Акадэмія кіравання пры прэзідэнце рэспублікі беларусь інстытут дзяржаўнага кіравання
Дата канвертавання25.08.2018
Памер64.98 Kb.
АКАДЭМІЯ КІРАВАННЯ ПРЫ ПРЭЗІДЭНЦЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ІНСТЫТУТ ДЗЯРЖАЎНАГА КІРАВАННЯ

індывідуальны залікТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА

Сістэмы класіфікацыі нарматыўнага масіва

ЭКАЛАГІЧНАЕ ПРАВА, ЗЯМЕЛЬНАЕ ПРАВА

ПРАВА НА ЭКАЛАГІЧНУЮ ІНФАРМАЦЫЮ

Маркіна Наталья Васільеўна, 3 курс дзеннае аддзяленне

8 029 850 86 44

МІНСК, 2008Сiстемы класiфiкацыi нарматыўнага масiва
На сучасным этапе асаблiвасцю амаль што усiх дзяржау, незалежна ад таго да якой прававой с ямi яны належаць, зяуляецца наяунасць вялiкай колькасцi розных нарматыуна-прававых актау. Пры гэтым любая дзяржава iмкнецца стварыць и захаваць адзiнства прававой сiстэмы як гарантыю сваей стабiльнасцi. Улiчваючы тое, што на сучасным этапе прыарытэтным зяуляецца прынцып прававой дзяржавы, становiцца зразумелай неабходнасць фармiравання адзiнага iнфармацыйна-прававога поля, якое б забяспечыла адсутнасць розных супярэчнасцей памiж нарматыуна-прававымi актамi, iснуючымi у дзяржаве, а таксама даступнасць прававых актау для насельнiцтва i субектау гаспадарчай дзейнасцi. Кожная дзяржава па-рознаму систэматызуе увесь иснуючы нарматыуны матэрыял Аднак, пакольки на сенняшни день вельми актыуна развиваюцца розныя электронныя базы данных и, увогуле, немагчыма уявиць права без инфармацыйных тэхналогий, пытанни класификацыи нарматыунага масива становяцца даволи актуальными.

Класификацыю нарматыунага масива можна абазначыць як групироуку нарматыуна-прававых актау па пэунаму крытэрыю з мэтай найбольш дасканала адлюстраваць усю их разнастайнасць. Класификацыя неабходна для таго, каб абяднаць дакументы альбо их частки у адзиную систэму [3]. Таким чынам, можна сказаць, што абектам класификацыи зяуляецца инфармацыя, у данным канкрэтным выпадку – гэта прававая инфармацыя. Згодна з Указам Прэзидэнта Рэспублики Беларусь № 565 ад 1 снежня 1998 года, яким зацверджана Палажэнне аб парадку распаусюджвання прававой инфармацыи у Рэспублицы Беларусь, пад прававой инфармацыяй разумеюцца тэксты нарматыуна-прававых актау, складаючых заканадауства Рэспублики Беларусь [6]. Пры гэтым трэба адзначыць, што прававая инфармацыя дзелицца на два вида, а менавита: афицыйную, неафицыйную прававую инфармацыю и инфармацыю индывидуальна-прававога характара, маючую прававое значэнне. Афицыйная прававая инфармацыя – гэта усе нарматыуныя прававыя акты и ненарматыуныя прававыя акты афицыйнага характара. Неафицыйная прававая инфармацыя – гэта розныя матэрыялы аб заканадаустве и практыцы яго прымянення. Инфармацыя индывидуальнага характара, маючая юрыдычнае значэнне, вызначаецца як вид инфармацыи, яки зыходзиць ад субектау, не маючых дзяржауна-уладных паунамоцтвау. Пры гэтым класификацыя праводзицца у адносинах да афицыйнай прававой инфармацыи и часткова - неафицыйнай прававой инфармацыи [1] .

Прадметам класификацыи зяуляюцца непасрэдна нарматыуна-прававыя акты як форма иснавання прававой инфармацыи, а таксама их асобныя частки.

Класификацыя прававой инфармацыи праводзицца на падставе розных прызнакау: па прадмету прававога рэгулявання, органу, прыняушаму той ци иншы прававы акт, па форме прававога акта, па яго тыпу, нумару, часу прыняцця [5].

Найбольш распаусюджанай формай класификацыи личыцца класификацыя па прадмету прававога рэгулявання. Як адзначаюць некаторыя аутарры, часцей за усе асновай для дадзенай формы класификацыи зяуляюцца галины заканадауства. Аднак, пры таким падыходзе часта узникае праблема з класификацыяй тых прававых актау, якия маюць мижгалиновы характар, пакольки немагчыма адназначна вызначыць их месца сярод нарматыуна-прававых актау той ци иншай галины права.

Як разнавиднасць вышэйпрыведзенай класификацыи иснуе тэматычная класификацыя, у аснову якой могуць быць пакладзены наступныя прызнаки: пэуныя сферы дзейнасци чалавека, абект прававога рэгулявання, пэуныя функцыи улады альбо сферы дзяржаунага киравання. Гэта систэма, як адзначаецца у литаратуры, можа выкарыстоувацца у тых выпадках, кали неабходна на яе аснове систэматызаваць невяликие абемы нарматыунага матэрыяла. Таксама пры дадзенай систэме класификацыи узникае пытанне, яким чынам класифициравать нарматыуна-прававыя акты таких галин права, як канстытуцыйнае, крыминальнае, грамадзянскае, пакольки гэтыя акты у сувязи з тым, што яны утрымливаюць нормы, рэгулюючыя вельми абшырную сферу адносин, проста немагчыма абяднаць па пэунай тэме.

Класификацыя па органу, прыняушаму той ци иншы прававы акт, праводзицца, як правила, па некальким блокам, а менавита: акты, прынятыя цэнтральными органами улады; акты, прынятыя мясцовыми органами улады; акты мижнародных арганизацый. Пры гэтым на узроуни цэнтральных органау улады и мясцовых органов яшчэ праводзицца класификацыя па галинам улады, прыняушым пэуны акт: акты прадстауничых, выканаучых и судовых органоу. Дакументы мижнародных органау прынята класифицыраваць яшчэ на акты, прынятыя универсальными мижнародными арганизацыями, рэгианальными арганизацыями и тыя, якия прымаюцца на двухбаковай аснове.

Пры класификацыи па форме акта групироука праводзицца па линейнай схеме, без улику прадмета прававога рэгулявання. Пры дадзенай систэме класификацыи проста абядноуваюцца акты аднаго вида, напрыклад усе кодэксы альбо усе инструкцыи, якия иснуюць у заканадаустве.

У систэме класификацыи па тыпу акта групироука адбываецца, як правила, па чатырох напрамках, таких як: нарматыуна-прававыя акты, индывидуальна-прававыя акты, акты судовай практыки, мижнародныя дагаворы.

Класификацыя па нумару акта можа праводзицца альбо па нумару прыняцця дадзенага акта, альбо па нумару яго рэгистрацыи.

Класификацыя па храналогии прводзицца на аснове даты прыняцця пэунага акта. Але у дадзеным выпадку неабходна дакладнае вызначэнне даты, па якой будзе праводзицца класификацыя: ци гэта непасрэдна прыняцця пэунага акта, ци дата падписання яго, напрыклад для законау – дзень падписання их Главой дзяржавы, ци дзень рэгистрацыи у рэестры нарматыуна-прававых актау [5].

Адносна пабудовы классификатарау прававых актау трэба адзначыць, што личыцца найбольш зручнай такая класификацыя, пры якой иснуе два – тры класификацыйныя узроуни [3]. На сенняшни дзень у сувязи з вяликим абемам нарматыунага массива многие аутары адзначаюць, што даволи поунае абяднанне прававых актау магыма пры наяунасци чатырох – пяци узроуняу у класификатары. Канешне ж, выкарыстанне такога класификатара будзе менш зручным, але у дадзеным выпадку нязручнасць выкарыстання кампенсуецца больш поуным адлюстраваннем иснуючых нарматыуных актау [5].Падводзячы выник вышэйсказанаму, трэба адзначыць, што у литаратуры выдзяляюць наступныя систэмы класификацыи прававых актау: па прадмету прававога рэгулявання, органу, прыняушаму той ци иншы прававы акт, па форме прававога акта, па яго тыпу, нумару, часу прыняцця. найбольш распаусюджанай личыцца систэма класификацыи па прадмету прававога рэгулявання. Як адзначаюць некаторыя аутары, дадзеная систэма часцей за усе выкарыстоуваецца юрыстами. Астатния систэмы иснуюць, як правила, як дадатковыя у адносинах да класификацыи прававых актау па прадмету прававога рэгулявання. Тым не менш сярод людзей, якия не маюць юрыдычнай адукацыи, па гэтым систэмам класификацыи нарматыунага масива лягчэй за усе знайсци неабходны нарматыуна-прававы акт. Зыходзячы з той практыки, якая сення выкарыстоуваецца и у Рэспублицы Беларусь, и у иншых краинах, можна сказаць, што усе прыведзеныя систэмы класификацыи нарматыунага масива выкарыстоуваюцца у сукупнасци, што, у сваю чаргу, вельми станоуча уплывае на пошук той ци иншай инфармацыи, робиць прававую инфармацыю даступнай для грамадства. А гэта, у цэлым, павышае узровень прававой культуры насельництва. З другога боку, якасна арганизаваная класификацыя прававых актау зяуляецца адным з аспектау рэализацыи канстытуцыйна замацаванага права на инфармацыю. А гэта, у сваю чаргу, сведчыць аб тым, што у краине прадпрымаюцца рэальныя кроки для пабудовы прававой дзяржавы.
Список использованных источников


  1. Структара и содержание правовой информации Зикрацкая О.В.,юрист правового аналитического отдела ООО "ЮрСпектр" Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 25 апреля 2006 г.

  2. Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 года № 205 «О концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь»

  3. Закон Республики Беларусь от 6 сентября 1995 года № 3850-XII «Об информатизации» (в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З)

  4. Интеграция правовых актов на основе Единого правового классификатора Республики Беларусь И.П. Сидорчук журнал «Проблемы информатизации» 2007, № 2, стр. 69-73

  5. Концепция системы классификации правовых актов РФ от 29 сентября 1999 года

  6. Указам Прэзидэнта Рэспублики Беларусь № 565 ад 1 снежня 1998


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка