення асноўных спецыяльных і прафесійна-скіраваных сацыяльна-гуманітарных дысцыплін студэнты атрымліваюць магчымасць засяродзіцца на спецыялізаваным профільным навучанні ў галіне палітычнай журналістыкі.

Сувязь з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі.

Курс шчыльна звязаны з “Паліталогіяй журналістыкі” і ўсімі спецыяльнымі прадметамі кафедры сацыялогіі журналістыкі.Патрабаванні да ўзроўню засваення дысцыпліны.

У выніку засваення зместу курса студэнт павінен замацаваць устойлівы навык працы са спецыяльнай літаратурай і крыніцамі палітычнай інфармацыі, навучыцца плённа і сістэмна працаваць у сферы асвятлення грамадска-палітычнага жыцця Беларусі.Характарыстыка рэкамендуемых метадаў і тэхналогій навучання.

Навучанне ўключае лабараторныя заняткі і самастойную работу студэнта. Лабараторныя заняткі прысвечаны практыцы падрыхтоўцы журналістскіх тэкстаў на палітычную тэматыку, працэсу збору і апрацоўкі грамадска-палітычнай інфамацыі. Студэнты выконваюць творчыя заданні па стварэнні тэкстаў, збіраюць факты па зададзенай тэме, рыхтуюць уласныя публікацыі для СМІ Рэспублікі Беларусь.Агульная колькасць аўдыторных гадзін па дысцыпліне складае 122 гадзіны, з іх 112 -- лабараторныя. Кантроль самастойнай працы студэнтаў ажыццяўляецца з дапамогай абароны творчых публікацый. Форма выніковай атэстацыізалікі (6,7, 8, семестр), экзамен – 9 семестр.
Прыкладнае размеркаванне вучэбнага часу:

3 курс , 6 семестр: 32- лаб., 2 – КСР;

4 курс, 7 семестр: 24 –лаб., 2 – КСР, 3 ч. – залік (29 ч.)

4 курс, 8 семестр: 24 –лаб., 2 – КСР, 3 ч. – залік (29 ч.)

5 курс, 9 семестр: 32 – лаб., 4 – КСР, 4 ч. – экзамен, (24 ч.)

2. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ


п/п


Пералік раздзелаў, тэм

Колькасць гадзін

Аўдыторныя

Самаст.

праца

Лекцыі

Практычныя, семінар.

Лаб. заняткі

КСР

1

Тэма 1. Прадмет, мэты і задачы курса “Палітычны аглядальнік”

Палітычнае жыццё і палітычныя працэсы ў грамадстве. Суб’екты і аб’екты палітыкі.

6

2

2

2

Тэма 2. Ідэалагічны дыспут сучасных СМІ

Асноўныя падыходы да асвятлення ідэалагічнай палітыкі дзяржавы. Тэндэнцыі ў розных тыпах СМІ.

8
2

3

Тэма 3. Аддзелы палітычнага жыцця рэдакцый

Месца аддзелаў палітычнага жыцця ў рэдакцыйным калектыве. Роля палітычных аглядальнікаў на паласе газеты. Агляд тэматычнай разнастайнасці палітычнага профілю.

8
2

4

Тэма 4. Прыярытэты палітыкі дзяржавы ў сферы грамадскіх адносін

Палітычныя партыі і рухі на Беларусі. Заканадаўчая, Судовая, Выканаўчая сістэмы дзяржаўнага кіравання. Маладзежная палітыка. Сацыяльная палітыка.

8
2

5

Тэма 5. Крыніцы палітычнай інфармацыі для палітычнага аглядчыка

Прэс-службы. Прэс-цэнтры. Інфарм. агенцтвы. дакументы і рашэнні Прэзідэнта, Савета міністраў, Савета Рэспублікі, Палаты прадстаўнікоў і інш.

8
2

6

Тэма 6. Заканадаўчая ўлада і грамадства

Эвалюцыя заканадаўчай улады. Асаблівасці Нацыянальнага сходу Беларусі.

8

2

2

7

Тэма 7. Тыпалогія і сацыяльныя функцыі парламентскай журналістыкі

Спецыфіка працы парламентскага карэспандэнта. Выданні. Тэле-радыёпраграммы.

8
2

8

Тэма 8. Прэс-служба Палаты Прадстаўнікоў

Функцыі. Задачы. Інтэрв’ю.

8
2

9

Тэма 9. Прэс-служба Савета Рэспублікі

Асаблівасці. Уплывовасць. Узаемадзеянні з Палатай Прадстаўнікоў.

6

2

2

10

Тэма 10. Метады збору інфармацыі ў Палаце Прадстаўнікоў і Савеце Рэспублікі

Дакументы. Брыфінгі. Інтэрв’ю.

6
2

11

Тэма 11. Бюджэтны працэс як люстэрка эфектыўнасці дзейнасці Палаты прадстаўнікоў.

Механізмы. Працэдуры. Узгадненні. Запыты. Кампрамісы. Лабіраванне асобных галін і прадметаў.

8
2

12

Тэма 12 Спецыфіка асвятлення дзейнасці пастаянных камісій Палаты Прадстаўнікоў

Састаў камісіі. публічныя і “закрытыя” дэпутаты. “Чарнавая” дэпутацкая дзейнасць: дакументы, папраўкі, экспертызы.

6
2

13

Тэма 13 Арганізацыя брыфінгаў для камент. аглядальнікаў

Структура. Інфармацыйныя повады. Сістэмнасць. Скіраванасць

4
2

14

Тэма 14.Роля палітычнага аглядальніка ў стварэнні ідэалагічнага кантэкста СМІ

Сувязь з дзяржаўнымі ўстановамі і экспертнымі групамі. планаванне на год, месяц нумара.

8

2

2

15

Тэма 15. Палітычная сітуацыя: палітычны аналіз і палітычны прагноз

Асаблівасці палітычнага аналізу і прагнозу ў розных тыпах СМІ. Метады. Інструментарый.

6
2

16

Тэма 16.Удзел палітычнага аглядальніка ў асвятленні выбараў і рэферэндумаў.

Спецыфіка. Пазіцыя. Прававая і палітычная калізія.

2
2

17

Тэма 17.Палітычны аглядальнік як люстэрка палітычнага курсу выдання.

Выніковыя заметкі ў выглядзе дзелавой гульні: Калі б палітычным аглядальнікам быў я...

4

2

23. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛIНЫ


Нумар раздзела, тэмы, занятка

Назва раздзела, тэмы, занятка; пералік вывучаемых пытанняўКоличество аудиторных часов

Літаратура
Матэрыяльнае забеспячэнне занятка (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і г.д..)

Формы кантролю

ведаў

лекцыі


лекцыі

практычныя

(семінарскія)

заняткі


лабараторныя

заняткі


кіруемая

(кантралюемая)

самастойная праца студэнта1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

Тэма 1. Прадмет, мэты і задачы курса “Палітычны аглядальнік”

Палітычнае жыццё і палітычныя працэсы ў грамадстве. Суб’екты і аб’екты палітыкі.

6
1,2, 6,9,11, 14

Прэзентацыя №1

Апытан-не вуснае

2

Тэма 2. Ідэалагічны дыспут сучасных СМІ

Асноўныя падыходы да асвятлення ідэалагічнай палітыкі дзяржавы. Тэндэнцыі ў розных тыпах СМІ.

8
2,5,8,12,13

Прэзентацыя №2

Апытан-не.

Агляд друку3

Тэма 3. Аддзелы палітычнага жыцця рэдакцый

Месца аддзелаў палітычнага жыцця ў рэдакцыйным калектыве. Роля палітычных аглядальнікаў на паласе газеты. Агляд тэматычнай разнастайнасці палітычнага профілю.

8
1,3,6,9,10, 12,14

Прэзентацыя №3

Апытан-не, публіка-цыі ў СМІ

4

Тэма 4. Прыярытэты палітыкі дзяржавы ў сферы грамадскіх адносін

Палітычныя партыі і рухі на Беларусі. Заканадаўчая, Судовая, Выканаўчая сістэмы дзяржаўнага кіравання. Маладзежная палітыка. Сацыяльная палітыка.

8
2,4,5,7,9,13,14

Прэзентацыя №4

Апытан-не. Дыскусія

5

Тэма 5. Крыніцы палітычнай інфармацыі для палітычнага аглядчыка

Прэс-службы. Прэс-цэнтры. Інфарм. агенцтвы. дакументы і рашэнні Прэзідэнта, Савета міністраў, Савета Рэспублікі, Палаты прадстаўнікоў і інш.

8
1,2,4,6,8,9,11, 13

Прэзентацыя №5

Апытан-не, круглы стол. Публіка-цыі

6

Тэма 6. Заканадаўчая ўлада і грамадства

Эвалюцыя заканадаўчай улады. Асаблівасці Нацыянальнага сходу Беларусі.

8
1,4,5,6,8,10,12

Прэзентацыя №6

Агляд друку

7

Тэма 7. Тыпалогія і сацыяльныя функцыі парламентскай журналістыкі

Спецыфіка працы парламентскага карэспандэнта. Выданні. Тэле-радыёпраграммы.

8
2,6,7,9,11,13, 14

Прэзентацыя №7

Агляд друку

8

Тэма 8. Прэс-служба Палаты Прадстаўнікоў

Функцыі. Задачы. Інтэрв’ю.

8
1,2,3.6,7,8,13, 14

Прэзентацыя №8

Апытан-не

9

Тэма 9. Прэс-служба Савета Рэспублікі

Асаблівасці. Уплывовасць. Узаемадзеянні з Палатай Прадстаўнікоў.

6
3,5,8,9,10,13, 14

Прэзентацыя №9

Апытан-не

10

Тэма 10. Метады збору інфармацыі ў Палаце Прадстаўнікоў і Савеце Рэспублікі

Дакументы. Брыфінгі. Інтэрв’ю.

6
1.2,3,4,5,8,9,11,13

Прэзентацыя №10

Агляд друку

11

Тэма 11. Бюджэтны працэс як люстэрка эфектыўнасці дзейнасці Палаты прадстаўнікоў.

Механізмы. Працэдуры. Узгадненні. Запыты. Кампрамісы. Лабіраванне асобных галін і прадметаў.

8
1,3.6.7,8,10,14

Прэзентацыя №11

Апытан-не

Публіка-цыі ў СМІ12

Тэма 12 Спецыфіка асвятлення дзейнасці пастаянных камісій Палаты Прадстаўнікоў

Састаў камісіі. публічныя і “закрытыя” дэпутаты. “Чарнавая” дэпутацкая дзейнасць: дакументы, папраўкі, экспертызы.

6
3,5,7,8,9,12

Прэзентацыя№12

Апытан-не

13

Тэма 13 Арганізацыя брыфінгаў для камент. аглядальнікаў

Структура. Інфармацыйныя повады. Сістэмнасць. Скіраванасць

4
1,4,5,8,9,11,12,13

Прэзентацыя№13

Апытан-не Дыскусія

14

Тэма 14.Роля палітычнага аглядальніка ў стварэнні ідэалагічнага кантэкста СМІ

Сувязь з дзяржаўнымі ўстановамі і экспертнымі групамі. планаванне на год, месяц нумара.

8
3,5,6,9,10,12, 14

Прэзентацыя№14

Круглы стол

15

Тэма 15. Палітычная сітуацыя: палітычны аналіз і палітычны прагноз

Асаблівасці палітычнага аналізу і прагнозу ў розных тыпах СМІ. Метады. Інструментарый.

6
1,2,4,6,8,10

Прэзентацыя№15

Агляд друку

16

Тэма 16.Удзел палітычнага аглядальніка ў асвятленні выбараў і рэферэндумаў.

Спецыфіка. Пазіцыя. Прававая і палітычная калізія.

2
5,6,7,9,11,12, 14

Прэзентацыя№16

Апытан-не

17

Тэма 17.Палітычны аглядальнік як люстэрка палітычнага курсу выдання.

Выніковыя заметкі ў выглядзе дзелавой гульні: Калі б палітычным аглядальнікам быў я...

4
2,4,7,8,9,11,14

Прэзентацыя№17

Апытан-не Дыскусія


4. ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА


 1. Вараб’ёў В. П. “Інфармацыйны рэсурс Беларусі”.

 2. В.П. Вараб’ёў. Журфак – Мінск, БДУ. 2004.

 3. В.П. Вараб’ёў. Перспектывы медыяадукацыі – Мінск, БДУ, 2005.

 4. В.П. Вараб’ёў. Сістэма СМІ Беларусі – Мінск, БДУ, 2002.

 5. Газета + радио…

 6. Карканосенка С. Р. “Журналістыка ў свеце палітыкі”.

 7. Корконосенко С. Г. «Журналистом я не буду. Журналистом быть смогу» // ПР-диалог. 1998.-№3.

 8. Корконосенко С. Г. Основы журналистики; Учебник для вузов. М., 2001.

 9. Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое медиаобразование: уч. пособие. – СПб., 2004.

 10. Лозовский Б. Н. «Четвертая власть и общество».

 11. “Парламентская журналістыка”.

 12. Свитич П. Г., Ширяева А. А. Журналистское образование: взгляд социолога. - М., 1997.

 13. Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Профессиональное развитие будущего журналиста. – М., 1989.

 14. Часопіс “Полис”.

ПЕРАЛІК ПРАПАНАВАНЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ
У час вывучэння дысцыпліны выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягносцікі:

 • круглыя сталы;

 • вучэбныя брыфінгі;

 • апытанне ў час заняткаў;

 • складанне прэзентацый па асобных раздзелах дысцыпліны;

 • выступленне студэнтаў на семінарах.

ФОРМЫ БЯГУЧАГА, ПРАМЕЖКАВАГА І ВЫНІКОВАГА КАНТРОЛЮ

Для бягучага кантролю ведаў студэнтаў выкарыстоўваецца рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў на працягу ўсяго семестра.

Прамежкавай формай кантролю засваення дысцыпліны з’яўляецца прамежкавы залік.

Асноўнай формай кантролю з’яўляецца экзамен па прадмету, вынік якога таксама можа вызначацца па рэйтынгавай сістэме.

Дадатковымі формамі кантролю, перш за ўсё, самастойнага вывучэння студэнтамі прадмета, з’яўляюцца: публікацыя, размяшчэнне ў СМІ прац студэнтаў па абраных тэмах; рэферыраванне манаграфічнай і арыгінальнай літаратуры.

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ З IНШЫМI ДЫСЦЫПЛIНАМI СПЕЦЫЯЛЬНАСЦIНазва дысцыплiн, вывучэнне якiх абапiраецца на дадзеную дысцыплiну

Кафедры, якiя забяспечваюць выкладанне гэтых дысцыплiн

Прапановы кафедраў аб змяненнях у змесце рабоч. праграмы i г.д.

Прынятае рашэнне (пратакол, №, дата) кафедры, якая распрацавала рабоч. праграму

“Эканамічны аглядальнік”

кафедра“Інфармацыйная бяспека”

сацыялогіі“Паліталогія журналістыкі”

журналістыкі“Сацыяльна-палітычная праблематыка СМІ”ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

на 201 /201 вучэбны год

№№

пп


Дапаўненні і змяненні

Аснаванне
Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры

_____________________________ (пратакол № ____ ад ________ 20__ г.)

(назва кафедры)

Загадчык кафедры

_____________________ _______________ __________________

(вучоная ступень, вучонае званне) (подпіс) (прозвішча)

ЗАЦВЯРДЖАЮ


Дырэктар Інстытута

_____________________ _______________ __________________(вучоная ступень, вучонае званне) (подпіс) (прозвішча)


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка