7 клас. Тэматычнае планаванне урокаў біялогіі.
старонка1/3
Дата канвертавання01.01.2018
Памер432.29 Kb.
  1   2   3
7 клас. Тэматычнае планаванне урокаў біялогіі.

(2 гадз. у тыдзень; усяго 70 гадзін, 5 гадзін – рэзервовы час).уро-ка


Па дапаможніку “Біялогія, 7 клас” (Н.Д.Лісаў // Мінск: Народная асвета, 2017

Тэма вучэбнага занятку

Асноўныя вывучаемыя пытанні

Мэты вывучэння тэмы вучэбнага занятку

Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў дзейнасці

Д/з

1

2

3

4

5

5

Уводзіны (1 гадзіна)

1

Навучанне пра- вілам бяспеч-ных паводзін.

Уводзіны.

Біялогія — навука пра жывую прыроду. Значэнне біялогічных ведаў у жыцці чалавека.

Азнаямленне біялагічнымі навука- мі; выхаванне каштоўнасных ад- носін да жывой прыроды; фармі- раванне культуры паводзін у на- вакольным асяроддзі; развіццё агульнавучэбных кампетэнцый (пошук, сістэматызацыя, аналіз і класіфікацыя вучэбнай інфарма- цыі)

Азнаямленне з правіламі бяспекі пры выкананні лаба- раторных і практычных ра- бот, пры правядзенні экс- курсіі; вывучэнне структуры вучэбнага дапаможніка, яго метадычнага апарату і правіл работы з ім

Увод-зіны,

с.

Жыццё на Зямлі (4 гадзіны)

2/1

Разнастайнасць жывых арганіз- маў.


Разнастайнасць жы- вых арганізмаў. Уласцівасці жыцця.

Азнаямленне з разнастайнасцю арганізмаў, вывучэнне прымет жывых арганізмаў; выхаванне беражлівых адносін да прыроды; развіццё ўменняў сістэмазаваць, выдзяляць галоўнае і істотнае, арыентавацца ў прапанаванай вучэбнай інфармацыі і вылучаць галоўнае, ўсталёўваць прычынна-следчыя сувязі; развіваць уяўлен- не навучэнцаў

Удзел у абмеркаванні пы- танняў, звязаных з разна- стайнасцю арганізмаў; скла- данне апорных канспектаў

у рабочых сшытках§1, с.


3/2

Асяроддзі жыцця жывых арганізмаў.Паняцце пра асяроддзе і ўмовы існавання арга- нізмаў.

Асяроддзі жыцця: наземна-паветраная, водная, глебавая, жы- вы арганізм як асярод- дзе пражывання.Фарміраванне паняцця «асярод- дзе пражывання»; выяўленне аса- блівасцяў прыстасаванасці арга- нізмаў да ўмоў іх асяроддзя пра- жывання; развіццё ўмення аналі- заваць, параўноўваць, рабіць вы- вады; адпрацоўка навыкаў работы па складанні схем.


Адказы на пытанні папярэд- няй тэмы; выкананне інды- відуальных заданняў; скла- данне схемы «Асяроддзі жыцця»; запаўненне таблі- цы «Умовы асяроддзя пражывання».

§2, с.


Падрыхтаваць апавяданне па плане аб адным жывёльным, насяляе ў любы асяроддзі (па выбары)

4/3

Супольнасці жы- вых арганізмаў. Экаксистэмы.

Паняцце аб супольнас- цях жывых арганізмаў. Сувязі арганізмаў у су- польнасцях. Паняцце аб ланцуга харчавання. Паняцце аб экасістэме. Паняцце аб кругаваро- це рэчываў у экасістэме

Фарміраванне ўяўленняў аб су- польнасцях жывых арганізмаў і экасістэмах; складанне ланцугоў харчавання; разгляд відавога складу наземных і водных экасіс- тэм; фарміраванне паняцця аб кругавароце рэчываў; развіццё ўмення выкарыстоўваць матэрыял вучэбнага дапаможніка пры адка- зе на пытанні; садзейнічанне экалагічнаму выхаванню.

Выкананне тэставых задан- няў; удзел у гутарцы; работа ў групах; заслухоўванне апавяданняў; складанне сінквейна.

§ 3, с.

падрыхт. да экскурсіі5/4

Экскурсія № 1: «Наземная (або водная) экасістэ- ма» (праводзіць

у зручны час)
Замацаванне ведаў аб наземнай (або воднай) экасістэме.

Ажыццяўленне назіранняў за насельнікамі наземнай (воднай) экасістэмы, іх ана- ліз і складанне справазда-чы.

Афарм-

ленне вынікаў экскур-сіі; паўтар. §1-3- 2 -1

2

3

4

5

6

Бактэрыі (5 гадзін)

6/1

Бактэрыі — старажытныя арганізмы на Зямлі.

Распаўсюджванне і ўмо вы жыцця бактэрый. Разнастайнасць формаў і будова бактэрый. Хар- чаванне бактэрый. Размнажэнне бактэ- рый. Рух. Спораўтва- рэнне.

Вывучэнне асаблівасцяў будовы, жыццядзейнасці, размнажэння і распаўсюджвання бактэрый; азнаямленне з разнастайнасцю формаў бактэрый; фарміраванне паняццяў аб гетэратрофных, сап- ратрофных, аўтатрофных бактэры- ях і паразітах; развіццё ўменняў параўноўваць, усталёўваць пры- чынна-выніковыя сувязі, рабіць высновы; развіццё навыкаў аналітычнай дзейнасці.

Прагляд відэафільма аб бак- тэрыях; замалёўка ў рабо- чых сшытках схемы будовы бактэрыяльнай клеткі; сама- стойная работа з тэкстам вучэбнага дапаможніка; запіс у рабочых сшытках новых тэрмінаў і паняццяў; рашэнне задач па тэме «Раз- мнажэнне бактэрый»; удзел у гутарцы па тэме ўрока.

§4,


Д/з: Падр. паведамл. або прэз. па тэмах «Значэнне бактэрый у прыродзе» і «Роля бактэрый у жыцці чалавека»

7/2

Роля бактэрый і прыродзе і жыцці чалаве- ка.

Роля бактэрый і пры- родзе і жыцці чалаве- ка.

Фарміраванне ўяўлення аб бактэ- рыях, як важным кампаненце бія- сферы; фарміраванне паняцця «сімбіёз»; раскрыццё станоўчага і адмоўнага значэння бактэрый у гаспадарчай дзейнасці чалавека; развіццё ўменняў і навыкаў рабо- ты з інфармацыйнымі крыніцамі, уменняў выказваць і абгрунтоў- ваць сваю пазіцыю.

Выкананне індывідуальных заданняў; заслухоўванне па- ведамленняў і прадстаўлен- не прэзентацый па тэме ўро- ка; рашэнне сітуацыйных ла- гічных задач; запаўненне табліцы «Значэнне бактэ- рый»; складанне схемы «Метады барацьбы з бактэ- рыямі»

§5,

выкан. задання

ў рубры-цы «Міні-лаб»


8/3

Бактэрыі – узбуджальнікі хвароб

Бактэрыяльныя хва- робы. Прафілактыка бактэрыяльных захворванняў.

Фарміраванне ведаў аб бактэрыях, якія выклікаюць хваробы раслін, жывёл і чалавека; азнаямленне з бактэрыяльнымі захворваннямі і іх прафілактыкай; прывіццё санітар- на-гігіенічныя навыкаў папярэд- жання бактэрыяльных захворван- няў.

Тэставая праверка ведаў; запаўненне табліцы «Хваро- бы раслін, жывёл і чалавека, выкліканыя бактэрыямі»; складанне пераліку праві- лаў, якія неабходна выкон- ваць для прафілактыкі бак- тэрыяльных захворванняў

§6,


9/4

Цыянабактэ-рыі.


Асаблівасці будовы і жыццядзейнасці цыя- набактэрый. Роля цыя- набактэрый ў экасістэ- мах.

Фарміраванне ўяўлення аб цыяна- бактэрыях; вывучэнне будовы і працэсаў жыццядзейнасці цыяна- бактэрый; раскрыццё ролі цыяна- бактэрый ў экасістэмах; садзейні -чанне фарміраванню ўменняў вучняў устанаўліваць прычынна-выніковыя сувязі.

Дыферэнцыраваная работа. Адзін вучань працуе з за- даннем ля дошкі, некалькі з індывідуальнымі карткамі, увесь клас адказвае на пы- танні вусна; праца ў групах з карткамі-заданнямі; скла- данне схемы «Роля цыяна- бактэрый».

§7,

паўтар.


§4-610/5

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў

па раздзеле «Бактэрыі».

Абагульненне, сістэматызацыя і праверка ўзроўню ведаў, уменняў і навыкаў па раздзеле «Бактэрыі».

Выкананне самастойнай работы.
Пратысты (6 гадзін)

11/1

Гетэратрофныя пратысты. Лабараторная работа № 1: «Будова інфузорыі- туфелькі».

НПБП.

Агульная характарысты- ка пратыстаў. Амёба звычайная. Інфузорыя- туфелька. Роля гетэра- трофных пратыстаў ў экасістэмах і жыцці чалавека.

Фарміраванне ўяўлення аб пра- тыстах; вывучэнне асаблівасцяў будовы і працэсаў жыццядзей- насці, асяроддзя пражывання гетэратрофных пратыстаў; выха- ванне цікавасці да пазнання жывой прыроды; фарміраванне ўменняў самастойна шукаць адказы на праблемныя пытанні.

Прагляд відэафільма аб пра- тыстах; удзел у гутарцы па выніках прагляду відэафіль- ма; інструктаж па выкананні лабараторнай работы; выка- нанне лабараторнай рабо- ты; аналіз атрыманных рэ- зультатаў і афармленне іх у рабочых сшытках.

§8,

Афарм. вынікі

лаб. раб. №1


- 3 -


1

2

3

4

5

6

12/2

Аднаклетач-ныя водарас- ці.

Агульная характарыс- тыка водарасцей. Аднаклетачныя водарасці (хларэла, хламідаманада).

Фарміраванне ўяўлення аб асаблі- васцях асяроддзя пражывання, будовы і жыццядзейнасці адна- клетачных водарасцей (хларэла, хламідаманада); развіццё пазна- вальнай цікавасці да мікраарга- нізмаў; выхаванне беражлівых адносін да прыроды.

Выкананне пісьмовых за- данняў; аналіз вынікаў вы- кананай лабараторнай рабо- ты № 1; запаўненне табліцы "Асаблівасці будовы хларэ-лы і хламідаманады"; скла- данне схемы "3начэнне ад- наклеткавага багавіння"; удзел у гутарцы па тэме

ўроку.


§9,


13/3

Многаклетач-ныя водарас- ці.

Асаблівасці будовы і жыццядзейнасці спіра- гіры, ульвы, ламінарыі.

Азнаямленне з асаблівасцямі б довы і працэсаў жыццядзейнасці спірагіры, ульвы, ламінарыі; развіццё ўменняў рабіць вывады і тлумачыць вынікі .

Індывідуальнае і тэставае апытанне; усталяванне адрозненняў спірагіры ад хларэлы і хламідаманады.

§10,

с.

14/4

Лабараторная работа № 2:

«Будова вода- расцей на прыкладзе спірагіры». НПБП.
Замацаванне і пашырэнне ведаў пра будову многаклетачных вода- расцей; адработка практычных навыкаў.

Азнаямленне з інструкцыяй па выкананню лабаратор- най работы; выкананне ла- бараторнай работы; аналіз атрыманых вынікаў і афар- мленне іх у рабочых сшыт- ках.

§10,

с.

Афарм. вынікі

лаб. раб. №2


15/5

Прыстасаванні водарасцей да асяроддзя пражывання. Значэнне водарасцей у прыродзе, выкарыстанне іх чалавекам.

Прыстасаванні вода- расцей да асяроддзя пражывання. Значэнне водарасцей у экасістэ- мах, іх выкарыстанне чалавекам.

Вывучэнне прыстасаванняў вода- расцей да асяроддзя пражыван- ня; азнаямленне са значэннем водарасцей у экасістэмах і жыцці чалавека; фарміраванне перака- нанасці ў неабходнасці захаван- ня краявіднай разнастайнасці водарасцей.

Выкананне тэставых задан- няў; складанне схемы «Прыстасавання водарас- цей да воднага асярод- дзя»; запаўненне табліцы «Значэнне водарасцей у прыродзе і жыцці чалаве- ка».

§11; Паўтар.

§ 8—10; Падр. да сам. раб.16/6

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па главе «Пратысты».

Абагульненне, сістэматызацыя і праверка ўзроўня ведаў, умен- няў і навыкаў па главне «Пратысты».

Выкананне самастойнай работы.
Грыбы. Лішайнікі (7 гадзін)

17/1

Агульная ха-рактарыстыка грыбоў. Ша- пачкавыя гры- бы і іх разна- стайнасць. Практычная работа № 1: «Будова пла- довага цела шапачкавых грыбоў». НПБП.

Асаблівасці будовы і жыццядзейнасці ша-пачкавых грыбоў. Ядо- мыя і ядавітыя грыбы. Атручэнне грыбамі. Меры засцярогі пры зборы і выкарыстанні грыбоў. Першая дапа- мога пры атручэнні грыбамі.

Садзейнічанне фарміраванню ўяўленняў пра разнастайнасць, асаблівасці будовы, жыццядзей- насці шапачкавых грыбоў; азна- ямленне з прыкметамі ядомых і атрутных грыбоў; развіццё прак- тычных уменняў і навыкаў ака- зання першай дапамогі пацяр- пелым пры атручванні грыбамі; развіццё пазнавальнай і творчай актыўнасці, уменні назіраць; вы- хаванне дапытлівасці, асцярож- нага дачынення да прыроды.

Прагляд відэафільма пра шапачкавыя грыбы; удзел у гутарцы па праблемным пытанням; складанне плану-канспекта; замалёў- ка будовы шапачкавага грыба ў рабочых сшытках; запаўненне табліцы «Па- раўнальная характарысты- ка пласціністых і трубчас- тых грыбоў»; прыкладнае апісанне атрутных грыбоў; выкананне практычнай работы; аналіз атрыманых вынікаў.

§12;

Афарм. вынікі

пр. раб. №1

- 4 -


1

2

3

4

5

6

18/2

Плесневыя грыбы і дрожджы. Лабараторная работа № 3: «Будова плесневых грыбоў на прыкладзе мі- крапрэпаратаў мукора (пеніцыла)». НПБП.

Плесневые грыбы. Асаблівасці будовы і жыццядзейнасці на прыкладзе мукора, пеніцыла і пекарскіх дрожджаў.

Вывучэнне асаблівасцей будовы і жыццядзейнасці плесневых грыбоў і дрожджаў; фарміраван- не ўяўлення аб іх ролі ў прырод- зе і жыцці чалавека; выхаванне культуры зносін; садзейнічанне развіццю ўмення працаваць у зададзеным тэмпе.

Выкананне тэставых задан- няў; індывідуальная рабо- та з тэкстам вучэбнага да- паможніка з выкарыстан- нем прыёму. «Инсерт» «V» ужо ведаў, «+» - новае для мяне, «-» - думаў інакш, «?» - незразумела, хачу разабрацца (гэтыя месцы ў тэксце падкрэсліваюцца); інструктаж па выкананні лабараторнай работы; выкананне лабараторнай работы; аналіз атрыманых вынікаў.

§13,

с.

Афарм. вынікі

лаб. раб. №3


19/3

Роля грыбоў у прыродзе і жыцці чалаве- ка.

Роля грыбоў у пры-

родзе. Грыбы ў жыцці чалавека. Грыбы-па- разіты, якія выклі- каюць хваробы раслін і жывёл. Грыбковыя захворванні чалавека.Фарміраванне ўмення характа- рызаваць ролю грыбоў у пры- родзе, станоўчую і адмоўную ролю ў жыцці чалавека; развіц- цё ўменняў аналізаваць, параў- ноўваць, класіфікаваць і аба гульняць факты і з'явы; выха- ванне дапытлівасці, беражлівых адносін да грыбоў і свайго зда- роўя.

Удзел у вусным апытанні; складанне схем «Значэнне грыбоў у прыродзе» і «Значэнне грыбоў ў жыцці чалавека», выкананне заданняў па групах.

§14,

с.

20/4

Лішайнікі.

Агульная характарыс- тыка лішайнікаў. На- кіпныя, лісцявыя і кус- цістыя лішайнікі. Роля лішайнікаў ў прырод- зе і гаспадарчай дзей- насці чалавека.

Азнаямленне вучняў з будовай, харчаваннем і размнажэннем лішайнікаў; вызначэнне значэн- ня лішайнікаў ў экасістэмах.

Складанне схем «Значэнне лішайнікаў ў прыродзе» і «Значэнне лішайнікаў ў жыцці чалавека».

§15,

с.

21/5

Экскурсія № 2: «Разнастайнасць лішайнікаў» (праводзіць у зручны час).

НПБП.

Замацаванне ведаў аб лішайні- ках; азнаямленне з краявіднай складам лішайнікаў сваёй мясцовасці.

Ажыццяўленне назіранняў, іх аналіз і складанне спра- ваздачы.

§12-15,

паўтар.


22/6

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў

па главе «Грыбы. Лішайнікі».

Абагульненне, сістэматызацыя і праверка ўзроўня ведаў па главе «Грыбы. Лішайнікі».

Выкананне самастойнай работы; падрыхтоўка да кантрольнай работы № 1

па главах «Бактэрыі», «Пратысты», «Грыбы. Лішайнікі».§4-15,

паўтар.


23/7

Кантрольная работа № 1: «Уводзіны», «Жыццё на Зямлі», «Бактэрыі», «Пра-тысты», «Грыбы. Лішайнікі».

Праверка і адзнака ўзроўня ве- даў, уменняў і навыкаў па главах «Бактэрыі», «Пратысты», «Гры- бы. Лішайнікі».

Выкананне кантрольнай работы.
Агульная характарыстыка раслін (4 гадзіны)

24/1

Расліна — жывы арганізм.

Асноўныя прыкметы раслін. Асаблівасці будовы клетак раслін. Распаўсюджанне і ася- роддзе пражывання раслін.

Выдзяленне адрозненняў раслін ад прадстаўнікоў іншых царстваў жывой прыроды; вывучэнне аса- блівасцей будовы клетак раслін; выхаванне кахання і асцярожна- га дачынення да раслін; развіццё інфармацыйных навыкаў пры ра- боце з тэкстам, навыкаў яго асэн- соўвання і фармуляванні выва- даў.

Запіс новых тэрмінаў у ра- бочых сшытках; складанне схемы «Прыкметы раслін»; складанне кластара; рабо- та з тэкстам вучэбнага дапаможніка.

§16,

с.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка