Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбнага прадмета «чалавек І свет»
Дата канвертавання15.12.2018
Памер282.9 Kb.

2017/2018 нав. год

Дадатак 7
АСАБЛІВАСЦІ АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА «ЧАЛАВЕК І СВЕТ»
Вучэбны прадмет «Чалавек і свет» з’яўляецца прапедэўтычным, інтэграваным вучэбным прадметам. Ён павінен забяспечыць аснову для засваення вучнямі заканамернасцей развіцця прыроды Зямлі пры вывучэнні геаграфіі, біялогіі, астраноміі. Мэта вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» – фарміраваць у вучняў агульнае ўяўленне аб Сусвеце, сістэму ведаў аб прыродзе Зямлі, узаемадзеянні чалавека і прыроды; развіваць асноўныя кампетэнцыі вучняў; удасканальваць уменні прымяняць веды ў штодзённым жыцці.

Важнейшымі задачамі навучання вучэбнаму прадмету «Чалавек і свет» з’яўляюцца:

фарміраванне ў вучняў уяўленняў аб Сусвеце, ведаў аб кампанентах прыроды і абалонках Зямлі; аб прыродных працэсах і з’явах; аб першаадкрывальніках і падарожніках, сучасных даследаваннях Зямлі (вучэбна-пазнавальная кампетэнцыя);

развіццё здольнасці вучняў бачыць і разумець навакольны свет, умення выбіраць мэтавыя ўстаноўкі для сваіх дзеянняў, прымаць рашэнні (каштоўнасна-сэнсавая кампетэнцыя);

фарміраванне ўменняў работы з картаграфічнымі крыніцамі інфармацыі: авалоданне практычнымі прыёмамі работы з картай, асэнсаванне зместу карты, развіццё прасторавых уяўленняў (картаграфічная кампетэнцыя);

развіццё здольнасці вучняў да камунікатыўнай дзейнасці: уменняў весці назіранні і паказваць вынікі сваіх назіранняў рознымі спосабамі, уменняў выкарыстоўваць міжасобасныя формы ўзаемадзеяння і зносін у працэсе навучання (камунікатыўная кампетэнцыя).

Улічваючы найбольшую пераемнасць зместу адукацыі па вучэбных прадметах «Чалавек і свет» і «Геаграфія», выкладанне вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» рэкамендуецца ажыццяўляць настаўнікам геаграфіі.

У 2017/2018 навучальным годзе выкарыстоўваецца вучэбная праграма:

Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. Чалавек і свет. V клас. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017;

Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. Человек и мир. V класс. – Минск : Национальный институт образования, 2017.

Вучэбная праграма размешчана на нацыянальным адукацыйным партале: http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Чалавек і свет.У змест вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце «Чалавек і свет» унесены наступныя змены:

Раздзел «Уводзіны. Свет вакол нас»:

з пераліку асноўных выключаны паняцці «жывая прырода» і «нежывая прырода»;

матэрыял аб стане рэчыва перанесены ў тэму «Водная абалонка Зямлі» і разглядаецца на прыкладзе вады;

вывучэнне вучэбнага матэрыялу аб Палярнай зорцы, сузор’ях Вялікая і Малая Мядзведзіца перанесены на практычны ўзровень: вучні павінны ўмець знаходзіць іх на карце зорнага неба.Раздзел «Зямля і Сусвет»:

выключаны матэрыял аб паходжанні Сусвету і ўплыве Сонца на зямныя працэсы;

выключаны матэрыял пра глобус як мадэль Зямлі;

выключаны матэрыял пра поры года;

змест назірання «знаходзіць на карце зорнага неба ў атласе найбольш яркія зоркі і сузор’і» дэталізаваны: «знаходзіць на карце зорнага неба ў атласе Палярную зорку, сузор’і Вялікая Мядзведзіца і Малая Мядзведзіца».

Раздзел «Як людзі адкрывалі Зямлю»:

з пераліку асноўных выключана паняцце «карта»;

з патрабаванняў да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў выключана ўменне «называць спосабы вывучэння Зямлі».

Раздзел «Прырода Зямлі»:

з тэмы «Паветраная абалонка Зямлі» выключаны матэрыял пра паветра як неабходную ўмову жыцця;

з тэмы «Водная абалонка Зямлі» выключаны матэрыял пра ваду як асяроддзе пражывання;

з тэмы «Жывая абалонка Зямлі» выключаны матэрыял аб прыродных згуртаваннях: лес, луг, балота; аб умовах жыцця ў населеных пунктах;

зменена назва экскурсіі – «Назіранне за прыродным (прыродна-антрапагенным) аб’ектам сваёй мясцовасці».

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці з абноўленай вучэбнай праграмай па вучэбным прадмеце «Чалавек і свет» размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале: http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Чалавек і свет.Пры арганізацыі вывучэння вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» у V класе неабходна ўлічваць, што прыярытэтнай з’яўляецца практычная дзейнасць вучняў, накіраваная на правядзенне назіранняў, вывучэнне прыродных аб’ектаў сваёй мясцовасці, апісанне наступстваў пераўтварэння прыроды. Вучэбнай праграмай прадугледжана правядзенне 12 назіранняў, 4 практычных работ, 1 экскурсіі.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены вучнямі на ўроку. Асноўная функцыя дамашняга задання – замацаванне ведаў і ўменняў. З мэтай папярэджання перагрузкі вучняў пры выкананні дамашняга задання неабходна строга сачыць за яго аб’ёмам, пры неабходнасці тлумачыць вучням на ўроку змест, парадак і прыёмы выканання атрыманых імі дамашніх заданняў. Заданні павышанага ўзроўню складанасці могуць быць прапанаваны для самастойнага выканання дома толькі па жаданні вучняў.

Да 2017/2018 навучальнага года выдадзена прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па вучэбным прадмеце «Чалавек і свет» (Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, Аверсэв, 2017), у якім прапануецца прыкладнае размеркаванне вучэбных гадзін па тэмах. Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне размешчана на нацыянальным адукацыйным партале: http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Чалавек і свет.

Поўная інфармацыя аб вучэбна-метадычным забеспячэнні вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» у 2017/2018 навучальным годзе размешчана на нацыянальным адукацыйным партале: http://www.adu.by / Адукацыйны працэс. 2017/2018 навучальны год / Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Чалавек і свет.

Для арганізацыі дзейнасці метадычных фарміраванняў настаўнікаў, якія выкладаюць вучэбныя прадметы «Чалавек і свет» і «Геаграфія», у 2017/2018 навучальным годзе прапануецца адзіная тэма «Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўніка геаграфіі».

На жнівеньскіх прадметных секцыях настаўнікаў рэкамендуецца абмеркаваць наступныя пытанні:

навукова-метадычнае забеспячэнне вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» у 2017/2018 навучальным годзе;

новыя вучэбныя выданні па вучэбным прадмеце для настаўнікаў і вучняў;

аналіз вынікаў метадычнай работы ў 2016/2017 навучальным годзе;

напрамкі і задачы метадычнай работы ў 2017/2018 навучальным годзе.

На працягу навучальнага года на пасяджэннях метадычных фарміраванняў настаўнікаў рэкамендуецца абмеркаваць наступныя пытанні:

практыкаарыентаваныя метады арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках;

арганізацыя назіранняў за прыроднымі аб’ектамі;

рэалізацыя кампетэнтнаснага і дзейнаснага падыходаў у навучанні вучэбнаму прадмету «Чалавек і свет»;

рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» на вучэбных і факультатыўных занятках.
Дадатак 25
КОЛЬКАСЦЬ КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
На I ступені агульнай сярэдняй адукацыі
Табліца 1

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхаванняВід работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Пераказ2

45–50 слоў1

55–60 слоў1

65–70 слоў1

75–80 слоў1

85–90 слоўСачыненне

1

1

1

1

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Від работыІ клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Пераказ1

40–45 слоў1

55–60 слоў1

65–70 слоў1

60-65 слоў1

70-75 слоўСачыненне

1

11

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці“

Від работыІ клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Пераказ

1

40-45


слоў

1

50–55 слоў1

60–65 слоў1

70–75 слоўСачыненне


1Табліца 2

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхаванняВід работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольнае спісванне1

15-20 слоў1

20-25 слоў

Кантрольны дыктант1

35-40 слоў1

40-45 слоў

1

65-70 слоў

Кантрольны дыктант з граматыч-ным заданнем1

45-50 слоў

1

65-70 слоўКантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў


1

7 слоў


2

8 слоў


2

10 слоў


2

10 слоў


2

12 слоў


Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання


Від работыІ клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольнае спісванне

1

20-25 слоў

Кантрольны дыктант1

25-30 слоў1

40-45 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольны дыктант з граматыч-ным заданнем1

45-50 слоў

1

55-60 слоўКантрольная работа па тэме

1

1

1

2

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

5 слоў


1

6 слоў


2

8 слоў


2

10 слоў


1

8 слоў


1

10 слоў


Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольнае спісванне

1

15-20 слоў1

20-25 слоўКантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольны дыктант з граматыч-ным заданнем1

35-40 слоў

1

55-60 слоўКантрольная работа па тэме

1

1

1

1

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў


1

6 слоў


1

8 слоў


1

8 слоў

Вучэбны прадмет ”Беларуская літаратура“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Вучэбны прадмет ”Русская литература“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхаванняВід работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Праверка навыку чытання1

1

1

1

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў11

Вучэбны прадмет ”Беларуская літаратура“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхаванняВучэбны прадмет ”Русская литература“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Праверка навыку чытання1

1

1

-

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў11

Вучэбны прадмет ”Літаратура нацыянальнай меншасці“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Праверка навыку чытання1111

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў11На II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі
Табліца 3

Віды работ

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/


павыш.)

ХІ

(базавы/


павыш.)

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“

Дыктанты

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

2*

2*

2/2

2/2

Тэставая работа1

1

1/2

1/2

Сачыненні
0/1

0/1

Вучэбны прадмет ”Беларуская лiтаратура“

Класныя сачыненнi

1

2/4

2/4

Вучэбны прадмет ”Русский язык“

Дыктанты

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

2*

2*

2/2

2/2

Тэставая работа1

1

1/2

1/2

Сачыненні
0/1

0/1

Вучэбны прадмет ”Русская литература“

Класныя сачыненнi

1

2/4

2/4

 

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці“

Дыктанты

2

2

2

2

2

2

2

Пераказы

2

2

2

2

2

2

2

Іншыя вучэбныя прадметы

Вучэбныя прадметы

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

(базавы/


павыш.)

ХІ

(базавы/


павыш.)

Матэматыка

6

6

8

8

8

6/8

6/8

Фізіка

4

4

4

4

4

Хімія

2

4

4

4/6

4/6

Біялогія1

2

2

2

2

2

Інфарматыка1

1

1

1

1

1

Астраномія

2

* У VІІІ і IX класах выконваецца кантрольны пераказ з дадатковымі заданнямі.База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка