Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 класстаронка1/3
Дата канвертавання26.02.2017
Памер483.18 Kb.
#4492
  1   2   3
Дыягнастычны тэст па беларускай мове

па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас

А1. Адзначце лiтары слоў, у якiх лiтары е, ё, я абазначаюць 2 гукi:

 1. ягады;

 2. асцярожна;

 3. салаўю;

 4. дыядэма;

 5. жменя.

А2. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару о:

 1. выс..кавата;

 2. тры..;

 3. в..семсот;

 4. в..семнаццать;

 5. сальфеджы…

А3. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару ы:

 1. др..вотня;

 2. др..ўляны;

 3. характ..рыстыка;

 4. аранж..рэя;

 5. бр..зент.

А4. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару а:

 1. Р..спублiка;

 2. р..монт;

 3. лiт..ратура;

 4. ш..рсцеапрацоўка;

 5. ш..рсцяны.

А5. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару е:

 1. с..мнаццаць;

 2. дзес..ць;

 3. в..лiкаваты;

 4. г..раiчны;

 5. сц..мнела.

А6. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару я:

 1. мес..ц;

 2. б..зрадасны;

 3. кац..лок;

 4. м..даль;

 5. б..сперабойны.

А7. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару i:

 1. м..лодыя;

 2. пам..раць;

 3. ал..горыя;

 4. квец..нь;

 5. цв..сцi.

А8. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару, каб перадаць падоўжанае вымаўленне зычных:

 1. праграм..а;

 2. прэс..а;

 3. лiсц..е;

 4. аблiч..а;

 5. развод..зе.

А9. Адзначце словы, вымаўленне якiх не супадае з напiсаннем:

 1. згаджацца;

 2. смяешся;

 3. не мог;

 4. з людзьмi;

 5. палескі.

А10. Адзначце радкi, дзе абедзве падкрэсленыя галосныя з'яўляюцца нацiскнымi:

 1. крапiва, дактыль;

 2. алергiя, данесцi;

 3. браўнiнг, мянтуз;

 4. амплуа, адкупны;

 5. крэпдэшын, дачырвана.

А11. Адзначце словы, у якiх пiшацца лiтара а:

 1. ж..луды;

 2. д..ўгалецце;

 3. шыр..каэкранны;

 4. р..дакцыя;

 5. с..кратар.

Трэніровачныя практыкаванні

Заданне №1

Пры дапамозе прыставак утварыце антонімы. Запішыце іх.

Падземны (пераход), уліваць (ваду), адчыніць (дзверы), смачны (пірог), хмарнае (неба), звычайныя (абставіны), ідэйны (твор), рэлігійны (змест).Заданнее №2

Пры спісванні ўстаўце прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс.

Аб’..ктыўны, абц..рэбліваць, аб’..днанне, ап..ратыўны, б..л..трыстыка, б..скал..ровы, б..сп..растанку, б..звы..зна, в..ласіп..дыст, в..рац..но, в..рашчака, в..с..лосць, в..рхавіна, дз..сяц..ра, дз..лянка, заб..сп..чэнне, з..л..наваты, з..л..ніна, л..туценне, м..ханік, м..талічны, м..ккаваты, м..нутка, надв..чорак, н..в..лікі, н..навісць, н..навісны, ц..жкаатл..т, ц..гавіты.Заданне №3

Запішыце словы па-беларуску.

Аккордеон, апогей, апостроф, Баренцево море, рапорт, рейдовый, третичный, желобок, Желябин, жонглер, эконом, литература, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, ореол, опасаться, Одесса, одеколон, жемчужина, редковатый, рекордсмен, трещотка, ровесник, радеть, Гренландия, Челябинск, шелестеть, шеренга, Челюскин, черепица, черновик, шедевр, шепелявый, черепаха, Чекалин, Онтарио, целинный, Целиноград, холодильник, чемодан, ольховый.Заданне №4

Прачытайце словы. Пры спісванні ўстаўце прапушчаныя літары. Словы з гукамі [i], [y] падзяліце на склады.

А..торак, а..дыторыя, аквар..м, шлагба..м, каля..на, ..ніверсітэт, або..ма, адмо..е, прэзіды..м, Алата.., Ланда.., а..дыенцыя, а..сберг, ла..рэат, кансілі..м, аператы..ны, астрана..т, арха..зм, аўта..нспекцыя, баво..на, дыназа..р, еса..л, за..часна, індывіды..м, інту..цыя.Заданне №5

Утварыце словы з дапамогай прыставак аб-, ад-, над-, пад-. Запішыце.

Класці, іграць, плесці, будаваць, ісці, пісаць, тачыць, чапляць, пілаваць, капаць, сыпаць.Заданне №6

Уставіць прапушчаныя літары:

За..кацца, над..ходзіць, с..граць, без..дэйны, без..ніцыятыўны, за..нелы, вы..шаў, за..граць, контр..гра, звыш..мклівы, пад..ход, уз..ходжанне.Заданне №7

Гульня “Чацвертае лішняе”: неабходна выпісаць чацвёртае лішняе слова ў кожным радзе, вусна растлумачыць выбар.

 1. Ззяць, ссушыць, адбой, раскацісты.

 2. Падклеіць, абляпіць, надрэзаць, абвязаць.

 3. Пераігрываць, безыменны, абылгаць, выйсці.

 4. Востравугольнік, зверагадоўля, дабратворны, воданапорны.

 5. Асновапалажэнне, рэдказубы, жыццядзейнасць, белабароды.

 6. Бездапаможны, бездарожжа, бескантрольны, бяскрайнасць.

 7. Грыбавар, мылавар, повар, кашавар.

 8. Лесавік, лесавоз, лесагон, лесаруб.

Заданне №8

Гульня “Карэктар”: выпраўце памылкі ў тых словах, у якіх яны дапушчаны.

Абыйсці, адыйсці, зайскрыцца, прайсці, сыграць, узыйсці, сінекрылы, кораткашэрсны, навабудоўля, паўнапраўны, сваеасаблівы, стагадовы, шэсцідзёнка, зказаць, фотаграфія.Заданне №9

Падбярыце аднакаранёвыя словы так, каб нацискныя [o], [э] стаялі не пад націскам.

навокал - ______________

спрэчка - ______________

поспех - _______________

сустрэча - ______________

восень - _______________

папрок - _______________

цэгла - ________________

мова - _________________Заданне №10

Перакладзіце на беларускую мову.

Глоток воды, центральный вход, сладкое яблоко, шестеро учеников, дружные шестиклассники, чемпионат школы, демократические республики, рекорд спартакиады, молодой президент, шерстяной свитер, желтое яблоко, спелая черешня, литературный характер, редкий экземпляр, аромат осени, целая черепица, грамотный инженер, процедурная церемония, черная бровь, цена за телефон.Заданне №11

Падкрэсліце словы, у якіх літара я пішацца незалежна ад націску.

Яблык, святочны, мядовы, дзевяць, мядок, лясны, месяц, перасяленне, яны, пясняр, лямант, пляма, спякота, Якаў, звязаны, пяць, вялікі, бяліць, памяць, якраз.Заданне №12

Растлумачце перадачу спалучэння [io] у беларускім варыянце слоў. Для гэтага вызначце месца націску, пазіцыю ў слове спалучэння [io].

Рускі варыянт:

бастион

пионер

виолончель

патриот

киоскерИоанн

Беларускі варыянт:

бастыён

піянер

віяланчэль

патрыёт

кіяскёрІаан

Заданне №13

Растлумачце перадачу спалучэнняў [iа] у беларускім варыянце слоў.

Рускі варыянт:

авиатор

диапазон

диатез

гениальность

диагноз

спартакиада

Беларускі варыянт:

авіятар

дыяпазон

дыятэз

геніяльнасць

дыягназ

спартакіяда


Заданне №14

Перакладзіце на беларускую мову словы.

Иерусалим, Иаков, Бианки, Эфиопия, Альбион, Илиада, Циолковский, Индия, Кордильеры, шпион, триллион, ориентация, фиалка, район, гигиена, сольфеджио, биатлон, диета, театр, радио, океан, фойе.Заданне №15

Выпраўце памылкі ў словах.

Кліянтура, задзіак, фіалка, нацыанальнасць, Неяпаль, Ёсіф, віаланчэль, мельхіор, кіаскёр, энтузіазм, пацыэнт, географія, шпіон, мемарыальны, біатлон, файе, майонез.Заданне №16

Выпішыце тыя словы, у якіх ёсць прыстаўныя галосныя зычныя гукі.

Рос агурок, старая вольха, сарваць ігрушу, пышны волас, не ўлавіць імгненне, вузкаватая дарога, ірваць паперу, паўз аржанішча, белавусы дзед, цягнуць волакам, каляровыя стужкі, даглядаць агарод, цемны завулак, вокладка кнігі, прыехаць ў аўторак, раскінуць вуды, небяспечны вораг, далёкі водгук, таемны востраў, надзейная ахова, пясчаная водмель, воблачнае неба, горная навука, доўгае вуха.Заданне №17

Прачытайце прыказкі. Устаўце , дзе трэба, прапушчаныя літары.

Конь вы..рвецца – дагоніш, а слова сказанага не вернеш. Была калісь праўда, ды за..ржавела, Камень абрастае ..мхом на адным месцы лежачы. ..голкай дарог не мераюць. І жалеза сатрэцца, калі ..ржа завядзецца. Хто ..грае з агнём – да..граецца да попелу. Пана вядуць вешаць, мужык шапку скідае, бо як ада..рвецца, то адрыгнецца. Паны сварацца, а ў мужыкоў ..лбы трашчаць. Няма звера дужэйшага за ..льва. Як пайшла карова па пракосе, то малако знялося, а як пойдзе на ..ржышча – назад чышча. ..очы завяжаш, а ..ушэй не заложыш. Кніга – меленькае ..акенца, ды праз яго ўвесь свет відаць.Заданне №18

Выпраўце памылкі ў словах, вусна растлумачце сваё рашэнне.

Карэлічскі, настаўніцтва, грамацтва, таварыштва, турэччына, гарадскі, своякскі, прыязны, капустны, палесскі, шляхетства, Брэстчына, праяздны, міласэрдны, літаслівы, Кранштадт, бяскарыстны, зайдросны, посны, вустны.Заданне №19

Устаўце прапушчаныя літары.

У лесе Васіль непрыкметна а..стае ад Сямёна. Непрывычныя для яго такія размовы. Ба..ька ..яперашні парадак жы..я не асу..жае, і не трэба Васілю пра ..еда расказва..ь. Ён памятае, як жыў ..ед. Можа, сапраў..ы меў шмат кароў. Для гною. Але нават ..обрай ха..ы не пабудаваў. А..ны боты насіў усё жы..ё.

Васіль дашукваецца прычыны, чаму Сямён так гаворы..ь. Некалі ён першы кінуўся ў калгас, пасек, паліў іконы. Затым у..ёк з калгаса. Яго нават су..іць ха..елі, бо ноччу вывеў са стайні ўласнага каня.

Не пашан..авала Сямёну ў жы..і, прыхо..іць да высновы Васіль. Сын – бан..ыт, жонка, мажная, шыракатварая, з ..элым пакладам залатых зубоў, гуляе з кім захоча. Пра гэта ўсё мяс..эчка ведае…

Васіль у..ёк ад Сямёна, бо не хоча бязла..я ў думках. Ён сам бачы..ь, што яшчэ многа непарадкаў. Але павінна іс..і на тое, каб выкараня..ь непарадак, каб жы..ё паляпшалася.

Заданне №20

Перакладзіце слдовы на беларускую мову.

Антенна, диспут, артель, дюна, Денис, Бородино, Двина, Дмитрий, двести, бригадир, карантин, букетик, митинг, фонетика, глагол, мультипликация, мультик, медицина, сатира, твердый, тюльпан, этюд, диктант, тираж.Заданне№21

Запішыце словы ў два слупкі: у першы слупок – словы, у якіх адбылося фанетычнае падаўжэнне, у другі – словы з марфалагічным падваеннем.

Паддаць, аддзячыць, хваляванне, развітанне, аббегчы, зелле, Зарэчча, сенаванне, прыгуменне, стагоддзе, аддзяліцца, узбярэжжа, каханне, прадчуванне, угнаенне, расступіцца.Заданне №22

Падбярыце да наступных слоў аднакаранёвыя з падоўжанымі зычнымі.

Узор: корань – карэнне.судзіць - ___________

хваляваць - _________

шыць - _____________

вучыць - ____________

збажына - ___________

полаз - ______________

жыць - ______________

багаты - _____________Заданне №23

Выпраўце памылкі ў словах. Запішыце словы правільна.

Мека, субота, калона, Эмма, аллея, аккуратны, Ала, малінік, камене, расада, вана, наллю, Кассян, падобрыць.Трэніровачны тэст №1, 10 клас

Гукi i лiтары. Глухiя i звонкiя зычныя. Нацiск. Гукавое значэнне лiтар е, ё, я.

А1. Адзначце словы, у якiх колькасць гукаў i лiтар не супадае.

 1. дзянёк;

 2. напiсаць;

 3. мароз;

 4. суддзя;

 5. гарадскi;

 6. сядзьце;

 7. прыходзь;

 8. аддаў;

 9. вяселле;

 10. барацьбiт;

 11. елка;

 12. пясок;

 13. страляць;

 14. iдзе;

 15. роўнядзь.

А2. Адзначце словы, у якiх лiтары е, ё, я абазначаюць два гукi.

 1. мёд;

 2. праехаць;

 3. калоссе;

 4. боязь;

 5. пяшчота;

 6. зямля;

 7. дзевятка;

 8. памяць;

 9. яблык;

 10. заяц;

 11. шчасце;

 12. пояс;

 13. мiльён;

 14. патрыёт;

 15. пяхота;

 16. ядловец;

 17. акiян;

 18. зелень;

 19. метро;

 20. шчаўе;

 21. сур'ёзны;

 22. фаé;

 23. льéцца;

 24. язык;

 25. лён;

 26. разнатраўе;

 27. раён;

 28. музей;

 29. сям'я;

 30. сняжок;

 31. наедак;

 32. елка;

 33. песенька.

А3. Адзначце словы, у якiх адбываецца прыпадабненне звонкiх зычных да глухiх.

 1. барацьбiт;

 2. у дзежцы;

 3. носьбiт;

 4. лiчба;

 5. адважся;

 6. лётчык;

 7. дзядзька;

 8. падсыхаць;

 9. расчоска;

 10. на рэчцы;

 11. малацьба;

 12. стрыгчы;

 13. салодкi;

 14. лёгка;

 15. мяккi;

 16. магчымасць;

 17. футболка;

 18. падлiчыць;

 19. мiгценне;

 20. Вiцебшчына.

А4. Адзначце радкi, дзе правiльна паказана, як вымаўляюцца адпаведныя словы.

 1. адказчык – [аткасчык];

 2. адпрэгчы – [атпрэхчы];

 3. зжаць – [сжац' ];

 4. горад – [горат];

 5. моладзь – [моладз' ];

 6. выязджаць – [выяжджац' ];

 7. абступiць – [апступiц' ];

 8. сузор'е – [сузорйэ];

 9. лiчба – [л'iджба];

 10. лётчык – [л'одчык];

 11. хараство – [харазтво];

 12. усхваляць – [узхвал'ац' ];

 13. вакзал – [вагзал];

 14. прамень – [прам'йэн'];

 15. шчасце – [жчасц'э];

 16. паўтарáю – [паўтарайу];

 17. ад'ехаць – [ад'эхац'];

 18. вераб'i – [в'эраб'вi];

 19. краiна – [крайiна];

 20. пясчаны – [п'яшчаны].

А5. Адзначце словы, у якiх адбываецца прыпадабненне шыпячых зычных да свiсцячых.

 1. зжаць;

 2. грузчык;

 3. пераможца;

 4. (па) кладачцы;

 5. (на) дошцы;

 6. счапiць;

 7. барацьба;

 8. бегчы;

 9. дужка;

 10. разносчык;

 11. збiраешся;

 12. зжаваць;

 13. (па) рэчцы;

 14. (на) кветцы;

 15. бейсбол;

 16. гарадскi;

 17. не парэжся;

 18. (па) дарожцы;

 19. пясчаны;

 20. пяшчота.

А6. Адзначце словы, у якiх няправiльна пастаўлены нацiск.

 1. алфáвiт;

 2. беларýсы;

 3. выпадак;

 4. грамадзянiн;

 5. магазiн;

 6. дакумент;

 7. крапiва;

 8. iндустрыя;

 9. таварышы;

 10. iмя;

 11. блукаць;

 12. выразна;

 13. буйны (завод);

 14. цяжкi;

 15. бульбяны;

 16. адзiнаццаць;

 17. квартал;

 18. статуя;

 19. слабы;

 20. цяжар;

 21. чатырнаццаць;

 22. фартух;

 23. фурман;

 24. сiвы;

 25. спiна;

 26. каменны;

 27. глiняны;

 28. некаторыя;

 29. (ты) пазвонiш;

 30. стары.

А7. Адзначце словы, якiя напiсаны правiльна.

 1. агенцтва;

 2. асфальт;

 3. бухгалтар;

 4. Навагрудчына;

 5. Вiцебшчына;

 6. Мiншчына;

 7. казахскi;

 8. Белавеская пушча;

 9. князства;

 10. гарацкi;

 11. салдацкi;

 12. птаства;

 13. ланшафт;

 14. ткацкi;

 15. (ты) усмiхаешся;

 16. выдавецкi;

 17. канешне;

 18. на рэчцы;

 19. выязны;

 20. кантрастны;

 21. карыстны;

 22. заслáны;

 23. бухгáлтар;

 24. радасны;

 25. палесскi;

 26. расшчодрыцца;

 27. па-таварыску;

 28. адвакатскi;

 29. латышскi;

 30. сiроцкi.

Трэніровачны тэст №2, 10 клас

Правапiс галосных о, э, а. Правапiс галосных е, ё, я. Правапiс спалучэнняў галосных у словах iншамоўнага паходжання.
А1. Адзначце словы, дзе трэба ўставiць лiтару а.

 1. абагр..вáць;

 2. аранж..вы;

 3. вет..ран;

 4. др..мучы;

 5. лат..рэя;

 6. ж..тон;

 7. зар..ва;

 8. выкр..слiць словы;

 9. невыч..рпальны;

 10. ж..леза;

 11. лiт..ратура;

 12. гард..роб;

 13. кач..рга;

 14. с..кратар;

 15. камп'ют..р;

 16. галант..рэйны;

 17. д..рэктар;

 18. кват..рант;

 19. характ..р;

 20. ш..дэўр;

 21. р..монт;

 22. р..корд;

 23. др..жаць;

 24. бесс..рдэчны;

 25. пач..рнець;

 26. адр..с;

 27. поч..рк;

 28. вер..цяно;

 29. прынт..р;

 30. п'ед..стал.


А2. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару э.

 1. антр..соль;

 2. аранж..рэя;

 3. ач..рсцвелы;

 4. м..тазгодны;

 5. кар..спандэнт;

 6. расч..саць;

 7. ж..стыкуляцыя;

 8. др..ваапрацоўчы;

 9. ж..нiцьба;

 10. iнж..нер;

 11. iнт..лект;

 12. гр..мець;

 13. майст..р;

 14. канц..нтрат;

 15. пераас..нсаванне;

 16. адр..с;

 17. зач..рсцвелы;

 18. др..ванасаджэнне;

 19. д..лiкатны;

 20. д..таль;

 21. р..спублiка;

 22. ар..шт;

 23. ас..нсаваць;

 24. ж..мчужына;

 25. п'ед..стал;

 26. акс..суар;

 27. канц..лярыя;

 28. iнт..рвал;

 29. ч..мпiён;

 30. акад..мiчны.


А3. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару о.

 1. самб..;

 2. выс..кавата;

 3. тры..;

 4. пiянiн..;

 5. в..семсот;

 6. в..семнаццаць;

 7. сальфеджы..;

 8. Токi..;

 9. рады..;

 10. Антары..;

 11. у метр..;

 12. радэ..;

 13. сапран..;

 14. барок..;

 15. Ватэрло…


А4. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару ы.

 1. дыр..жор;

 2. д..легат;

 3. др..мучы;

 4. др.. ўляны;

 5. др..вотня;

 6. др..васек;

 7. гл..біня;

 8. ябл..чны;

 9. лод..р;

 10. кр..шыць;

 11. iнт..лiгент;

 12. пр..зiдэнт;

 13. поч..рк;

 14. скр..гатаць;

 15. др..сiроўшчык;

 16. вод..р;

 17. абар..ген;

 18. бесц..рымонна;

 19. др..мотны;

 20. д..рэктар;

 21. др..жаць;

 22. гл..ток;

 23. тр..вога;

 24. iнт..лект;

 25. гл..бокi;

 26. кр..вавы;

 27. здр..гануўся;

 28. бр..зент;

 29. пр..вiлея;

 30. ябл..ня.


А5. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару е.

 1. аб..лiск;

 2. б..сспрэчна;

 3. .. ўрапейскi;

 4. в..лiчыня;

 5. вы..зджаць;

 6. здз..йсняць;

 7. н..злiчоны;

 8. н..весела;

 9. пам..ць;

 10. гал..рэя;

 11. выл..чыць хворага;

 12. бал..рына;

 13. заб..спячэнне;

 14. вы..зд;

 15. закасц..неласць;

 16. выл..пiць;

 17. досв..ткам;

 18. м..жпланетны;

 19. удал..чынi;

 20. с..мнаццаць;

 21. п..цьсот;

 22. б..з мацi;

 23. пас..джэнне;

 24. м..дзвежы;

 25. па..дынак;

 26. кавал..рыст;

 27. мац..рынскi;

 28. л..снiковы;

 29. пл..мянны;

 30. пл..мёны;

 31. с..ржант;

 32. ген..рал;

 33. ц..цярук;

 34. пра..зджаць;

 35. арнам..нт.


А6. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару я.

 1. зам..нiцель (цукру);

 2. г..рой;

 3. кац..лок;

 4. кал..ндар;

 5. в..ранда;

 6. зв..рынец;

 7. водал..чэбнiца;

 8. выб..гчы (з пакоя);

 9. запл..таць (косы);

 10. ал..горыя;

 11. в..лiкадушны;

 12. дац..мнá (працаваць);

 13. г..ктар;

 14. дз..вяты;

 15. зап..чатаць;

 16. зм..ншэнне;

 17. кал..iна;

 18. сцв..рджэнне;

 19. зн..вага;

 20. зн..важаць;

 21. камп..тэнтны;

 22. кам..нiца;

 23. л..снiк;

 24. л..снiчоўка;

 25. л..снiцтва;

 26. ма..тнiк;

 27. па-дз..цячы;

 28. м..тал;

 29. м..тафара;

 30. нап..рэдаднi;

 31. н..бесны;

 32. н..звязнае (выказванне);

 33. н..высокi;

 34. пан..дзелак;

 35. Прып..ць;

 36. перас..ленец;

 37. персп..ктыва;

 38. п..счынка;

 39. п..шчотны;

 40. сл..за;

 41. сн..гiры;

 42. сув..нiр;

 43. сув..зiст;

 44. с..мiвугольнiк;

 45. с..мнаццаць;

 46. с..мсот;

 47. г..рбарый;

 48. ..фрэйтар;

 49. дз..вяты;

 50. м..тровы.


Каталог: files
files -> Побач са смерцю з ycпaмiнaў У. П. Шчуцкага, былога члена Расонскага падполля
files -> Сідаровіч Анжэліка Алегаўна, настаўнік пачатковых класаў дуа «Карцэвіцкая сярэдняя школа»
files -> Робім здоровы выбар мэта: фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця праз пазбаўленне ад шкодных звычак. Задачы
files -> Класіфікацыя звычак: Шкодная звычка – якая наносіць урон здароўю, культуры. Небяспечная
files -> Ці патрэбныя прапісныя ісціны? Мыць рукі перад ежай
files -> Адкуль з'явілася жыта
files -> Название специализированного модуля по выбору студента
files -> Гульнёвая дзейнасць выкарыстоўваецца ў наступных выпадках


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал