Албут, А. А. Члянімасць як катэгорыя эпісталярнага тэксту / А. А. Албут // Роднае слова. №1 2015. С. 4244
Дата канвертавання30.04.2017
Памер47.82 Kb.

 1. Албут, А.А. Прагматика письма как коммуникативного акта /А.А. Албут // Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология.  №4. – 2014. – С. 714.

 2. Албут, А.А. Комплексны аналіз эпісталярнага тэксту: ад лінгвістыкі тэксту да лінгвістычнай прагматыкі / А.А. Албут // Веснік БДУ. Серыя 4.  №2. – 2014. – С. 5862.

 3. Албут, А.А. Члянімасць як катэгорыя эпісталярнага тэксту / А.А. Албут // Роднае слова. – №1  2015.  С. 4244.

 4. Албут, А.А. Структурная арганізацыя беларускамоўных эпісталярных тэкстаў (на матэрыяле ліставання Адама Бабарэкі) / А.А. Албут // Веснік БДУ. Серыя 4.  №2. – 2015. – С. 2932.

 5. Албут, А.А. Эпісталярны тэкст : грані вывучэння / А.А. Албут // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2008. – Вып. 8. – С. 9294.

 6. Албут, А.А. Прэзентацыя асобы адрасата ў прыватным ліставанні Я. Коласа (на матэрыяле лістоў да жонкі) / А.А. Албут // Мова і літаратура ў ХХІ ст. : актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 26 сак. 2010 г. / Беларус. дзяржн. ун-т ; рэдкал. : П.І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 2630.

 7. Албут, А.А. Спосабы самапрэзентацыі асобы адрасанта ў прыватным ліставанні Якуба Коласа / А.А. Албут // Мова і літаратура : матэрыялы 67-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ (28 крас. 2010 г.) / адказ. рэд. К.А. Тананушка. – Мінск : РІВШ, 2010. – С. 610.

 8. Албут, А.А. Вар’іраванне ў спосабах самапрэзентацыі адрасанта / прэзентацыі адрасата (на матэрыяле лістоў Якуба Коласа) / А.А. Албут // Сборник 67-ой Научной конференции студентов и аспирантов БГУ, 1619 мая 2010 г. [Электронный ресурс] : электронный вариант сборника; регистрационный номер №1000500383. – 2010. – Т. 2. – Режим доступа : http://www.nirs.bsu.by/Документы/Конференция%20БГУ/67конференция/ТОМ%202.pdf. – Дата доступа : 10.05.2011.

 9. Албут, А.А. Метакамунікатыўныя выказванні ў структурнай і прагматычнай арганізацыі ліста / А.А. Албут // Сборник 68-ой Научной конференции студентов и аспирантов БГУ, 1619 мая 2011 г. [Электронный ресурс] : электронный вариант сборника; регистрационный номер №1000500383. – 2010. – Т. 3. – Режим доступа : http://www.nirs.bsu.by/Документы/Конференция%20БГУ/68конференция/ТОМ%303.pdf. – Дата доступу : 10.02.2011.

 10. Албут, А.А. Камплімент і пахвала ў лістах Якуба Коласа / С.А. Важнік, А.А. Албут // Каласавіны. Якуб Коласа і яго сучаснікі : да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : матэрыялы XXV навук. канф., 3 лістапада 2010 г., Мінск / склад. : З.М. Камароўская, Г.І. Зайцава. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 206212.

 11. Албут, А.А. Камплімент і пахвала ў структурнай і прагматычнай арганізацыі ліста / А.А. Албут // Сборник тезисов докладов Республиканской научной конференции студентов и аспирантов Республики Беларусь «НИРС-2011», 18 окт. 2011 г., Минск / редкол. : С.В. Абламейко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2011. – С. 448.

 12. Албут, А.А. Сітуацыйныя маркёры ў лінгвапрагматычнай арганізацыі эпісталярнага тэксту (на матэрыяле ліставання Якуба Коласа) / А.А. Албут // Каласавіны. Якуб Коласа і яго сучаснікі : да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : матэрыялы XXVІ навук. канф., 4 лістапада 2011 г., Мінск / склад.: З.М. Камароўская, Г.І. Зайцава. – С. 210214.

 13. Албут, А.А. Сітуацыйныя маркёры ў эпісталярным тэксце / А.А. Албут // Идеи. Поиски. Решения : материалы V Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, 30 ноября 2011 г., Минск / редкол. : Н.Н. Нижнева [и др.]. – Т. 2. – Минск : РИВШ, 2012. – С. 3841.

 14. Албут, А.А. Эпісталярны тэкст у святле лінгвапрагматыкі / А.А. Албут // Идеи. Поиски. Решения : материалы VI Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 ноября 2012 г. / Редкол. : Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. [Электронный ресурс]: электронный вариант сборника; регистрационный номер № 000513032013 от 13.03.2013 – Минск : БГУ, 2013. – С. 1622. – Режим доступа : http://www.nirs.bsu.by/Документы/Конференция%20БГУ/67конференция/ТОМ%202.pdf. – Дата доступа : 10.05.2011.

 15. Албут, А.А. Мадыфікацыя вітальнага комплексу ў эпісталярным тэксце / А.А. Албут // Мова і літаратура ў XXI стагоддзі : актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / ад. рэд. : П.І. Навойчык ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ ,2013. С. 2327.

 16. Албут, А.А. Эпісталярны дыялог (на матэрыяле ліставання Якуба Коласа і М. Лынькова) / А.А. Албут // Мова і літаратура : матэрыялы 70-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 24 крас. 2013 г. / пад рэд. К.А. Тананушкі. – Мінск : РІВШ, 2013. – С. 59.

 17. Албут, А.А. Эпісталярны этыкет як частка беларускага маўленчага этыкету (на матэрыяле ліставання Максіма Танка) / А.А. Албут // Мова і культура : зб. навук. арт. / рэдкал. : В.М. Касцючык [і інш.]; пад агул. рэд. Л.В. Леванцэвіч. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 610.

 18. Албут, А.А. Жанр інскрыпту (дарчага надпісу) у сістэме маўленчага этыкету беларусаў / А.А. Албут // Каласавіны. «Зямля – асноўва ўсёй Айчыне» : матэрыялы 28-й Міжнароднай навук. канф., Мінск, 1 лістапада 2013 г. / склад. З.М. Камароўская, Ю.В. Кішкурна. – Мінск : Ковчег, 2014. С. 369377.

 19. Албут, А.А. Narratio (асноўная частка) у структуры эпісталярнага тэксту / А.А. Албут // Славянские языки : системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; редкол. :  Л.А. Годуйко [и др.] ; под общ. ред. О.Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2014.   Ч. 2. С. 5659.

 20. Албут, А.А. Ліст як камунікатыўны феномен / А.А. Албут // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2013. – Вып. 12. – С. 815.

 21. Албут, А.А. Письмо как коммуникативный акт (на материале переписки представителей белорусской и русской интеллигенции) / С.А. Важник, А.А. Албут // Русский язык : исторические судьбы и современность : V Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 18–21 марта 2014 г.) : труды и материалы / Составители М.Л. Ремнёва, А.А. Поликарпов, О.В. Кукушкина.  М. : Изд-во Моск. ун-та, 2014. – С. 371372.

 22. Албут, А.А. Лингвопрагматическая организация белорусскоязычного эпистолярного текста / А.А. Албут // Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne / рod redakcją Aleksandra Kiklewicza i Iriny Uchwanowej-Szmygowej. Olsztyn, 2015. – С. 185190.

 23. Албут, А.А. Эпистолярный текст vs. эпистолярная текстема (на материале переписки Якуба Коласа) / А.А. Албут // Сборник тезисов участников XVI Международной научной конференции молодых филологов ; Таллин, 1214 февраля 2015 г.

 24. Албут, А.А. Структурная и лингвопрагматическая организация эпистолярного текста (на материале переписки Якуба Коласа) / А.А. Албут ; пер. Ivan Terre // Junge Slavistik im Dialog : Abstracts der Teilnehmer / Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ; Institut für Slavistik. – Kiel, 2015. – C. 2223.

 25. Албут, А.А. Праклёны як тэкст і этналінгвістычны феномен / А.А. Албут // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2008. – Вып. 7. – С. 13–16.

 26. Албут, А.А.Вобраз ката як увасабленне архетыпа трыкстара ў калыханках / А.А. Албут // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2010. – Вып. 9. – С. 62–67.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка