Дипломная работа 51 с., 3 главы, 63 источника
Дата канвертавання03.03.2018
Памер39.65 Kb.
Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

юридический факультет

Кафедра гражданского права

БОГДАЕВ


Михаил Юрьевич

КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ АВТОРОВ (ИНЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Дипломная работа

Научный руководитель:

кандидат юридических наук, доцент Д.В. Иванова

Допущена к защите

«__» _____________ 2017 г.

Зав. кафедрой гражданского права

доктор юридических наук, профессор В.Н. Годунов
Минск, 2017Реферат

Дипломная работа 51 с., 3 главы, 63 источника.

КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, АВТОРСКОЕ ПРАВО, АВТОР, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, ЗАЩИТА ПРАВА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ.


Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи и по поводу коллективного управления имущественными правами авторов (иных правообладателей). Предметом исследования выступает анализ существующих юридических механизмов, обеспечивающих осуществление коллективного управления имущественными правами авторов (иных правообладателей) как внедрённых, так и не внедренных в законодательство Республики Беларусь. Цель настоящей работы заключается в получении научно обоснованного вывода об оптимальном порядке коллективного управления имущественными правами авторов (иных правообладателей), позволяющим установить баланс между интересами авторов, интересами организаций по коллективному управлению имущественными правами и конечных потребителей.

В ходе исследования использовались следующие методы: компаративистский метод (анализ норм законодательства, посвященных коллективному управлению имущественными правами авторов (иных правообладателей) в Республике Беларусь, Российской Федерации и иных зарубежных странах), метод системного анализа (анализ существующих механизмов осуществления коллективного управления имущественными правами авторов (иных правообладателей), и не внедренных в настоящее время), а также формально-юридический метод, исторический и иные методы научного познания.

В результате проведенного исследования было предложено внести ряд изменений в действующее законодательство Республики Беларусь в сфере коллективного управления имущественными правами авторов (иных правообладателей). На данный момент результаты проведенного исследования внедрены не были. Областью применения результатов настоящего исследования является законодательство Республики Беларусь, регулирующее деятельность в сфере коллективного управления имущественными правами авторов (иных правообладателей). Значимость настоящей работы заключается в совершенствовании механизма правового регулирования в сфере коллективного управления имущественными правами авторов (иных правообладателей). Предположительно объект настоящего исследования будет динамично развиваться в связи с увеличением количества нарушений в указанной сфере.

рэферат

Дыпломная праца, 51 с., 3 раздзела, 63 крыніцы.


КАЛЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ, МАЁМАСНЫЯ ПРАВЫ, АЎТАРСКАЕ ПРАВА, АЎТАР, ПРАВАЎЛАДАЛЬНІК, АБАРОНА ПРАВА, АРГАНІЗАЦЫЯ ПА КАЛЕКТЫЎНЫМ КІРАВАННІ.

Аб'ектам гэтага даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, што складваюцца ў сувязі і з нагоды калектыўнага кіравання маёмаснымі правамі аўтараў (іншых праваўладальнікаў). Прадметам даследавання выступае аналіз існых юрыдычных механізмаў, што забяспечваюць ажыццяўленне калектыўнага кіравання маёмаснымі правамі аўтараў (іншых праваўладальнікаў) як укаранёных, так і не ўкаранёных у заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Мэта гэтай працы складаецца ў атрыманні навукова абгрунтаванай высновы пра аптымальны парадак калектыўнага кіравання маёмаснымі правамі аўтараў, які дазваляе ўсталяваць баланс паміж інтарэсамі аўтараў, інтарэсамі арганізацый па калектыўным кіраванні маёмаснымі правамі і канчатковых спажыўцоў.Падчас даследавання выкарыстоўваліся наступныя метады: кампаратывісцкі метад (аналіз нормаў заканадаўства, прысвечаных калектыўнаму кіраванню маёмаснымі правамі аўтараў (іншых праваўладальнікаў) у Рэспубліцы Беларусь, Расійскай Федэрацыі і іншых замежных краінах), метад сістэмнага аналізу (аналіз існых механізмаў ажыццяўлення калектыўнага кіравання маёмаснымі правамі аўтараў (іншых праваўладальнікаў), і не ўкаранёных у наш час), а таксама фармальна-юрыдычны метад, гістарычны і іншыя метады навуковага спазнання.

У выніку праведзенага даследавання было прапанавана ўнесці шэраг змен у дзейнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы калектыўнага кіравання маёмаснымі правамі аўтараў (іншых праваўладальнікаў). На дадзены момант вынікі праведзенага даследавання ўкаранёныя не былі. Вобласцю ўжывання вынікаў гэтага даследавання з'яўляецца заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое рэгулюе дзейнасць у сферы калектыўнага кіравання маёмаснымі правамі аўтараў (іншых праваўладальнікаў). Значнасць гэтай працы складаецца ў дасканаленні механізма праўнага рэгулявання ў сферы калектыўнага кіравання маёмаснымі правамі аўтараў (іншых праваўладальнікаў). Меркавана аб'ект гэтага даследавання будзе дынамічна развівацца ў звязку з павелічэннем колькасці парушэнняў у паказанай сферы.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка