Дипломная работа: 57 страниц, 44 источника, 9 приложений
Дата канвертавання15.10.2018
Памер27.15 Kb.

РЕФЕРАТДипломная работа: 57 страниц, 44 источника, 9 приложений.

Ключевые слова: АВТОРСКАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА, ПЕРЕВОД, АДАПТАЦИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, МОДИФИКАЦИЯ, ПЕРЕСКАЗ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД.

Объект исследования – тексты сказок «Золушка» Шарля Перро и братьев Гримм, а так же их переводы.

Предмет исследования – особенности редактирования и адаптации текстов сказок.

Цель исследования – выявить проблемы перевода сказки «Золушка» из сборников «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» и «Детские и семейные сказки».

Методы исследования: стилистический анализ, обобщение, описательно-логический анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, классификация переводческий анализ.

Результаты исследования: рассмотрены предпосылки возникновения сказки и выделены основные тенденции её развития, было дано обобщенное понятие перевода, составлена классификация видов переводческих модификаций, выявлены и проанализированы типичные проблемы при переводе авторской сказки.

Научная новизна работы заключается в том, что нами был проведен анализ особенностей перевода сказки «Золушка» Шарля Перро с французского и братьев Гримм с немецкого языков на русский с точки зрения переводческих трансформаций, использующихся при переводе.

Практическое значение работы: исследование обращает внимание на особенности распространенных проблем перевода сказок, теории перевода, интерпретации художественного текста, и определяет пути решения проблем перевода.

Автор работы подтверждает достоверность исследования, а также объективность ссылок на источники, использованных в работе.

Дипломная работа выполнена самостоятельно.


РЭФЕРАТДыпломная праца: 57 старонак, 44 крыніцы, 9 дадаткаў.

Ключавыя словы: АЎТАРСКАЯ ЧАРОЎНАЯ КАЗКА, ПЕРАКЛАД, АДАПТАЦЫЯ, ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ, МАДЫФІКАЦЫЯ, ПЕРАКАЗ, МАСТАЦКІ ПЕРАКЛАД.

Абект даследавання – тэксты казак «Папялушка» Шарля Перо і братоў Грым, а таксама іх пераклады ў варыяцыях.

Прадмет вывучэння – асаблівасці рэдагавання і адаптацыі тэкстаў казак.

Мэта даследавання – выявіць праблемы перакладу казкі «Папялушка» з зборнікаў «Казкі маці Гусыні, або Гісторыі і казкі былых часоў з павучаннямі» і «Дзіцячыя і сямейныя казкі».

Метады даследавання: стылістычны аналіз, абагульненне, апісальна-лагічны аналіз, параўнальна-супастаўляльны аналіз, класіфікацыя перакладчыцкі аналіз.

Вынікі даследавання: разгледжаны перадумовы ўзнікнення казкі і вылучаны асноўныя тэндэнцыі яе развіцця, было дадзена абагульненае паняцце перакладу, складзена класіфікацыя відаў перакладчыцкіх мадыфікацый, выяўлены і прааналізаваны тыповыя праблемы пры перакладзе аўтарскай казкі.

Навуковая навізна працы заключаецца ў тым, што намі быў праведзены аналіз асаблівасцяў перакладу казкі «Папялушка» Шарля Перо з французскага і братоў Грым з нямецкай моў на рускую з пункту гледжання перакладчыцкіх трансфармацый, якія выкарыстоўваюцца пры перакладзе.

Практычнае значэнне працы: даследаванне звяртае ўвагу на асаблівасці распаўсюджаных праблем перакладу казак, тэорыі перакладу, інтэрпрэтацыі мастацкага тэксту, і вызначае шляхі вырашэння праблем перакладу.

Аўтар працы пацвярджае дакладнасць даследавання, а таксама аб’ектыўнасць спасылак на крыніцы, якія былі выкарыстаны ў рабоце.

Дыпломная работа выканана самастойна.

ABSTRACTDiploma work: 57 pages, 44 sources, 9 applications.

Key words: AUTHOR’S FAIRY TALE, TRANSLATION, ADAPTATION, INTERPRETATION, MODIFICATION, PARAPHRASING, LITERARY TRANSLATION.

Object of research – texts of the fairy tales «Cinderella» by Charles Perrault and brothers Grimm, and their translations in variations.

Subject of research – features of editing and adaptation texts of fairy tales.

Aim of work – to identify problems of translation of the fairy tale «Cinderella» from the books «Fairy tales of mother Goose, or Stories and tales of old times with teachings» and «Children’s and family fairy tales».

Research methods: stylistic analysis, generalization, descriptive and logical analysis, comparative analysis, classification of translation analysis.

Results of the research: the prerequisites of the fairy tales are considered and the basic trends of development of the fairy tales are allocated, the generalized notion of translation was given, classification of translation modifications is made, typical problems in translating the author's tales were identified and analyzed.

Scientific novelty: the analysis of features of translation of the fairy tale «Cinderella» by Charles Perrault from French and brothers Grimm from German into Russian from the point of view of the translation transformations used at translation was carried out.

Practical significance of the work: the study draws attention to the features of the common problems of translation of fairy tales, the theory of translation, interpretation of literary text, and determines ways to solve translation problems.

The author of the work confirms the reliability of the study, as well as the objectivity of references to sources used in the work.Diploma work is done independently.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка