Загадчык кафедры Г. М. Канцавая
Дата канвертавання24.11.2017
Памер47.09 Kb.
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Загадчык кафедры

______Г.М. Канцавая

Пытанні да экзамену

па дысцыпліне «Беларуская мова»

для студэнтаў III курса сацыяльна-педагагічнага факультэта,

спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» (аддзяленне завочнага навучання)
1. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа. Формы нацыянальнай мовы. Месца беларускай мовы сярод іншых моў.

2. Беларуская літаратурная мова, яе прыметы і асаблівасці. Паняцце нормы. Нормы беларускай літаратурнай мовы. Літаратурная мова і дыялекты.

3. Фанетыка як раздзел мовазнаўства. Паняцце фанетычнага члянення моўнай плыні.

4. Галосныя гукі і іх класіфікацыя. Змены галосных гукаў. Чаргаванні галосных гукаў. Аканне і яканне ў беларускай мове. Бегласць галосных.

5. Артыкуляцыйная класіфікацыя зычных гукаў: паводле спосабу ўтварэння, паводле палаталізацыі; паводле месца ўтварэння, паводле ўдзелу голасу і шуму.

6. Змены зычных гукаў. Асіміляцыя. Аглушэнне звонкіх зычных на канцы слоў. Дысіміляцыя.

7. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні зычных гукаў. Фанетычнае падаўжэнне і марфалагічнае падваенне зычных гукаў.

8. Склад. Складападзел. Націск. Інтанацыя.

9. Арфаэпія як раздзел мовазнаўства. Прычыны адхіленняў ад літаратурнага вымаўлення. Вымаўленне галосных.

10. Вымаўленне зычных гукаў і іх спалучэнняў. Тыповыя арфаэпічныя памылкі ў вусным маўленні дзяцей дашкольнага ўзросту і шляхі іх выпраўлення.

11. Графіка як раздзел мовазнаўства. Суадносіны паміж літарамі і гукамі ў беларускай мове. Пісьмо, яго віды. Фанетычная транскрыпцыя.

12. Арфаграфія як раздзел мовазнаўства. Прынцыпы беларускай арфаграфіі. З гісторыі беларускай арфаграфіі.

13. Правілы, заснаваныя на фанетычным прынцыпе правапісу. Правілы, заснаваныя на марфалагічным прынцыпе правапісу.

14. Правілы правапісу о, э, а; е, ѐ, я. Правілы правапісу спалучэнняў галосных у словах іншамоўнага паходжання.

15. Правілы правапісу галосных у складаных словах, у – ў.

16. Правілы правапісу звонкіх і глухіх, свісцячых і шыпячых. Перадача на пісьме дзекання і цекання.

17. Правілы правапісу прыстаўных галосных і зычных.

18. Правілы правапісу змякчальнага мяккага знака. Правілы правапісу раздзяляльнага мяккага знака і апострафа.

19. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Слова як адзінка мовы, яго лексічнае і граматычнае значэнні.

20. Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнні слоў. Тыпы пераносу значэнняў слоў.

21. Амонімы, іх тыпы.

22. Сінонімы, іх тыпы. Антонімы, іх тыпы. Паронімы.

23. Сучасная беларуская лексіка паводле паходжання.

24. Паняцце стыляў мовы. Стылістычныя разрады лексікі беларускай мовы. Слоўнікавы запас дзяцей дашкольнага ўзросту, шляхі яго папаўнення.

25. Актыўная і пасіўная лексіка. Устарэлыя словы і іх тыпы. Неалагізмы. Дзіцячыя аказіяналізмы.

26. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання.

27. Тэрміналогія. Тэрмінасістэма. Навуковы тэрмін, яго тыпы.

28. Беларуская педагагічная і псіхалагічная тэрміналогія.

29. Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства. Энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі.

30. Тыпы лінгвістычных слоўнікаў. Будова слоўнікавых артыкулаў

31. Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. Фразеалагізм як адзінка мовы. Класіфікацыя фразеалагізмаў.

32. Прыказкі, крылатыя выразы (афарызмы), перыфразы і іх стылістычнае выкарыстанне.

33. Паняцце пра марфему. Варыянтнасць марфем. Тыпы марфем і іх характарыстыка.

34. Паняцце пра словаўтварэнне. Марфалагічнае словаўтварэнне. Складанне. Немарфемныя спосабы ўтварэння слоў у беларускай мове.

35. Марфалогія як частка граматыкі. Часціны мовы як лексіка- граматычныя класы слоў. Прынцыпы класіфікацыі часцін мовы.

36. Агульная характарыстыка назоўніка як часціны мовы. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў.

37. Граматычныя катэгорыя ліку, роду і склону назоўнікаў.

38. Назоўнікі І скланення і іх склонавыя канчаткі ў адзіночным і множным ліку.

39. Назоўнікі ІІ скланення і іх склонавыя канчаткі ў адзіночным і множным ліку.

40. Назоўнікі ІІІ скланення і іх склонавыя канчаткі ў адзіночным і множным ліку. Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.

41. Агульная характарыстыка прыметніка як часціны мовы. Якасныя прыметнікі і іх уласцівасці.

42. Адносныя і прыналежныя прыметнікі і іх характарыстыка.

43. Скланенне прыметнікаў розных разрадаў.

44. Агульная характарыстыка лічэбніка як часціны мовы. Разрады лічэбнікаў паводле структуры і значэння.

45. Скланенне колькасных і парадкавых лічэбнікаў.

46. Сінтаксічная сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі. Правапіс лічэбнікаў розных разрадаў.

47. Агульная характарыстыка займенніка як часціны мовы. Разрады займеннікаў паводле значэння.

48. Утварэнне і правапіс займеннікаў розных разрадаў.

49. Агульная характарыстыка дзеяслова як часціны мовы. Формы і асновы дзяслова.

50. Пераходныя і непераходныя дзеясловы.Зваротныя дзеясловы.

51. Катэгорыя стану дзеясловаў. Катэгорыя трывання дзеясловаў.

52. Катэгорыя ладу дзеясловаў.

53. Катэгорыя часу дзеясловаў.

54. Катэгорыя асобы дзеясловаў. Безасабовыя дзеясловы. Спражэнне дзеясловаў.

55. Дзеепрыметнік як дзеяслоўная форма. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыметнікаў у беларускай мове.

56. Дзеепрыслоўе як дзеяслоўная форма. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыслоўяў у беларускай мове.

57. Прыслоўе як часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння.

58. Утварэнне прыслоўяў ад розных часцін мовы. Правапіс прыслоўяў.

59. Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Разрады прыназоўнікаў.

60. Ужыванне прыназоўнікаў з рознымі склонавымі формамі. Сінаніміка прыназоўнікавых канструкцый. Правапіс прыназоўнікаў.

61. Злучнік як службовая часціна мовы. Разрады злучнікаў паводле паходжання, ужывання, структуры, функцыянальнага прызначэння.

62. Злучнікі і злучальныя словы.63. Часціца як службовая часціна мовы. Разрады часціц паводле паходжання, структуры, функцыянальнага прызначэння.

Дацэнт Г.М. Канцавая


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка