Эканамічныя сувязі беларусі ў 1917-1990 гг
Дата канвертавання10.01.2017
Памер115.06 Kb.
Семінар 3. ЭКАНАМІЧНЫЯ СУВЯЗІ БЕЛАРУСІ Ў

1917-1990 гг.

(3 гадзіны)
1. Асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў Усходняй і Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд.

2. Эканамічныя сувязі Беларусі ў гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

3. Пасляваеннае адна ўленне эканомікі і пачатак фарміравання новай сістэмы эканамічных сувязяў БССР у 1945-1950 гг.

4. Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі рэспублікамі і рэгіёнамі СССР у 1950-1990 гг.

5. Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі Савецкага Саюза ў 1950-1990-я гг.


Тэмы рэфератаў і дакладаў


1. Палітыка і индустрыялізацыі, месца і роля БССР у агульнасаюзным прамысловым комплексе.

2. Знешнеэканамічныя сувязі БССР у міжваенны перыяд.

3. Месца і роля эканомікі Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы.

4. Знешнеэканамічныя сувязі Заходняй Беларусі.

4 Братняя дапамога савецкіх рэспублік у аднаўленні гаспадаркі БССР.

5. Міжнародныя пагадненні аб рэпарацыях з Германіі і іх паступленне ў БССР.

6 Паступленне германскіх рэпарацый у пасляваенны Мінск.

7. Выкарыстанне германскіх рэпарацый у пасляваенным аднаўленні Магілёва.

8. Пастаўкі спажывецкіх тавараў і харчовых прадуктаў Беларусі па лініі ААН-ЮНРРА.


 1. Унутрысаюзныя сувязі БССР па ўвозе і вывазе прамысловай прадукцыі ў 70-80-я гг. ХХ ст.

 2. Мінск у міжрэспубліканскіх эканамічных сувязях БССР.

 3. Фарміраванне транспартнай сістэмы Беларусі і яе роля ў агульнасаюзных перавозках.

 4. Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва БССР з іншымі рэспублікамі

 5. Удзел прадстаўнікоў Беларусі ў агульнасаюзных будоўлях.

 6. Развіццё экспарту з БССР і асноўныя экспартныя тавары

 7. 1 Развіццё знешнеэканамічных сувязяў БССР з Польшчай (Балгарыяй, ГДР, іншымі краінамі па выбару).

 8. Удзел Беларусi ў мiжнародных эканамiчных выставах і яе

дасягненні.

 1. Знешнеэканамічныя сувязі Мінска ў 1950-1990 гг.


Літаратура

Бущик Г.П. Экономические связи Беларуси: исторический опыт развития // Веснік БДЭУ. – 2006. – № 1 – С. 100–106.

Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 2. Ад канца ХУІІІ ст. да пачатку ХХІ ст. – Мн.: БДУ, 2004.-303 с.

Тихомиров А.В. Беларусь в международных отношениях 1772-2002 гг.; Учеб.-метод.комплекс. – Мн.:ЗАО «Веды», 2003.-248 с.

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5: Беларусь у 1917 – 1945 гг./ А. Вабішчэвіч [і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.] – Мінск: Экоперспектива, 2007.–613 с.; іл.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэб. дапаможнік/В.И.Галубовіч, З.В.Шыбека, Д.М.Чаркасаў і інш. Пад рэд. В.І.Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мн.: Экаперспектыва, 2005.-584 с.

Экономическая история Беларуси: Учеб. пособие. Допущено Министерством образован. РБ в кач. учеб. пособ. для студ. экономич. специальностей высш. учеб. заведений/В.И.Голубович,Г.И.Ермашкевич, Г.П. Бущик и др.; Под ред. проф. В.И. Голубовича.– Мн.:УП "Экоперспектива", 2001.-400 с.

Бущик Г.П. Экономические связи Беларуси в годы послевоенного восстановления народного хозяйства // Директор. – 2005. – № 5. – C. 56–59.

Бушчык Г.П. Міжнародныя пагадненні аб рэпарацыях і іх паступленне ў БССР у 1945–1946 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2005. – № 8. – С. 10–15.

Бушчык Г.П. Эканамічныя сувязі Беларусі ў перыяд аднаўлення гаспадаркі пасля Вялікай Айчыннай вайны: новыя даследаванні // Веснік БДУ.– 2005. – № 2. – С.40–44.

Бушчык Г.П. Выкарыстанне германскіх рэпарацый для аднаўлення Мінска пасля Вялікай Айчыннай вайны// Весці БДПУ.-2006.-Сер.2. -№2.- С.3-7.

Бушчык Г.П. Значэнне германскiх рэпарацый для аднаўлення гаспадаркi г. Магiлёва i Магiлёўскай вобласцi пасля другой сусветнай вайны// "Гісторыя Магiлёва: мінулае i сучаснасць": зборнік навуковых прац удзельнікаў Трэцяй Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Гісторыя Магiлёва: мінулае i сучаснасць" у 2 ч. Ч. II/ Уклад. І.А.Пушкін, В.В. Юдзін.– Магілёў: Магілёўскі гарвыканкам, МДУХ, 2003.–280 с. С. 119-127.

Экономика Белоруссии в период послевоенного возрождения / З.И. Георгидзе, В.И. Дриц, Т.Н. Крутилина и др.; под ред. В.И. Дрица. – Мн.: Наука и техника, 19888.-238 с.

Купреева А.П. Народы СССР – трудящимся Белоруссии. – Мн.: Наука и техника, 1981.-208 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі 1944-1953 гг. – Мн.: Беларуская навука, 1997.-207 с.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэб. дапаможнік/В.И.Галубовіч, З.В.Шыбека, Д.М.Чаркасаў і інш. Пад рэд. В.І.Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мн.: Экаперспектыва, 2005.-584 с.

Экономическая история Беларуси: Учеб. пособие. Допущено Министерством образован. РБ в кач. учеб. пособ. для студ. экономич. специальностей высш. учеб. заведений/В.И.Голубович,Г.И.Ермашкевич, Г.П. Бущик и др.; Под ред. проф. В.И. Голубовича.– Мн.:УП "Экоперспектива", 2001.-400 с.

Бушчык Г.П. Унутрысаюзныя сувязі БССР па ўвозе і вывазе прамысловай прадукцыі ў 70-80-я гг. ХХ ст. // Весці БДПУ.-2006.-Сер.2. -№4.- С.3-9.

Бушчык Г.П. Мінск у міжрэспубліканскіх эканамічных сувязях (1950-1990 гг.) // Весці БДПУ.-2006.-Сер.2. -№3-С.3-11

Братское сотрудничество Белорусской ССР с союзными республиками. – Мн.: Наука и техника, 1974.-208 с.

Лис А.Г. Проблемы развития и размещения производительных сил Белоруссии. – М.: Мысль, 1972.- 276 с.

Мельянков Г.С., Лыч Л.М. Сотрудничество созидателей: (БССР в соц.-экон. сотрудничестве народов СССР). – Мн.: Вышэйшая школа, 1987.-111 с.

История социалистической экономики СССР.В 7 т. Т.7.Экономика СССР на этапе развитого социализма(1960-1970-е гг.). – М.:Наука, 1980.-719 с.

Экономика Советской Белоруссии 1917-1967/ Ф.С. Мартинкевич (отв.ред.), З.И. Гиоргидзе, М.Г. Матусевич и др. – Минск: Наука и техника, 1967.-572 с.

Экономика Белорусской ССР в строительстве коммунизма. Мн: Беларусь, 1967.-408 с.

Гиоргидзе З. И., Геращенко Л.Ф. Белоруссия за десять пятилеток. Мн: Наука и техника, 1982.-152 с.

Развитие экономики Белоруссии в 1961-1970 гг. Мн: Наука и техника, 1978-240 с.

Развитие отраслей народного хозяйства Белоруссии: Историко-географические очерки / Под ред. В.П. Бородиной, В.А.Жучкевича, Н.Т. Романовского. Мн: Вышэйшая школа, 1978.-192 с.

Гісторыя Беларускай ССР у 5 т. Т. 5. Мн: Навука і тэхніка, 1975.-776 с.

История рабочего класса Белорусской ССР: В 4 т. Т. 3. – Мн: Наука и техника,1985.-485 с.; Тое ж Т. 4. – Мн: Наука и техника, 1987.-510 с.;

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапаможнік: 3-е выд., дап. і перапрац./ В.I.Галубовіч, Р. I.Ермашкевіч, Г.П.Бушчык і інш.; Пад рэд. праф.В.I.Галубовiча. – Мн.: ВП "Экаперспектыва",1999.-454 с.

Бушчык Г. Мінск у міждзяржаўным супрацоўніцтве// Гісторыя Мінска (на беларускай і рускай мовах). – Мн.: БелЭН, 2006.-606 с. С.514-536.

Бушчык Г. Эканамічныя сувязі Мінска з замежнымі краінамі ў 1950-1990 гг. // Труд. Профсоюзы. Общество. 2006.-№ 3.
Войтович С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945–1987).–Мн.: Наука и техника, 1989.-184 с.

Войтович С.Д. Белорусская ССР и развивающиеся страны (1945–1970 гг.).– Мн.: Наука и техника, 1974.-232 с.

Войтович С.Д., Воробей М.С., Толстой М.С. Сотрудничество Белорусской ССР с социалистическими странами. –Мн.: Наука и техника, 1970.-216 с.

Мельцер Д.Б. Белоруссия и Болгария: дружба вечная, нерушимая. 681–1981.– Мн.: БГУ, 1981.-320 с.

Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 2. Ад канца ХУІІІ ст. да пачатку ХХІ ст. – Мн.: БДУ, 2004.-303 с.

Тихомиров А.В. Беларусь в международных отношениях 1772-2002 гг.; Учеб.-метод.комплекс. – Мн.:ЗАО «Веды», 2003.-248 с.

Толстой В.С. Братское сотрудничество белорусского и польского народов.– Мн.: Наука и техника, 1966.-140 с.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэб. дапаможнік/В.И.Галубовіч, З.В.Шыбека, Д.М.Чаркасаў і інш. Пад рэд. В.І.Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мн.: Экаперспектыва, 2005.-584 с.

Борисенко В. К вопросу о развитии торгово-экономических отношений Беларуси с зарубежными странами (1971-1985 гг.) // Белорусский журнал международного права и международных отношений.-2000.-№ 4.-С. 85-92.

Алексеев В.Г. Белорусская ССР во внешнеэкономических связях страны (материал в помощь лектору). – Мн.: Знание, 1978.-18 с.

Нескоромный П.И. Внешнеторговые связи Белорусской ССР (материал в помощь лектору) – Мн.: Знание, 1970.-21 с.

Семінар 4СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНЫХ

СУВЯЗЯЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

(2 гадзіны)

Пытанні

 1. Распад СССР І фарміраванне знешнеэканамічнай палітыкі

Рэспублікі Беларусь, удзел у міжнародных эканамічных аб’яднаннях.

 1. Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь.

 2. Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і навукова-

тэхнічным супрацоўніцтве, прыцягненне замежных інвестыцый.

 1. Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй і іншымі краінамі

СНД.

 1. Развіццё эканамічных узаемаадносінаў Беларусі з краінамі

па-за межамі СНД

Тэмы рэфератаў і дакладаў


1.Знешнеэканамічная палітыка Рэспублікі Беларусь.

2 Супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь.з МВФ.

3. Дзейнасць Рэспублікі Беларусь па падрыхтоўцы да ўступлення ў Сусветную Гандлёвую Арганізацыю.

4. Прычыны фарміравання і шляхі пераадолення адмоўнага знешнегандлёвага сальда Беларусі.

5. Краіны – асноўныя знешнегандлёвыя партнёры Беларусі.

6. Дагаворная база і асноўныя формы эканамічных сувязяў з Расіяй.

7. Стварэнне і дзейнасцьАдзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Расіі і Казахстана.

8. Эканамічная палітыка Рэспублікі Беларусь ва ўзаемаадносінах з краінамі ЕС і іншымі развітымі краінамі свету.

9.Стан, задачы і перспектывы развіцця эканамічных узаемаадносінаў Беларусі з краінамі Азіі.

10.Пашырэнне эканамічных сувязяў з краінамі Лацінскай Амерыкі.

11.Эканамічнае супрацоўніцтва з афрыканскімі краінамі.

12. Прыцягненне замежных iнвестыцый у эканоміку РБ. Інвестыцыі Беларусі ў замежныя краіны.

13 Удзел Беларусі ў міжнароднымй вытворчым і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве. Стварэнне сумесных і замежных прадпрыемстваў.

14. Свабодныя эканамічныя зоны. Парк высокіх тэхналогій.

15. Развіццё турызму і турыстычнай інфраструктуры.


Літаратура


Бущик Г.П. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь// Экономическая история: зарубежные страны и Беларусь: учебное пособие для студентов/ Черкасов Д.Н. и др.; под ред. Т.И.Повалихиной. – Минск: Экоперспектива, 2013.– 202 с. С. 187-193.

Бущик Г.П. Участие Республики Беларусь в экономической интеграции на постсоветском пространстве// Экономическая история: зарубежные страны и Беларусь: учебное пособие для студентов/ Черкасов Д.Н. и др.; под ред. Т.И.Повалихиной. – Минск: Экоперспектива, 2013.– 202 с. С.193-197.

Бушчык Г.П. 6.5. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь // Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэб. дапаможнік / В.І.Галубовіч, Д.М. Чаркасаў, Г.В. Аляксашына і інш.; Пад рэд. Н. І. Палетаевай і Ю.М. Бохана. – Мн.: Экаперспектыва, 2013.-360 с. С. 335-342.

Бушчык Г.П. Стан эканомікі і развіццё знешнеэканамічных сувязей Беларусі ў 1990–2005 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 2006. № 3. С. 3–15.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. – Мн.: Юнипак, 2005.

Национальная экономика Беларуси: потенциалы. Хозяйственные комплексы. Направления развития. Механизмы управления. – Мн.: БГЭУ.-844 с.

Шимов В.Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: проблемы, итоги, перспективы. 2-е изд. – Мн.:БГЭУ, 2003.-229 с.

Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: учеб. пособие. Под ред. Г.А.Шмарловской. – Мн.: БГЭУ, 2006.-253 с.

Филькевич И.А. Формирование государственных приоритетов Республики Беларусь во внешнеэкономической деятельности. – Мн.: Армита – Маркетинг, Менеджмент, 1999.-287 с.

Дадалко В.А., Максимович О.Е. Особенности формирования и пути развития внешнеэкономической политики Республики Беларусь.– Мн.,2000.-156 с.

Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч. 2. Ад канца ХУІІІ ст. да пачатку ХХІ ст. – Мн.: БДУ, 2004.-303 с.

Тихомиров А.В. Беларусь в международных отношениях 1772-2002 гг.; Учеб.-метод.комплекс. – Мн.:ЗАО «Веды», 2003.-248 с.

Вабищевич С.С. Внешнеэкономическая деятельность в Республике Беларусь: правовые перспективы. – Мн.: Молодеж. науч. об-во, 2005.-232 с.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэб. дапаможнік/В.И.Галубовіч, З.В.Шыбека, Д.М.Чаркасаў і інш. Пад рэд. В.І.Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мн.: Экаперспектыва, 2005.-584 с.

Бушчык Г.П. 2. Рэспубліка Беларусь у сусветнай супольнасці// Гісторыя Беларусі(У кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэб. дап./В.І.Галубовіч [і інш.]; 4-е выд; пад рэд. В.І.Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мн.: Экаперспектыва, 2009.-480 с. С.451-460.

Бущик Г.П. 6.2. Республика Беларусь на международной арене (1990-2007 гг.) // История Беларуси: В контексте мировых цивилизаций; учеб. пособие/ В.И.Голубовиіч [и др.]; под ред. В.И.Голубовича и Ю.Н. Бохана. – Мн.: Экоперспектива, 2009.-464 с. С.435-451.

Бушчык Г.П. Стан эканомікі і развіццё знешнеэканамічных сувязей Беларусі ў 1990–2005 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 2006. № 3. С. 3–15.

Бущик Г.П. ЕС – Беларусь – СНГ: опыт и стратегия экономического сотрудничества // Беларусь и расширяющийся Евросоюз: стратегия сотрудничества. Материалы международного семинара (25 ноября 2003 г., г. Минск). – Мн.: БГУ, 2003.-120 с. С. 67-71.

Улахович В.Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991–2005 гг.) / В.Е. Улахович. – Мн.: Харвест, 2009.

Беларусь и мировые экономические процессы: Сборник научных трудов/ Под ред. проф. В.М. Руденкова. –Мн.: УП "Технопринт", 2003.-480 с.

Никитенко П.Г., Медведев В.Ф., Лученок А.И. Макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь и проблемы отрицательного внешнеторгового сальдо.–Мн.: Право и экономика, 2001.-80 с.

Качуровский Е.П. Астапченко Ю.Л. Беларусь: Новая торговая политика. – Мн.: Энциклопедикс, 2002.-480 с.База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка