Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбнага прадмета «дапрызыўная І медыцынская падрыхтоўКА»
Дата канвертавання07.01.2018
Памер196 Kb.

2017/2018 нав. годДадатак 21
АСАБЛІВАСЦІ АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА
  ПРАЦЭСУ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
«ДАПРЫЗЫЎНАЯ І МЕДЫЦЫНСКАЯ ПАДРЫХТОЎКА»


Мэтай вывучэння вучэбнага прадмета «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» з'яўляецца фарміраванне ў юнакоў і дзяўчат маральна-псіхалагічных якасцяў, неабходных для абароны Айчыны.

Задачамі навучання вучэбнаму прадмету «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» з'яўляюцца:

выхаванне ў вучняў патрыятызму, гуманнасці, калектывізму, узаемадапамогі, пачуцця асабістай адказнасці за выкананне канстытуцыйнага доўгу па абароне Рэспублікі Беларусь;

засваенне асноўных агульных і спецыяльных ведаў, якія ўключаюць у сябе асновы ваеннай справы, азнаямленне з гісторыяй і сучасным станам нацыянальных Узброеных Сіл, асновы аказання першай дапамогі хворым і пацярпелым;

развіццё ў вучняў дысцыплінаванасці, стойкасці і адказнасці.

У дадатак да нарматыўных прававых актаў, якія названы ў частцы II дадзенага інструктыўна-метадычнага пісьма, варта таксама кіравацца:

загадам Міністра абароны Рэспублікі Беларусь ад 18.06.2015 № 762 «Аб замацаванні злучэнняў, воінскіх часцей, ваенных навучальных устаноў і арганізацый Узброеных Сіл за ўстановамі адукацыі Рэспублікі Беларусь»;

пагадненнем аб узаемадзеянні і супрацоўніцтве паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўным пагранічным камітэтам Рэспублікі Беларусь ад 09.12.2014.

Звяртаем асаблівую ўвагу на безумоўнае выкананне кіраўнікамі устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і настаўнікамі дапрызыўнай падрыхтоўкі патрабаванняў Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11.03.2004 № 1 «Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі» (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12.10.2015 № 420).У 2017/2018 навучальным годзе па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» выкарыстоўваюцца наступныя вучэбныя праграмы:

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка. Х–ХІ класы. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017.

Учебные программы для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. Допризывная и медицинская подготовка. X–XI классы. – Минск: Национальный институт образования, 2017.

Вучэбныя праграмы размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: (http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка).У вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» ўнесены наступныя змены:

зменена структура вучэбнай праграмы па дапрызыўнай падрыхтоўцы. Вучэбная праграма складаецца з трох раздзелаў: «Абарона Айчыны / Узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь», «Асновы ваеннай справы», «Ваенна-медыцынская падрыхтоўка»;

спрошчаны патрабаванні да ведаў і ўменняў вучняў.

Дапрызыўная падрыхтоўка. Х клас:

Раздзел «Абарона Айчыны»:

выключаны тэмы: «Абарона Айчыны нашымі продкамі», «Інфармацыйна-псіхалагічнае проціборства», «Формы і метады маніпуляцыі свядомасцю»;

уключаны тэмы: «Роля Чырвонай і Савецкай армій у справе станаўлення суверэннай Беларусі», «Уклад Савецкай Арміі ў забеспячэнне стратэгічнага ядзернага парытэту на планеце».

Раздзел «Асновы ваеннай справы»:

у тэме «Тактычная падрыхтоўка» зменшана колькасць вывучаемых тактыка-тэхнічных характарыстык ваеннай тэхнікі;

выключаны пытанні: дзеянні салдата, прызначанага назіральнікам або дазорным; узброеныя сілы ЗША, Германіі, Вялікабрытаніі, Францыі; тэмы: «Гісторыя ўзнікнення і развіцця стралковай зброі», «Сродкі калектыўнай абароны», «Сховішча», «Процірадыяцыйнае сховішча», «Шчыліны адкрытыя і перакрытыя».

Раздзел «Ваенна-медыцынская падрыхтоўка»:

змест абноўлены, прыведзены ў адпаведнасць з сучаснымі патрабаваннямі з мэтай фарміравання ў вучняў практычных навыкаў і ўменняў па аказанні першай дапамогі пацярпелым.Дапрызыўная падрыхтоўка. XI клас:

Раздзел «Абарона Айчыны»:

выключаны тэмы: «Спосабы процідзеяння псіхалагічнай агрэсіі», «Контрпрапаганда і ідэалогія дзяржавы як супрацьдзеянне псіхалагічнай агрэсіі»;

уключаны тэмы: «Патрыятызм як аснова свядомага стаўлення грамадзян да абароны дзяржавы», «Дзяржаўная палітыка па ўмацаванні ў грамадстве пачуцця патрыятызму і гатоўнасці да абароны нацыянальных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь».

Раздзел «Асновы ваеннай справы»:

выключана вывучэнне ваеннай тэхнікі, знятай з ўзбраення; мінімізаваны вывучаемыя тактыка-тэхнічныя характарыстыкі ўзораў сучаснага ўзбраення і ваеннай тэхнікі;

уключаны тэмы «Узброеныя сілы Польшчы, Літвы, Латвіі», «Дзеянні ў наступальным баі», «Парадак і спосабы пераадолення мінна-выбуховых загарод і перашкод, паражэнне саперніка з ходу агнём і гранатамі, вядзенне рукапашнага бою».

Раздзел «Ваенна-медыцынская падрыхтоўка»:

змест арыентаваны на практычнае прымяненне навучэнцамі атрыманых ведаў. Тэматыка абноўлена, прыведзена ў адпаведнасць з сучаснымі патрабаваннямі.Медыцынская падрыхтоўка. Х клас:

скарочаны вучэбны час на вывучэнне раздзела «Лекавыя прэпараты і расліны», «Медыка-біялагічныя аспекты палавога выхавання»;

павялічаны вучэбны час на вывучэнне раздзела «Першая дапамога пры траўмах і няшчасных выпадках»;

выключаны пытанні: з раздзела «Першая дапамога пры траўмах і няшчасных выпадках» – класіфікацыя ран і пераломаў; з раздзела «Лекавыя прэпараты і расліны» – спосабы ўвядзення лекавых сродкаў у арганізм; роля лекавых раслін у жыцці чалавека; правілы падрыхтоўкі настояў і адвараў; з раздзела «Медыка-біялагічныя аспекты палавога выхавання» – палавыя асаблівасці і асабістая гігіена юнакоў і дзяўчат, гігіена шлюбу;

уключаны пытанні: у раздзел «Лекавыя прэпараты і расліны» – аказанне першай дапамогі пацярпелым з выкарыстаннем дарожнай аптэчкі вадзіцеля; выкарыстанне лекавых раслін пры аказанні першай дапамогі ў палявых умовах; правілы бяспечнага абыходжання з лекавымі раслінамі.

Медыцынская практыка:

скарочаны вучэбны час на вывучэнне раздзелаў «Лекавыя прэпараты і расліны», «Агульны догляд хворых і пацярпелых»;

выключаны пытанні: з раздзелу «Лекавыя прэпараты і расліны» – значэнне лекавых раслін у сучаснай медыцыне; аказанне першай дапамогі пры атручваннях ядавітымі раслінамі; правілы і тэрміны збору, сушкі і захоўвання лекавых раслін; вывучэнне лекавых раслін і іх уласцівасцяў;

уключаны пытанні: у раздзел «Лекавыя прэпараты і расліны» – аказанне першай дапамогі пацярпелым з выкарыстаннем медыцынскіх аптэчак; выкарыстанне лекавых раслін пры аказанні першай дапамогі ў палявых умовах.Медыцынская падрыхтоўка. XI клас:

скарочаны вучэбны час на вывучэнне раздзела «Інфекцыйныя захворванні»;

павялічаны вучэбны час на вывучэнне раздзела «Агульны догляд хворых і паражоных».

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці з абноўленымі навучальнымі праграмамі размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка.

Да 2017/2018 навучальнага года выдадзена прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне: «Дапрызыўная падрыхтоўка. X–XI класы», «Медыцынская падрыхтоўка. X–XI класы» (Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, Аверсэв, 2017). Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне размешчана на нацыянальным адукацыйным партале (http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка).

У мэтах павышэння эфектыўнасці работы па ваенна-патрыятычным выхаванні, павышэння матывацыі да ваеннай службы, правядзення прафесійнай арыентацыі навучэнцаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі могуць праводзіцца факультатыўныя заняткі ў адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі:

«Юны пагранічнік» – для V–XI класаў ваенна-патрыятычнай (памежнай) накіраванасці устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015);

«Ваенны пераклад» – для X–XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015);

«Абаронцы Айчыны» – для X–XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2016).

Вучэбныя праграмы факультатыўных заняткаў размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка.

Поўная інфармацыя аб вучэбна-метадычным забеспячэнні вучэбнага прадмета «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» ў 2017/2018 навучальным годзе размешчана на нацыянальным адукацыйным партале: http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка.

Звяртаем увагу на асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка».

У адпаведнасці з пунктам 54 Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.12.2011 № 283, пры правядзенні вучэбных заняткаў клас дзеліцца на дзве групы (якія вывучаюць дапрызыўную падрыхтоўку і медыцынскую падрыхтоўку) незалежна ад яго напаўняльнасці.

Вучэбныя заняткі могуць праводзіцца ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі па адной вучэбнай гадзіне ў тыдзень або блокавым метадам на базе цэнтраў дапрызыўнай падрыхтоўкі.

Варта забяспечыць кабінеты дапрызыўнай падрыхтоўкі неабходнай вучэбна-матэрыяльнай базай.

На вучэбных занятках неабходна ўжываць разнастайныя формы і метады навучання, якія забяспечваюць свядомае, трывалае засваенне зместу вучэбнага прадмета, спрыяюць выпрацоўцы навыкаў самастойнай працы і ўменняў прымяняць на практыцы засвоеныя веды. Усе навучальныя заняткі павінны быць накіраваны на фарміраванне ў навучэнцаў высокіх маральна-псіхалагічных якасцяў, выхаванне воінскай культуры зносін, дысцыплінаванасці, падрыхтоўку юнакоў да выканання абавязку па абароне Айчыны, развіццё ў іх навыкаў паводзінаў і дзеянняў у адпаведнасці з патрабаваннямі агульнавайсковых статутаў.

У мэтах арганізаванага правядзення вучэбных заняткаў па дапрызыўнай падрыхтоўцы і фарміравання ў вучняў практычных навыкаў у выкананні патрабаванняў агульнавайсковых статутаў рэкамендуецца класы называць ўзводамі (узвод дзеліцца на два-тры аддзяленні). З ліку юнакоў, якія валодаюць высокімі маральна-псіхалагічнымі і лідэрскімі якасцямі, прызначаць камандзіраў узводаў і аддзяленняў. Кожны вучэбны занятак па дапрызыўнай падрыхтоўцы пачынаецца з пастраення асабовага складу ўзвода, праверкі наяўнасці навучэнцаў і даклада кіраўніку пра гатоўнасць да вучэбнага занятку. У час вучэбнага занятку павінны выконвацца патрабаванні агульнавайсковых статутаў пры дзеяннях, адказах, пры звароце навучэнцаў да кіраўніка вучэбнага занятку (па воінскім званні пры яго наяўнасці).

На першым занятку ў кожнай вучэбнай чвэрці ва ўсіх класах настаўнік арганізуе навучанне агульным мерам бяспекі на ўроках дапрызыўнай падрыхтоўкі і робіць запіс «Навучанне правілам бяспечных паводзін» (ці «НПБП») у класным журнале ў графе «Змест вучэбных заняткаў» перад тэмай урока.

Перад пачаткам кожнага практычнага занятку педагагічны работнік абавязаны пераканацца ў стварэнні ўсіх умоў для бяспечнага правядзення занятку, у засваенні вучнямі правілаў паводзінаў і патрабаванняў бяспекі.

Перад пачаткам практычных заняткаў па агнявой падрыхтоўцы настаўнік праводзіць навучанне бяспечным прыёмам абыходжання са зброяй і робіць адпаведны запіс («НПБП») у класным журнале ў графе «Змест вучэбных заняткаў».

Па заканчэнні навучальнага года з вучнямі X класа праводзіцца абавязковы 5-дзённы вучэбна-палявы збор (медыцынская практыка) у аб'ёме 30 вучэбных гадзін. Звяртаем увагу кіраўнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі на тое, што вучэбныя гадзіны, якія адводзяцца на правядзенне вучэбна-палявога збору (медыцынскай практыкі), прадугледжаны Тыпавым вучэбным планам агульнай сярэдняй адукацыі на 2017/2018 навучальны год, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28.02.2017 № 14.

Парадак правядзення вучэбна-палявога збору (медыцынскай практыкі) вызначаецца аддзеламі (упраўленнямі) адукацыі, спорту і турызму мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў па ўзгадненні з раённым (гарадскiм) ваенным камісарыятам, начальнікамі ваенных гарнізонаў і камандзірамі воінскіх часцей, кіраўніцтвам арганізацый аховы здароўя. Прыкладная праграма правядзення вучэбна-палявога збору размешчана на нацыянальным адукацыйным партале (http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка).

Арганізацыя вучэбна-палявога збору на базе аздараўленчых абаронна-спартыўных і ваенна-патрыятычных лагераў з прыцягненнем дадатковых грашовых сродкаў законных прадстаўнікоў навучэнцаў дапускаецца толькі з іх згоды.

У асобных выпадках па рашэнні педагагічнага савета ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі дапускаецца перанос тэрмінаў праходжання вучэбна-палявога збору (медыцынскай практыкі) навучэнцам.

Кіраўнік вучэбна-палявога збору павінен улічваць стан здароўя вучняў, якiя маюць хваробы.

Медыцынская практыка з дзяўчатамі можа праводзіцца з выкарыстаннем базы ўстаноў аховы здароўя, рэгіянальных падраздзяленняў Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа або рэгіянальных падраздзяленняў МНС. Пры адсутнасці такой магчымасці заняткі могуць праводзіцца непасрэдна ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Узор афармлення праграмы правядзення медыцынскай практыкі размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале (http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка).

Тэмы заняткаў вучэбна-палявога збору з юнакамі (медыцынскай практыкі – з дзяўчатамі) запісваюцца ў класны журнал. Па выніках вучэбна-палявога збору (медыцынскай практыкі) навучэнцам выстаўляюцца адзнакі ў класны журнал.

Гадавая адзнака па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» ў X класе выстаўляецца з улікам адзнакі за вучэбна-палявы збор (медыцынскую практыку).

Рашэнне аб пераводзе вучняў Х класаў у XI клас прымаецца педагагічным саветам па завяршэнні вучэбна-палявога збору (медыцынскай практыкі) і выстаўлення гадавой адзнакі па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка».

Для арганізацыі дзейнасці метадычных фарміраванняў настаўнікаў дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўкі ў 2017/2018 навучальным годзе прапануецца адзіная тэма «Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўкі».

На жнівеньскіх прадметных секцыях настаўнікаў дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўкі рэкамендуецца абмеркаваць наступныя пытанні:

вучэбна-метадычнае забеспячэнне вучэбнага прадмета (абноўлены змест адукацыi па вучэбным прадмеце, асаблівасці яго рэалізацыі);

павышэнне эфектыўнасці ўзаемадзеяння ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з вайсковымі часцямі і падраздзяленнямі, установамі аховы здароўя для павышэння якасці адукацыі па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка»;

планаванне метадычнай работы на 2017/2018 навучальны год.

На працягу навучальнага года на пасяджэннях метадычных аб'яднанняў настаўнікаў рэкамендуецца абмеркаваць наступныя пытанні:

эфектыўнае выкарыстанне электронных адукацыйных рэсурсаў у адукацыйным працэсе;

грамадзянска-патрыятычнае выхаванне вучняў X–XI класаў у працэсе навучання вучэбнаму прадмету «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка»;

асаблівасці фарміравання ў вучняў практычных уменняў і навыкаў па аказанні першай дапамогі.

На рэгіянальным узроўні неабходна арганізаваць пастаяннае метадычнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» праз сістэму бесперапыннага павышэння кваліфікацыі, у тым ліку ў перыяд паміж тэрмінамі павышэння кваліфікацыі, максімальна выкарыстоўваючы рэзервы абласных і Мінскага гарадскога інстытутаў развіцця адукацыі.

Звяртаем увагу, што ў адпаведнасці з пунктам 12 Агульных палажэнняў адзінага кваліфікацыйнага даведніка пасад служачых, зацверджаных пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 02.01.2012 № 1, наймальнік у парадку выключэння можа прымаць на пасаду настаўнікаў дапрызыўнай (медыцынскай) падрыхтоўкі асоб, якія маюць спецыяльныя веды па адпаведным напрамку дзейнасці.

З 1 верасня 2017 года ў адпаведнасці з пунктам 5 Інструкцыі аб асаблівасцях вылічэння стажу работы па спецыяльнасці (у галіне) работнікаў бюджэтных арганізацый сістэмы адукацыі, зацверджанай пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 31 кастрычнiка 2002 г. № 45 (у рэдакцыі пастаноў Мінадукацыі ад 18.09.2008 № 82, ад 07.10.2011 № 269, ад 22.12.2015 № 142, ад 12.06.2017 № 60), настаўнікам вучэбнага прадмета «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» залічваецца за стаж работы па спецыяльнасці (у галіне) перыяд ваеннай службы на воінскіх пасадах, якія падлягаюць замяшчэнню афіцэрскім саставам, ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь, былога СССР, іншых войсках і воінскіх фарміраваннях Рэспублікі Беларусь, былога СССР (працягласцю не больш за 5 гадоў).
Дадатак 25
КОЛЬКАСЦЬ КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
На II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі
Табліца 3

Віды работ

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/


павыш.)

ХІ

(базавы/


павыш.)

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“

Дыктанты

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

2*

2*

2/2

2/2

Тэставая работа1

1

1/2

1/2

Сачыненні
0/1

0/1

Вучэбны прадмет ”Беларуская лiтаратура“

Класныя сачыненнi

1

2/4

2/4

Вучэбны прадмет ”Русский язык“

Дыктанты

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

2*

2*

2/2

2/2

Тэставая работа1

1

1/2

1/2

Сачыненні
0/1

0/1

Вучэбны прадмет ”Русская литература“

Класныя сачыненнi

1

2/4

2/4

 

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці“

Дыктанты

2

2

2

2

2

2

2

Пераказы

2

2

2

2

2

2

2

Іншыя вучэбныя прадметы

Вучэбныя прадметы

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/


павыш.)

ХІ

(базавы/


павыш.)

Матэматыка

6

6

8

8

8

6/8

6/8

Фізіка

4

4

4

4

4

Хімія

2

4

4

4/6

4/6

Біялогія1

2

2

2

2

2

Інфарматыка1

1

1

1

1

1

Астраномія

2

* У VІІІ і IX класах выконваецца кантрольны пераказ з дадатковымі заданнямі.База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка