Беларуская юрыдычная тэрміналогія ў электроннай базе даных «словарь юридических терминов на белорусском, русском и английском языках» Belarusian legal terminology in the electronic database «Dictionary of legal terms in Belarusian
Дата канвертавання18.11.2017
Памер147.02 Kb.
БЕЛАРУСКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ Ў ЭЛЕКТРОННАЙ БАЗЕ ДАНЫХ «СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА БЕЛОРУССКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ»
Belarusian legal terminology in the electronic database «Dictionary of legal terms in Belarusian, Russian and English languages»
Г.І.Кулеш,

дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,

кандыдат філалагічных навук
Hanna Kulesh

dozent of the Department of History of the Belarusian language,

Belarusian State University,

candidate of philology


Анализируются белорусские аналоги русских юридических терминов с точки зрения правильности их грамматического оформления и семантической эквивалентности соответствующим понятиям, рекомендуются варианты корректировки некоторых предложенных составителями словаря белорусских соответствий. Обращается внимание на необходимость сохранения преемственности в использовании отдельных терминов, закрепившихся в белорусскоязычной законодательной и лексикографической практике.

The article analyzes Belarusian counterparts of the Russian legal terminology in terms of grammatical correctness and the semantic equivalence of the corresponding concepts, recommends options for adjusting some of proposed by the Dictionary compilers Belarusian matches. It also draws attention to the requirement of continuity in use of some terms in the Belarusian-entrenched legal and lexicographic practice.
Перакладных беларуска-іншамоўных і іншамоўна-беларускіх слоўнікаў юрыдычнай тэрміналогіі надзвычай мала. Нядаўняе апублікаванне трохмоўнага беларуска-руска-англійскага слоўніка, створанага ў Нацыянальным цэнтры прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь (далей – НЦПІ) [1], бясспрэчна, важная і паказальная з’ява ў галіне юрыдычнай лексікаграфіі. І раней, на працягу ХХ і ў пачатку ХХІ стагоддзяў, рабіліся спробы складання шматмоўных, а не толькі беларуска-рускіх ці руска-беларускіх, юрыдычных слоўнікаў. У 1926 годзе быў выдадзены трохмоўны руска-ідыш-беларускі слоўнік юрыдычнай тэрміналогіі, падрыхтаваны яўрэйскім аддзелам Інбелкульта [2]. У наш час падобнага тыпу слоўнікі складалі прыватныя асобы. Напрыклад, у 1994 годзе выйшаў беларуска-руска-польскі слоўнік, апрацаваны А.Галяком [3], у 1997-м – кароткі руска-беларуска-англійскі слоўнік для юрыдычных інстытутаў і факультэтаў, аўтар якога М.О.Лойка [4]. У 2000 і 2009 гадах з’явіліся два лацінска-руска-беларускія слоўнікі, укладзеныя Н.А.Ганчаровай і М.Г.Антанюк. Першы ўключае юрыдычную фразеалогію [5], другі – тэрміны і афарызмы [6]. Пералічаныя лексікаграфічныя працы неаднолькавыя па сваіх вартасцях і значэнні для ўпарадкавання і развіцця беларускай юрыдычнай тэрміналогіі.

Слоўнік юрыдычных тэрмінаў, падрыхтаваны НЦПІ (далей – СЮТ-2012), выразна адрозніваецца ад большасці папярэдніх тым, што прызначаны выконваць ролю нарматыўнага: створаны аўтарытэтнай дзяржаўнай установай, размешчаны на Нацыянальным прававым Інтэрнет-партале Рэспублікі Беларусь (www.pravo.by). Акрамя таго, гэта першы электронны іншамоўна-беларускі слоўнік юрыдычнай тэрміналогіі, што стварае яму перавагу перад папяровымі варыянтамі больш шырокай даступнасцю для карыстальнікаў.

Такі статус слоўніка абумоўлівае высокія патрабаванні да яго складальнікаў, абавязвае на бездакорную дакладнасць адносна як выяўлення нормаў права, так і лінгвістычных нормаў. Асабліва гэта датычыць беларускамоўных адпаведнікаў. Мова арыгінальных тэрмінаў – руская. Змешчаныя ў слоўніку рускамоўныя тэрміналагічныя адзінкі (дарэчы, як і іх англамоўныя эквіваленты) апрабаваны практыкай выкарыстання. Для ўключэння ў слоўнік ад складальнікаў патрабавалася толькі выявіць іх у пэўных заканадаўчых тэкстах. Іншая сітуацыя з беларускімі тэрмінамі. З прычыны таго, што ў нашай краіне законы ствараюцца на рускай мове і потым толькі частка з іх перакладаецца на беларускую, некаторыя юрыдычныя тэрміны не праходзяць апрабацыю ў юрыдычнай літаратуры. Пэўную частку тэрмінаў, асабліва ўстойлівых тэрміналагічных словазлучэнняў, аўтарам СЮТ-2012 давялося, па сутнасці, ствараць упершыню. Аднак не варта было захапляцца празмернай тэрмінатворчасцю пры наяўнасці практыкі выкарыстання таго або іншага тэрміна. Перш чым прапанаваць беларускі эквівалент, неабходна ўпэўніцца, ці не функцыянуе ўжо патрэбны адпаведнік, ўважліва вывучыўшы не толькі выдадзеныя раней слоўнікі юрыдычнай тэрміналогіі, а перш за ўсё – афіцыйна апублікаваныя тэксты законаў на беларускай мове. У адваротным выпадку атрымліваецца, што адно і тое ж паняцце ў розных крыніцах мае неаднолькавае лексічнае выяўленне.

Возьмем, напрыклад, беларускі эквівалент назвы аднаго з відаў судовых пастаноў, абазначанага рускім тэрмінам определение. У СЮТ-2012 да рускага определение прапнаваны адпаведнік рашэнне: определение суда – рашэнне суда, частное определение (постановление) суда – прыватнае рашэнне (пастанова) суда [7]. Каб можна было скласці ўражанне аб дакладнасці падбору беларускага эквівалента, неабходна звярнуцца да дэфініцыі тэрміна. У СЮТ-2012 яна не прыводзіцца. Ды і ўвогуле па-беларуску змешчаны толькі самі тэрміны, а тая інфармацыя, што прыводзіцца пад пазнакай «Асацыятыўныя сувязі», даецца па-руску.

Дэфініцыю тэрміна определение на беларускай мове можна знайсці, напрыклад, ў Крымінальна-працэсуальным кодэксе БССР. Апошняя беларускамоўная рэдакцыя гэтага кодэксу датуецца 1961 годам. У артыкуле 22 адзначана, што гэта «усякае, акрамя прыгавору, рашэнне, вынесенае судом першай інстанцыі пры судаводстве па крымінальнай справе» [8]. Як бачым, змест тэрміна выкладаецца праз іншы, больш шырокі па семантыцы тэрмін рашэнне. У гэтым жа артыкуле праз тэрмін рашэнне азначаюцца і такія тэрміны, як прыгаворрашэнне, вынесенае судом у пасяджэнні па пытанню аб вінаватасці або невінаватасці падсуднага і аб ужыванні або неўжыванні да яго пакарання») і пастановарашэнне, прынятае Пленумам Вярхоўнага Суда Беларускай ССР, прэзідыумамі абласных судоў...»). Значыць, тэрмін рашэнне выступае гіперонімам адносна некалькіх вышэйназваных тэрмінаў. Гіпера-гіпанімічныя адносіны паміж тэрмінамі рашэнне, з аднаго боку, і прыгавор і пастанова, з другога, пацвярджаюць і іх азначэнні, прыведзеныя ў СЮТ-2012:

приговор решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о виновности или невиновности обвиняемого, о применении или неприменении к нему наказания и по другим вопросам, подлежащим разрешению (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77-78, 2/71) [7];

постановление любое, помимо приговора и определения, решение, вынесенное судьей либо судом или органом уголовного преследования при производстве по материалам или уголовному делу (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь с изменениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77-78, 2/71) [7].

На падставе адзначанага пераклад тэрміна определение суда праз адпаведнік рашэнне суда нельга лічыць дакладным. Выкарыстоўваць адну і тую ж назву адначасова ў якасці гіпероніма і гіпоніма немагчыма. У беларускамоўных заканадаўчых тэкстах і лексікаграфічных крыніцах ужо трывала замацаваўся тэрмін вызначэнне. Гэты тэрмін прапануецца, напрыклад, такім аўтарытэтным выданнем, як Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік [9, с. 118].

Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь паняцце определение ў артыкуле 6 тлумачыць наступным чынам: «18) определение – любое, помимо приговора и постановления, решение, вынесенное коллегиальным составом суда при производстве по уголовному делу» [10]. Калі выкарыстаць беларускі эквівалент рашэнне, прапанаваны СЮТ-2012 да тэрміна определение, то пераклад гэтага тлумачэння меў бы такі выгляд: «18) рашэнне – любое, акрамя прыгавора і пастановы, рашэнне, вынесенае калегіяльным складам суда...». Спасылаючыся на вядомага спецыяліста ў галіне крымінальнага працэсу доктара юрыдычных навук, прафесара В.М.Савіцкага, можна сказаць, што такое «определение будет заключать в себе круг (idem per idem)» у выніку таго, што «был нарушен один из важнейших принципов номинации – принцип системного построения терминов» [11, с. 101–102].

У гісторыі станаўлення тэрміна вызначэнне быў ужо прэцэдэнт выкарыстання лексемы-гіпероніма: у 1920-я гады ў якасці адпаведніка да рускага определение ў заканадаўчых тэкстах ужывалі слова пастанова. Цікава, што слоўнік беларускай навуковай тэрміналогіі прапаноўваў беларускі эквівалент вызначэнне суда [12, с. 42]. У тагачасных жа перакладных заканадаўчых тэкстах пастанова была беларускім эквівалентам не толькі да определение, а і да яшчэ двух тэрмінаў – решение и постановление:

освобождение от назначенной ранее меры социальной защиты по определению суда, вынесшего приговор – вызваленьне ад назначанай раней меры сацыяльнай абароны пастановаю суду, які вынес прысуд [13, арт. 32];

суд выносит решение о признании одного из них отцом ребенка – суд выносіць пастанову аб прызнаньні аднаго з іх за бацьку дзіцяці [14, арт. 46];

суд обязан вынести постановление – суд павінен вынесьці пастанову [14, арт. 45].

Пачынаючы з другой палавіны 1950-х гадоў у заканадаўчых тэкстах паслядоўна выкарыстоўваўся тэрмін вызначэнне:исполнение приговора может быть отсрочено по определению суда – выкананьне прыгавору можа быць адтэрмінавана па вызначэнню суда [15, арт. 32].

Надзвычайнай уважлівасці патрабуе пераклад шматзначных тэрміналагічных адзінак. Маюцца на ўвазе перш за ўсё тэрміны-словазлучэнні кшталту личный закон физического лица, предупреждение коррупции/правонарушений, производство дознания, у складзе якіх личный, предупреждение, производство з’яўляюцца полісемантамі – словамі, што па-рознаму могуць перакладацца ў залежнасці ад рэалізацыі таго ці іншага значэння. Варта адзначыць, што стваральнікі СЮТ-2012 прапанавалі ў асноўным дакладныя адпаведнікі да розных значэнняў шматзначных тэрмінаў. Пацвердзім гэта на прыкладзе тэрміна обращение, які ў залежнасці ад яго семантычнага напаўнення і лексічнай спалучальнасці перакладзены наступным чынам:зварот (обращение в суд – зварот у суд; обращения граждан – звароты грамадзян);

абарачэнне (обращение лекарственных средств/облигаций/ценных
бумаг – абарачэнне
лекавых сродкаў/аблігацый/каштоўных папер);

абыходжанне (обращение с отработанны ядерным топливом – абыходжанне з выпрацаваным ядзерным палівам).

Для словазлучэння обращение взыскания на имущество прапанаваны адпаведнік зварот спагнання на маёмасць. Аднак у гэтым выразе обращение мае значэнне ‘направление действия на что-либо’, значыць і павінна перакладацца як накіраванне: накіраванне спагнання на маёмасць. Менавіта такое тэрміналагічнае словазлучэнне замацавана ў Юрыдычным энцыклапедычным слоўніку [9, с. 620]. Гэта словазлучэнне мае традыцыю выкарыстання і ў беларускамоўных заканадаўчых тэкстах: Накіраванне спагнання на маёмасць праводзіцца шляхам накладання арышту на маёмасць, а таксама яе продажу [16, арт. 341]. Дарэчы, обращение имущества в доход государства СЮТ-2012 перакладае як накіраванне маёмасці ў даход дзяржавы.

Полісемантычным з’яўляецца і тэрмін управление. Калі неабходна перадаць на беларускую мову значэнне дзеяння, то ўжываецца эквівалент кіраванне. Пры неабходнасці перадаць значэнне ‘ўстанова; структурнае падраздзяленне ўстановы’ ў 1920-я гады выкарыстоўвалі слова ўправа. У артыкуле 45 Канстытуцыі БССР 1927 года запісана:

Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления, входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской Республики, образуется: ... 12. Центральное Статистическое Управление, 13. Государственное Политическое Управление [17, арт. 45] – Для беспасрэднага кіравання паасобнымі галінамі дзяржаўнага жыцця, якія належаць да кампетэнцыі Савету Народных Камісараў Беларускае Сацыялістычнае Савецкае Рэспублікі, утвараюцца: ... 12. Цэнтральная Статыстычная Управа, 13. Дзяржаўная Палітычная Управа [17, арт. 45].

У Канстытуцыі 1937 года ўправа заменена на кіраўніцтва:Совет Народных Комиссаров БССР, образуется Верховным Советом БССР в составе: ... Начальника Управления по делам искусств... [18, арт. 45] – Совет Народных Камісараў БССР утвараецца Вярхоўным Советам БССР у складзе: ... Начальніка Кіраўніцтва па справах мастацтваў... [18, арт. 45].

У далейшым побач з тэрмінам кіраўніцтва пачалі выкарыстоўваць і кальку з рускай мовы ўпраўленне:В пределах своих полномочий Совет Министров Белорусской ССР:
... 7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете Министров Белорусской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства. [19, ст. 118] – У межах сваіх паўнамоцтваў Савет Міністраў Беларускай ССР: 7) утварае ў выпадку неабходнасці камітэты, галоўныя ўпраўленні і іншыя ведамствы пры Савеце Міністраў Беларускай ССР па справах гаспадарчага і сацыяльна-культурнага будаўніцтва [19, арт. 118].

Эквівалент кіраўніцтва ў назве пэўных дзяржаўных структур замацаваны і практыкай ужывання. Маецца на ўвазе перш за ўсё Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З гэтай назвай карэліруе і назва пасады – Кіраўнік спраў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У сувязі з гэтым выклікае непаразуменне прапанова складальнікаў СЮТ-2012 называць памянёную вышэй дзяржаўную структуру Упраўленнем справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Пэўныя цяжкасці пры стварэнні беларускіх эквівалентаў могуць выклікаць і некаторыя формы дзеепрыметнікаў, што ўваходзяць у склад састаўных тэрмінаў. Напрыклад, дзеепрыметнікі з суфіксам -ем-. Ёсць шэраг спосабаў пазбегнуць ужывання малаўласцівых для беларускай мовы формаў. Адзін з іх – замена на дзеепрыметнікавы зварот – з поспехам выкарыстаны аўтарамі СЮТ-2012 пры перакладзе словазлучэння охраняемые лица: асобы, якія ахоўваюцца. А да структурна і граматычна аднатыпнага словазлучэння охраняемые объекты  прапанаваны эквівалент ахоўныя аб’екты. Ахоўны – гэта значыць ‘прызначаны для аховы; які засцерагае, служыць для аховы чаго-небудзь’. Беларускае ахоўны адпавядае рускаму охранный. Абсалютна дакладна перададзены ў СЮТ-2012 такія тэрміналагічныя словазлучэнні: охранный документ – ахоўны дакумент, охранная деятельность – ахоўная дзейнасць, охранные зоны – ахоўныя зоны. Охраняемый – ‘такі, што знаходзіцца пад аховай’. Параўнаем азначэнні тэрмінаў охранные зоны і охраняемые объекты, прыведзеныя ў СЮТ-2012:

охранные зоны – территории и акватории, прилегающие к охраняемым объектам и специальным трассам проезда, в границах которых устанавливаются особые условия использования территорий, водных объектов и воздушного пространства в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, поддержания необходимых условий эксплуатации этих объектов (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 мая
2009 г. № 16-З «О государственной охране» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 2/1568) [7];

охраняемые объекты – здания, строения, сооружения, территории и акватории, определяемые Президентом Республики Беларусь, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц, а также иные объекты, подлежащие защите по решению Президента Республики Беларусь (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. № 16-З «О государственной охране» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 2/1568) [7].

З азначэнняў вынікае, што охранные – ‘якія забяспечваюць ахову’, охраняемые – ‘якім забяспечваецца ахова’. Зыходзячы з гэтага, выразы особо охраняемые природные территории, охраняемая информация, охраняемые объекты няправільна перакладзены ў СЮТ-2012 як асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі, ахоўная інфармацыя, ахоўныя аб’екты. Тэрыторыі, інфармацыя, аб’екты ў дадзеным выпадку самі падлягаюць ахове, а не служаць для аховы. Каб не выкарыстоўваць дзеепрыметнік з суфіксам -ем- (ахоўваемыя тэрыторыі), можна ўжыць мадэль, пашыраную ў беларускай мове, – з суфіксам -ан-: асабліва ахаваныя прыродныя тэрыторыі, ахаваная інфармацыя, ахаваныя аб’екты.

Па такой мадэлі ўтвораны складальнікамі СЮТ-2012 беларускі эквівалент да субстантыва обвиняемый – абвінавачаны. Да структурна падобнага тэрміна подозреваемый лагічна было б утварыць аналаг падазраваны. У СЮТ-2012 знаходзім подозреваемый – падазроны. Лексема падазроны замацавалася ў беларускім моўным узусе са значэннем ‘які выклікае недавер, сумненне ў сваёй добранадзейнасці, сумленнасці, дабраякаснасці’, а таксама са значэннем ‘недаверлівы, схільны падазраваць’. Падазроны – агульнаўжывальнае слова, адпавядае рускаму подозрительный. У выніку падбору неадэкватнага беларускага эквівалента ўзнікае недакладна арыентуючы тэрмін, які стварае няправільнае ўяўленне аб адпаведным паняцці.

Сэнсава некарэктным з’яўляецца і словазлучэнне схільнасць да самазабойства, які прапануецца СЮТ-2012 як эквівалент да склонение к самоубийству. Схільнасць да самазабойства – гэта цяга, імкненне самой асобы да пазбаўлення сябе жыцця. Склонение к самоубийству – уздзеянне на іншую асобу, абуджэнне ў іншай асобы рашучасці ўчыніць самазабойства. Склонение к самоубийству неабходна было перакласці як схіленне (а не схільнасць) да самазабойства.

Ад тэрміна патрабуецца не толькі сэнсавая адэкватнасць пэўнаму паняццю, але і адпаведнасць граматычным нормам літаратурнай мовы. У тэрміналагічных словазлучэннях, у прыватнасці, неабходна захоўваць асаблівасці беларускага кіравання. У пераважнай большасці выпадкаў СЮТ-2012 тэрміны-словазлучэнні аформлены граматычна правільна. Напрыклад, вызначаецца паслядоўнасцю ўжывання сінтаксічныя канструкцыі прыназоўнік па + давальны склон назоўніка: работа по совместительству – работа па сумяшчальніцтве; граждане Республики Беларусь по рождению і прыназоўнік па + давальны склон прыметніка + давальны склон назоўніка: Международный трибунал по морскому праву – Міжнародным трыбунал па марскім праве. Замест прыназоўніка па са значэннем ‘згодна з чым-небудзь, у адпаведнасці з чым-небудзь’ можна ўжываць сінанімічны паводле: наследование по праву представления – атрыманне ў спадчыну паводле права прадстаўлення, наследование по закону – атрыманне ў спадчыну паводле закона.

Аднак асобныя словазлучэнні, прадстаўленыя ў СЮТ-2012, патрабуюць граматычнай карэкціроўкі. Так, паводле нормаў беларускай мовы аддзеяслоўны назоўнік глумленне спалучаецца з назоўнікам у форме роднага, а не творнага склону: надругательство над историко-культурными ценностями павінна быць перакладзена як глумленне з гісторыка-культурных каштоўнасцей, а не глумленне над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі, надругательство над государственными символами глумленне з дзяржаўных сімвалаў, а не глумленне над дзяржаўнымі сімваламі, надругательство над трупом или могилой – глумленне з трупа ці магілы, а не глумленне над трупам ці магілай.

Ужывання пры сабе іншага назоўніка ў форме роднага склону патрабуе і назоўнік догляд: отпуск по уходу за детьми  – водпуск па доглядзе дзяцей, а не водпуск па доглядзе за дзецьмі.

Назіранні за беларускімі эквівалентамі, прапанаванымі аўтарамі СЮТ-2012, прыводзяць да высновы аб неабходнасці сэнсавай і граматычнай карэкціроўкі пэўнай часткі прапанаваных тэрмінаў. Каб пазбегнуць недакладнасці пры вербальным увасабленні паняцця, неабходна трымацца нормаў літаратурнай мовы. Варта таксама ўлічваць і вопыт папярэдняга выкарыстання тэрмінаў як у лексікаграфічных крыніцах, так і ў заканадаўчых тэкстах. Хочацца спадзявацца, што аўтарскі калектыў будзе працягваць працу і над пашырэннем аб’ёма слоўніка, паколькі прадстаўленыя 7014 лексічных адзінак далёка не поўнасцю адлюстроўваюць тэрміналагічны корпус сучаснага беларускага заканадаўства.


Спіс выкарыстаных крыніц

1. В Национальном центре правовой информации Республики Беларусь создан многоязычный словарь юридических терминов // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.


2. Юрыдычная тэрміналогія Juridische terminologie: projekt / Інстытут Беларускай культуры. Мінск: Ін-т бел. Культ., 1926. 53 с. (Яўрэйская навуковая тэрміналогія = Jidische terminologie; № 1).

3. Слоўнік юрыдычнай тэрміналёгіі: беларуска-расейска-польскі / апрац. А.Галяк. – Б.м., 1994. – 80 с.

4. Лойко, М.О. Краткий русско-белорусско-английский словарь для юридических институтов и факультетов / М.О. Лойко. – Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы. – Гродно: ГрГУ, 1997. – 129 с.

5. Ганчарова, Н.А.  Кароткі лацінска-руска-беларускі слоўнік юрыдычнай фразеалогіі / Краткий латинско-руско-белорусский словарь юридической фразеологии / Н.А. Ганчарова, М.Г. Антанюк. – Мінск: Акад. кіравання пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2000. – 147 с.

6. Гончарова, Н.А. Юридические термины и афоризмы: латинско-русско-белорусский словарь / Н.А. Гончарова, М.Г. Антонюк. – Минск: Акад. управления при Президенте Респ. Беларусь, 2009. – 206 c.

7. Многоязычный словарь юридических терминов // [Электронный ресурс]. – Рэжым доступу: http://multilang.etalonline.by. – Дата доступу: 13.08.2012.

8. Крымінальна-працэсуальны кодэкс Беларускай ССР. – Мінск: Дзярж. выд-ва БССР, 1961. – 364 с.

9. Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік / А.В. Абчынец [і інш.]; рэдкал.: С.В. Кузьмін [і інш.]; Беларус. энцыкл. – Мінск: БелЭн, 1992. – 636 с.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З // Эталон–Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

11. Савицкий, В.М. Язык процессуального закона: вопросы терминологии / В.М. Савицкий; под ред. А.Я. Сухарева; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. М.: Наука, 1987. – 286 с.

12. Беларуская навуковая тэрміналогія. Выпуск дзесяты. Тэрміналогія права. – Мінск: Ін-т бел. культ., 1926. – 104 с.

13. Крымінальны кодэкс БССР. Афіц. выд. – Мінск: Выд-ва кіраўніцтва спраў СНК: Выд. экан. нарады БССР, 1928. – 163 с.

14. Кодэкс законаў аб шлюбе, сям’і і апецы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. – Мінск: Выд. СНК БССР, 1927. – 48 с.

15. Крымінальны кодэкс Беларускай ССР. – Мінск: Дзярж. выд-ва БССР, 1957. – 296 с.

16. Грамадзянскі працэсуальны кодэкс БССР. – Мінск: Беларусь, 1965. – 355 с.

17. Канстытуцыя (Асноўны закон) Беларускай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі. – Мінск: Выд. кіраўніцтва спраў ЦВК і экан. нарады БССР, 1927. – 57 с.

18. Канстытуцыя (Асноўны закон) Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі: Праект. – Мінск: Белпартвыд-ва ЦК КП(б)Б, 1937. – 129 с.19. Канстытуцыя (Асноўны закон) Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі: прынята на нечарг. дзевятай сесіі Вярх. Савета БССР дзевятага склікання 14 крас. 1978 г. – Мінск: Беларусь, 1978. – 64 с.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка