” 20 г. Гісторыя Беларусі 6 клас тэмаДата канвертавання18.03.2017
Памер127.06 Kb.
#6036

___”____20 г.
Гісторыя Беларусі

6 клас

ТЭМА: РЭЛІГІЯ І МІФАЛОГІЯ ЎСХОДНІХ СЛАВЯН

(СЛ2)Мэты і задачы урока: : пазнавальная пазнаёміць вучняў з язычніцкай рэлігіяйі міфалогіяй усходніх славян

развіваючая — развіваць у школьнікаў уменне правільна прымяняць і тлумачыць гістарычныя тэрміны, апісваць помнікі матэрыяльнай і духоўнай культуры, складаць апісанне па ілюстрацыях да падручніка, выяўляць свае адносіны да мастацкіх твораў;

 • выхаваўчая — выхоўваць у вучняў эстэтычныя пачуцці, павагу да культуры сваёй і іншых народаў.

Тып урока: камбінаваны.

Паняцці ўрока: абрады, абшчына, ідал, індаеўрапейцы, капішча, свяцілішча, рэлігі.

Афармленне класнай дошкі: тэма і план урока, паняцці, схемы.Забеспячэнне урока: падручнік па гісто-рыі Беларусі старажытных часоў: вучэб. дапам. для 6-га кл. / пад рэд. Г. В. Штыхава. — Мінск : Нар. асвета, 2009; карты: «Беларусь у бронзавы век», «Беларусь у каменны век», дыдактычны матэрыял, нагляднасць.

(Сл.2 )План работы

 1. Гістарычная размінка.

 2. Праверка дамашняга задания.

 3. Тлумачэнне новай тэмы.

 4. Асэнсаванне тэмы.

 5. Ацэнка вынікаў урока.

 6. Рэфлексія.

 1. Арганізацыйны момант.

Пачнём урок з усмешкі. Усміхніцеся мне, а потым свайму сябру.

Добрага дня вам жадаю, на ўрок вас запрашаю, у чароўны

прыгожы край таямніц, дзівосаў, мар.

Гістарычная размінка.

На дошцы намалявана стужка часу, настаўнік прапануе вучням размясціць у храналагічнай паслядоўнасці даты: каля 2000 г. да н. э., 5 тыс. г. да н. э., 3 тыс. г. да н. э., 700 г. да н. э. — 500 г. н. э. Якія падзеі адбыліся ў гэзы час?

Праца са стужкай часу (некалькі вучняў працуюць ля дошкі, астатнія робяць запісы ў сшытку)

Сл.4 2.Праверка дамашняга задання. Індывідуальнае заданне.

 1. Запоўніце схему: “Віды земляробства”

 2. Скласці лагічны ланцужок “Развіццё грамадства”

 3. Франтальнае апытанне астатніх вучняў класа.

1Якія галіны гаспадаркі мелі ва ўсходніх славян найважнейшае значэнне?

 1. Якія формы земляробства былі распаўсюджаны ў славян на тэрыторыі Б< ларусі?

 2. У чым выяўлялася развіццё гаспадаркі ўсходніх славян?

 3. Якія наступствы мела развіццё гаспадаркі ў славян?

 4. У чым асаблівасці развіцця рамёстваў на тэрыторыі Беларусі ў Раннім сярэ; невякоўі?

 5. Якія промыслы былі распаўсюджаны ў славян на тэрыторыі Беларусі?

 6. Якую ролю адыгрывалі манеты, знойдзеныя на тэрыторыі Беларусі?

 7. У чым асаблівасці развіцця гандлю ўсходніх славян?

3.Вывучэнне новай тэмы

Тлумачэнне новай тэмы. Настаўнік. Дзякуючы урокам гісторыі мы з вамі многае даведаліся пра лёс нашай Бацькаўшчыны, але шмат чаго і яшчэ не ведаем. Таму працягнем падарожжа па старажытнай гісторыі. Скажыце, якія прыметы адрознівалі чалавека ад жывёл?

Вучні: праца, мова, мысленне, уменне вырабляць прылады працы.

Але той пералік, які вы прывялі, няпоўны. Наша задача — даведацца, якія яшчэ фактары аказалі ўплыў на станаўленне чалавецтва?
 1. Культ продкаў. Тлумачэнне настаўніка.

Нашы продкі з глыбокай старажытнасці верылі што ў чалавека ёсць душа. Такое ўяўленне вучоныя называюць анімізмам. Існавала перакананне, што душы людзей і пасля іх смерці маглі ўплываць на жыццё жывых. У родавым грамадстве вельмі важнай была падтрымка сваякоў. Толькі разам людзі маглі весці гаспадарку і супрацьстаяць ворагам. У той жа, час пашанай карысталіся старыя людзі, старэйшыны. Яны пражылі доўгае жыццё і таму валодалі каштоўным вопытам. Славяне верылі, што нават пасля смерці старэйшыны роду дапамагаюць сваім нашчадкам. Так зарадзіўся культ продкаў. Душы памерлых ахоўвалі род і ўсяляк спрыялі яго росквіту. Да на шага часу захаваўся вокліч «Чур мяне!». Калісьці іх заклікалі на дапамогу продкаў. Чур — гэта і ёсць продак. Ад гэтага слова паходзіць назва далёкіх продкаў — «прашчуры». Душы продкаў трэба было схіліць да сябе. Таму ім прыносілі ахвяры, у іх гонар наладжвалі піры. Да нашага часу захаваўся звычай памінання памерлых продкаў.

ДУХІ.

Барабашка. У славянскай міфалогіі гэта – хуліганістыя хатнія духі. Напаўняюць кватэру дзіўнымі гукамі, крадуць рэчы.

Адмаўляюцца загарэцца запалкі, затое вясёлым полымем ні з таго, ні з гэтага шугаюць боты. Значыць, барабашка выйшаў на паляванне.Берагіні. Жывуць па берагах рэк. Яны засцерагаюць людзей ад злых духаў, прадказваюць будучыню, а таксама ратуюць маленькіх дзяцей, пакінутых без нагляду і якія зваліліся ў ваду.
Вадзяны. Гаспадар вод. Камандуе русалкамі, ундзінамі і іншымі воднымі жыхарамі.

Наогул, ён добры, але часам любіць вадзяны папесціцца і зацягнуць на дно якога-небудзь чалавека, каб ён яго забаўляў. Вадзянога ўяўлялі ў выглядзе старога, пучавокага, з рыбіным хвастом. Ён апутаны цінай, мае вялікую бараду, вусы. Насяляе часцей у вірах.Дамавік. Дух добры, ён руплівы гаспадар, які дапамагае дружнай сям'і. Часам шкодзіць, сваволіць, калі яму што не даспадобы. Ён уяўляўся ў выглядзе маленькага дзядка. падобнага тварам на частку сям'і. Даспадобы ён - вечны клапатун, бурклівы, але клапатлівы і добры.

Лясун. Жыве ў лясным гушчары. Ён ахоўвае лес і лясных звяроў. Часам ён крычыць у лесе і палохае людзей. Даведаўшыся, што ў нейкім гушчары жыве лясун, людзі абыходзяць яе бокам. Вочы ў Лесуна гараць зялёным агнём,

валасы доўгія сера-зялёныя, на твары няма ні веек, ні броў. Абліччам падобны на чалавека толькі ўвесь з галавы да пят у поўсці.


Вялікія Багі славян.

Што азначае “язычніцтва”? Я “зычу естество”, гэта значыць: “я агучваю прыроду”. Гэта вельмі добрае слова. У чым сіла язычніцтва? Жыць з прыродай у адзінстве, не спрабаваць яе заняволіць.

Са свайго мінулага неабходна ўзяць усё самае светлае, захаваць радость і розум.

Трэба выйсці за парог і ісці непрыкметнай сцежкай у лес. А там услухоўвацца ў шэлест лісця, скрып высокіх хвой, журчанне ключа. І яно, язычніцтва прыйдзе і захопіць вас.


(Слайд 2.) Славяне ў дахрысціянскі перыяд не валодалі рэлігіяй, адзінай для ўсіх плямёнаў. Аднак іх уяўленні пра прыроду, навакольным свеце, стыхіях вельмі блізкія адзін аднаму. Гэта дазваляе казаць пра існаванне ў старажытных славян адмысловай

народнай веры, г. з. ЯЗЫЧНІЦТВА.

Язычніцтва – гэта нацыянальная рэлігія. У адрозненн ад вялікіх сусветных рэлігій, хрысціянства, ісламу і будызму, якія не прызнаюць нацыянальных меж, языцніцтва звернутае толькі да славян, ці толькі да германцаў, ці толькі да кельтаў і г. д., успрымаючы кожны народ як радавую сямейную агульнасць і супрацьпастаўляючы яго астатняму свету.

(Слайд 3.)Славянскі язычніцкі свет дзіўна паэтычны, працяты чараўніцтвам і верай у тое, што ўся акружаючая нас прырода – жывая.

Нашы далёкія продкі пакланялісяі стыхіям, верылі ў радство людзей з жывёламі і былі перакананы, што звер-прабацька іх роду заўсёды заступаецца за сваіх чалавечых нашчадкаў.

Ва ўсе часы людзей цікавіла пытанне пра паходжанне жыцця. Міфы пра нараджэнне свету, дзеяннях багоў стваралі ўсе народы планеты.

Абагаўляючы навакольны свет, славяне канцэнтруюць усе свае вераванні вакол трох галоўных з'яў у іх першабытным жыцці: паляванні, земляробства і хатняй гаспадаркі.

Лес, поле і хата – вось тры слупы славянскай светабудовы, вакол якіх і фарміруецца ўся язычніцка славянская міфалогія Пра вераванні старажытных славян вядома вельмі мала. Але так хочацца пазнаць больш аб простым, страшным і, у той жа час, казачным свеце, дзе галоўны бог – Прырода.Фізкультхвілінка.

Пяруну паклонімся,


Дажбогу памолімся,
Стрыбога заклічам,
Папросім поспеху і дзесятак у дадатак!


ІМЯ БОГА

Апекуном чаго быў?


Дажбог – Быў у язычніцкіх славян богам Сонца.

У Дажбога была велічная поступ і прамы погляд. І яшчэ дзівосныя валасы, сонечна-залатыя, лёгка якія ляцяць па ветры.

Славяне верылі, што Дажбог ездзіць па небе ў цудоўнай калясніцы, запрэжанай чацвёркай белых агнягрывых коней з залатымі

крыламі. Двойчы ў суткі - раніцай і ўвечар - ён перасякае Акіян-мора на ладдзі, якую цягнуць гусакі, качкі і лебедзі.Макош. Багіня, апякунка жаночай урадлівасці і ўраджайнасці, гаспадарлівасці і дастатку ў хаце. Злучана з Зямлёй і Вадой.

Макош уяўлялася як жанчына з вялікай галавой і доўгімі рукамі.

Макош - адзінае жаночае бажаство старажытнарускага пантэона, чый ідал у Кіеве стаяў на вяршыні ўзгорка побач з

кумірамі Пяруна і іншых бажаствоў.Сварог. Бог агню, кавальскай справы, сямейнага ачагу. Нябесны каваль і вялікі ваяр.

Сварог - каваль. Ён куе ў нябеснай кузніцы і таму яго злучаюць з агнём. Сварог быў гаспадаром і захавальнікам свяшчэннага агню

і яго творцам. Менавіта Сварог падарыў людзям кляшчы і навучыў выплаўляць медзь і жалеза.

Сварог вельмі спрыяў развіццю ведаў.Стрыбог. Ва ўсходнеславянскім пантэоне бог ветра.

Імя Стрыбога адбываецца ад старажытнага кораня «стрыг», што азначае «старэйшы», «дзядзька па бацьку».

Стрыбог можа выклікаць і ўтаймаваць буру Стрыбога малілі гэтак жа мараплаўцы, каб ён даў «ветру ў парус».

Стрыбога звычайна ўяўлялі ў выяве сівавалосага старога.Работа ў групах.

Група № 1.

СВЯЦІЛІШЧЫ.

Самастойная работаз падручнікам.

Дзе маліліся багам і прыносілі ім ахвяры? Ідэалы — гэта вобразныя выявы багоў. У XIX ст. у старадаўнім будынку каля Віцебска быў знойдзены залаты ідэал Перуна.

Група № 2. Міфы і паданні.

Праблемнае пытанне. Што паслужыла прычынай узнікнення міфаў і паданняў.
Група №3. Рэлігія і міфалогія ўсходніх славян.

 1. Якія абрады суправаджалі жыццё чалавека ў Раннім сярэдневякоўі?

 2. Што такое трызна?


4. Замацаванне вывучанага матэрыялу.

Пытанні

 1. Растлумачце паняцці: мнагабожжа, язычніцтва, свяцілішча, ідал, трызна.

 1. Як узнік і ў чым выяўляўся культ продкаў?

 2. У існаванне якіх духаў верылі нашы продкі?

 3. Якіх багоў ушаноўвалі старажытныя славяне?

 4. Што ўяўлялі сабой свяцілішчы?

 5. Што знаходзіла адлюстраванне ў старажытных усходнеславянскіх міфах?

 6. Якія абрады суправаджалі жыццё чалавека ў Раннім сярэдневякоўі?

5.Падвядзенне вынікаў.

Дамашняе заданне. §13

Індывідуальнае: складзіце крыжаванку, падрыхтуйце расказ аб адным са старажытных святаў або абрадзе.Рэфлексія.

Удзельнікам педагагічнага ўзаемадзеяння прапануецца напісаць на маленькіх аркушах паперы галоўныя словы, з якімі у іх асацыіруецца змест урока, яго вынікі.

Идея физку

льтминутки – поклонение богам, учитель и ученики скандируют «Заклинание» и проделывают упражнения
Перуну поклонимся,
Даждьбогу помолимся,
Стрибога призовем,
Попросим удачи и пятерок впридачу!
Каталог: images
images -> Горад Брэст з'яўляецца культурнай сталіцай Беларусі. У ім мноства помнікаў гісторыі І мастацтва. Вялікія прасторныя вуліцы зачароўваюць людзей І запрашаюць у цэнтр горада
images -> Читаем Детям Лёгкі хлеб
images -> Читаем Детям Заяц-хвалько
images -> Читаем Детям Заяц
images -> Читаем Детям Піліпка-сынок
images -> Праграма ўступнага экзамену ў аспірантуру
images -> Фiзiчная падрыхтоўка будучага абаронцы айчыны
images -> Навукова-метадычная установа «Нацыянальны iнстытут адукацыi»
images -> Тэма 2 “Старажытнае грамадства. Беларусь у раннім сярэднявякоўі.”
images -> Кнігі: Гадулька, В. Па-над сцежкай лёсу


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал