Агульная геаграфія ХІ (35 гадзін, 1 гадзіна на тыдзень)
Дата канвертавання19.11.2017
Памер167.2 Kb.
Агульная геаграфія ХІ

(35 гадзін, 1 гадзіна на тыдзень)

1. Аношка, В.С. Агульная геаграфія. 11 клас/ В.С. Аношка. - Мінск: Нар. асвета, 2009.

2. Аношка, В.С. Атлас: Агульная геаграфія. 11 клас / В.С Аношка, Т.А. Фёдарцова. – Мінск: РУП “Белкартаграфія”, 2010, 2011.

№ урока Дата

Тэма раздзела, урока

Практычныя работыАсноўныя вывучаемыя пытанні

Матэрыял вуч. дапаможніка

Д/з


ТСН
1

3

4

5


Уводзіны

Аб’ект, прадмет і структура геаграфічнай навукі. Геаграфія – навука аб прыродзе Зямлі, тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства і геаграфіі сусветнай гаспадаркі

Уводзіны,

с. 4-7
Раздзел I. Геаграфія як навука ( 5 г)
Тэма 1. Асноўныя этапы развіцця геаграфіі (2г)
1

Асноўныя этапы развіцця геаграфіі

Геаграфія на этапах апісання і абагульнення ведаў аб Зямлі. Асноўныя этапы развіцця геаграфіі. Уклад у развіццё геаграфіі Б. Варэніуса, А. Гумбальдта, К. Рытэра

§ 1

Пытанні 1-4, с. 11

2

Сучасная геаграфія. Асноўныя напрамкі развіцця

Станаўленне і асноўныя напрамкі развіцця сучаснай геаграфіі. Уклад у развіццё геаграфіі Сямёнава-Цян-Шанскага, В. В. Дакучаева, А. І. Ваейкава, В. І. Вернадскага, А. А. Грыгор’ева, М.М. Баранскага і інш.

§2 Пыт.1, 2,

с. 15Тэма 2. Метады геаграфічных даследванняў (3 г)
3

Класіфікацыя мета­даў геаграфічных даследванняў. Традыцыйныя метады

Класіфікацыя метадаў геаграфічных даследванняў. Традыцыйныя метады: апісальныя, экспедыцыйныя, лабара­торныя, параўнальна-геаграфічныя, матэматычныя

§3

Пытанні


1-3, с. 174

Новыя метады геаграфічных даследванняў

Новыя метады: мадэліраванне, дыстанцыйныя. Геаграфічны маніторынг і геаграфічны прагноз. Геаінфармацыйныя сістэмы як сродак атрымання, апрацоўкі і прадстаўлення геаграфічнай інфармацыі

§4

Пытанні


1-4, с. 225

Геаграфічная карта – мадэль зямной паверхні

Практычная работа №1*

“Вымярэнне адлегласцей і апісанне ўчастка мясцовасці па тапаграфічнай карце”


Геаграфічная карта – мадэль зямной паверхні. Картаграфічныя праек­цыі (цыліндрычная, азімутальная, канічная). Тапаграфічная карта. Асноўныя ўласцівасці тапаграфічнай карты. Афармленне тапаграфічнай карты. Вымярэнне адлегласцей і плошчаў па тапаграфічнай карце. Чытанне тапаграфічнай карты

§5

Пытанні


1-2,4, с. 27


Раздзел II. Фізічны свет Зямлі ( 2 г)

Тэма 3. Гісторыя развіцця Зямлі (1г)
6

Геалагічная гісто­рыя Зямлі. Сістэма геалаг. летазлічэння

Геалагічная гісторыя Зямлі. Сістэма геалагі­чнага летазлічэння. Геалагічныя эры (архей, пратэразой, палеа­зой, мезазой, кайназой) і перыяды. Узрост горных парод Зямлі (абсалютны і адносны)

§6

Пытанні


1,2, с. 31

СД №2524 “Паходжанне жыцця і яго эвалюцыя”
Тэма 4. Уплыў Сонца і Месяца на зямныя працэсы (1 г)
7

Прычыны і вынікі ўздзеяння Сонца і Месяца на зямныя працэсы

Фактары сонечнага ўплыву на Зямлю: гра­вітацыйныя і магніт­ныя сілы, сонечная радыяцыя. Сонечная актыўнасць і геаграфі­чныя працэсы Зямлі. Прыліўныя працесы ў гідрасферы

§7

Пытанні


1-4, с. 36

В/ф
Раздзел III. Геаграфічная абалонка Зямлі ( 8г)
Тэма 5. Геаграфічная абалонка як прыродны комплекс планетарнага маштаба ( 4 г)
8

Геаграфічныя паясы як праяў-ленне перыядычнага закона геаграфічнай занальнасці

Геаграфічная абалонка. Функцынаванне геаграфічнай абалонкі. Геаграфічныя паясы. Перыядычны закон геаграфічнай занальнасці

§8

Пытанні 1-3,

с. 41


СД №1236
9

Характарыстыка састаўных частак геаграфічнай абалонкі. Літасфера. Атмасфера. Гідрасфера

Літасфера. Фактары і працэсы фарміравання рэльефа зямной паверхні і заканамернасці іх праяўлення. Сучасны рэ­льеф Зямлі (мега-, меза-, макра- і мікрарэльеф). Атмасфера. Кліматы Зямлі. Агульныя заканамернасці фарміравання клімату. Гідрасфера. Агульныя заканамернасці фарміра­вання і размеркавання паверхневых і падземных вод на Зямлі

§9

Пытанні


1,3,5, с. 4910

Глебы, раслінны і жывёльны свет Зямлі

Глебавае покрыва Зямлі. Фактары і працэ­сы глебаўтварэння. Класіфікацыя глеб. Геаграфія глеб свету. Раслінны і жывёльны свет Зямлі. Фактары, якія аказваюць уплыў на распаўсюджванне арганізмаў на Зямлі. Геаграфічныя заканамернасці размеркавання флоры і фауны Зямлі

§10

Пытанні


1,2, с. 52

В/ф №1624 “Прыродныя зоны свету”
11

Узаемадзеянне грамадства і прыроды на розных этапах развіцця чалавецтва

Практычная работа №2

“Ацэнка эк. стану прыроды сваёй мясцовасці і прагназі-раванне магчымага яго змян.”


Уплыў прыроды на жыццё, гаспадарчую дзейнасць, матэрыяльную і духоўную культуру чалавека; уздзеянне чалавека ў працэсе гаспадарчай дзейнасці на прыроду. «Абмен рэчываў» паміж грамадствам і прыродай. Прагназірава­нне экалагічных сі­туацый у геаграфічнай абалонке. Міжнародныя геаграфічныя пра­грамы прагназіравання глабальных змяненняў у навакольным асяроддзі

§11

Пытанні


1-3, с. 56


Тэма 6. Геаграфія прыродных рэсурсаў Зямлі ( 2 г)
12

Размеркаванне прыродных рэсурсаў на сушы і ў Сусветным акіяне

Размеркаванне прыродных рэсурсаў на сушы і ў Сусветным акіяне. Перспектывы выкарыстання прыродных рэсурсаў акіяна

§13

Пытанні


1,3, с. 7213

Прыродныя рэсурсы. Рэсурсазабяспечанасць і прагназіраванне стану прыродных рэсурсаў

Практычная работа №3 “Характарыстыка прыродных рэсурсаў сваёй мясцовасці (р-на, вобласці) на аснове краязнаўчага матэрыялу і іншых крыніц інфармацыі”Прыродныя рэсурсы і рэсурсазабяспечанасць. Праблемы рэсурсазабеспячэння. Прагноз стану прыродных рэсурсаў Зямлі

§12

Пытанні


2-4, с. 60


Тэма 7. Прасторавае дзяленне геаграфічнай абалонкі (1 г)
14

Прыродныя кампаненты і прыродна-тэрытарыяльныя комплексы. Ландшафты

Прыродныя тэрытарыяльныя комплексы (ПТК). Кампаненты ПТК. Межы ПТК. Уласцівасці ПТК: цэласнасць, устойлівасць, зменлівасць. Ландшафт і яго структура. Культур­ныя ландшафты

§14

Пытанні


1-4, с. 7915

Абагульняючае паўтарэнне


Раздзел IV. Тэрытарыяльная арганізацыя грамадства. Геаграфія сусветнай гаспадаркі (13 г)
Тэма 8. Геаграфічныя праблемы тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства (1 г)
16

Паняцце аб тэрытарыяльнай арганізацыі жыцця насельніцтва. Тэрытарыяльная сац.-эканам. сістэмы. Фактары і прынцыпы раённай планіроўкі

Тэрытарыяльная арганізацыя жыцця насельніцтва Тэрытарыяльныя сацыяльна-эканамічныя сістэмы. Фактары і прынцыпы раённай планіроўкі.

§15

Пытанні


1-5, с. 84Тэма 9. Сусветная гаспадарка. Сусветная гаспадарка і навукова-тэхнічны прагрэс. Міжнародны падзел працы ( 2 г)
17

Сусветная гаспадарка і яго галіновая структура . Міжнародная экана­мічная інтэграцыя

Сучасная сусветная гаспадарка, яе структура і тэндэнцыі развіцця. Паняцце аб нацыянальнай эканоміцы. Транснацыянальныя кампаніі (ТНК). Міжнародны падзел працы. Формы эканамічных сувязяў: міжнародны гандаль, міжнародныя фінансава-крэдытныя адносіны. Міжнародная эканамічная інтэграцыя. Міжнародныя інтэграцыйныя галіновыя і рэгіянальныя саюзы

§16

Пытанні


1,4,5, с. 9018

Уплыў навукова-тэхнічнага прагрэса на сусветную гаспадарку

Навукова-тэхнічная рэвалюцыя. Сусветная гаспадарка і навукова-тэхнічны прагрэс. Навукова-тэхнічная рэвалюцыя. Структура НТР

§17

Пытанні


1-3, с. 94


Тэма 10. Геаграфія галін сусветнай гаспадаркі (10 г)
19

Умовы і фактары размяшчэння галін сусветнай гаспадаркі. Прамысловасць

Умовы і фактары размяшчэння галін сусветнай гаспадаркі. Прамысловасць свету


§18

Пытанні


1-3, с. 9820

Энэргетыка

Агульная характарыстыка энергетыкі. Нафтавая, газавая, вугальная прамысловасць. Электраэнергетыка

§19 Пыт.1,2,4,

с. 106
21

Ме­талургія

Металургія. Чорная металургія. Каляровая металургія

§20 Пытанні

1,3,4, с. 111

22

Ма­шынабудаванне

Агульная характарыстыка машынабудавання. Электронная прамысловасць. Транспартнае машынабудаванне. Агульнае машынабудаванне

§21 Пытанні

1,3,5, с. 117

23

Хімічная прамысловасць

Агульная характарыстыка хімічнай прамысловасці. Прамысловасць хіміі арганічнага сінтэзу. Прамысловасць асноўнай хіміі

§22 Пытанні

2-4, с. 122

24

Ляс­ная прамысловасць

Лясная прамысловасць, геаграфія і развіццё. Цэлюлозна-папяровая вытворчасць

§23 Пытанні

1,2, с. 126

25

Лёгкая і харчовая прамысловасць

Геаграфія і развіццё лёгкай прамысловасці. Геаграфія і развіццё харчовай прамысловасці

§24 Пытанні

1,2, с.132

26

Транспарт

Практычная работа №4

“Устанаўленне вытворчых су-вязей паміж асобнымі краінамі (на выбар) і тлумачэнне пры-чын іх узнікнення і фактараў, якія абумоўліваюць іх развіццё”


Агульная характарыстыка транспарту. Транспартная сістэма свету. Тэндэнцыі развіцця сусветнага транспарту

§25

Пытанні


1-4, с. 139

Прэзентацыя
27

Сусветная сельская гаспадарка. Раслінаводства

Агульная характарыстыка сусветнай сельскай гаспадаркі. Раслінаводства. Збожжавыя і тэхнічныя культуры. Садавіна, гародніна і вінаградарства.

§26 Пытанні

1,2,5, с. 146Прэзентацыя
28

Сусветная сельская гаспадарка. Жывёлагадоўлі

Агульная характарыстыка жывёлагадоўлі. Вядучыя галіны жывёлагад.

§27 Пыт. 1-4, с.151Раздзел V. Глабальныя праблемы (4 г)
Тэма 11. Глабальныя праблемы чалавецтва і роля геаграфіі ў іх вырашэнні (4 г)
29

Сутнасць паняцця "глабальная праблема". Геаэкалагічныя праблемы

Практычная работа №5*

“Экалагічны стан прыродных комплексаў сваёй мясцовасці і меры па іх ахове”


Сутнасць паняцця "глабальная праблема". Геаэкалагічныя праблемы - фокус глабальных праблем чалавецтва. Геаэкалогія як навука аб узаемаадносінах паміж грамадствам і прыродным асяроддзем. Апустыньванне, змена клімату, разбурэнне азонавага слою, захаванне біялагічнай разнастайнасці біясферы

§28

Пытанні


1,2,4, с. 159

Прэзентацыя
30

Дэмаграфічная праблема. Дэмаграфічная палітыка

Дэмаграфічная праблема. Сучасныя тэндэнцыі і праблемы народанасельніцтва. Дэмаграфічная палітыка

§29

Пыт. 1-3, с.166

31

Праблема войн і захавання міру. Геапалітыка

Практычная работа №6

“Ацэнка геапаліт. стан. РБ”


Праблема войн і захавання міру. Глабальная "дуга нестабільнасці". Геапалітыка. Віды геапалітычнага кантролю. Асноўныя геапалітычныя тэорыі сучаснага свету


§30

Пытанні


1-3, с. 17232

Міжнароднае супрацоўніцтва ў рашэнні глабальных праблем. Канцэпцыя ўстойлівага развіцця

Міжнароднае супрацоўніцтва ў рашэнні глабальных праблем: міжнародныя праграмы, арганізацыі, установы. Роля ААН у сучасным свеце. НАТА. Міжнародныя праграмы вывучэння Зямлі. Канцэпцыя ўстойлівага развіцця

§31

Пытанні


1,4,5, с. 177


Заключэнне (1 г)

33

Выкарыстанне геаграфічных ведаў для рашэння задач, якія стаяць перад чалавецтвам. Геаграфія ў XXI стагоддзі
Ужыванне геаграфічных ведаў для рашэння эканамічных,экалагічных, сацыяльных, палітычных і іншых задач, якія стаяць перад чалавецтвам. Геаграфія ў XXI стагоддзі34

Абагульняючае паўтарэнне

( 1 г)


35

Абагульняючае паўтарэнне (1 г)База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка