Беларуская народная рэспубліка. Утварэнне І дзейнасць
Дата канвертавання05.04.2017
Памер46.2 Kb.
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права
КРЫЖАНОЎСКІ

Аляксей ПятровічБЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА.

УТВАРЭННЕ І ДЗЕЙНАСЦЬ
Дыпломная праца

Навуковы кіраўнік:

доктар юрыдычных навук, прафесар С.Г. Драбязка


Допушчаны да абароны:

____” ___________________ 2014 г.Загадчык кафедры тэорыі і гісторыі

дзяржавы і права кандыдат

юрыдычных навук, дацэнт С.А. Калінін
Мінск 2014

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ

Аб'ём дыпломнай працы: 58 старонак; колькасць выкарыстаных крыніц: 36 крыніц.

Ключавыя словы: Першы Ўсебеларускі з’езд (кангрэс), Устаўная грамата, Беларуская Народная Рэспубліка, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі

Мэты даследавання: а) вызначыць і ахарактэрызаваць прычыны і перадумовы ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі; б) прааналізаваць прававыя праблемы дзейнасці Беларуская Народнай Рэспублікі в) вызначыць месца і ролю Беларускай Народная Рэспублікі ў развіцці беларускага народа.

Аб’ект даследавання: сацыяльныя і палітыка-прававыя ўмовы жыцця беларускага народа, якія паўплывалі на ўтварэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.

Нацыянальная ідэя, якую горача прапаведвала беларуская інтэлегенцыя ў пачатку 20 ст., - адраджэнне нацыянальнай культуры і стварэнне незалежнай дзяржавы – па розных прычынах не здолела заручыцца падтрымкай магутных грамадскіх сіл. Палітычны рух, які ставіў на мэце стварэнне беларускай дзяржаўнасці па заходнім узоры, не быў унутрана адзіным ні арганізацыйна, ні ідэйна. Абвяшчэнне ў лютым – сакавіку 1918 г. Беларускай Народнай Рэспублікі трэба разглядаць, у першую чаргу, як акт самаабароны ва ўмовах цяжайшага знешнепалітычнага становішча і як зварот да сусветнай грамадскасці з заявай аб імкненні беларускай нацыі да самавызначэння. З прававого боку, Беларуская Народная Рэспубліка дзяржавай не з’яўлялась.

Метады даследавання: а) агульна-лагічныя метады навуковага спазнання (аналіз, сінтэз, абагульненне), б) агульнанавуковыя метады эмпірычнага даследавання (параўнанне, апісанне).

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Объем дипломной работы: 58 страниц; количество использованных источников: 36 источников.

Ключевые слова: I Всебелорусский съезд (конгресс), уставная грамота, Белорусская Народная Республика, Рада Белорусской Народной Республики.

Цели исследования: а) определить и охарактеризовать причины и предпосылки образования Белорусской Народной Республики б) проанализировать правовые проблемы деятельности Белорусской Народной Республики в) определить место и роль Белорусской Народной Республики в развитии белорусского народа.

Объект исследования: социальные и политико-правовые условия жизни белорусского народа, которые повлияли на образование и деятельность Белорусской Народной Республики.

Национальная идея, которую горячо проповедовала белорусская интеллигенция в начале 20 века, - возрождение национальной культуры и создание независимого государства, – по различным причинам не смогла заручиться поддежкой гражданских сил. Политическое движение, которое ставило своей целью создание белорусской государственности по западному образцу, не было единым ни идейно, ни организационно. Образование в феврале – марте 1918 г. Белорусской Народной Республики необходимо рассматривать, в первую очередь, как акт самаобороны в условиях тяжелейшего внешполитических давления и как заявление о стремлении белорусского народа к независимости. С правовой точки зрения, Белорусская Народная Республика государством не являлась.

Методы исследования: а) общелогические методы научного познания (анализ, синтез, обобщение), б) общенаучные методы эмпирического исследования (сравнение, описание).

SUMMARY OF DIPLOMA THESIS

Size of the diploma thesis is 58 pages; a list of the sources used is composed of 36 names.

Key words are All Belarusian Assembly (congress), Constituent Charter, Belarusian People’s Republic, Rada of the Belarusian People’s Republic.

Aim of the diploma thesis are: a) identify and describe the reasons and background of the Belarusian People’s Republic b) analyze legal problems of activity of the Belarusian People's Republic c) determine the place and role of the Belarusian People's Republic in the development of the Belarusian people.

Object of the diploma thesis research is social, political and legal conditions of the life of the Belarusian people, which influenced establishment and development of the Belarusian People’s Republic.

Research methods used in the diploma thesis are the following: a) general logical methods of scientific knowledge (analysis, synthesis, generalization), b) scientific methods of empirical research (comparison , description).The national idea which was ardently popularized by Belarusian intelligentsia in the beginning of the 20th century - revival of the national culture and establishment of the independent state, - for various reasons could not obtain support of civil forces. The political movement, which had a goal to create the Belarusian statehood on a Western model, was not unified either ideologically or organizationally. Establishment of the Belarusian People’s Republic in February – March 1918 should be considered, first of all, as a self-defense action under the conditions of heavy political pressure and as a declaration about the Belarusian nation’s aspiration for independence. From a legal viewpoint, the Belarusian People’s Republic was not a state.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка