1. Укажыце, у якім сцвярджэнні дапушчана памылкаДата канвертавання04.02.2018
Памер91.64 Kb.
#17895
ПРЫСЛОЎЕ

ВАРЫЯНТ 1

1. Укажыце, у якім сцвярджэнні дапушчана памылка:

А. Прыслоўі могуць абазначаць прымету прыметы, прымету дзеяння.

Б. Прыслоўі змяняюцца па ліках.

В. Прыслоўі могуць спалучацца з назоўнікамі.

Г. У сказе прыслоўі бываюць выказнікамі.

2. Знайдзіце сказы, у якіх прыслоўе абазначае прычыну:

А. Не трэба было згарача вырашаць такое пытанне.

Б. Прайшоў я шмат па сушы і вадзе.

В. У лесе спрасонку пракрычала нейкая птушка.

Г. Сцямнела даўно на дварэ.

3. Вызначце, у якім сказе выдзеленае слова – прыслоўе:

А. Няхай будзе (па)пойму.

Б. (Па)майму выразу твара ты ні аб чым не здагадаешся.

4. Знайдзіце сказы, у якіх дапушчаны памылкі ва ўжыванні прыслоўяў:

А. Да пачатку матча засталося крыху менш за гадзіну.

Б. На гэтай клумбе больш найпрыгажэй цвілі вяргіні і астры.

В. Дняпро даўжэй за Нёман.

Г. Сёння быў вельмі досыць далёка за горадам.

5. Укажыце групу прыслоўяў, з якімі не заўсёды трэба пісаць разам:

а) нязручна, незнарок, няўхільна;

б) неўзабаве, непахісна, няўхільна;

в) неўзабаве, непахісна, нізавошта;

г) неўзабаве, непахісна, небагата.

6. Вызначце, як трэба пісаць не з прыслоўямі ў сказах: Сонца грэе (не)па-летняму; Гэта мне зусім (не)цікава; Ён рабіў гэта (не)натхнёна, а абыякава. Выберыце правільны адказ:

А. Ва ўсіх выпадках трэба пісаць асобна.

Б. Ва ўсіх выпадках трэба пісаць разам.

В. У першым выпадку трэба пісаць разам, у другім і трэцім – асобна.

Г. У першым і другім выпадках разам, у трэцім – асобна.

Д. У епршым і трэцім выпадках асобна, у другім – разам.

Е. У першым выпадку – асобна, у другім і трэцім – разам.

7. Выберыце правільны адказ. Укажыце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя літары адпавядаюць прапушчаным у наступных словах:

а) б) в) г)

энц…клапедыя э ы ы э

бі…графія я я ё ё

р…спубліка а э а э

рады…сувязь я ё я ё

д…манстрацыя ы э э ы

8. Укажыце, не ці ні трэба пісаць у словах дадзеных сказаў: Цёмная ноч, н…дзе не відго агеньчыкаў; Можа н…дзе так бывае. Выберыце правільны адказ:

А. У абодвух выпадках не.

Б. У абодвух выпадках ні.

В. У першым выпадку не, у другім – ні.

Г. У першым выпадку ні, у другім – не.


9.Знайдзіце “чацвёртае лішняе” прыслоўе ў кожным радку:

а) ледзь-ледзь, хораша, трохі, мала;

б) звонка, ціха, важка, тарчма;

в) аднойчы, па-першае, па-другое, па-трэцяе;

г) больш чароўна, найзручней, менш сардэчна, больш трапна.

10. Укажыце, у яеім сказе выдзеленае прыслоўе абазначае прымету дзеяння:

А. Прыемна вяртацца з работы дамоў.

Б. Дапамога прыйшла даволі позна.

В. Шумна дыхаючы, зубры скубуць траву пад нагамі і павольна пасоўваюцца ў лясны гушчар.

Г. Навокал стаяла непарушная цішыня.

11. Знайдзіце, якія з дадзеных прыслоўяў утвораны прыставачна-суфіксальным спосабам:

а) неўзабаве; б) упрыкуску; в) нізка; г) удвух; д) па-вераб’інаму; е) ніколі.

12. Вызначце, як трэба пісаць прыслоўі – разам, асобна ці праз злучок. Знайдзіце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя ўказанні на правапіс адпавядаюць правапісу дадзеных прыслоўяў:

а) б) в) г)

(абы)куды разам злучок злучок злучок

(ледзь)ледзь злучок злучок разам злучок

(на)век разам разам разам злучок

(адзін)(пры)(адным) разам асобна асобна асобна

13. Вызначце, як трэба пісаць словы – з адной ці з дзвюма літарамі н. Знайдзіце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя літары н ці нн адпавядаюць правапісу слоў:

а) б) в) г)

задуме…а н нн нн нн

піль…а нн н нн н

сумле…а н нн нн нн

сі…е нн нн н н

14. Знайдзіце правільны адказ:

А. Ён заўсёды жыў у доме насупраць.

Б. Ён заўсёды жыў у доме насупраць.

В.Ён заўсёды жыў у доме насупраць.

Г. Ён заўсёды жыў у доме насупраць.

15. Укажыце слова, якое трэба пісаць праз злучок:

а) (у)двух; б) (на)двае; в) (у)другія; г) (па)другое; д) (па)два; е) (на)двух.

16.Вызначце, у якіх сказах выдзеленае слова – прыслоўе:

А. Дакладчык гаварыў пераканаўча.

Б. Сход здзіўлены.

В. Усе былі ўсхваляваны.

Г. Малое здзіўлена глядзела па баках.

17. Укажыце, у якім спалучэнні выдзеленае слова – прыслоўе – трэба з не пісаць разам:

а) (няма)(за)(што) дзякаваць; б) (ня)ўхільна набліжаецца; в) чакаць (няма) (адкуль).

18.Укажыце, у якім радку знаходзяцца прыслоўі, утвораныя ад лічэбнікаў:

а) зімой, увосень, ранкам;

б) па-трэцяе, удвух, аднойчы;

в) ахвотна, ляніва, проста, загадзя;

г) улева, дадому, наверсе, далёка.

ВАРЫЯНТ 2

1. Вызначце, у якім сцвярджэнні дапушчана памылка:

А. Прыслоўе абазначае прымету дзеяння.

Б. Прыслоўі не змяняюцца.

В. Прыслоўі маюць ступені параўнання.

Г. Прыслоўі маюць поўную і кароткую форму.

Д. Прыслоўе можа адносіцца да аднаго з трох родаў.

2. Знайдзіце сказ, у якім прыслоўе абазначае меру:

А. Яны цалкам аддаваліся гэтай справе.

Б. Прачытай верш на памяць.

В. Ён знарок нічога не рабіў.

Г. Прыблізна а сёмай гадзіне ўсё скончылася.

Д. Заўтра мы выйдзем у паход.

3.Вызначце, у якіх сказах выдзеленае слова – прыслоўе:

А. Усе сабраліся (на)сустрэчу з пісьменнікам.

Б. Дома сабраліся дзеці ды (з)усім старыя.

В. (Пад)вечар мы пачалі збірацца на рыбалку.

Г. Хлопчык пабег (да)хаты дзеда Міхала.

Д. Сумую я (у)восень звонкую.

4. Вызначце, у якіх сказах дапушчаны памылкі ва ўжыванні прыслоўяў:

А. Гавары трохі цішэй.

Б Пішы больш разборліва.

В. Ты адказаў лепш за ўсіх.

Г. Жыта ўзнялося спарней.

5. Укажыце радок, у якім прыслоўі з не пішуцца заўсёды разам:

а) нечакана, нетактоўна, няспынна, няўклюдна;

б) нечакана, няўрымсліва, няспынна, няўклюдна;

в) непрыкметна, няўрымсліва, няспынна, няўклюдна;

г) нечакана, няўрымсліва, нядрэнна, няўклюдна.

6. Вызначце, як трэба пісаць не з прыслоўямі ў сказах: (Не) тады студню капаюць, як трэба смагу прагнаць; (Не) мала дарог нас чакае ў жыцці; Выберыце правільны адказ:

А. Ва ўсіх выпадках трэба пісаць асобна.

Б Ва ўсіх выпадках трэба пісаць разам.

В. У першым выпадку – асобна, у другім – разам.

Г. У першым выпадку – разам, у другім – асобна.

7.Вызначце правільны адказ. Укажыце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя літары адпавядаюць прапушчаным у дадзеных словах:

а) б) в) г)

ж…ўталісце о о а а

р…дкалессе э э а а

ш…равокі ы э э ы

вугл…пагрузчык я е я е

жыцц…радасны я я е е

пр…цілеглы а о а о

8. Укажыце, не ці ні трэба пісаць у словах сказаў:Н…колі не позна рабіць добрыя справы. Н…колі не думайце, што вы ўсё ведаеце.Выберыце правільны адказ:

А. У абодвух выпадках не.

Б. У абодвух выпадуах ні.

В. У першым выпадку не, у другім – ні.

Г. У першым выпадку ні, у другім – не.

10.Вызначце, як трэба пісаць словы – з адной ці з дзвюма літарамі н. Знайдзіце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя літары н ці нн адпавядаюць правапісу слоў:

а) б) в) г)

паволь…а нн нн н н

безупы…а н нн нн нн

здзіўле…а нн н н нн

вогне…а-яркі н нн нн нн

11.Укажыце, у якіх выпадках выдзеленыя прыслоўі абазначаюць прымету другой прыметы:

А. Шчодра дарыла сонца людзям цяпло.

Б. Госць праснуўся досыць рана.

В. Ноч вельмі доўгая ўзімку.

Г. Жыццё ў вёсцы ідзе марудна.

12. Знайдзіце, якія з дадзеных прыслоўяў утвораны суфіксальным спосабам:

а) абы-дзе; б) тарчма; в) дзе-нідзе; г) аднойчы; д) упяцёх; е) кудысьці.

13. Вызначце, як трэба пісаць дадзеныя прыслоўі (разам, асобна ці праз злучок). Знайдзіце спупок, у якім паслядоўна размешчаныя ўказанні на правапіс адпавядаюць правапісу дадзеных прыслоўяў:

а) б) в) г)

адзін(у)адзін асобна разам асобна асобна

(з)разбегу разам разам разам асобна

(у)голас разам злучок разам разам

як(небудзь) разам злучок злучок злучок

14. Выберыце правільны адказ:

А. Цудоўна пад дажджом пабыць улетку.

Б. Цудоўна пад дажджом пабыць улетку.

В. Цудоўна пад дажджом пабыць улетку.

Г. Цудоўна пад дажджом пабыць улетку.

15. Укажыце, якое слова трэба пісаць праз дэфіс:

а) (па)асобку; б) (па)волі; в) (па)ціху; г) (па)трэцяе;

16. Вызначце, у якіх сказах выдзеленае слова – првслоўе:

А. Увайшлі (у) пусты пакой.

Б. Спачатку чытаў, (за)тым рашаў задачу.

В. (Па) пустым двары гуляў вецер.

Г. (С)пачатку адіерай, а потым адрэж.

Д. Мы ішлі (па)ранейшаму маршруту.

17. Укажыце, у якім радку знаходзяцца адмоўныя прыслоўі:

а) молада, мужна, дрэнна, хітра;

б) аднойчы, летась, ноччу, назусім;

в) ніяк, нідзе, ніадкуль, ніколі;

г) недзе, неяк, нездарма, дзе-нідзе.

18. Знайдзіце “чацвёртае лішняе” слова ў кожным радку:

а) зімой, увечары, згарача, зараз;

б) сумна, уголас, зрэдку, асцярожна;

в) па-свойму, па-нашаму, па-веснавому, паслядоўна;

г) найбольш гасцінна, больш сумленна, больш танна, больш карысна.


ВАРЫЯНТ 3

1. Вызначце, якое азначэнне прыслоўя як часціны мовы найбольш дакладна перадае сутнасць дадзенай катэгорыі:

А. Прыслоўе – гэта нязменная часціна мовы, якая абазначае прымету дзеяння, прымету другой прыметы, прымету прадмета.

Б. Прыслоўе – гэта часціна мовы, якая ўключае нескланяльныя словы, што абазначаюць прымету дзеяння ці прымету прыметы.

2. Знайдзіце прыслоўі, якія з не пішуцца разам:

а) (не)таварыскі; б) (не)урымсліва; в) зусім (не)цікава; г) (не)весела;

д) (не) далёка, а блізка; е) ніколькі (не)разважліва.

3.Вызначце прыслоўі, якія трэба пісаць асобна:

а) увайсці (не)прыуметна; б) гаварыць (не)пераканаўча; в) (не)добра, а кепска; г) зусім (не)гучна; д) глядзець (не)прыхільна.

4.Вызначце, якую літару трэба ўставіць. Выберыце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя літары адпавядаюць прапушчаным у дадзеных словах:

а) б) в) г)

н…колі і і е і

н…дзе е е е і

н…куды е і і е

н…завошта е і і е

н…калькі і е е і

5. Укажыце, у якіх сказах не з прыслоўямі пішацца разам:

А.Прозвішча сваё Васіль назваў (не)рашуча.

Б. Пройдзе дождж (не)часта, але і (не)рэдка.

В. Над лугам паволі, (не)спешна ўставала сонца.

Г. Ісці было таксама (не)надта добра.

6. Выберыце правільны адказ. Укажыце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя літары адпавядаюць прапушчаным у дадзеных словах:

а) б) в) г)

кіб…рнетыка я я е е

в…рашчака я е я е

зм…няльнасць я е е я

к…фір і і і е

н…можна е е я я

фе…рверк й е е е

7. Укажыце, не ці ні трэба пісаць у словах сказаў: Н…дзе не было спакою. Такой песні я н…колі не чуў.Выберыце правільны адказ:

А. У абодвух выпадках не.

Б. У абодвух выпадках ні.

В. У першым выпадку не, у другім – ні.

Г. У першым выпадку ні, у другім – не.

9.Укажыце, у якім сказе выдзеленыя прыслоўі абазначаюць прымету дзеяння:

А. Вясна ўжо ідзе бясспрэчна і няўхільна.

Б. Не многа дзён шумела непагода.

В. Назіраць за гэтым было не надта цікава.

Г. Людзей сабралася пакуль небагата.

10. Знайдзіце, якія з дадзеных прыслоўяў утвораны прыставачна-суфіксальным спосабам:

а) хутка; б) упрысядкі; в) танна; г) упарта; д) па-сабачы; е) надвае.

11.Вызначце, як трэба пісаць дадзеныя прыслоўі – разам, асобна ці праз злучок. Знайдзіце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя ўказанні на правапіс адпавядаюць правапісу дадзеных прыслоўяў: а) б) в) г)

чаму(сьці) разам разам асобна разам

(абы)дзе злучок злучок разам асобна

(не)знарок разам разам злучок асобна

(раз)пораз асобна злучок разам злучок

12. Вызначце, як трэба пісаць слова – з адной ці з дзвюма літарамі н. Знайдзіце слупок, у якім паслядоўна размешчаныя літары н ці нн адпавядаюць правапісу слоў:

а) б) в) г)

будзё…а нн н нн н

стрыма…а н н н нн

надзё…а нн н нн н

натхне…а н нн н нн

далікат…а нн нн н н

13. Выберыце правільны адказ:

А. Нежзе зусім блізка падаў голас кулік.

Б. Недзе зусім блізка падаў голас кулік.

В. Недзе зусім блізка падаў голас кулік.

Г. Недзе зусім блізка падаў голас кулік.

Д. Недзе зусім блізка падаў голас кулік.

14. Укажыце, якія словы трэба пісаць разам:

а) (абы)як; б) (да)шчэнту; в) (па)пятае; г) (па)асобку; д) (як)небудзь;е) (у)разлад.

15. Вызначце, у якіх сказах выдзеленае слова – прыслоўе:

А. Дзяўчаты ўпрыгожаны вянкамі.

Б. Ганна працавала даволі спрытна.

В. Далёкімі шляхамі ішлі мы сюды.

Г. Нешта сэрца растрывожана.

Д. Адсюль да сяла рукой падаць.

16. Укажыце, у якім радку знаходзяцца прыслоўі, утвораныя ад прыслоўяў:

а) чамусьці, згарача, таму, назад;

б) цямней, прыгажэй, найперш, найменш;

в) упрысядкі, тарчма, уперамешку, упрыкуску;

г) дзе-нідзе, там-сям, ледзь-ледзь, нізка-нізка.

17. Знайдзіце “чацвёртае лішняе” прыслоўе ў кожным радку:

а) знарок, назло, наперакор, злева;

б) удвая, прыблізна, па-трэцяе, аднойчы;

в) паціху, па-асенняму, па-новаму, па-ранейшаму;

г) лепш, больш, выразна, смялей.

18. Укажыце групу прыслоўяў, утвораных ад прыслоўяў:

а) разам, дасціпна, кепска, утульна;

б) па-добраму, упустую, раптоўна, сцісла.;

в) назаўсёды, паслязаўтра, пазаўчора, нідзе.

19. Знайдзіце сказ, у якім прыслоўе адыгрывае сінтаксічную ролю дапаўнення:

А. У лесе было бязветрана і ціха.

Б. Мы самі пабудуем наша заўтра.

В. Некалькі жанчын завіхаліся ў хаце.

Г. Ціха драмаў лес пад цёплым дыханнем сонца.


.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал