Акадэмія кіравання пры прэзідэнце рэспублікі беларусь інстытут дзяржаўнага кіравання
Дата канвертавання16.05.2018
Памер60.82 Kb.
АКАДЭМІЯ КІРАВАННЯ ПРЫ ПРЭЗІДЭНЦЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ІНСТЫТУТ ДЗЯРЖАЎНАГА КІРАВАННЯ

індывідуальны залікТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА

ЗАРАДЖЭННЕ ПаРЛАМЕНТАРЫЗМУ Ў БЕЛАРУСІ

КРЫМІНАЛЬНАЕ ПРАВА І ПРАЦЭС

КРЫМІНАЛЬНА-ПРАВАВЫЯ АСПЕКТЫ ДОНАРСТВА Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

Нечаева Вольга Ўладзіміраўна, 3 курс дзеннае аддзяленне

8 029 171 89 43

МІНСК, 2008Зараджэнне парламентарызму

ў Рэспубліцы Беларусь
Разглядаючы пытанне аб станаўленні парламентарызму ў Беларусі, варта вызначыцца па некаторых метадалагічных момантах; найважнейшы з іх - разуменне парламентарызму і падыход да перыядызацыі развіцця якія адпавядаюць ідэй, бо пад парламентарызмам часам разумеюць не толькі наяўнасць парламента, але і яго вяршэнства. Па меркаванні шэрагу аўтараў, няслушна выкарыстанне паняцця "парламентарызм" толькі на тым падставе, што ў краіне існуе парламент, калі яму не прыналежыць вярхоўная ўлада.

Увогуле правамерна гаварыць аб зараджэнні і развіцці ідэй парламентарызму і парламенцкага права ў Расійскай Імперыі, у склад якой терыторыяльна ўваходзіла Беларусь, - у плане барацьбы за абмежаванне самадзяржаўя, за народнае, а ў вызначанай ступені нават і за саслоўнае прадстаўніцтва, за падзел улад, законнасць, за іншыя характэрныя рысы або перадумовы разгляданай канцэпцыі. Знаёмства з гістарычнымі формамі парламентарызму пачынаецца тут з іх "эмбрыянальнага стану", з інстытутаў прадстаўніцтва і калегіяльнасці ў першабытных грамадствах. Значная ўвага надаецца і "антычнаму парламентарызму" (Афіны і Рым). Такі жа падыход у асноўным вызнаюць і аўтары прац па гісторыі развіцця расійскага парламентарызму.

У гэтым плане Рэспубліка Беларусь мае няпростую гісторыю. На працягу стагоддзяў яна ніколі не была суверэннай дзяржавай дагэтуль. Уваходзячы ў склад той або іншай дзяржавы, яна падзяляла і яе гісторыю, што, несумненна, ускладняе вывучэнне такога інстытута, як парламентарызм.

Традыцыі парламентарызму на Беларусі сягаюць у глыбіню стагоддзяў. Прадстаўнічыя інстытуты ў выглядзе рады старэйшын і Веча існавалі ўжо ў першых протабеларускіх дзяржавах – Полацкім, Тураўскім і Смаленскім княствах. У Вялікім Княстве Літоўскім функцыю прадстаўнічай улады на працягу стагоддзяў выконваў Сойм.

Метадалагічнае значэнне мае і праблема перыядызацыі развіцця парламентарызму і парламенцкага права, хоць трэба разумець, што ўсе перыядызацыі, паколькі яны з'яўляюцца вынікам навуковай рэфлексіі адзінага гістарычнага працэсу, носяць умоўны характар. Яны не з'яўляюцца цвёрдымі, могуць быць прапанаваныя і іншыя варыянты.

Можна казаць аб двух этапах станаўлення беларускага парламентарызму і парламенцкага права: савецкім і постсавецкім. Але жадалася бы, улічваючы вышэйсказанае, вылучыць яшчэ адзін этап. Ён не характарызуецца спрадвечна беларускімі каранямі станаўлення парламентарызму, але ён, так або інакш, з'яўляецца тым падмуркам, на якім будаваўся ўжо выключна беларускі парламентарызм. Гэта дасавецкі этап, аб якім і варта гаварыць, як аб зараджэнні парламентарызму на Беларусі.

Такім чынам, першы этап - дасавецкі, гэта значыць з найстаражытных часоў і да 1917 гады. У дачыненні да гісторыі дарэвалюцыйнага парламентарызму пытанне аб перыядызацыі абмяркоўваецца толькі мімаходам. Парламентарызм не звязаны выключна з наяўнасцю парламента і сучаснай дзяржаўнасцю; у айчынных даследаваннях гістарычнага характару ён разглядаецца значна шырэй. Таму ўсярэдзіне дасавецкага этапу можна таксама вылучыць перыяд, які характарызуецца наяўнасцю калегіяльнага кіравання, - перыяд з "найстаражытных часоў" да сцвярджэння абсалютызму ў Расіі, часткай якой з'яўлялася некаторы час і Беларусь.

З даўніх часоў на беларускіх землях панаваў і стала ўжываўся прынцып дэмакратычнага фарміравання ўлады, прычым, як правіла, з падзелам яе на тры галіны – заканадаўчую (Гарадское Веча, Сойм), выканаўчую (князь, мясцовыя адміністрацыі) і судовую (Вышэйшыя суды – Гаспадарскі, Паноў-Рады, Трыбунал; мясцовыя суды – замкавы, земскі, падкаморскі, копны, войтаўска-лаўнічы).

Непарушнымі заставаліся традыцыі дэмакратычнага прыняцця лёсавызначальных рашэнняў і працэдуры змены кіраўнікоў дзяржавы. За ўсю гісторыю беларускі народ не дазваляў выканаўчай уладзе ператварыцца ў тыранію; улада князя, як правіла, ураўнаважвалася прадстаўнічым органам – Гарадскім Вечам, а пазней агульнадзяржаўным Соймам. Найважнейшыя пытанні дзяржаўнага жыцця – вайны і міру, міжнародных дачыненняў, падаткавая палітыка, міжканфесійныя адносіны, фармаванне найвышэйшай улады выносіліся на Соймы, у працы якіх бралі чынны ўдзел гаспадары краіны, урадаўцы, гетманы, ваяводы, лідары канфесійных супольнасцяў.

Нараўне з гэтым у даследаваннях па праблемах парламентарызму пачатку XX ст. ільвіная частка увагі адводзіцца дзейнасці Дзяржаўнай Думы як прадстаўнічага органа ўлады. Аднак, фактычна, парламент у дарэвалюцыйнай Расіі складаўся з двух палат - Дзяржаўнай Думы і Дзяржаўнай рады. Агульны тэрмін "парламент" аб'ядноўваў гэтыя дзве палаты - у заканадаўстве. Хоць, як было паказана вышэй, Дзяржаўная рада была паўнавартаснай другой палатай расійскага парламента; яна таксама валодала правам заканадаўчай ініцыятывы, прымала законапраекты і накіроўвала іх у Дзяржаўную Думу, разглядала законапраекты, прынятыя Дзяржаўнай Думай, і гэтак далей. Таму патрэбна комплекснае даследаванне розных аспектаў расійскага парламентарызму, у тым ліку ва ўзаемадзеянні Дзяржаўнай Думы і Дзяржаўнай рады ў пачатку ХХ стагоддзя, бо гэта частка і беларускай гісторыі, вывучэнне якой можа даць адказы на некаторыя пытанні нашай гісторыі.

Другі этап - савецкі - ахапляе перыяд з кастрычніка 1917 года па 1991 год. Намаганнямі марксісцка-ленінскай дактрыны дзяржавы і правы, і паняцці, і інстытуты, звязаныя з парламентарызмам, былі так пераасэнсаваныя, як, мабыць, ніякія іншыя з агульнацывілізацыйнага арсенала палітыка-юрыдычных каштоўнасцяў. Стратэгія "знішчэння парламентарызму" адпрацоўвалася ў кантэксце прыніжэння парламенцкіх устаноў і іх кваліфікацыі як "прадажных", "загніваючых", дзе толькі тым і займаюцца, што гавораць з адмысловай мэтай "надзьмуць просты люд".

Вядомая ленінская формула: "Не парламентарная рэспубліка, а рэспубліка Саветаў" - не мела на ўвазе, вядома, адмовы не толькі ад прадстаўнічых устаноў, але наогул ад інстытуцыянальна-уладных структур дзяржаўнасці. Ніякае дзяржаўна-арганізаванае грамадства нават ва ўтопіях нічога падобнага дазволіць сабе не можа. Гаворка ішла аб сцвярджэнні на расчышчанай ад "буржуазнага халусця" глебе прынцыпова новай формы "рэспубліканізма", па ўсіх сваіх параметрах якая адказвае патрабаванням аўтарытарна-таталітарнага ладу. Ёсць прадстаўнічая, выканаўчая, судовая сістэмы ўлады; ёсць і сістэма своеасаблівага мясцовага самакіравання. Але прынцыпы ўзаемаадносін паміж імі, з аднаго боку, і ўзаемаадносін іх з насельніцтвам, з іншага, вылузваюцца так, што месца падзелу ўлады займае адзінства заканадаўчай і выканаўча-кантрольнай дзейнасці; месца партыйна-палітычнай адказнасці ўрада - ардынарная падсправаздачнасць; месца вольнага дэпутацкага мандата - імператыўны мандат.

Усе гэтыя ідэалагічныя і практычныя ўстанаўленні атрымалі замацаванне ў першай савецкай Канстытуцыі, ад 10 ліпеня 1918 г., у першай Канстытуцыі ССРБ 1919 г., і канчаткова занесеныя ў Канстытуцыі СССР 1924 гады і Канстытуцыі БССР 1927 гады. З часу прыняцця гэтых канстытуцый пачынаецца другі этап фарміравання парламентарызму ў Рэспубліцы Беларусь. І яго можна характарызаваць толькі як імплікацию досведу.

Сучасны беларускі парламентарызм малады, але, нягледзячы на адсутнасць у Беларусі доўгі час такой формы кіравання, пры якой парламент у сістэме дзяржаўных органаў меў бы вырашальнае значэнне, ён паўстаў не на пустым месцы. Нельга адназначна, кіруючыся палітычнымі і ідэалагічнымі меркаваннямі, адпрэчваць айчынны досвед працы прадстаўнічых устаноў, асабліва ў савецкі перыяд. Патрабуюць сур'ёзнага асэнсавання не толькі няўдачы, але і дасягненні папярэдніх пакаленняў. Такі падыход з'яўляецца складнікам паспяховага развіцця беларускага парламентарызму і парламенцкага права ў сучасных умовах, з улікам дэмакратычных традыцый.СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ:

  1. Штыхаў Г.В. Старажытныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. Мн.: “Права і эканоміка”, 2002. - С. 43 – 50.;

  2. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч.Ч.1. М.П.Касцюк, У.Ф.Ісаенка, Г.В.Штыхаў і інш. Мн.: Беларусь, 1994.- С. 92 – 104.

  3. Юхо І.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права. Мн., 1991. – 238 с.

  4. Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць Культура: філасофска-гістарычны аналаз). Мн., 1998.- С. 58-67.

  5. Слука А.Г. Нацыянальная ідэя: шлях народа. Мн., 2005. - С. 34-37.

  6. Ковлер А.І. Нарысы гісторыі парламентарызму // Парламенты міру. М., 1991. - 623 с.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка