Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў”Дата канвертавання09.01.2018
Памер120.45 Kb.
#16375
Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, № 7Дарагія сябры!

Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў”.
РЕЗЮМЕ:

Июльский выпуск бюллетеня включает информацию:
 • к 20-летию МАБ;

 • прошедшие события;

 • белорусы и белорусистика в Интернете;

 • поступления в библиотеку МАБ;

 • будущие конференции;

 • в прикреплённых файлах:

доклад Д. Савченко на 19-й международной конференции «Санкт-Пецярбург i беларуская культура».

І. ДА 20-ГОДДЗЯ МАБ
"Мы не згубіліся ў свеце!" - Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў — 20 гадоў


Міжнародная асацыяцыя беларусістаў (МАБ) — гэта грамадскае аб'яднанне навуковага і культурна-асветніцкага напрамкаў дзейнасці, якое яднае даследчыкаў у галіне сацыяльных і гуманітарных навук, выкладчыкаў, дзеячаў культуры і асветы, перакладчыкаў розных краін свету, што даследуюць культурна-гістарычную спадчыну і сучаснае развіццё беларускага народа і іншых народаў Беларусі, спрыяюць пашырэнню і папулярызацыі ведаў пра Беларусь, садзейнічаюць узаемадзеянню беларускага народа з іншымі народамі. Створана МАБ у 1991 г. на ўстаноўчым сходзе ў Мінску. Пра яе набыткі, штодзённыя клопаты і планы на будучыню наша гутарка са старшынёй камітэта Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў доктарам гістарычных навук, прафесарам, акадэмікам НАН Беларусі, сапраўдным членам Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі Міхаілам Паўлавічам КАСЦЮКОМ.

http://www.zvyazda.minsk.by/ru/archive/article.php?id=82391&idate=2011-07-07

ІІ. АДБЫЛОСЯ
17 чэрвеня 2011 г. у канферэнц-зале Расiйскай Нацыянальнай бiблiятэкi ў Санкт-Пецярбургу прайшла 19-я мiжнародная канферэнцыя «Санкт-Пецярбург i беларуская культура». Вiтаючы прысутных, генеральны дырэктар РНБ Антон Лiхаманаў падкрэслiў важнасць падобных мерапрыемстваў для развiцця культурнага ўзаемадзеяння Расii i Беларусi.

У пачатку канферэнцыi былi выкананы дзве музычныя кампазiцыi Iгара Мацыеўскага на вершы пецярбургскiх беларускiх паэтаў Мяфодзiя Сякеры (Анатоля Кiрвеля) i Аўгiннi Кавалюк (партыя фартепiяна – Наталля Платонава, вакал – Iрына Жураўлёва). Пасля музычнай часткi вядучы – доктар фiлалагiчных навук Мiкалай Нiкалаеў расказаў пра чалавека, памяцi якога была прысвечана канферэнцыя – ленiнградскi гiсторык-археолаг Фрыда Давыдаўна Гурэвiч практычна ўсё сваё жыццё (сёлета спаўняецца 100 год з дня яе нараджэння) прысвяцiла вывучэнню беларускага горада Наваградка.

Вучоны сакратар Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi, кандыдат культуралогii Алесь Суша ў дакладзе «Рэалiзацыя Нацыянальнай бiблiятэкай Беларусi i iншымi беларускiмi бiблiятэкамi навуковых праектаў у сферы вывучэння кнiжнай культуры Вялiкага Княства Лiтоўскага» расказаў пра дзейнасць НББ па алiчбоўцы рэдкiх выданняў i стварэннi такiх мiжнародных электронных праектаў, як Радзiвiлiяна, Бiблiятэка Сапегаў i iнш. У гэтай галiне ў НББ назапасiўся цiкавы вопыт, дакладчык адказаў на шматлiкiя пытаннi прысутных.

Дзiмiтрый Саўчанка закрануў адну з наiбольш злабадзённых тэмаў – «Перспектывы сучасных расiйска-беларускiх адносiн у святле iнтэграцыйных працэсаў». Якiя ў прынцыпе могуць быць формы такой iнтэграцыi? Федэрацыя? Канфедэрацыя? Цалкам незалежнае iснаванне, заснаванае толькi на эканамiчных адносiнах? У любым выпадку бясспрэчна неабходнасць культурных узаемадачыненняў нашых краiн, зрабiў выснову дакладчык.

Даклад Сяргея Жамайцiса быў пабудаваны на глыбокiм вывучэннi тэкстаў гiстарычных дакументаў: «I-шы Беларускi звод i мiтрапалiч’е летапiсанне». Гутарка iшла пра Летапiсец Вялiкага Княства Лiтоўскага 1446 г., зроблены высновы аб неабходнасцi карэкцыi датавання асобных частак гэтага летапiсу. Марыя Ткаченка ў дакладзе «Эмблематыка ў кнiгазборах Сапегаў» расказала пра асаблiвасцi тых кнiг бiблiятэкi Аляксандра i Яна Фрыдэрыка Сапегаў, якiя захоўваюцца ў РНБ. Аспiрант Маскоўскага унiверсiта Марыя Iванова прадставiла даследванне эстэтычных поглядаў беларускага i ўкраiнскага тэолага XVII ст. Кiрылы Транквiлiёна-Стаўравецкага. Гэты чалавек выкладаў у Львоўскай i ў Вiленскай брацкiх школах. У яго жыццi вылучаюць два перыяды: праваслаўны i унiяцкi (з 1626 г.). Яго галоўнае сачыненне «Евангелле вучыцельнае» было спалена ў Маскве ў 1619 г. Цiкавыя яго погляды на iснаванне чалавека пасля смерцi: паводле Кiрылы грэшнiкi трапяць у пекла (падрабязнаму апiсанню iх страшных пакутаў ён прысвячае шмат месца), праведнiкi – у рай. А людзi, якiя не асаблiва награшылi за сваё жыццё, iдуць трэцiм шляхам, i трапляюць на цудоўную пераўтвораную зямлю i застаюцца там, жывучы хаця i не так добра, як у раi, аднак зусiм някепска. Акрамя таго, Кiрыла мяркаваў, што ў вынiку ўсе грэшнiкi атрымаюць прошчу.

Кандыдат гiстарычных навук Маргарыта Корзо ў дакладзе "«Вянец веры» Сiмяона Полацкага: каталiцкiя запазычаннi ў праваслаўнай кнiжнасцi XVII ст." паказала, што пазначанае сачыненне было напiсана беларускiм тэолам на падставе кнiгi бельгiйскага каталiцкага тэолага Жака Маршана «Hortus Pastorum». Доктар Марына Чысцякова расказала пра вiленскую калекцыю рукапiсных «Пролагаў» (гэто перакладзены з гречаскай зборнiк жыцiй святых i паказальнiк праваслаўных святаў). Усе экземпляры калекцыi маюць беларускае паходжанне.

Другая частка канферэнцыi пачалася з выканання Лявонам Габрусёнкам i Iрынай Базылевай песень на вершы Анатоля Кiрвеля («Летнi сон»), Янкi Золака («Крылатае сэрца») i Алеся Звонака («Вiлiя»). На гiтары акампанiравала лаўрэат мiжнародных конкурсаў Алена Лебедзева.

Адну з загадак кнiгi «Шляхцiц Завальня» прадставiў у сваiм дакладзе прафесар пецярбургскага Тэхналагiчнага iнстытута, доктар бiялагiчных навук Дзiмiтрый Вiнаходаў – гутарка iшла пра мастацкае адлюстраванне рэальных шматгадовых супярэчнасцяў памiж родамi Кошак (Кошчыцаў) i Цялiцаў з Полаччыны. Кандыдат мастацтвазнаўства Iрына Герасiмава ў дакладзе «Наступствы двайнога «перакладу», альбо Два эпiзоды, звязаныя з одной капiйнай кнiгай XIX ст. (РНБ, ОСРК F.II.85)» расказала пра цiкавы гiстарычны казус. У 1655-1657 гг. у Вiльнi знаходзiлiся маскоўскiя войскi пад камандай князя М. Шахаўскога, у вайсковай канцылярыi вялася дакументацыя, прынамсi была складзена «Кнiга судной iзбы». Пазней гэта кнiга была перапiсана лацiнкай. А потым, яшчэ пазней, гэты тэкст быў iзноў перапiсаны кiрылiцай. Параўнанне трох варыянтаў тэксту паказала, што пры перапiсванi ў дакументы (праз неразуменне i па iншых прычынах) трапiлi памылкi, аж да поўнага скажэння сэнсу тэкста.

Доктар Андрэй Катлярчук з Стакгольма ў дакладзе «Памяць пра вайну i вайна памяцi. Гiстарычная палiтыка ў БССР i незалежнай Беларусi» на шматлiкiх прыкладах паказаў як фармiруецца афiцыйная дзяржаўная пазiцыя адносна асвятлення гiстарычных падзей часоў Другой Сусветнай вайны.

Кандыдат педагагiчных навук Алена Камiсарава ў дакладзе «Калекцыя выданняў на беларускай мове 1918–1921 гг. Славянскага фонду Бiблiятэкi Расiйскай акадэмii навук» расказала пра сабранне беларускiх кнiг БАН, пра гiсторыю паўстання гэтага кнiгазбору i прынцыпах яго каталагiзацыi. Добра iлюстраваны даклад кандыдата гiстарычных навук Веры Кнорынг «Габрэйская перыёдыка на iдзiш на Беларусi» быў прысвечаны тым газетам i часопiсам, якiя выходзiлi з 1912 г. Такiх выданняў было шмат, асаблiва пасля рэвалюцыi, калi iдзiш стаў адной з дзяржаўных моваў БССР. Кандыдат педагагiчных навук Марк Мамантаў, якi ўжо шмат гадоў займаецца зборам iнфармацыi пра Беларусь i беларусаў па пiцерскiх газетах i часопiсах, у дакладзе «Беларусь у люстэрку пецярбургскай перыёдыкi апошняга дзесяцiгоддзя ХХ стагоддзя» зрабiў агляд публiкацый за 1990-я гады. Выкладчык Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага унiверсiтэта, кандыдат гiстарычных навук Аляксей Кiбiнь зрабiў агляд «Сучасная лiтаратура па праблеме першага ўспамiнання Лiтвы ў пiсьмовых крынiцах», дзе разгледзеў пытанне пра свв. Банiфацыя i Бруно, а таксама пра гiсторыю з хрышчэннем у 11 стагоддзi «рускага караля». У дакладзе кандыдата мастацтвазнаўства Галiны Таўлай – «Iдэал гука пры граннi на беларускiх цымбалах» прагучалi запiсы жывой музыкi цымбалiстаў, што ўсё жыццё граюць па вёсках на вяселлях. Дакладчыца звярнула ўвагу на асаблiвасцi гуку самаробных цымбал. Маскоўскi музыказнавец i кампазiтар Уладзiмiр Лiсавой у дакладзе "«Беларуская месса» Iгара Мацыеўскага ў кантэксце сучаснай еўрапейскай культуры" расказаў пра гэты нядаўна створаны музычны твор, прагучаў шэраг фрагментаў гэтай сакральнай музыкi.

На заканчэннi канферэнцыi Мiкола Нiкалаеў праiнфармаваў пра падрыхтоўку пятага выпуску «Беларускага зборнiка» i заклiкаў беларусiстаў прыняць удзел у наступнай канферэнцыi, якая будзе юбiлейнай, дваццатай.

ІІІ. БЕЛАРУСЫ І БЕЛАРУСІСТЫКА Ў ІНТЭРНЭЦЕ
1.


Адам Мальдзіс: "Я над гэтай тэмай — беларусы за мяжой — працаваў апошнія чатыры гады і ўсё жыццё"


Гатовы да друку энцыклапедычны даведнік пра беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі за мяжой. Пра тое, як ствараўся даведнік, што атрымалася, як будзе выдавацца, дзе і шмат іншае наша гутарка з грамадскім навуковым рэдактарам выдання, доктарам філалагічных навук, прафесарам Адамам Мальдзісам.

http://www.zvyazda.minsk.by/ru/archive/article.php?id=82533&idate=2011-07-09
2.
Беларусы Іркуцка падарылі “Бацькаўшчыне” шыкоўны падарунак

Сябры Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага падарылі шыкоўны падарунак “Бацькаўшчыне” з нагоды свайго ж 15-гадовага юбілею, якое таварыства адзначыла 31 траўня. Такім падарункам стала творчая сустрэча з старшынём ІТБК Алегам Рудаковым і фальклорным гуртом “Крывічы”, якая адбылася 13 ліпеня на сядзібе Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”.

Адкрыла сустрэчу старшыня Рады Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына” Ніна Шыдлоўская. Скарыстаўшыся нагодай, яна яшчэ раз павіншавала Таварыства з 15-годовым юбілеем і выказала падзяку за шматгадовую руплівую працу па папулярызацыі беларускай культуры ў Прыбайкаллі.

“Яны стварылі ў Іркуцку першую Беларусь у замежжы, такую, як мы хацелі б мець тут”, – сказала Ніна Шылоўская.

Алег Рудакоў прадставіў галоўных герояў, ці дакладней, гераінь сустрэчы – гурт “Крывічы”. Ён быў створаны па ініцыятыве Волі Галанавай, якая да таго ж узначальвае маладзёвы клуб з такой жа назвай. Воля – прадстаўніца ўжо трэцяга пакалення беларусаў у Сібіры, астатнія ўдзельніцы гурта таксама нарадзіліся ў Сібіры і ў Беларусі ніколі не жылі, аднак гэта ніяк не перашкаджае ім шыкоўна спяваць аўтэнтынтычныя беларускія песні, якія яны запісваюць у этнаграфічных вандроўках па беларускіх вёсках Іркуцкай вобласці.

http://www.zbsb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4781:2011-07-14-09-42-02&catid=1&Itemid=107
3.
Лілея Плыгаўка: Беларушчына ў Літве не памрэ31 ліпеня адзначыць 20-годдзе дзейнасці Цэнтр беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры Віленскага педагагічнага ўніверсітэту (раней — кафедра беларусістыкі). Хто вывучае Беларусь у Літве? Чаму беларусы едуць у Вільню за роднай мовай? Ці здолее беларуская грамада ў Літве выстаяць супраць асіміляцыi? Пра гэта і многа іншае ў эфіры TUT.BY распавяла дырэктар Цэнтра, старшыня Літоўскай асацыяцыі беларусістаў, доктар навук Лілея Плыгаўка.

http://news.tut.by/tv/233474.html?utm_source=news-right-block&utm_medium=relevant-news&utm_campaign=relevant-news


4.
Kniha: Grodno XX stahodze 
From: Felix Ackermann<felix@ewropa.net>

Shanounya kalehi,


u tym hodze publikavalasja maja praca pra Hrodna na praciahu XX stahodzija u vydavetstve Harrassowitz: Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer mitteleuropäischen Stadt. 1919–1991. Daluchu padsumavanne pa belarusku i spadzejusja, shto u nastupnym hodze budze peraklad na belmovu u vydavetsve Arche. Kali Vy chitaete niemieckuju i majete miagchymasc napisac recenziju, napishchie kali laska u vydavetsva – jany hatovy Vam prislac egzemplar bez koshtou: verlag@harrassowitz.de
Dla vashaj pracy i liosau Belarusi zhadaju usiaho dobraha!
Z pavahaj,

Dr. Felix Ackermann


Greifenhagener Str. 48a

10437 Berlin


Tel.: 01791348889

Netz: www.ewropa.net


5.
"Трэба, каб па-беларуску размаўлялі беларусы, а не немцы..."Беларускую мову цяпер будуць вучыць і нямецкія студэнты.

Гэта неверагодна. У студэнтаў маленькага гарадка на поўначы Германіі — Ольдэнбургу — ужо з гэтай восені з'явіцца магчымасць вывучаць беларускую мову. Пра тое, як гэта стала магчыма, мы гутарым з Гун-Брыт Колер, славістам-літаратуразнаўцам з універсітэта Ольдэнбурга. Жанчына ведае пяць славянскіх моў, у тым ліку і беларускую, што яна і прадэманстравала падчас інтэрв'ю.

http://www.zvyazda.minsk.by/ru/anons/index.php?id=29271


*****

Шаноўныя сябры! З навінамі па беларусістыцы ў Інтэрнэце Вы можаце пазнаёміцца ў раздзеле “Карысныя інтэрнэт-старонкі” па электронным адрасе: http://www.mab.org.by/karysnyja-internet-staronki,

а таксама на сайце Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў:

http://www.mab.org.by/


ІV. ПАСТУПЛЕННІ Ў БІБЛІЯТЭКУ МАБ

Грицкевич А.П. Борьба за Украину, 1917-1921 / А.П. Грицкевич; под науч. ред.А.Е. Тараса. – Минск: Современная школа, 2010. – 528 с.


V. АДБУДЗЕЦЦА
6.10.2011 – 8.10.2011, срок заявок: до 10.09.2011.

Международная научная конференция "Славянские литературы в контексте мировой"

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Х Международной научной конференции «Славянские литературы в контексте мировой», которая состоится 6-8 октября 2011 г. на филологическом факультете Белорусского государственного университета.
Заявку на участие в конференции участникам из Беларуси просим прислать до 10 сентября, участникам из дальнего и ближнего зарубежья  -- до 1 сентября 2011 г. по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Маркса, 31-207, кафедра славянских литератур, или по e-mail: slavlit@gmail.com. Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script.

ЗАЯВКА

участника Международной научной конференции

«Славянские литературы в контексте мировой»

 


Фамилия, имя, отчество

 

Научная степень, звание, должность

 

Учреждение (полное название): университет, институт, кафедра

 

Тема доклада

 

Контактный адрес (служебный, домашний) телефон

 

e-mail (заполнить обязательно, адрес должен быть действующим)

 

Требуется ли приглашение

в бумажном виде (да / нет) 

Указать необходимость бронирования места в гостинице или  общежитии университета, а также срок проживания

 


Научные направления работы конференции:


 • Пути исторического развития белорусской и всех иных славянских литератур.

 • Тенденции развития славянских литератур в ХХ и ХХІ стст.

 • Актуальные проблемы литературоведческой славистики и компаративистики.

 • Творчество М.Богдановича в мировом и национальном контексте.

 • Мифология - фольклор - литература: проблемы поэтики.

 • Проблемы литературного образования в высшей и средней школе.


Рабочие языки конференции: все славянские и английский.
Финансовые условия: проезд и пребывание в Минске  – за счет участников конференции.

При регистрации  участники конференции оплачивают организационный взнос: граждане Беларуси - 15 у.е., граждане стран СНГ - 20 у.е., граждане стран дальнего зарубежья - 30 у.е.

 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. Электронный и распечатанный вариант доклада подаются при регистрации.


Требования к материалам:

 

- Объем статьи- до 5 страниц.- Стандарты: бумага формата А4, форомат Word с расширением *rtf, шрифт набора Times New Roman кегль 14pt, междустрочный интервал - 1.0, все поля - 20 мм. Страницы без нумерации (нумеруются карандашом на обороте). Параметры абзаца: первая строка - отступление 1,25 см.

- Текст набирается без переносов, на всю ширину страницы. Допускается выделение ключевых понятий полужирным шрифтом, цитат - курсивом.

- На первой строке справа указываются фамилия, имя, отчество (полностью) автора, на второй строке справа - учреждение, город. Через строку по центру указывается название доклада (большими буквами). Далее через строку печатается текст доклада.

- Библиографические ссылки в тексте берутся в квадратные скобки. Первая цифра - номер источника в списке литературы, вторая - номер страницы. Номер источника и номер страницы разделяются запятой с пробелом, номера источников - точкой с запятой, напр.:[4], [6,35], [6;7;8], [8,21;9,117].- В конце статьи после заголовка Литература (по центру) указываются использованные источники в соответствии с существующими стандартами.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал