Дэкан факультэта “Вышэйшая школа турызма”
Дата канвертавання10.04.2017
Памер186.69 Kb.


Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта

“Вышэйшая школа турызма”


______________ М. І. Кабушкін
«_____»____________________
Рэгістрацыйны № ___________

Помінікі гісторыі і культуры
Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-25 01 13

«Эканоміка і кіраванне турыстычнай індустрыяй»


Факультэт “Вышэйшая школа турызма”

Кафедра эканамічнай гісторыі
Курс: І

Семестр: I

Лекцыі: 26 гадзін Экзамен – 1 семестр

Практычныя (семінарскія)

заняткі: 26 гадзін
Усяго аудыторных гадзін

па дысцыпліне: 52

Усяго гадзін па Форма атрымання

дысцыпліне: 134 вышэйшай адукацыі: стацыянар

Складальнік:

Самусік А. Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт


2014
Вучэбная праграма складзена на аснове базавай праграмы дацэнта А. Ф. Самусіка “Помнікі гісторыі і культуры”, зацверджаннай Навукова-метадычным саветам УА “Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт” __.__.201_ г. (пратакол № __). Рэгістрацыйны № ______________.


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні кафедры эканамічнай гісторыі

“__” _____ 201_ г. Пратакол № __.

Заг. кафедры __________ Ю.М. Бохан
Ухвалена і рэкамендавана да зацвярджэння метадычнай камісіяй па спецыяльнасці “Эканоміка і кіраванне турысцкай індустрыяй”

“___” _________ 201_ г. Пратакол №

Старшыня __________ М. І. Кабушкін

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
 • Мэта выкладання дысцыпліны - дасканалае вывучэнне ўсяго комплексу рухомых і нерухомых помнікаў айчыннай гісторыі і культуры. Прадметам курса з’яўляюцца шэдэўры матэрыяльнай і духоўнай культуры, створаныя беларускім народам за ўсю яго шматвекавую гісторыю.

 • Задача вывучэння дысцыпліны – праз параўнаўча-гістарычнае даследаванне ўсіх каштоўнасцяў, а таксама адметнасцяў асобных архітэктурна-мастацкіх стыляў дасягнуць у студэнтаў поўнага ўяўлення аб спецыфіке і сучасным стане айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны.

 • У выніку вывучэння дысцыпліны студэнты павінны:

ВЕДАЦЬ:

  • перыядызацыю развіцця айчыннага дойлідства і мастацтва;

  • характэрныя рысы асобных стыляў;

  • адметнасці айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны;

  • сучасны стан помнікаў.

УМЕЦЬ:

 • самастойна ахарактарызаваць найбольш важныя асаблівасці асобных шэдэўраў архітэктуры і мастацтва;

 • згрупіраваць іх па стылявых,тыпавых адметнасцях і гісторыка-геаграфічных прызнаках;

 • прааналізаваць адметнасці эвалюцыі ў Беларусі асобных культурных традыцый;

 • абгрунтаваць свае высновы па тых ці іншых аспектах працэса фарміравання айчыннай гісторыка-культурнай спадчыны.

МЕЦЬ НАВЫКІ:

 • самастойнага вывучэння асобных помнікаў гісторыі і культуры з вызначэннем іх значэння і перспектыў;

 • аналізу гістарыяграфіі па тэме курса;

 • выкарыстання атрыманых ведаў у прафесійнай дзейнасці, звязанай з турыстычным бізнэсам.

Дысцыпліна чытаецца ў 1 семестры. Усяго гадзін запланавана 134, з іх аўдыторных – 52 (26 гадзін лекцыі, 26 гадзін – практычныя заняткі). Форма кантроля – экзамен.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА


Нумар тэмы

Назва раздзела, тэмы, занятка;

пералік вывучаемых пытанняўКолькасць аудыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне занятка

Літаратура

Формы кантроля ведаў

Лекцыі

Практычныя

(семінарскія)

заняткі


Лабараторныя

заняткі


Кіруемая

самастойная

работа студента


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі (52 г.)

26

26


1.1.

Агульная характарыстыка курса

1. Прадмет, мэты і задачы курса

2. Перыядызацыя. Гістарыяграфія

3. Класіфікацыя помнікаў

4. Заканадаўства аб ахове помнікаў

2

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 1


[1]

[2]


[13]

Рэфераты


1.2.

Дакументальныя помнікі

1. Пісьмовыя крыніцы да ХІІІ ст.

2. Дакументальныя помнікі ВКЛ

3. Літаратурная спадчына ХІХ-ХХ ст.

4. Архівы і бібліятэкі РБ

2

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 2


[6]

[21]


[34]

Рэфераты,

тэсты


1.3.

Этнаграфічныя помнікі

1. Асноўныя заняткі беларусаў. Прылады працы. Народнае жыллё

2. Нацыянальнае аддзенне і абрады

3. Беларуская кухн


2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 3

Энцыклапедыя“Этнаграфія Беларусі”

[8]

[36]


[45]

Рэфераты,

кантрольная работа1.4.

Помнікі першабытнага ладу ў Беларусі

1. Помнікі каменнага веку

2. Помнікі бронзавага веку

3. Помнікі жалезнага веку да ІХ ст.2

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 4

Крэмневыя прылады працы[12]

[37]


[42]

Рэфераты


1.5.

Развіцце дойлідства і мастацтва Беларусі ў ІХ -ХІІІ ст.

1. Першыя гарады Беларусі

2. Полацкая школа дойлідства

3. Гродзенская школа дойлідства

4. Мастацтва старажытна-беларускіх княстваў

2

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 5

Рэшткі посуду з гліны[30]

[32]


[57]

Рэфераты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.6.

Раманскі стыль у Беларусі

1. Удасканаленне абарончых збудаванняў гарадоў Беларусі

2. Храмавае дойлідства

3. Раманскі стыль ў мастацтве2

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 6


[20]

[44]


[49]

Рэфераты,

тэсты


1.7.

Помнікі готыкі ў Беларусі

1. Удасканаленне горадскога і замкавага дойлідства

2. Царкоўная архітэктура

3. Готыка ў беларускім мастацтве2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 7


[4]

[10]


[25]

Рэфераты

1.8.

Эпоха Адраджэння ў Беларусі

1. Змены ў горадабудаўніцтве пад уплывам Рэ-несанса

2. Пераўтварэнне замкаў у палацава-паркавыя комплексы

3. Храмавае дойлідства

4. Рэнесанс у мастацтве Беларусі

2

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 8

Энцыклапедыя“Каталіцкія храмы Беларусі”

[11]

[24]


[47]

Рэфераты,

кантрольная работа1.9.

Барока ў айчыннай архітэктуры і мастацтве

1. Развіццё гарадскога і палацавага дойлідства

2. Барока ў культавай архітэктуры

3. Развіццё свецкага і рэлігійнага выяўленчага мастацтва2

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 9


[24]

[41]


[46]

Рэфераты

1.10.

Класіцызм у помніках гісторыі і культуры Беларусі

1. Перабудова гарадоў Беларусі

2. Палацава-сядзібнае дойлідства

3. Класіцызм у культавай архітэктуры

4. Выяўленчае мастацтва

2

2

Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 10


[32]

[38]


[51]

Рэфераты,


1.11.

Рамантызм у Беларусі

1. Сутнасць эпохі рамантызму

2. Уплыў рамантызму на айчыннае грамадскае

і палацава-паркавае дойлідства

3. Эвалюцыя культавай архітэктуры Беларусі

4. Рамантызм у айчынным мастацтве2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 11


[3]

[31]


[39]

Рэфераты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.12.

Эклектыка і мадэрн у Беларусі

1. Гістарызм і мадэрн у Беларусі

2. Эвалюцыя айчыннага горадабудаўніцтва

3. Эклектыка і мадэрн у палацава-паркавым дойлідстве Беларусі

4. Гістарызм у беларускай культавай

архітэктуры

5. Рэалізм, мадэрн і авангард у айчынным мастацтве

2

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 12

Энцыклапедыя“Праваслаўныя храмы Беларусі”

[27]

[32]


[34]

Рэфераты,

тэсты


1.13.

Змены ў айчыннай архітэктуры і мастацтве ў 1920-1930-я гг.

1. Жыллёвая і грамадская архітэктура БССР

2. Прамысловае і сельскае будаўніцтва

3. Соцрэалізм у мастацтве БССР

4. Помнікі Заходняй Беларусі

2


2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 13


[3]

[31]


[41]

Рэфераты,

кантрольная работа1.14.

Вялікая Айчынная вайна ў помніках і мемарыялах

1. Помнікі гераічнай абароны

2. Мемарыялы падпольшчыкам і партызанам

3. Ушанаванне памяці ахвяр акупацыйнага рэжыму

4. Помнікі ў гонар вызвалення

2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 14


[17]

[23]


[55]

Рэфераты,

тэсты


1.15.

Помнікі гісторыі і культуры пасляваеннага перыяду

1. Горадабудаўніцтва Беларусі ў аднаўленчы перыяд

2. Асноўныя тэндэнцыі развіцця айчыннай архітэктуры

3. Мастацтва Беларусі


2

Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 15


[35]

[53]


[54]

Рэфераты


1.16.

Помнікі гісторыі Беларусі

1. Агульная характарыстыка помнiкаў гiсторыi

2. Помнiкi гiсторыi Беларусі ІХ – XVIII стст.

Мемарыялы ў гонар славутых падзей і суайчыннікаў

3. Помнiкi гiсторыi Беларусi ў складзе Расiйскай iмперыi. Мемарыялы і дамы-музеі

4. Помнiкi гiсторыi БССР. Асноўныя мемарыялы


2
Камп’ютэрная

прэзентацыя

№ 16

Энцыклапедыя“Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi”

[13]

[28]


[56]

Рэфераты,


ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ РАБОЧАЙ ПРАГРАМЫ ДЫСЦЫПЛІНЫ

З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ


Назва дысцыпліны, вывучэнне якой звязана з дысцыплінай рабочай праграмы


Кафедра, якая забяспечвае вывучэнне гэтай дысцыпліны

Прапановы кафедры па змяненням у змесце рабочай праграмы

Прынятае рашэнне кафедрай, распрацаваўшай рабочую праграму

Гісторыя Беларусі


Кафедра эканамічнай гісторыі

Няма

Ухваліць рабочую праграму (пратакол № __ ад __.__.201_)

Гісторыя турызма

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ • Крыніцы:

1. Аб ахове гісторыка-літаратурнай спадчыны; Закон РБ ад 13 лістапада 1992 г. Ведамасці ВС РБ. 1992 № 30 (68).


 • Асноўная літаратура:

2. Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце: У 4 т. – Мінск: Беларуская навука. 2005-2007.

3. Архітэктура Беларусі: Энцыкл. даведнік. - Мінск: БелЭн., 1993. – 568 с.

4. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. - Мінск: Навука і тэхніка, 1987-92

5. Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi: У 8 т. - Мінск: БелСЭ, 1984-1988.

6. Русецкі А. У. Мастацкая культура Беларусі. – Віцебск: ВДУ, 2002. – 325 с.

7. Самусік А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. - Мінск: БДЭУ, 2004. – 209 с.

8. Этнаграфія Беларусі: Энцыкл. - Мінск: БелСЭ. 1989

 • Дадатковая літаратура:

9. Алексеев Л. В. По Западной Двине и Днепру в Белоруссии. Путеводитель. - М.: Искусство, 1974. - 143 с.

10. Аляксееў Л. В. Гродна i помнiкi Панямоння. - Мiнск: Беларуская навука, 1996. - 189 с.

11. Антипов В. Г. Парки Белоруссии. - Минск: Ураджай, 1975. - 151 с.

12. Археалогiя i нумiзматыка Беларусi: Энцыкл. - Мiнск: БелЭн, 1993. - 702 с.

13. Атлас памятников архитектуры и мемориальных комплексов Белоруссии / Под общ. ред. В. А. Чантурия. - Минск: Вышэйшая школа, 1988. - 98 с.

14. Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: У 12 т. - Мiнск: БелСЭ, 1969-1975.

15. Беларуская ССР: Кароткая энцыкл.: У 5 т. - Мiнск: БелСЭ, 1978-1981.

16. Беларусь: Энцыкл. даведник. - Минск: БелЭн, 1995. - 800 с.

17. Бешанов В. В. Брестская крепость. – Минск: Беларусь, 2004. – 158 с.

18. Гiсторыя Беларусi / А. Л. Абецэдарская, П. I. Брыгадзiн, Л. А. Жылуновiч i iнш.; Пад рэд. А. Г. Каханоўскага i iнш. - Мiнск: НКФ “Экаперспектыва”, 1996. - 496 с.

19. Гiсторыя Беларусскай ССР: У 5 т. / З. Ю. Капыскi, А. М. Карпачоў, М. М. Улашчык, Л. С. Абэцэдарскi i iнш.; Гал. рэд. I. М. Iгнаценка. - Мiнск: Навука i тэхнiка, 1972-1975.

20. Егоров Ю. А. Градостроительство Белоруссии. - М.: Гос. изд. литер. по строительству и архитектуре. - 283 с.

21. Живописная Россия. Литовское и Белоруское Полесье / А. К. Киркор, С. В. Максимов, П. П. Семёнов. - Минск: БелЭн, 1993. - 490 с.

22. Заповедники Белоруссии / В. А. Чантурия, Ф. В. Борисевич, А. С. Сардаров. - Минск: Полымя, 1972. - 120 с.

23. Их именами названы... : Энцикл. справочник. - Минск: БелСЭ, 1987. - 711 с.

24. Казакоў Ю. Л., Чантурыя В. А. Архiтэктурныя помнiкi Нясвiжа: Гiст.-архiт. нарыс. - Мiнск: Полымя, 1989. - 47 с.

25. Калнін В. В. Мірскі замак. – Мінск: Беларусь, 2002. – 160 с.

26. Караткевiч У. Мсцiслаў. Эсе пра гiсторыю i людзей адной зямлi. - Мiнск: Беларусь, 1985. - 142 с.

27. Кацер М. С. Белорусская архитектура. Исторический очерк. - Минск: Госиздат, 1956. - 120 с.

28. Короткевич В. Б. Памятники истории Витебска. - Минск: Полымя, 1975. - 23 с.

29. Кудаба Ч. Па Вiлii. Падарожныя запiсы. - Мiнск: Полымя, 1992. - 126 с.

30. Лабынцаў Ю. А. Старая казка Палесся. Турава-Пiнская зямля. - Мiнск: Полымя, 1993. - 144 с.

31. Лакотка А. I. Беларусы. Дойлiдства. - Мiнск: Тэхналогiя, 1997. - 391 с.

32. Лакотка А. I. Нацыянальныя рысы беларускай архiтэктуры. - Мiнск: Ураджай, 1999. - 366 с.

33. Лакотка А. I. Сiлуэты старога Мiнска: Нарысы драўлянай архiтэктуры. - Мiнск: Полымя, 1991. - 126 с.

34. Лыч Л., Навiцкi У. Гiсторыя культуры Беларусi. - Мiнск: НКФ “Экаперспектыва”, 1996. - 453 с.

35. Минск: Энциклопедический справочник / Редкол.: В. И. Антонович, И. М. Игнатенко, В. С. Повалихина и др. - Минск: БелСЭ, 1980. - 424 с.

36. Молчанова Л. Материальная культура белоруссов. - Минск: Навука i тэхнiка,1968.-231 с.

37. Нарысы гiсторыi Беларусi: У 2 ч. / У. Ф. Iсаенка, П. А. Лойка, Г. В. Штыхаў i iнш.; Гал. рэд. М. П. Касцюк. - Мiнск: Беларусь, 1994-1995.

38. Памятники искусства Советского Союза. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. - М.: Искусство, 1986. - 514 с.

39. Памятники Минска / Сост. В. П. Шамов. - Минск: Полымя, 1991. - 205 с.

40. Православное зодчество Беларуси / В. Васюк, А. Мельников, С. Леднёв, В. Тацевский. - Минск: Четыре четверти, 1995. - 101 с.

41. Путешествие по Белоруссии: Справочник-путеводитель / И. И. Игнатьева, А. Т. Карпович, Б. И. Лаппо. - Минск: Полымя, 1986. - 191 с.

42. Рогалёў А. Ф. Сцёжкi ў даўнiну. Геаграфiчныя назвы Беларускага Палесся. - Мiнск: Полымя, 1992. - 159 с.

43. Сергачёв С. А. Белорусское народное зодчество. - Минск: Ураджай, 1992. - 254 с.

44. Татаринов Ю. А. От Гродно и Каменца до Мстиславля. - Минск: Минсктиппроект, 1997. - 155 с.

45. Трацевский В. В. История архитектуры народного жилища Белоруссии. - Минск: Вышэйшая школа, 1989. - 189 с.

46. Федорук А. Т. Садово-парковое искусство Белоруссии. - Минск: Ураджай, 1989. - 247 с.

47. Францыск Скарына i яго час: Энцыкл. давед. - Мiнск: БелСЭ, 1988. - 608 с.

48. Чантурия В. А. Архитектурные памятники Белоруссии. - Минск: Полымя,1982. - 223 с.

49. Чантурия В. А. Архитектурные памятники Гродно. - Минск: Полымя,1983. - 31 с.

50. Чантурия В. А. История архитектуры Белоруссии. Дооктябрьский период. - Минск: Вышэйшая школа, 1985. - 295 с.

51. Чантурия В. А. Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии. - Минск: Полымя, 1986. - 236 с.

52. Чантурия В. А. Страницы каменной летописи Белоруссии. - Минск: Полымя, 1976. - 40 с.

53. Чарняўская Т. I. Архiтэктура Вiцебска: З гiсторыi планiроўкi i забудовы горада. - Мiнск: Навука i тэхнiка, 1980. - 112 с.

54. Чарняўская Т. I. Архiтэктура Магiлёва: З гiсторыi планiроўкi i забудовы горада. - Мiнск: Навука i тэхнiка, 1973. - 95 с.

55. Чернатов В. М. Памятники военно-исторической и боевой славы. - Минск: Полымя, 1990. - 33 с.

56. Чернатов В. М. Сынам Отчизны: Мемориальные сооружения воинской славы на территории Белоруссии. - Минск: Вышэйшая школа, 1980. - 135 с.

57. Шчакацiхiн М. Нарысы з гiсторыi беларускага мастацтва. - Мiнск: Навука i тэхнiка, 1993. - 329 с.

58. Шыдлоўскi К. С. Архiтэктурная спадчына Браслаўшчыны: Гiст.-архiт. нарыс. - Мiнск: Полымя, 1996. - 156 с.

59. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. Мiнск: БелЭн, 1993-2001.

ДАПАЎНЕННІ І ЗМЕНЫ Ў РАБОЧАЙ ПРАГРАМЕ

ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

НА 201_/201_ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД
Рабочая праграма складзена адпаведна аўтарскага вучэбнага дапаможніка (Экаперспектыва, 2013), дапушчанага Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці “Эканоміка і кіраванне турысцкай індустрыяй”, а таму патрэбы ў дапаўненні ці змяненні яе зместу няма.
Рабочая праграма перагледжана і адобрана на паседжанні кафедры эканамічнай гісторыі (Пратакол № __ ад _____ 201_ г.).

Загадчык кафедры

доктар гістарычных навук __________ Ю.М. Бохан
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта ВШТ __________ М.І.Кабушкін


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка