Беларуская мова Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне для 11 класа вячэрняй школы
Дата канвертавання15.12.2018
Памер172.56 Kb.
Беларуская мова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне

для 11 класа вячэрняй школы

35 гадзін на год, 1 гадзіна на тыдзень; з іх 5 гадзін – на пісьмовыя работы


Беларуская мова: вучэб. дапаможнік для 10-га класа агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2009. – 256 с.

Беларуская мова: вучэб. дапаможнік для 11-га класа агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. – 256 с.
урока і дата

Тэма ўрока

Мэты і задачы ўрока

Матэрыял вучэбнага дапаможніка, дамашняе заданне
І чвэрць(8 урокаў)
Паўтарэнне вывучанага ў 10 класе (1 г)
1

Паўтарэнне вывучанага ў 10 класе

Узнавіць і сістэматызаваць веды вучняў пра тэкст як адзінку мовы і маўлення, стылі маўлення, марфалагічныя прыметы і сінтаксічную ролю самастойных і службовых часцін мовы, іх ролю ў арганізацыі маўлення, разгортванні і стварэнні тэкстаў розных тыпаў, стыляў і жанраў. Удасканальваць уменні абгрунтоўваць прыналежнасць тэкстаў да пэўнага стылю маўлення, вызначаць сэнсава-стылістычную ролю і тэкстаўтваральныя магчымасці слоў розных часцін мовы. Замацаваць навык марфалагічнага разбору слоў розных часцін мовы

§ 31, практ. 222, 223, 225, 227, 229; с. 164 – вусныя адказы на кантрольныя пытанні і заданні.
Д.з.: § 31, практ. 226
Словазлучэнне і сказ у тэксце (15 г, з іх 2 г – на пісьмовыя работы)
2

Словазлучэнне; віды, спосабы і сродкі сінтаксічнай сувязі ў словазлучэнні

Узнавіць і падагульніць веды пра словазлучэнне, яго будову, віды, спосабы і сродкі сінтаксічнай сувязі ў словазлучэнні, спецыфіку кіравання ў беларускай мове ў параўнанні з рускай. Удасканальваць уменні вызначаць віды, спосабы і сродкі сінтаксічнай сувязі ў словазлучэннях; правільна ўжываць у маўленні словазлучэнні, будова якіх адлюстроўвае спецыфіку кіравання ў беларускай мове; навык сінтаксічнага разбору словазлучэнняў

§ 32, практ. 230–233.
Д.з.: § 32, практ. 234
3

Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці словазлучэнняў у разгортванні тэмы, афармленні звязнага выказвання. Сінаніміка словазлучэнняў, яе роля ў стварэнні тэкстаў рознай жанрава-стылістычнай прыналежнасці

Удакладніць і пашырыць веды пра сэнсава-стылістычную ролю і тэкстаўтваральныя магчымасці словазлучэнняў у разгортванні тэмы, афармленні звязнага выказвання, сінаніміку словазлучэнняў. Развіваць уменні вызначаць сэнсава-стылістычную ролю словазлучэнняў, падбіраць да дадзеных словазлучэнняў сінанімічныя. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору словазлучэнняў

§ 32, практ. 235–237, 240.
Д.з.: § 32, практ. 241
4

Сутнасць сказа як цэласнай сінтаксічнай адзінкі. Асноўныя функцыі сказа

Узнавіць і сістэматызаваць веды пра сказ як цэласную сінтаксічную адзінку, асноўныя функцыі і прыметы сказа. Замацаваць уменне вызначаць тыпы простых сказаў. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору простых сказаў

§ 33, практ. 242, 243, 244 (І).
Д.з.: § 33, практ. 244 (ІІ)
5

Сінтаксічныя прыметы двухсастаўных і аднасастаўных сказаў, няпоўных сказаў

Удакладніць і пашырыць веды пра сінтаксічныя прыметы двухсастаўных і аднасастаўных сказаў, няпоўных сказаў. Замацаваць уменні размяжоўваць тыпы выказнікаў, дзейнік і выказнік, выражаныя назоўнікамі ў назоўным склоне. Фарміраваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы двухсастаўных і аднасастаўных сказаў, няпоўных сказаў, адрозніваць віды аднасастаўных сказаў. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору двухсастаўных і аднасастаўных сказаў, няпоўных сказаў

§ 34, практ. 245–249, 251, 253.
Д.з.: § 34, практ. 250, 252 (на выбар)
6

Пісьмовая творчая работа

Удасканальваць уменне ствараць пісьмовае выказванне на прапанаваную тэму: адбіраць неабходныя факты для раскрыцця аўтарскай задумы; падпарадкоўваць кампазіцыю тэксту адпаведнаму тыпу маўлення; працаваць над моўным афармленнем выказвання7

Сінтаксічныя прыметы сказаў з аднароднымі членамі, знакі прыпынку

Сістэматызаваць і паглыбіць веды пра сінтаксічныя прыметы сказаў з аднароднымі членамі, пунктуацыйныя нормы пры пісьмовым афармленні сказаў з аднароднымі членамі і абагульняльнымі словамі пры аднародных членах сказа. Замацаваць уменне адрозніваць аднародныя азначэнні ад неаднародных. Развіваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў з аднароднымі членамі, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў іх. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору сказаў з аднароднымі членамі

§ 35, практ. 254–256.
Д.з.: § 35, практ. 257
8

Сінтаксічныя прыметы сказаў з адасобленымі членамі, знакі прыпынку

Узнавіць і паглыбіць веды пра ўмовы адасаблення, сінтаксічныя прыметы сказаў з адасобленымі членамі, пунктуацыйныя нормы пры іх пісьмовым афармленні. Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў з адасобленымі членамі, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў іх. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору сказаў з адасобленымі членамі

§ 36, практ. 258–262
II чвэрць (8 урокаў)
9

Сінтаксічныя прыметы сказаў са звароткамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, знакі прыпынку

Падагульніць і сістэматызаваць веды пра сінтаксічныя прыметы сказаў са звароткамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, пунктуацыйныя нормы пры іх пісьмовым афармленні. Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў са звароткамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі; адрозніваць звароткі, пабочныя і ўстаўныя канструкцыі ад членаў сказа; правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў сказах са звароткамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору сказаў са звароткамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі

§ 37, практ. 263, 264, 266; § 38, практ. 267, 268; запіс пад дыктоўку сказаў з устаўнымі канструкцыямі, вызначэнне асаблівасцей іх будовы, тлумачэнне знакаў прыпынку; дапаўненне сказаў устаўнымі канструкцыямі (Суседка параіла бабулі папіць настою з рамонку.Суседка – яна працуе ўрачом у паліклініцы параіла бабулі папіць настою з рамонку); размежаванне сказаў з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, графічны разбор па членах сказа.

Дадатковы матэрыял па тэме “Сінтаксічныя прыметы сказаў з устаўнымі канструкцыямі, знакі прыпынку” змешчаны на сайце Нацыянальнага інстытута адукацыі www.adu.by (раздзел “Вучэбныя прадметы” / “Беларуская мова і літаратура”.
Д.з.: § 37, 38, практ. 269
10

Сінтаксічныя прыметы складаназлучаных сказаў, знакі прыпынку

Удакладніць і паглыбіць веды пра складаныя сказы, іх віды, сінтаксічныя прыметы складаназлучаных сказаў, сэнсавыя адносіны паміж часткамі складаназлучаных сказаў, пунктуацыйныя нормы пры пісьмовым афармленні складаназлучаных сказаў. Фарміраваць уменні адрозніваць складаны сказ ад простага, будаваць графічныя схемы складаных сказаў, вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы складаназлучаных сказаў, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў іх. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору складаназлучаных сказаў

§ 39, практ. 271, 272, 274; § 40, практ. 275–277.
Д.з.: § 39, 40, практ. 278
11

Сінтаксічныя прыметы складаназалежных сказаў, знакі прыпынку

Узнавіць і сістэматызаваць веды пра сінтаксічныя прыметы складаназалежных сказаў, віды даданых частак у складаназалежных сказах, віды падпарадкавання даданых частак галоўнай у складаназалежных сказах з некалькімі даданымі часткамі, пунктуацыйныя нормы пры пісьмовым афармленні складаназалежных сказаў. Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы складаназалежных сказаў; карыстацца рознымі прыёмамі размежавання падпарадкавальных злучнікаў і злучальных слоў; вызначаць віды даданых частак; адрозніваць сузалежнае і паслядоўнае падпарадкаванне даданых частак, аднародныя і неаднародныя даданыя часткі; правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў складаназалежных сказах. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору складаназалежных сказаў, уменне будаваць іх схемы

§ 41, практ. 280, 283, 284, 285 (па варыянтах), 286, 287; § 42, практ. 289 (па варыянтах).
Д.з.: § 41, 42, практ. 288, 291
12

Сінтаксічныя прыметы бяззлучнікавых сказаў, знакі прыпынку

Сістэматызаваць і паглыбіць веды пра сінтаксічныя прыметы бяззлучнікавых сказаў, пунктуацыйныя нормы пры іх пісьмовым афармленні. Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы бяззлучнікавых сказаў, перабудоўваць складаназлучаныя і складаназалежныя сказы ў бяззлучнікавыя, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў бяззлучнікавых сказах. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору бяззлучнікавых сказаў

Практ. 292–294.
Д.з.: практ. 295
13

Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі, знакі прыпынку

Падагульніць веды пра сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі, пунктуацыйныя нормы пры іх пісьмовым афармленні. Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў з рознымі відамі сувязі, складаць сказы з рознымі відамі сувязі частак па прапанаваных схемах, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамі сувязі частак. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору сказаў з рознымі відамі сувязі, уменне будаваць іх схемы

Практ. 296, 304; запіс тэксту пад дыктоўку, знаходжанне ў ім складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, іх сінтаксічны разбор.
Д.з.: выпісаць з твораў мастацкай літаратуры 5 складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, пабудаваць іх схемы
14

Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці простых і складаных сказаў рознай будовы і прызначэння. Сінтаксічная сінаніміка

Удакладніць і пашырыць веды пра сэнсава-стылістычную ролю і тэкстаўтваральныя магчымасці простых і складаных сказаў рознай будовы. Сфарміраваць уяўленне пра сінтаксічную сінаніміку. Выпрацоўваць уменні вызначаць сэнсава-стылістычную ролю простых і складаных сказаў рознай будовы і прызначэння, абгрунтоўваць мэтазгоднасць іх ужывання ў тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў; падбіраць да дадзеных сінтаксічных канструкцый сінанімічныя, прыводзіць уласныя прыклады сінанімічных сінтаксічных канструкцый

§ 43, практ. 297–299; § 44, практ. 301, 302.
Д.з.: § 43, 44, практ. 300
15

Кантрольны дыктант

Выявіць узровень сфарміраванасці арфаграфічных і пунктуацыйных уменняў і навыкаў16

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Словазлучэнне і сказ у тэксце”

Падагульніць і сістэматызаваць веды вучняў пра словазлучэнне, сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў розных відаў, пунктуацыйныя нормы пры пісьмовым афармленні простых і складаных сказаў. Удасканальваць уменні вызначаць сэнсава-стылістычную ролю словазлучэнняў, простых і складаных сказаў рознай будовы; правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў простых і складаных сказах. Замацаваць навык сінтаксічнага разбору словазлучэнняў, простых і складаных сказаў

§ 45, практ. 303, 308–311; с. 244, 245 – вусныя адказы на кантрольныя пытанні і заданні
ІІІ чвэрць (11 урокаў)
Культура вуснага і пісьмовага маўлення (1 г)
17

Асноўныя якасці культуры маўлення

Маўленчы этыкет, асноўныя правілы маўленчых паводзінСфарміраваць уяўленне аб культуры маўлення, асноўных камунікатыўных якасцях маўлення (правільнасці, дакладнасці, лагічнасці, чысціні, багацці, выразнасці, дарэчнасці).

Паглыбіць веды вучняў аб правілах маўленчых паводзін, формулах маўленчага этыкету. Сфарміраваць уяўленне пра нацыянальны характар маўленчага этыкету, гістарычную зменлівасць формул маўленчага этыкету, выкарыстанне правіл маўленчага этыкету як паказчык агульнай культуры асобы. Удасканальваць уменні ўжываць згодна з маўленчай сітуацыяй і зместам камунікацыі моўныя сродкі для наладжвання неканфліктных, добразычлівых і паспяховых узаемаадносін; захоўваць культуру маўленчых паводзін, дарэчы карыстацца нацыянальным маўленчым этыкетам§ 1, практ. 1, практ. 2, 3, 5 (на выбар), практ. 4;

§ 2, практ. 6, 7, практ. 8, 9 (на выбар).


Д.з.: § 1, 2, практ. 10; падрыхтаваць віншавальнае прывітанне
Правільнасць маўлення (16 г, з іх 3 г – на пісьмовыя работы)
18

Паняцце літаратурнай нормы. Зменлівасць нормаў. Варыянтнасць у маўленні.

Арфаэпічныя нормы: вымаўленне галосных і зычных гукаў, некаторых спалучэнняў зычныхСфарміраваць уяўленне пра літаратурную норму (характэрныя асаблівасці літаратурнай нормы), зменлівасць нормаў, варыянтнасць у маўленні. Выпрацоўваць уменне вызначаць мэтазгоднасць ужывання варыянтаў нормаў у маўленні.

Пашырыць веды пра арфаэпічныя нормы, асаблівасці вымаўлення галосных і зычных гукаў, некаторых спалучэнняў зычных у беларускай мове. Удасканальваць уменне вымаўляць галосныя і зычныя гукі, спалучэнні зычных гукаў у адпаведнасці з арфаэпічнымі нормамі§ 3, практ. 11–13;

§ 4, практ. 15, практ. 16–19 (на выбар).


Д.з.: § 3, 4, практ. 14 або падрыхтаваць вуснае выказванне “Чаму трэба захоўваць арфаэпічныя нормы” (на выбар)
19

Акцэнталагічныя нормы. Лагічны націск

Паглыбіць веды пра акцэнталагічныя нормы і лагічны націск.

Удасканальваць уменні захоўваць акцэнталагічныя нормы, вымаўляць з захаваннем акцэнталагічных нормаў руска-беларускія адпаведнікі, якія адрозніваюцца месцам націску, выдзяляць лагічным націскам словы ў залежнасці ад надання сказу пэўнага сэнсу§ 5, практ. 20, 22, 26, 29 (на выбар), практ. 23–25, практ. 27, 28.
Д.з.: § 5, практ. 21, 30 (на выбар); падрыхтаваць адказы на кантрольныя пытанні і заданні (с. 28–29)
20

Арфаграфічныя нормы. Напісанні, заснаваныя на фанетычным прынцыпе. Правапіс галосных о, э, а, галосных е, ё, я

Сфарміраваць уяўленне аб прынцыпах беларускай арфаграфіі, правілах, якія грунтуюцца на фанетычным прынцыпе.

Пашырыць веды пра арфаграфічныя нормы, правапіс галосных о, э, а, галосных е, ё, я.

Удасканальваць навыкі напісання ў словах галосных о, э, а і е, ё, я ў адпаведнасці з арфаграфічнымі нормамі


С. 29–30;

§ 6, практ. 31, 32 (на выбар), практ. 33, практ. 34, 35 (на выбар); § 7, практ. 37, практ. 38, 40, 41 (на выбар), практ. 39.


Д.з.: § 6, 7, практ. 36, 42 (на выбар)


21

Правапіс галосных у складаных словах

Пашырыць веды аб правапісе галосных у складаных словах.

Удасканальваць навыкі напісання галосных у складаных словах паводле арфаграфічных нормаў§ 8, практ. 43–46.
Д.з.: § 8, практ. 47
22

Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах, літар і, ы, й пасля прыставак

Пашырыць веды аб правапісе спалучэнняў галосных у запазычаных словах, літар і, ы, й пасля прыставак.

Удасканальваць навыкі напісання спалучэнняў галосных у запазычаных словах, літар і, ы, й пасля прыставак у адпаведнасці з арфаграфічнымі нормамі§ 9, практ. 48, 49 (на выбар), практ. 50, 51 (на выбар);

§ 10, практ. 53, 55 (на выбар), практ. 54, 57.


Д.з.: § 9, 10, практ. 52, 56 (на выбар)
23

Правапіс прыстаўных галосных,

прыстаўных і ўстаўных зычных
Паглыбіць веды аб правапісе прыстаўных галосных, прыстаўных і ўстаўных зычных.

Удасканальваць навыкі напісання ў словах прыстаўных галосных, прыстаўных і ўстаўных зычных паводле арфаграфічных нормаў§ 11, практ. 58, 60, практ. 61, 62 (на выбар), практ. 63, 64.
Д.з.: § 11, практ. 59, 65 (на выбар)
24, 25

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту

Удасканальваць уменне падрабязна пераказваць тэкст з захаваннем яго жанрава-стылістычных і моўных асаблівасцей: раскрываць тэму і асноўную думку тэксту; паслядоўна перадаваць падзеі, логіку і кампазіцыю тэксту-арыгінала; выкарыстоўваць моўныя сродкі ў адпаведнасці з камунікатыўнай задачай26

Правапіс у і ў; д і дз, т і ц

Пашырыць веды аб правапісе у і ў; д і дз, т і ц.

Удасканальваць навыкі напісання літар у і ў, д і дз, т і ц у адпаведнасці з арфаграфічнымі нормамі§ 12, практ. 66, 67 (на выбар), практ. 68, 70 (на выбар);

§ 13, практ. 71, 72, практ. 74, 75 (на выбар).


Д.з.: § 12, 13, практ. 69, 73 (на выбар)
27

Правапіс падоўжаных зычных

Пашырыць веды аб правапісе падоўжаных зычных.

Удасканальваць навыкі напісання падоўжаных зычных§ 14, практ. 76–81
IV ч в э р ц ь (8 гадзін)
Правільнасць маўлення (працяг)
28

Правапіс некаторых спалучэнняў зычных, прыставак на з, с

Пашырыць веды аб правапісе некаторых спалучэнняў зычных, прыставак на з, с. Удасканальваць навыкі напісання спалучэнняў зычных здн – зн, згн – зн, стн – сн, скн – сн, стл – сл, рдн – рн; ск, ст, cц [с’ц’] шч, прыставак на з, с

§ 15, практ. 82, 83, 85;

§ 16, практ. 86, 87 (на выбар), практ. 89.


Д.з.: § 15, 16, практ. 84, 88 (на выбар)
29

Напісанні, заснаваныя на марфалагічным прынцыпе

Сфарміраваць уяўленне пра марфалагічны прынцып арфаграфіі.

Паглыбіць веды пра напісанні, заснаваныя на марфалагічным прынцыпе

(напісанне звонкіх зычных перад глухімі ў сярэдзіне слова; звонкіх зычных на канцы слова; глухіх зычных перад звонкімі; свісцячых перад шыпячымі; шыпячых перад свісцячымі; спалучэнняў зычных дч, тч, дц, тц, чц; спалучэнняў з, ж, ш, г, к з суфіксальным с у прыметніках, утвораных ад геаграфічных назваў; прыставак аб-, ад-, над-, пад- і прыназоўнікаў аб, ад, над, пад; прыназоўніка без і часціцы не; зычнай д у прыметніках, утвораных з дапамогай суфікса -ск-; каранёвага я і суфіксаў -язь, -ядзь).

Удасканальваць навыкі напісання слоў паводле марфалагічнага прынцыпу арфаграфііС. 62;

§ 17, практ. 90–93; слоўнікавы дыктант.


Д.з.: § 17, практ. 93 (напісаць сачыненне-мініяцюру на тэму аднаго з афарызмаў)
30

Правапіс мяккага знака і апострафа

Пашырыць веды аб правапісе змякчальнага і раздзяляльнага мяккага знака і апострафа.

Удасканальваць навыкі правільнага напісання слоў са змякчальным і раздзяляльным мяккім знакам і апострафам§ 18, практ. 94, практ. 95, 96 (на выбар);

§ 19, практ. 97 – 100.


Д.з.: § 18, 19, практ. 101, 102 (на выбар)
31

Правапіс малой і вялікай літар

Пашырыць веды аб правапісе малой і вялікай літар.

Удасканальваць навыкі напісання малой і вялікай літар паводле арфаграфічных нормаў§ 20, практ. 103, практ. 105–108.
Д.з.: § 20, практ. 104
32

Правілы напісання слоў разам, праз злучок і асобна

Паглыбіць веды аб правілах напісання слоў разам, праз злучок і асобна.

Удасканальваць навыкі напісання слоў разам, праз злучок, напісання асобна спалучэнняў слоў§ 21, практ. 109–112.
Д.з.: § 21, практ. 113; падрыхтаваць адказы на кантрольныя пытанні і заданні (с. 83)
33

Кантрольная тэставая работа

Выявіць узровень ведання моўнай і маўленчай тэорыі, сфарміраванасці моўных і камунікатыўных уменняў і навыкаўПадагульненне і сістэматызацыя вывучанага (1 г)
34

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Падагульніць і сістэматызаваць веды, удасканальваць уменні і навыкі па вывучаных раздзелах і тэмах курса мовы. Замацаваць уменне рабіць розныя віды моўнага разбору. Развіваць граматычны лад маўлення, узбагачаць слоўнікавы запас, удасканальваць культуру маўлення

Заданні на падагульненне (с. 83–84); сінтаксічны разбор словазлучэнняў і сказаў
35

Рэзервовая гадзіна

Галубовіч З. У.

Зелянко В. У.

Міхнёнак С. С.
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка