Адказы 9 клас Усяго 64 балы Заданне 1Дата канвертавання14.01.2017
Памер118.68 Kb.
#1477
Адказы 9 клас Усяго 64 балы

Заданне 1. Максiмальны бал = 10 балаў (1 слова= 1 бал)

[дзацка] - 5; [дошч] - 4; [надзэйна] - 6; [лэдзв’э] - 5; [падзэмны] - 8; [паджарка] - 8; [пэрciцкi] - 8; [сузорйэ] - 7; [ураджай] - 6; [йайэчна] - 7.Заданне 2. Максiмальны бал = 10 балаў (1 слова= 1 бал)

Алфавiт – азбука; баталiя – бой, бiтва, пабоiшча; вiкторыя – перамога; арбiтр – суддзя; iнтэрвал – адлегласць, перапынанак, прамежак; iнцыдэнт – здарэнне, сутычка, падзея; дэфект – недахоп, загана; лозунг – заклiк, прызыў; мемуары – успамiны; дыскусiя – спрэчка, абмеркаванне; рэвiзiя – праверка, абследванне; экзамен – iспыт, падагульненне.Заданне 3. Максiмальны бал = 5 балаў (1 словазлучэнне = 0,5 бала)

Сварить ботву - зварыць бацвінне (наварыць бацвіння): накрашенная бровь -нафарбаванае брыво,притяжательное местоимение - прыналежны займеннік; маленький перепеленок - маленкае перапеляня;проданная посуда - прададзены посуд; встретиться на рассвете - сустрэцца на світанні (на золку, на досвітку); отключенное электричество — адключаная электрычнасць; сломанная прялка — зламаны калаўрот; соленая селедка - салёны селядзец; красная гвоздика - чырвоны гваздзік.Заданне 4. Максiмальны бал = 6 балаў (1 тлумачэнне = 1 бал)

Соваць нос – празмерна цiкавiцца, умешвацца у справы iншых; надзьмуць губы – пакрыудзiцца, праявiць (выявiць) незадаволеннасць; пагрэць рукi – пажывiцца, незаслужана узбагацiцца; павесiць галаву – зажурыцца, засумаваць, разгубiцца, згубiць упэуненасць (веру у сябе); зарубiць на носе – запомнiць, узяць на памяць; даць драпака – уцячы, збегчы, знiкнуць хутка.Заданне 5 Максiмальны бал = 6 балаў ( 2 словы= 1 бал)

Па-брацку, па-свойму, на ляту, па-першае, дацямна, да заутра, з разбегу, у абдымку, упрыкуску, зроду, убок лесу, напагатове.Заданне 6. Максiмальны бал = 6 балаў (1 тлумачэнне = 1 бал)

1. Сальніца: утворана пры дапамозе суфікса - ніц-, астатнія - суфікса-іц-.

2.Падзагаловак: утворанапрыставачнымспосабам, іншыя - прыст.-суфіксальным.

3.Громаадвод: утворана шляхам асноваскладання і нулявогасуфікса (гром адводзіць),

іншыя - шляхам асноваскладання.

4.Бездухоўны: утворанапрыставачнымспосабам, іншыя - прыст.суфіксальным.

5.Абмежаваць: утворанапрыст.-суфіксальнымспосабам, іншыя-прыставачным.

Заданне 7. Максiмальны бал = 5 балаў

2, 5, 4, 3, 1

Заданне 8. Максiмальны бал = 7 балаў (1 сказ = 1 бал)

Будзем удзельнічаць у конкурсе маладых выканаўцаў народных песень (пэўна-асабовы). 2. Не рабі ліхога і не бойся нікога (абагульнена-асабовы). 3. Там адразу з парадамі вернымі чула схіляцца над табой (няпэўна-асабовы).4. Тужыць, браток, не маем часу (пэўна-асабовы) 5. Хутка ў магазін прывязуць новыя тэлевізары (няпэўна-асабовы). 6. Многа ў нас прыгожых мясцін (безасабовы). 7. Апошні дзень зімы (назыўны або намінатыўны).Заданне 9. Максiмальны бал = 4 балаў (1 тлумачэнне = 1 бал)

1. Асноўная думка, што вынікае з усяго паказанага, вывад, выснова, якую робіць чытач, пазнаёміўшыся з творам, - гэта ідэя.

2.Тое жыццёваепытанне, якоепісьменнікставіць у творы, на якоезвяртаеўвагучытача, гэта―праблема.

3.Тое, пра што ідзе размова ў творы, што ў ім паказваецца, -тэма.

4. Невялікі сюжэтны верш гераічнага ці легендарнага зместу, у якім расказваецца пра незвычайнае здарэнне, - гэта балада

Заданне 10. Максiмальны бал = 5 балаў (адно імя і прозвішча — 1 бал).

Любоў Адамаўна Антанюк, Мікалай Васільевіч Бірыла, Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч, Яўхім Фёдаравіч Карскі, Віктар Пятровіч Красней, Язэп Лёсік, Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец, Галіна Мікалаеўна Малажай, Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч. Аляксандр Іосіфавіч Падлужны, Васіль Дзянісавіч Старычонак, Павел Уладзіміравіч Сцяцко,Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі і інш.
Адказы 10 клас

Заданне 1. (Усяго – 30 гукаў санорных. 1 гук – 0,2 бала. Максімальны бал = 6 балаў.)
Дзяду[л’]я, апе[л’]сі[н], [й]а[й]эч[н’]я, [м’]яце[л’]іца, [н’]яс[в’]іж, пе[р]а[в]а[л],

са[л]а[ў][й]і, у[л’]юбё[н]ы, у[р]аджа[й], [ р]абі[н]а[в]ы, [й]і[л’][н’]я[н]ы,


[ й]і[р]дзе[н’]е.
Заданне 2. (Максiмальны бал = 8 балаў (1 тлумачэнне = 1 бал)

Хоць вока выкалі – хоць іголкі збірай.

Ні свет, ні зара – у свіныя галасы.

Рукой падаць – ці блізкі свет, за дзедам шведам.

Хоць да раны прылажы – адарві ды кінь, адарві ды падай.

Як маслам па сэрцы – як нажом рэжа.

Востры на язык – ні рыба ні мяса.

Падмазаць пяткі – абліваць граззю.

Як карова языком злізала – як мокрае гарыць

Заданне 3. Максiмальны бал = 6 балаў (1 тлумачэнне = 1 бал)

Правапіс галосных е,ё – я (неба, цяпло, песні, церушыў, беглі).

Правапіс галосных о, э – а (дробны, дождж).

Правапіс галосных пасля шыпячых (церушыў).

Правапіс спалучэнняў зн, нц, рц, рн, сн, сл (радасна).

Правапіс зычных на канцы слоў (ад, дождж).

Правапіс цвёрдых-мяккіх зычных, суседняя мяккасць (песні).
Заданне 4. Правільны адказ: А-4; Б-7; В-9; Г-1; Д-2; Е-11; Ё-8; Ж-10; З-3; І-5; К-6.

(Максімальная колькасць балаў – 5,5; па 0,5 за кожны правільны адказ)

Заданне 5. (Максiмальны бал = 6 балаў (1 словазлучэнне = 1 бал)

Дзякаваць бацьку, смяяцца з яго, дараваць яму, прабачце мне, даглядаць хворага, пайсці ў грыбы ( хадзіць па грыбы), купіць без чаргі, уздыхнуць на поўныя грудзі, сардэчна запрашаем, вышэйшы за брата.


Заданне 6. Максiмальны бал = 6 балаў

Балота, на якім прыгожа раскінуўся астравок, дзе расла разам з другімі дрэвамі ідзейнік акалічнасць выказнік дзецнік выказнік акалічнасць ---- ------

гэтая маладая бярэзінка, здавалася не мела канца-краю.азначэнне ----------- дзейнік выказнік дапаўненне
якое

[ ..., ( на якім...), ( дзе...),....]


Заданне 7. Максiмальны бал = 12 балаў (1 слова= 1 бал + па 2 балы за кожнае слова словаўтваральнага разбору)

Бяс – прэч – н – а; стар – а – жы – т – н –асць; у-пры – гож – ва – нн – е;

за – руб – ц – ав – а – ц – ца; абяз – зброй – ва – нн – е; па – рас – круч – ва – ца;пера – бінт – ав – а – н – ы; пера – на – сел – ён – асць.
Перабінтаваны¬перабінтаваць¬бінтаваць¬бінт.

Перанасялёнасць¬перанаселены¬перанасяліць¬насяліць¬сяліць¬сяло.
Заданне 8. Максiмальны бал = 6 балаў( 1 слова = 0,5 бала)

Агароднік (пара прыбіраць усё, што вырасла ў агародзе) - верасень; бліннік (святкавалі масленіцу напярэдадні вялікага посту з сытай абрадавай ежай -блінамі) -люты;бярозавік (з'яўляюцца лісты на бярозе) - красавік: вясельнік (час гуляць вяселле -лістапад, вясеннік (пачатак вясны) — сакавік, мёднік (час нарыхтоўкі мёду) -ліпень, мясаед- студзень, поснік - снежань, спаснік (яблычны спас)- жнівень,

хлебнік (заканчэнне ўборкі ўраджаю, выпечка першага хлеба з новага ўраджаю) –кастрычнік,шчаўнік (з'яўленне шчаўя) -май ,ягаднік (час збіраць ягады) - чэрвень.

Заданне 9. (Максімальная колькасць балаў – 7,5, па 0,5 за кожны правільны адказ).

Іван Навуменка, Іван Шамякін, Рыгор Барадулін, Яўгенія Янішчыц, Віктар Карамазаў, Аляксей Дудараў, Алесь Разанаў, Раіса Баравікова, Алаіза Пашкевіч, Кандрат Атраховіч, Яўген Скурко, Васіль Быкаў, Іван Луцэвіч, Анатоль Грачанікаў, Васілій Цяпінскі

Заданне 10. (Максімальная колькасць балаў = 3, па 0,5 за кожны правільны адказ).

А-4; Б – 1; В – 6; Г – 5; Д – 2; Е – 3.Адказы 11.

Заданне 1. Максiмальны бал = 8 балаў ( 1 слова = 1 бал)
Язык, яечня, дзядзька, пад’езд, лёгкі, мядзведзь, дождж.
Заданне 2. Максiмальны бал = 12 балаў ( 1 слова = 0,5 бала)

Беларуссю, Нараччу, Свіцяззю, Друццю, Свірам (наз. м.роду), 0б’ю, Сібір’ю, Кем’ю ( рака), глыб’ю, верф’ю, госцем, гуссю, меддзю, веліччу, радасцю, кіпенем, завяззю, шыр’ю, ветразем, болем, квеценню, шынялём, шампунем, цытадэллю.


Заданне 3. Максiмальны бал = 12 балаў ( 1 слова = 0,5 бала)

БуксІраваць, браніравАць, (пакрывацца бранёю), бранІраваць (пра месца,білет), газіравАць, зманцІраваць, прэміравАць, карэкцІраваць, памасІраваць, рэжысІраваць, татуІраваць.Заданне 4. Максiмальны бал = 6 балаў ( 1 слова = 1 бал)

  1. Лядзяш; 2) Грабеньчаты; 3) Нештачка; 4) Саракавы; 5) Секануць ; 6) Бегма.

Заданне 5. Максiмальны бал = 9 балаў ( 1 сказ = 1 бал)

1.Тры настаўніц выехалі на нараду. 2. Падводы ехалі па двух баках ракі. 3. Катлаван капалі два бульдозераў. 4. Дзве трэція поля засеяны ячменем. 5. На беразе ракі стаяла чатыры жанчын. 6. Усе чацвёра хлопцаў скончылі школу. 7. Падарожніцы спыніліся каля дзвюх прыгожых бяроз. 8. Антось спыніўся за два крокі ад нас. 9. Пяць трактараў працавалі ў полі.Заданне 6. Максiмальны бал = 6 балаў ( 1 слова = 0,5 бала)

Сфера сучаснагажыцця

Словы

Палітыка, сацыяльны лад, ідэалогія

інаўгурацыя, саміт, спічрайтар, электарат

Культура і шоу-бізнес

байкер, перфоменс, прадзюсар, кабукі

Быт

арганайзер, фаст-фуд, шэйкер, гамб

Заданне 7. Максiмальны бал = 8 балаў( 1 слова = 1 бал)

Олух царя небесного – асёл маляваны (варона задуменная); в кои-то веки – гады ў рады, рады ў гады; ни шатко ни валко – сяк-так, так-сяк, сяк-так накасяк; два сапога пара – абое рабое, адзiн друго гаварты; как кур во щи – як лiсiца ў саладуху; попасть впросак – трапiць (трапляць) у нерат; отмочить шутку – выкiнуць каленца, выкiнуць конiка; без заднiх ног – як пшанiцу прадаўшы (спаць).Заданне 8. Максiмальны бал = 8 балаў ( 1 слова = 1 бал)

1. "Алё" - дзейнік, выражаны выклічнікам.

2. Князь - прыдатак (азначэнне), выражаны назоўнікам.

3. У яго - дапаўненне, выражанае займеннікам з прыназоўнікам.

4. Адпачыць - акалічнасць мэты, выражаная інфінітывам.

5. Не таварыш - выказнік, выражаны назоўнікам з адмоўнай часціцай.

6. Сям'я лебядзей - дзейнік, выражаны назоўнікам з назоўнікам роднага склону без прыназоўніка.
Заданне 9. Максiмальны бал = 7 балаў( 1 слова = 1 бал)

Дзеючая асоба мастацкага твора

персанаж

Род літаратуры, які грунтуецца на апісанні фактаўў, падзей, стварэнні аб’ектывізаваных вобразаў герояў, пададзеным як бы без удзелу аўтара

эпас

Нерыфмаваны, рытмічна арганізаваны сілаба-танічны верш.

белы верш

Паўторы слоў ці словазлучэнняў у пачатку вершаў, якія істотна ўплываюць на кампазіцыю твора, яго змест.

анафара

Урачысты, узнёслы верш, хвалебная песня ў гонар важнай падзеі, з’явы, асобы.

ода

Мастацкае азначэнне, якое вобразна характарызуе прадмет, з’ву або чалавека

эпітэт

Форма лірычнага верша з васьмі радкоў, у якім два першыя і два апошнія, а таксама першы і чацвёрты радкі аднолькавыя. Такім чынам, першы радок паўтараецца тройчы, другі – двойчы.

трыялет


Заданне 10. Максiмальны бал = 8 балаў ( 1 слова = 1 бал)

Цяжкога, нетраў, незгасальным,будучыняй, цымбалам


А) Максім Танк
Б) Яўген (Іванавіч) Скурко
В) “Родная мова”

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал