Дипломная работа состоит из 58 страниц и 52 использованного источника. Право, политика, религия, экономика, социальные регуляторы
Дата канвертавання08.05.2017
Памер32.83 Kb.
РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Гайдуков Олег Дмитриевич. Дипломная работа: Право и социальные регуляторы.

Дипломная работа состоит из 58 страниц и 52 использованного источника.

ПРАВО, ПОЛИТИКА, РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ.Объект исследования – право в системе социальных регуляторов и их взаимодействие.

Предмет исследования – теоретические положения, разработанные учеными и правоведами, а также нормативно-правовая база, регулирующая взаимодействие права в системе социальных регуляторов.

Цель работы – анализ особенностей и сложности интеграции правовых норм в жизнь гражданского общества с учетом других социальных регуляторов, а также анализ проблем и особенностей осуществления этой интеграции в Республике Беларусь, и на основе этого определение направлений дальнейшего развития системы права и выработка рекомендаций по модернизации действующего законодательства.

Исследования и разработки: обозначены сложности взаимодействия норм правовой системы Республики Беларусь с политическими нормами, обычаями, экономическими принципами, моральными устоями и религиозными кононами. Показана важность воздействия социальных регуляторов на возникновение новых правовых норм, а так же изменения устаревших.

Элементы научной новизны: на основе анализа множества теорий и учений в области права, политологии, экономики, основываясь на религиозные каноны, выявлены проблемы реализации правовых норм в Республике Беларусь.

Область возможного практического применения: результаты могут быть использованы для разработки предложений по совершенствованию законодательства, а также в учебном процессе.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ

Гайдукоў Алег Дзмітрыевіч. Дыпломная работа: Права і сацыяльныя рэгулятары.

Дыпломная работа складаецца з 58 старонак і 52 выкарыстаных крыніц.

ПРАВА, ПАЛIТЫКА, РЭЛIГIЯ, ЭКАНОМIКА, САЦЫЯЛЬНЫЯ РЭГУЛЯТАРЫ.Аб'ект даследавання - права ў сістэме сацыяльных рэгулятараў і іх узаемадзеянне.

Прадмет даследавання - тэарэтычныя палажэнні, распрацаваныя навукоўцамі і правазнаўцамі, а таксама нарматыўна-прававая база, якая рэгулюе ўзаемадзеянне права ў сістэме сацыяльных рэгулятараў.

Мэта работы - аналіз асаблівасцяў і складанасці інтэграцыі прававых нормаў у жыццё грамадзянскай супольнасці з улікам іншых сацыяльных рэгулятараў, а таксама аналіз праблем і асаблівасцяў ажыццяўлення гэтай інтэграцыі ў Рэспубліцы Беларусь, і на аснове гэтага вызначэнне напрамкаў далейшага развіцця сістэмы права і выпрацоўка рэкамендацый па мадэрнізацыі дзеючага заканадаўства.

Даследаванні і распрацоўкі: пазначаныя складанасці ўзаемадзеяння нормаў прававой сістэмы Рэспублікі Беларусь з палітычнымі нормамі, звычаямі, эканамічнымі прынцыпамі, маральнымі асновамі і рэлігійнымі канонамi. Паказана важнасць ўздзеяння сацыяльных рэгулятараў на ўзнікненне новых прававых норм, а так сама змены састарэлых.

Элементы навуковай навізны: на аснове аналізу мноства тэорый і вучэнняў у галіне права, паліталогіі, эканомікі, грунтуючыся на рэлігійныя каноны, выяўлены праблемы рэалізацыі прававых нормаў у Рэспубліцы Беларусь.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі могуць быць выкарыстаны для распрацоўкі прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства, а таксама ў навучальным працэсе.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.ABSTRACT TO THE GRADUATE WORK

Haidukov Aleh. The graduate work: The law and social regulators.

The graduate work includes of 58 pages and 52 sources were used.

LAW, POLITICS, RELIGION, ECONOMICS, SOCIAL RREGULATORS.Object of research – law in the system of social regulators and their interaction.

Subject of research – the theoretical principles developed by scientists and lawyers, and the legal framework governing relations in the field of factoring.

Purpose – theoretical propositions developed by scientists and lawyers, as well as legal and regulatory framework regulating the interaction of law in the system of social regulators.

Research and development: the complexity of interaction rules of the legal system of the Republic of Belarus with political acts, practices, economic principles, morals and religious canons. The importance of the impact of social controls on the emergence of new legal norms, as well as changes obsolete - were marked.

Elements of scientific innovation: based on analysis of multiple theories and doctrines in law, political science, economics, based on religious canons, identified problems of implementing the rule of law in Belarus.

The area of possible practical application: The results can be used for developing of proposals to improve legislation, as well as for the educational process.

The author of the work confirms that the material contained in it correctly and objectively reflects the state of the investigation process, and all theoretical, methodological and methodical aspects borrowed from the literature and other sources are accompanied by references to their authors.

База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка