Дысцыпліна “Дызайн газеты” (4 курс, 2016-2017 нав год)Дата канвертавання18.11.2017
Памер76.7 Kb.
#13104
Дысцыпліна “Дызайн газеты”

(4 курс, 2016-2017 нав. год)


 1. Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны

 2. Планы практычных заняткаў.

 3. Тэмы рэфератаў-прэзентацый.

 4. Спіс агульнай і дадатковай літаратуры.ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ

(завочная форма атрымання вышэйшай адукацыі)
раздзела, тэмы

Назва раздзела, тэмы

Колькасць аўдыторных гадзінаў

Формы кантролю ведаў

Лекцыі

Практычныя

заняткі


Семінарскія

заняткі


Лабараторныя заняткі

Сродкі навучання (абсталяванне, вучэбна-наглядныя дапаможнікі і інш.)Дызайн газеты (14 гадзін)

6

8


Экзамен

1.

Асноўныя паняцці мастацка-тэхнічнага афармлення перыядычных выданняў.

2


Перыядычныя выданні
2.

Структура перыядычных выданняў.

2


Газеты розных тыпаў

Падрыхтоўка дызайн-аналізу тэматычнага

развароту3.

Шрыфтаграфія газеты.
2Газеты розных тыпаў

Падрыхтоўка дызайн-аналізу шрыфтавога афармлення газет розных тыпаў

4.

Афармленне загаловачнага комплексу.
2Перыядычныя выданні

Аналіз загаловачнага компллексу газет

5.

Кампазiцыя газетнага нумара. Віды вёрсткі.
2Газеты розных тыпаў

Камп’ютарАналіз кмпазіцыі і вёрсткі перыядычных выданняў. Падрыхтоўка арыгінал-макетаў

6.

Мадэляванне газетнага выдання.
2Перыядычныя выданні

Падрыхтоўка мадэлі палос


7.

Тып выдання і стыль афармлення.

2


Перыядычныя выданні

Аналіз тыпу выдання2. Практычныя заняткі
Практычныя заняткі № 1

ШРЫФТАГРАФІЯ ПЕРЫЯДЫЧНАГА ВЫДАННЯ


 1. З гісторыі шрыфтоў.

 2. Гарнітура, кегль шрыфту і іншыя паняцці.

 3. Функцыi шрыфта.

 4. Асноўныя характарыстыкі шрыфтоў.

 5. Будова шрыфта. Асноўныя элементы шрыфтоў.

 6. Дадатковыя элементы шрыфта.

 7. Рацыянальнае i эмацыянальна-эстэтычнае вызначэнне шрыфта.

 8. Мастацкае аблічча шрыфтоў.

 9. Класiфiкацыя шрыфтоў.

 10. Тыпы шрыфтоў па характары іх графічнай пабудовы.

 11. Тыпы шрыфтоў па іх прызначэнні.

 12. Стандартныя i нестандартныя шрыфты ў палiграфii.

 13. Тэкставыя i тытульныя шрыфты.

 14. Шрыфтавы асартымент сучаснай газетнай перыёдыкі.

 15. Шрыфтавая культура. Патрабаванні да шрыфтоў.

 16. Шрыфтавое афармленне газет розных тыпаў.

 17. Шрыфтавое афармленне часопісаў розных тыпаў.


Практычныя заданні

 1. Падрыхтаваць выступленне па тэме рэферата-прэзентацыі.

 2. Вызначыць асаблівасці шрыфтаграфіі аднаго сучаснага перыядычнага выдання: гарнітура, тып шрыфтоў, кегль шрыфту, шрыфтавое афармленне і інш., а таксама асаблівасці вёрсткі, колеравае напаўненне.

Практычныя заняткі № 2АФАРМЛЕННЕ ЗАГАЛОВАЧНАГА КОМПЛЕКСУ


 1. Паняцце загаловачнага комплексу.

 2. Функцыi загаловачнага комплексу.

 3. Функцыi асобных элементаў загалоўка.

 4. Структура загаловачнага комплексу.

 5. Графiка загалоўка.

 6. Разлiк плошчы.

 7. Вiды, формы і кампазiцыя загалоўка.

 8. Загаловак-iлюстрацыя.

 9. Агульныя патрабаванні да загалоўкаў розных тыпаў выданняў.

 10. Патрабаванні да шрыфтавога афармлення загаловачнага комплексу.

 11. Патрабаванні да вёрсткі загаловачнага комплексу.

 12. Патрабаванні да моўнага афармлення загаловачнага комплексу.

 13. Тэндэнцыі афармлення загаловачнага комплексу ў сучасных выданнях.


Практычныя заданні

 1. Падрыхтаваць выступленне па тэме рэферата-прэзентацыі.

 2. Ахарактарызаваць 3 загаловачныя комплексы сучасных перыядычных выданняў: структура, шрыфтавое афармленне, тып шрыфтоў, асаблівасці вёрсткі, моўнае афармленне.

Практычныя заняткі № 3КАМПАЗIЦЫЯ НУМАРА ВЫДАННЯ


 1. Паняцце кампазіцыі выдання.

 2. Віды кампазіцыі.

 3. Кампазiцыя газетнага нумара.

 4. Кампазiцыя часопіснага нумара.

 5. Законы кампазіцыі на паласе.

 6. Структурныя элементы кампазiцыi.

 7. Статычная i дынамiчная кампазiцыя.

 8. Кампазіцыя паласы, развароту.

 9. Метады акцэнтавання на паласе.

 10. Віды вёрсткі.


Практычныя заданні

1. Падрыхтаваць выступленне па тэме рэферата-прэзентацыі.

3. Ахарактарызаваць кампазіцыю 1 сучаснага перыядычнага выдання.

Практычныя заняткі № 4МАДЭЛЯВАННЕ ГАЗЕТНАГА ВЫДАННЯ


 1. Паняцце мадэлі перыядычнага выдання.

 2. Мадэляванне тэматычных палос.

 3. Мадэляванне разваротаў.

 4. Паняцце макета перыядычнага выдання.

 5. Тэхналогія стварэння макета.

 6. Асаблівасці макетавання рэкламных блокаў.

 7. Макетаванне першай паласы.

 8. Метады і прыёмы размяшчэння малых, сярэдніх і буйных матэрыялаў на паласе.

 9. Выбар графічнай канцэпцыі газеты: асноўныя прынцыпы.

 10. Тыпы выданняў і асаблівасці макетавання.


Практычныя заданні

 1. Падрыхтаваць выступленне па тэме рэферата-прэзентацыі.
3. ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ-ПРЭЗЕНТАЦЫЙ


 1. Асаблівасці структуравання палос А2, А3, А4.

 2. Загаловачны комплекс газеты. Тэндэнцыі афармлення загаловачна+га комплексу.

 3. Газетныя загалоўкі. Іх віды і афармленне.

 4. Інфаграфіка: віды і кампазіцыя. Выкарыстанне інфаграфікі ў друкаваных СМІ.

 5. Віды вёрсткі.

 6. Сучасныя выяўленчыя сродкі ў газетах рознага тыпу і фармату.

 7. Асаблівасці макетаваня рэкламных блокаў.

 8. Малафарматныя выданніі: асаблівасці іх дызайну.

 9. Спецыфіка дызайну часопісных выданняў.

 10. Онлайн-выданні і спецыфіка іх дызайну.

 11. Асноўныя і службовыя элементы газеты.

 12. Аб’ём, фармат і зыходная структура газеты А-2.

 13. Класіфікацыя шрыфтоў. Шрыфтаграфія газеты. Утылітарна-эстэтычная функцыя шрыфта.

 14. Шрыфтавыя сродкі выдзялення і асаблівасці іх выкарыстання ў газетна-часопісных выданнях.

 15. Шрыфтавое афармленне газет розных тыпаў.

 16. Ілюстрацыя ў графічным кантэксце газеты.

 17. Аб’ём, параметры і зыходная структура газеты А-3.

 18. Асаблівасці афармлення блокаў публікацый.

 19. Асаблівасці афармлення пастаянных элементаў газеты.

 20. Структура і кампазіцыя нумара газеты.

 21. Раздзяляльныя сродкі дызайна.

 22. Асаблівасці афармлення тэматычнай паласы і тэматычнага нумара.

 23. Асаблівасці афармлення першай і апошняй старонак.

 24. Анансаванне ў газеце.

 25. Асаблівасці афармлення малафарматнай газеты (А-4).

 26. Асаблівасці афармлення спецвыпускаў.

 27. Асаблівасці афармлення святочнага нумара.

 28. Асаблівасці афармлення рэкламных выданняў.

 29. Асаблівасці афармлення камерцыйных выданняў.

 30. Макеціраванне нумара. Патрабавані да макета.

 31. Способы выдзялення тэксту на паласе.

 32. Рэкламная аб’ява ў кампазіцыйнай структуры газеты.

 33. Афармленне развароту.

 34. Поласы з дахам і падмуркам.

 35. Колер у газеце.


4. ЛІТАРАТУРА

Асноўная:

 1. Галкин, С. И. Художественное конструирование газеты и журнала : учеб. пособие / С. И. Галкин. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 215 с.

 2. Дизайн периодических изданий : учеб. пособие для студентов факультетов и отделений журналистики университетов / под ред.
  Э. А. Лазаревич. – 2-е изд. – М. : МГУ, 2004. – 120 с.

 3. Табашников, И. Н. Газета и дизайн / Архив провинциальной журналистики / И. Н. Табашников. – Тюмень : СофтДизайн, 1994. – 160 с.

 4. Тулупов, В. В. Дизайн периодических изданий / В. В. Тулупов. – Воронеж, 2005. – 224 с.

 5. Харроуэр, Т. Настольная книга газетного дизайнера. – Комсомольская правда / Т. Харроуэр. – Воронеж, 1999. – 206 с.

 6. Бальтерманц, И. Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики / И. Д. Бальтерманц.– М., 1981. – 64 с.

 7. Бизяев, А. Ю. Эстетика и удобочитаемость шрифта / А.Ю. Бизяев. – М., 1994. – 224 с.


Дадатковая:

 1. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. – 2-е изд., испр. / О. А.  Буковецкая.–М. : ДМК, 2000. – 304 с.: ил.

 2. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. – СПб. : Символ-Плюс,
  2001. – 358 с.

 3. Волкова, В. В. Дизайн рекламы / В. В. Волкова. – М., 1999. – 144 с.

 4. Волкова, В. В. Дизайн газеты и журнала / В. В. Волкова [и др.]. – М., 2003. – 224 с.

 5. Ворон, Н. И. Жанры советской фотожурналистики / Н. И. Ворон. – М. : Высшая школа, 1991. – 80 с.

 6. Ворошилов, В. В. Техника и технология СМИ : конспект лекций / В. В. Ворошилов. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 48 с.

 7. Гуревич, С. М. Газета вчера, сегодня, завтра / С. М. Гуревич. – М. : Аспект-Пресс, 2004. – 228 с.

 8. Живовский, В. А. Реклама на страницах газет и журналов /
  В. А. Живовский. – М., 2002.

 9. Лазарева, Э. А. Заголовок в газете : учеб. пособие. – 2-е изд., доп., перераб. Э. А. Лазарева. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 84 с.

 10. Рэндалл, Д. Универсальный журналист / Д. Рэндалл. – СПб., 1999. – 368 с.

 11. Свороб, А. К. Дизайн молодежной газеты / А. К. Свороб. – Мінск : БГУ, 2004. – 69 с.

Каталог: sites -> default -> files -> kafjurn
kafjurn -> Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “асновы творчага майстэрства”
kafjurn -> Асновы творчага майстэрства” (3 курс, завочная форма атрымання адукацыі, 5-6 семестры)
kafjurn -> Планы практычных заняткаў Тэлебачанне ў сістэме сродкаў масавай камунікацыі
kafjurn -> Заданні для пераддыпломнай (вытворчай) практыкі
kafjurn -> Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “Гісторыя рускай журналістыкі”
kafjurn -> Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “асновы творчага майстэрства”
kafjurn -> Часопісная перыёдыка Беларусі
kafjurn -> Установа адукацыі Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
kafjurn -> Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “культура беларускамоўнага пісьмовага дыскурсу”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал