Аб атэстацыi кiруючых работнiкаў I спецыялiстаў устаноў культуры
Дата канвертавання30.04.2017
Памер132.41 Kb.
АБ АТЭСТАЦЫI КIРУЮЧЫХ РАБОТНIКАЎ I СПЕЦЫЯЛIСТАЎ УСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ
ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

7 лютага 1997 г. № 37


У адпаведнасцi з пастановай Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 1 красавiка 1996 г. № 229 "Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай падтрымцы культуры" загадваю:

1. Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб атэстацыi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў дзяржаўных устаноў культуры.

2. Начальнiкам упраўленняў культуры аблвыканкамаў i Мiнскага гарвыканкама, кiраўнiкам прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў рэспублiканскага падпарадкавання забяспечыць правядзенне атэстацыi ў адпаведнасцi з Палажэннем да 1 снежня 1997 г.

Iнфармацыю аб вынiках атэстацыi прадставiць у Мiнiстэрства культуры да 15 снежня 1997 г.

3. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на аддзел юрыдычнай i кадравай работы (С.М.Шуст).
Мiнiстр А.У.САСНОЎСКI
ЗАЦВЕРДЖАНА

Загад Мiнiстэрства культуры

Рэспублiкi Беларусь

07.02.1997 № 37


ПАЛАЖЭННЕ

аб атэстацыi кiруючых работнiкаў i

спецыялiстаў дзяржаўных устаноў культуры
Агульныя палажэннi
1. Атэстацыя кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў (далей - работнiкаў) дзяржаўных прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў (далей - устаноў) культуры праводзiцца з мэтай забеспячэння далейшага павышэння ўзроўню iх прафесiйнага майстэрства, дзелавой квалiфiкацыi, якасцi i эфектыўнасцi работы, узмацнення адказнасцi за даручаную справу, паляпшэння падбору, падрыхтоўкi i расстаноўкi кадраў.

2. Асноўнымi задачамi атэстацыi з'яўляюцца:

аб'ектыўная ацэнка вынiкаў дзейнасцi работнiкаў, выяўленне адпаведнасцi iх займаемым пасадам;

выяўленне кандыдатаў у рэзерв на вылучэнне;

вызначэнне неабходнасцi павышэння квалiфiкацыi, прафесiйнай падрыхтоўкi цi перападрыхтоўкi работнiкаў.

3. Рашэнне аб правядзеннi атэстацыi, пералiк работнiкаў, якiя падлягаюць атэстацыi, i перыядычнасць яе правядзення вызначаецца наймальнiкам.

Аддзелы культуры раённых (гарадскiх) выканаўчых камiтэтаў могуць ствараць камiсii для правядзення атэстацыi работнiкаў падведамных устаноў.

Педагагiчныя работнiкi навучальных устаноў культуры атэстуюцца ў парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

4. Ад атэстацыi вызваляюцца:

асобы, якiя працуюць на дадзенай пасадзе цi па дадзенай прафесii менш аднаго года;

выпускнiкi дзённых навучальных устаноў на працягу першага года работы пасля заканчэння навучання;

цяжарныя жанчыны;

работнiкi, якiя знаходзяцца на працяглым лячэннi;

жанчыны, якiя знаходзiлiся ў водпуску па дагляду дзiцяцi да трох гадоў, на працягу першага года пасля выхаду iх на работу.

5. Атэстацыя кiраўнiкоў, назначэнне якiх праводзiцца вышэйстаячымi органамi, ажыццяўляецца атэстацыйнымi камiсiямi гэтых органаў.
Падрыхтоўка да атэстацыi
6. Арганiзацыйная работа па падрыхтоўцы да атэстацыi ажыццяўляецца кадравай службай наймальнiка пры ўдзеле кiраўнiкоў структурных падраздзяленняў, прадстаўнiкоў работнiкаў i (або) грамадскiх арганiзацый i ўключае ў сябе:

падрыхтоўку загада наймальнiка аб правядзеннi атэстацыi;

складанне спiсаў работнiкаў, якiя падлягаюць атэстацыi, i работнiкаў, якiя часова вызвалены ад яе;

устанаўленне колькасцi атэстацыйных камiсiй i iх склад;

падрыхтоўку графiкаў правядзення атэстацыi;

падрыхтоўку характарыстык на атэстуемых работнiкаў;

падрыхтоўку бланкаў атэстацыйных лiстоў, пратаколаў пасяджэнняў атэстацыйных камiсiй;

правядзенне растлумачальнай работы аб мэтах i парадку правядзення атэстацыi.

7. Тэрмiны i графiк правядзення атэстацыi, спiс атэстуемых, старшыня, сакратар i члены атэстацыйнай камiсii, пералiк неабходных матэрыялаў на атэстуемых i парадак iх прадстаўлення зацвярджаюцца загадам аб атэстацыi, якi даводзiцца да ведама работнiкаў не менш чым за месяц да пачатку атэстацыi.

8. Атэстацыйная камiсiя назначаецца з лiку кiруючых работнiкаў i высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў наймальнiка. У склад камiсii ўваходзяць таксама прадстаўнiкi работнiкаў i (або) грамадскiх арганiзацый - удзельнiкаў калектыўных дагавораў (пагадненняў).

Пры неабходнасцi ствараюцца некалькi атэстацыйных камiсiй, спецыялiзацыя якiх залежыць ад асаблiвасцей прафесiянальна-квалiфiкацыйнага складу работнiкаў, што падлягаюць атэстацыi.

9. На кожнага работнiка, якi падлягае атэстацыi, складаецца службовая атэстацыйная характарыстыка, якая падпiсваецца непасрэдным кiраўнiком атэстуемага работнiка i разам са службовай iнструкцыяй прадстаўляецца ў камiсiю не пазней чым за два тыднi да пачатку атэстацыi.

Характарыстыка павiнна змяшчаць поўную i аб'ектыўную ацэнку прафесiянальна-дзелавых i асабiстых якасцей атэстуемага работнiка, выканання службовых абавязкаў, вынiкаў яго практычнай дзейнасцi.

Атэстуемы работнiк павiнен быць азнаёмлены з характарыстыкай не менш чым за тыдзень да пачатку атэстацыi.


Работа атэстацыйнай камiсii
10. Атэстацыйная камiсiя праводзiць свае пасяджэннi ў адпаведнасцi з графiкам, папярэдне вывучыўшы паступiўшыя на атэстуемых работнiкаў дакументы.

На пасяджэннi камiсii вядзецца пратакол, якi падпiсваецца старшынёй i сакратаром камiсii.

11. Атэстацыйная камiсiя разглядае прадстаўленыя матэрыялы, заслухоўвае непасрэднага кiраўнiка атэстуемага работнiка i самога работнiка, задае iм пытаннi, праводзiць пры неабходнасцi тэсцiраванне, у тым лiку i з прымяненнем ЭВМ.

У выпадку няяўкi работнiка на пасяджэнне камiсii без уважлiвых прычын атэстацыя праводзiцца ў яго адсутнасць. Работнiкi, якiя не з'явiлiся на пасяджэнне камiсii па ўважлiвых прычынах, атэстуюцца ў iншыя прадугледжаныя графiкам днi.

12. На падставе прадстаўленай атэстацыйнай характарыстыкi i з улiкам абмеркавання вынiкаў працы атэстуемага работнiка камiсiя, прыняўшы рашэнне аб парадку галасавання (адкрытае, тайнае), дае адну з наступных ацэнак дзейнасцi работнiка:

адпавядае займаемай пасадзе;

адпавядае займаемай пасадзе пры ўмове паляпшэння работы i выканання рэкамендацый камiсii, з паўторнай атэстацыяй праз год;

не адпавядае займаемай пасадзе.

Камiсiя можа даваць рэкамендацыi:

аб вылучэннi на вышэйшую пасаду;

аб пераводзе атэстуемага ў iншае падраздзяленне з улiкам яго прафесiянальных схiльнасцей, узроўню i профiлю спецыяльнай падрыхтоўкi, дзелавых i асабiстых якасцей;

аб павышэннi службовага акладу;

аб неабходнасцi павышэння квалiфiкацыi, перападрыхтоўкi работнiка i iншыя.

13. Атэстацыя членаў камiсii праводзiцца на агульных падставах у складзе тых падраздзяленняў, кiраўнiкамi цi спецыялiстамi якiх яны з'яўляюцца.

14. Атэстацыя праводзiцца пры ўдзеле ў пасяджэннi не менш дзвюх трэцiх з лiку членаў камiсii.

Рашэнне i рэкамендацыi лiчацца прынятымi, калi за iх прагаласавала большасць прысутных членаў камiсii. Пры роўнасцi галасоў прымаецца рашэнне на карысць атэстуемага.

15. Па вынiках атэстацыi афармляецца атэстацыйны лiст.

16. Рашэнне аб ацэнцы дзейнасцi работнiка i рэкамендацыi прымаюцца ў адсутнасць атэстуемага i аб'яўляюцца непасрэдна пасля галасавання.

17. Прапановы атэстуемых работнiкаў заносяцца сакратаром камiсii ў спецыяльную форму ўлiку для iх далейшага разгляду i прыняцця рашэння наймальнiкам.

18. Матэрыялы атэстацыi ў тыднёвы тэрмiн пасля яе правядзення перадаюцца наймальнiку. Рашэннi атэстацыйнай камiсii носяць рэкамендацыйны характар.

19. Атэстацыйны лiст i службовая атэстацыйная характарыстыка пасля завяршэння атэстацыi перадаюцца ў кадравую службу для захавання ў асобавай справе атэстуемага.
Рашэннi па вынiках атэстацыi
20. Наймальнiкам па матэрыялах атэстацыi ў месячны тэрмiн прымаецца рашэнне, якое афармляецца загадам.

21. У загадзе ўказваюцца работнiкi, якiя павышаны па пасадзе, заахвочаны, а таксама работнiкi, якiм атэстацыйная камiсiя вынесла ацэнку "не адпавядае займаемай пасадзе", "адпавядае займаемай пасадзе пры ўмове паляпшэння работы i выканання рэкамендацый камiсii, з паўторнай атэстацыяй праз год".

22. На падставе ацэнкi атэстацыйнай камiсii аб неадпаведнасцi займаемай пасадзе наймальнiк мае права пакiнуць работнiка на той жа пасадзе, перавесцi з яго згоды на iншую работу, а пры немагчымасцi пераводу дапускаецца звальненне па п.2 арт.33 КЗаП Рэспублiкi Беларусь.

23. Спрэчкi, звязаныя з атэстацыяй, разглядаюцца ў адпаведнасцi з заканадаўствам.


Прыкладная форма загада
№ ____________ ад "____" ____________ 19__ г.
Аб правядзеннi атэстацыi кiраўнiкоў i спецыялiстаў
У мэтах паляпшэння падбору, расстаноўкi i падрыхтоўкi кадраў, павышэння iх дзелавой квалiфiкацыi, якасцi i эфектыўнасцi работы, забеспячэння больш цеснай сувязi матэрыяльных i маральных стымулаў з вынiкамi працы загадваю:
1. Правесцi атэстацыю кiраўнiкоў i спецыялiстаў у перыяд з ____

_________________________ па ___________________________


2. Спiсы работнiкаў, якiя падлягаюць атэстацыi, зацвердзiць.
3. Для правядзення атэстацыi стварыць дзве (тры) атэстацыйныя камiсii.
3.1. Атэстацыйная камiсiя № 1 па атэстацыi начальнiкаў упраўленняў, аддзелаў у складзе: старшыня - ________________________ сакратар - __________________ члены камiсii - ______________________
3.2. Атэстацыйная камiсiя № 2 па атэстацыi намеснiкаў начальнiкаў упраўленняў, аддзелаў у складзе: старшыня - ____________ сакратар - _______________ члены камiсii - _________________________

___________________________________________________________________


3.3. Атэстацыйная камiсiя № 3 па атэстацыi спецыялiстаў упраўленняў, аддзелаў у складзе: старшыня - ________________________ сакратар - _______________ члены камiсii - _________________________
4. Намеснiкам кiраўнiка, начальнiкам упраўленняў, аддзелаў падрыхтаваць характарыстыкi на работнiкаў, якiя падлягаюць атэстацыi, i прадставiць iх у атэстацыйную камiсiю не пазней чым за два тыднi да пачатку атэстацыi.
5. Графiкi правядзення пасяджэнняў атэстацыйных камiсiй зацвердзiць (прыкладаецца).
6. Кiраўнiкам упраўленняў, аддзелаў, атэстацыйным камiсiям правесцi растлумачальную работу аб мэтах i парадку правядзення атэстацыi.
7. Аддзелу кадраў забяспечыць метадычную падрыхтоўку атэстацыi, iнструктаванне кiраўнiкоў структурных падраздзяленняў аб падыходах да ацэнкi i складання атэстацыйных характарыстык на работнiкаў.
8. Старшыням атэстацыйных камiсiй, начальнiку аддзела кадраў не пазней тыдня пасля завяршэння атэстацыi прадставiць матэрыялы атэстацыi работнiкаў для прыняцця кiраўнiком установы __________ рашэння.
9. Кантроль за выкананнем дадзенага загада ўскласцi на ________
Атэстацыйная характарыстыка
Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку _____________________________________

___________________________________________________________________

Год нараджэння ____________________________________________________

Скончыў ___________________________________________________________

Спецыяльнасць па адукацыi _________________________________________

Пасада, дата назначэння ___________________________________________


1. Прафесiйна-дзелавыя якасцi:
1.1. веданне дакументаў, якiя рэгламентуюць яго працоўную дзейнасць;
1.2. узровень квалiфiкацыi, глыбiня ведаў па спецыяльнасцi i займаемай пасадзе;
1.3. веданне айчыннай i зарубежнай навукi i практыкi па спецыяльнасцi i тэндэнцый iх развiцця;
1.4. здольнасць у кароткiя тэрмiны ўкараняць у практыку ўсё новае, перадавое, наяўнасць творчага падыходу да справы;
1.5. здольнасць аналiзаваць становiшча i ўменне аператыўна прымаць адпаведныя рашэннi;
1.6. здольнасць на практыцы прымяняць функцыi кiравання (планiраваць, арганiзоўваць, рэгуляваць, каардынаваць, аналiзаваць работу падначаленых);
1.7. своечасовасць i паўната выканання службовых абавязкаў, здольнасць спраўляцца з большым аб'ёмам работ;
1.8. адказнасць за вынiкi работы;
1.9. кампетэнтнасць у пытаннях эканомiкi, працоўнага i гаспадарчага заканадаўства, аховы працы i тэхнiкi бяспекi.
2. Канкрэтныя вынiкi працоўнай дзейнасцi, асабiсты ўклад, iнiцыятыўныя справы, якасць выкананых работ.
3. Асабiстыя якасцi работнiка, яго аўтарытэт i ўздзеянне на сацыяльна-псiхалагiчны клiмат калектыву:
3.1. здольнасць ствараць (падтрымлiваць) у калектыве атмасферу ўзаемапатрабавальнасцi i добразычлiвасцi, зацiкаўленасцi ў дасягненнi вызначаных мэт;
3.2. здольнасць не дапускаць канфлiктных сiтуацый у калектыве, ураўнаважанасць i самавалоданне пры вырашэннi ўзнiкшых канфлiктаў;
3.3. дысцыплiнаванасць, стараннасць, настойлiвасць у давядзеннi пачатай справы да яе заканчэння;
3.4. уменне ўзяць на сябе адказнасць, адстойваць свае погляды;
3.5. сумленнасць, праўдзiвасць, сцiпласць;
3.6. прыветлiвасць i тактоўнасць у адносiнах да кiраўнiцтва, калег, падначаленых.
4. Агульны культурны ўзровень, кругагляд.
Вывад: адпавядае (адпавядае пры пэўных умовах) займаемай пасадзе, годны для вылучэння на вышэйшую пасаду, не адпавядае займаемай пасадзе.

__________________ _________________________

(дата) (подпiс асобы, якая дала

характарыстыку)


"Згодзен" (не згодзен: абгрунтаванне)

______________________ ____________________

(дата) (подпiс атэстуемага)
Атэстацыйны лiст
1. Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку __________________________________

___________________________________________________________________


2. Год нараджэння _________________________________________________
3. Спецыяльнасць __________________________________________________
4. Адукацыя _______________________________________________________
5. Стаж работы па спецыяльнасцi ___________________________________
6. Стаж работы ў дадзенай арганiзацыi _____________________________
7. Займаемая пасада, дата назначэння ______________________________

___________________________________________________________________


8. Павышэнне квалiфiкацыi _________________________________________

___________________________________________________________________


9. Пытаннi да атэстуемага i адказы на iх __________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


10. Заўвагi i прапановы, выказаныя членамi атэстацыйнай камiсii

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


11. Заўвагi i прапановы, выказаныя атэстуемым работнiкам

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
12. Ацэнка дзейнасцi работнiка па вынiках галасавання

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

колькасць за _________ супраць ___________


13. Рэкамендацыi атэстацыйнай камiсii

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Старшыня атэстацыйнай

камiсii
Сакратар атэстацыйнай

камiсii
Члены:
Дата атэстацыi
З атэстацыйным лiстом азнаёмлены

_____________ __________________(дата) (подпiс)


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка