Абабурка, М. В. Адметнасці ў стылі І мове В. Быкава / М. В. Абабурка. Магілёў : мду імя А. А. Куляшова, 2004. 72 с
Дата канвертавання11.08.2018
Памер91 Kb.
Абабурка, М. В. Асаблівасці ідыястылю Уладзіміра Караткевіча: лінгвакультуралагічны аспект : манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Шаршнёва, Я. В. Вялічка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова”, 2017. – 220 с.

Абабурка, М. В. Лінгвакультуралогія : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. Ч. 2. / М. В. Абабурка, І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 112 с.

Абабурка, М. В. Руска беларускі слоўнік маўленчага этыкету. Вып. 1 / аўт.-склад. М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 128 с.

Абабурка, М. В. Ад гутарковай мовы да літаратурна-мастацкага тэксту (на матэрыяле твораў М. Зарэцкага) / М. В. Абабурка, І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 116 с.

Абабурка, М. В. Адметнасці ў стылі і мове В. Быкава / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 72 с.

Абабурка, М. В. Беларускае слова і яго вывучэнне / М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1986. – 127 с.

Абабурка, М. В. Вывучэнне мовы твораў Аркадзя Куляшова / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. – 60 с.

Абабурка, М. В. Дыялектызмы ў творах беларускіх савецкіх пісьменнікаў : кароткі слоўнік-даведнік / М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1979. – 142 с.

Абабурка, М. В. Культура беларускай мовы. – Мінск : Вышэйшая школа, 1994. – 122 с.

Абабурка, М. В. Лінгвістыка тэксту: дапаможнік / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. – 140 с.

Абабурка, М. В. Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны / Л. І. Аляксеенка, М. П. Бузук, С. Я. Кечык, С. В. Клімуць, М. П. Луферава, У. А. Лядоўскі, В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981. – 128 с.

Абабурка, М. В. Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка, Т. І. Тарасенка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 248 с.

Абабурка, М. В. Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў : вучэб. дапам. для філал. фак-таў ВНУ / М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1992. – 224 с.

Абабурка, М. В. Паэтыка беларускай літаратуры ХVІ–ХІХ стагоддзяў : манаграфія / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 200 с.

Абабурка, М. В. Паэтыка беларускай мастацкай літаратуры ХХ стагоддзяў : манаграфія / М. В. Абабурка, А. А. Папейка, А. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. – 344 с.

Абабурка, М. В. Развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / М. В. Абабурка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. – 182 с.

Абабурка, М. В. Размежаванне часцін мовы і іх граматычных форм / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. – 120 с.

Абабурка, М. В. Слоўнік лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў / М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова”, 2012. – 284 с.

Абабурка, М. В. Станаўленне і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 204 с.

Абабурка, М. В. Стылістычна абмежаваныя словы ў мове беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка. – Мінск : Вышэйшая школа, 1981. – 160 с.

Абабурка, М. В. Сучасны літаратурна-мастацкі расповед : манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 260 с.

Абабурка, М. В. Тэарэтычныя асновы беларускай лінгвістычнай тэксталогіі / М. В. Абабурка. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. – 116 с.

Абабурка, М. В. Тэорыя і практыка перакладу: дапаможнік / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 88 с.

Аўласевіч, М. А. Марфемны слоўнік беларускай мовы : для сярэдняй школы / М. А. Аўласевіч, Т. І. Якубовіч. – Магілёў : Выд-ва МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. – 150 с.

Аўласевіч, М. А. Пабочныя кампаненты сказа ў беларускай літаратурнай мове : манаграфія / М. А. Аўласевіч. – Мінск : Выд-ва Беларускага дзярж. ун-та, 1970. – 108 с.

Иванов, Е. Е. Введение в языкознание: тестовые задания : учеб.-метод. пособие / А. В. Довгаль, Е. Е. Иванов. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 116 с.

Иванов, Е. Е. Курсовые работы по языкознанию (фразеология, паремиология, афористика английского языка) : учеб.-метод. пособие / Е. Е. Иванов, Ю. А. Петрушевская. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 204 с.

Иванов, Е. Е. Лингвистика афоризма : учеб.-метод. пособие / Е. Е. Иванов. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. – 156 с.

Иванов, Е. Е. Белорусская паремиология и афористика в общеевропейском контексте (актуальные проблемы изучения) / Е. Е. Иванов // Nationales und Internationales in der slawischen Praseologie = Национальное и интернациональное в славянской фразеологии : [Monographie von vielen Autoren] / Internationales Slawistenkomitee, Phraseologische Kommission ; Hrsg. H. Walter, V. M. Mokienko. – Greifswald : E. M. A.-Universität, 2013. – S. 111-116.

Иванов, Е. Е. Белорусская паремиология конца XX – начала XXІ века (1991–2014 гг.) : библиогр. обзор / Е. Е. Иванов, Ю. А. Петрушевская // Паремиология в дискурсе : [коллективная монография] / В. М. Мокиенко, Т. Г. Бочина, Е. Е. Иванов [и др.] ; под ред. О. В. Ломакиной. – Москва : Ленанд, 2015. – С. 252-292.

Иванов, Е. Е. Лепта библейской мудрости : библейские крылатые выражения и афоризмы на русском, английском, белорусском, немецком, словацком и украинском языках / авт.-сост.: Д. Балакова, Х. Вальтер, Н. Ф. Венжинович, М. С. Гутовская, Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. – 208 с.

Иванов, Е. Е. Паремиологический минимум и основной паремиологический фонд / Е. Е. Иванов // Паремиология в дискурсе : [коллективная монография] / В. М. Мокиенко, Т. Г. Бочина, Е. Е. Иванов [и др.] ; под ред. О. В. Ломакиной. – Москва : Ленанд, 2015. – С. 48-66.

Иванов, Е. Е. Русско-белорусский паремиологический словарь / Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2007. – 242 с.

Иванов, Е. Е. Русско-белорусский словарь пословиц = Руска-беларускі слоўнік : 777 пословиц русского языка, свыше 5000 белорусских паремиологических эквивалентов и соответствий : в 2 ч. / Е. Е. Иванов. – Могилев : ГА МТ «Брама», 2001. – Ч. 1 : А–М. – 144 с. ; Ч. 2 : Н–Я. – 164 с.

Иванов, Е. Е. Языковая природа афоризма : очерки и извлечения : пособие [для филол. фак-тов ун-тов] / сост., общ. ред., предисл. и вступ. статья Е. Е. Иванова ; пер. с бел. Е. Е. Иванова [и др.]. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2001. – 440 с.

Іваноў, Я. Я. Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове : манаграфія / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 208 с.

Іваноў, Я. Я. Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік = English-Belarusian Paremiological Dictionary / Я. Я. Іваноў [і інш.] ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 240 с.

Іваноў, Я. Я. Афарыстыка мовы мастацкага твора (паэма Якуба Коласа “Новая зямля”) : лексікаграфічны аспект : дапам. / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 84 с.

Іваноў, Я. Я. Беларуска-нямецкі парэміялагічны слоўнік = Belarussisches-Deutsch paremiologisches Wörterbuch / Я. Я. Іваноў, Н. К. Раманава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 108 с.

Іваноў, Я. Я. Дыферэнцыяльныя прыметы афарызма : манаграфія / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : ГА МТ “Брама”, 2004. – 160 с.

Іваноў, Я. Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове : з іншамоўных літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н. э. – ХХ ст. : тлумачальны слоўнік / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 164 с.

Іваноў, Я. Я. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік : [у 5 ч.] / Я. Я. Іваноў [і інш.]. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Ч. 1 : З іншамоўных (еўрапейскіх і амерыканскіх) крыніц ХІІ–ХХ стст. / пад рэд. Я. Я. Іванова. – 136 с.

Іваноў, Я. Я. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік : [у 5 ч.] / Я. Я. Іваноў [і інш.]. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – Ч. 2 : З рускамоўных літаратурных і фальклорных крыніц ХІІ–ХХ стст. – 208 с.

Іваноў, Я. Я. Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік = Polsko-białoruski słownik paremiołogiczny / Я. Я. Іваноў [і інш.] ; прад. і ўступ. артыкул Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 192 с.

Іваноў, Я. Я. Праблемы лінгвістычнага вывучэння афарызма : манаграфія / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : ГА МТ “Брама”, 2003. – 194 с.

Іваноў, Я. Я. Сацыякультурная прастора мовы : сацыяльныя і культурныя аспекты вывучэння беларускай мовы / Я. Я. Іваноў [і інш.]. – Мінск : Веды, 1998. – 112 с.

Іваноў, Я. Я. Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых выразаў : лінгвакраіназн. дапам. / С. Ф. Іванова, Я. Я. Іваноў. – Мінск : Беларускі Фонд Сораса, 1997. – 262 с.

Іваноў, Я. Я. Фразеалагічныя неалагізмы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове / Я. Я. Іваноў // Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. – Opole : Wyd-wo UO, 2008. – T. 3 : Frazeologia : [monografia zbiorowa] / Universität Greifswald – Institut für Slawistik, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej ; red. nauk. W. Mokijenko, H. Walter. – S. 45-53.

Ivanov, E. Paremiological Minimum and Basic Paremiological Stock (Belarusian and Russian) / Eugene Ivanov. – Prague : RSS, 2002. – 136 p.

Карпечкіна, Д. А. Курсавыя і дыпломныя працы па сучаснай навуковай тэрміналогіі : вучэб.-метад. матэрыялы / Д. А. Карпечкіна. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. – 68 с.

Кечык, С. Я. Анамастычны слоўнік Магілёўшчыны / С. Я. Кечык, В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ А. А. Куляшова, 2000. – 168 с.

Кечык, С. Я. Дзеепрыслоўе ў сучаснай беларускай мове : [вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак-таў пед. ін-таў] / С. Я. Кечык. – Мінск : Вышэйшая школа, 1985. – 88 с.

Кечык, С. Я. Моўны разбор у ВНУ і ў школе : схемы, узоры, заданні : вучэб. дапам. для пед. ін-таў / С. Я. Кечык, В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Вышэйшая школа, 1988. – 127 с.

Клюсаў, Г. Н. Асновы і нормы сучаснай беларускай пунктуацыі / Г. Н. Клюсаў ; адк. за выд. М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГДУ імя Я. Купалы, 1993. – 268 с.

Клюсаў, Г. Н. Сучасная беларуская пунктуацыя : вучэб. дапам. для філал. фактаў ВНУ БССР / Г. Н. Клюсаў, А. Л. Юрэвіч ; пад рэд. М. С. Яўневіча. – Мінск : Вышэйшая школа, 1966. – 247 с. (2-е выд. – Мінск : Вышэйшая школа, 1972. – 279 с.)

Рагаўцоў, В. І. Агульнае мовазнаўства : вучэб. дапам. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – 416 с.

Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў беларускай драматургіі : канец ХVІ – пачатак ХХ стагоддзя : манаграфія / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. – 260 с.

Рагаўцоў, В. І. Гісторыя мовазнаўства : вучэб. дапам. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. – 496 с.

Рагаўцоў, В. І. Маўленчае выражэнне камічнага ў беларускай драматургіі : манаграфія / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. – 304 с.

Рагаўцоў, В. І. Метады даследавання мовы : вучэб.-метад. матэрыялы : у 2 ч. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова”, 2011. – Ч. 1. – 108 с.

Рагаўцоў, В. І. Метады даследавання мовы : вучэб.-метад. матэрыялы : у 2 ч. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. – Ч. 2. – 76 с.

Рагаўцоў, В. І. Метадалогія лінгвістычных даследаванняў : вучэб.-метад. матэрыялы / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. – 80 с.

Рагаўцоў, В. І. Мовы свету : энцыкл. даведнік / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 290 с.

Рагаўцоў, В. І. Практыкум па гісторыі агульнага мовазнаўства : дапам. / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Універсітэцкае, 2001. – 184 с.

Рагаўцоў, В. І. Практыкум па ўводзінах у мовазнаўства : вучэб. дапам. для пед. ін-таў / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Вышэйшая школа, 1989. – 111 с.

Рагаўцоў, В. І. Сінтаксіс беларускай і рускай моў : дыскусійныя пытанні : дапам. / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Універсітэцкае, 2001. – 199 с.

Рагаўцоў, В. І. Слоўнік мікратапонімаў Магілёўшчыны / В. І. Рагаўцоў, С. В. Клімуць, С. У. Шакура, А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 208 с.

Рагаўцоў, В. І. Слоўнік пра камічнае : мовазнаўчы аспект / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 172 с.

Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства : вучэб. дапам. / В. І. Рагаўцоў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 400 с.

Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства : заданні для самастойнай работы : вучэб. дапам. [для студ. АЗН філал. фак-таў ВНУ] / В. І. Рагаўцоў. – Мінск : Вышэйшая школа, 1992. – 112 с.

Саўчанка, В. М. Беларуская лексіка і фразеалогія ў стылістычным аспекце : вучэб.-метад. матэрыялы / В. М. Саўчанка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. – 68 с.

Саўчанка, В. М. Беларуская мова : практыкум : вучэб.-метад. дапам. / В. М. Саўчанка, С. У. Шакура, Т. М. Шаршнёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 156 с.

Шаршнёва, В. М. Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфеміка. Словаўтварэнне. Марфалогія : практыкум / В. М. Шаршнёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 120 с.

Шаршнёва, В. М. Беларуская мова : практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі : вучэб.-метад. дапам. / В. М. Шаршнёва, Д. А. Доўгаль, Г. І. Рагаўцова, Т. І. Якубовіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. – 100 с.

Шубадзёрава, А. М. Каламбур у беларускай драматургіі / А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 56 с.

Шубадзёрава, А. М. Сацыялінгвістыка : праблемы, метады : метад. рэкамендацыі / А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 60 с.

Юргелевіч, П. Я. Курс сучаснай беларускай мовы з гістарычнымі каментарыямі : вучэб. дапам. для студэнтаў-завочнікаў філал. фак-таў ВНУ БССР / П. Я. Юргелевіч ; пад рэд. М. С. Яўневіча. – Мінск : Вышэйшая школа, 1974. – 302 с.

Юргелевіч, П. Я. Нарыс сучаснай беларускай мовы з гістарычнымі каментарыямі : фанетыка, арфаэпія, графіка і правапіс, лексіка і фразеалогія : дапам. для студэнтаў філал. і гіст.-філал. фак-таў пед. ін-таў / П. Я. Юргелевіч. – Мінск : Вучпедвыд БССР, 1958. – 148 [2] с. (2-е выд. – Мінск : Выд-ва МВСС і ПА БССР, 1961. – 165 с.).

Юрэвіч, А. Л. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў / А. Л. Юрэвіч. – Мінск : Выд-ва МВСС і ПА БССР, 1962. – 246 с.

Юрэвіч, А. Л. Уводзіны ў мовазнаўства : вучэб. дапам. для філал. фак-таў пед. ін-таў / А. Л. Юрэвіч, В. І. Рагаўцоў ; пад рэд. К. У. Скурата. – Мінск : Вышэйшая школа, 1987. – 206 с.Ячмянёва, І. М. Беларуская палеаграфія : вучэб. дапам. / І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 80 с.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка