Эволюция культуры цыган Беларуси во второй половине XIX начале XXI века
Дата канвертавання14.11.2017
Памер42.21 Kb.
РЕФЕРАТ

Волохович Анастасии Викторовны

Тема: Эволюция культуры цыган Беларуси во второй половине XIX - начале XXI века;

Ключевые слова: материальная, духовная и социальная культура цыган, переход от кочевого к оседлому образу жизни, межэтнические отношения;

Цель дипломной работы: изучить эволюцию культуры цыган Беларуси в условиях местной иноэтнической среды, а также выявить её причины, способы и результаты;

Актуальность: знание и понимание основных способов развития культуры этнических меньшинств позволяет создавать для них комфортные условия постепенной интеграции в современное белорусское общество.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.За указанный период культура цыган Беларуси подверглась значительной эволюции.

2.Переход от кочевого к оседлому образу жизни является основной движущей силой данных изменений.

3.Материальная культура белорусских цыган подверглась наибольшим изменениям. На современном этапе она практически не отличается от материальной культуры белорусского населения страны. Тем не менее, в цыганской среде сохраняется представление о ритуальной нечистоте, которое продолжает регламентировать определённые аспекты материальной культуры «белорусских рома».

4.Наблюдаются серьёзные изменения в духовной культуре цыган Беларуси. С переходом к оседлому образу жизни цыгане в значительной степени переняли у белорусского населения календарную обрядность. Кроме того, местные рома исповедуют религию подавляющего большинства населения Беларуси. Однако цыгане Беларуси продолжают использовать балтийский диалект цыганского языка для коммуникации внутри своей этнической среды.

5.В наименьшей степени изменения затронули социальную культуру цыган Беларуси. Сильное противодействие процессу трансформации социальной культуры оказывали консервативное цыганское воспитание, строго очерченные нормы поведения и морали, тесные экономические и социальные связями внутри общины. Серьёзные тенденции по изменению цыганской социальной культуры наметились лишь в конце XX века.Структура и объём работы: диплом состоит из введения, четырёх глав, заключения, приложений и списка использованных источников и литературы. Общий объём работы – 86 страницы, из них список использованных источников и литературы занимает 5 страницы (67 наименования), реферат на русском, белорусском и английском языке – 3 страницы.

РЭФЕРАТ

Валаховіч Анастасіі Віктараўны

Тэма: Эвалюцыя культуры цыганоў на Беларусі ў другой палове XIX - пачатку XXI ст.;

Ключавыя словы: матэрыяльная, духоўная і сацыяльная культура цыганоў, пераход ад вандравання да аселага ладу жыцця, міжэтнічныя адносіны;

Мэта дыпломнай працы: разгледзiць эвалюцыю культуры цыганоў Беларусі ва ўмовах мясцовага інаэтнічнага асяроддзя, а таксама выявіць яё прычыны, сродкi і вынікі.

Актуальнасць: веданне і разуменне асноўных спосабаў развiцця культуры этнічных меншасцяў дазваляе ствараць камфортныя ўмовы iх паступовай інтэграцыі ў сучаснае беларускае грамадства.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону:

1.За акрэслены перыяд культура цыганоў Беларусі прыцярпела значныя змены.

2.Переход ад вандравання да аселага ладу жыцця з'яўляецца асноўнай рухаючай сілай дадзеных зменаў.

3.Матэрыяльная культура беларускіх цыганоў падверглася самым значным зменам. На сучасным этапе яна практычна не адрозніваецца ад матэрыяльнай культуры беларускага насельніцтва краіны. Тым не менш, у цыганскiм асяроддзі захоўваецца ўяўленне аб рытуальнай нячыстаце, якое працягвае уздзейнiчаць на пэўныя аспекты матэрыяльнай культуры «беларускіх ромаў».

4.Назіраюцца вялізныя змены ў духоўнай культуры цыганоў Беларусі. З пераходам да аселага ладу жыцця цыганы ў значнай ступені запазычылі ў беларускага насельніцтва каляндарную абраднасць. Акрамя таго, мясцовыя ромалы вызнаюць рэлігію пераважнай большасці насельніцтва Беларусі. Аднак цыганы Беларусі працягваюць выкарыстоўваць балтыйскі дыялект цыганскай мовы для камунікацыі ўнутры сваёй этнічнай групы.

5.У найменшай ступені эвалюцыя закранула сацыяльную культуру цыганоў Беларусі. Моцнае супрацьдзеянне працэсу змены сацыяльнай культуры доўгi час аказвалі кансерватыўнае цыганскае выхаванне, строгiя нормы паводзінаў і маралі, а таксама цесныя эканамічныя і сацыяльныя сувязі ўнутры абшчыны. Значная тэндэнцыі па змене цыганскай сацыяльнай культуры намеціліся толькі напрыканцы XX стагоддзя.Структура і аб'ём працы: дыплом мае ўводзiны, чатыры главы, заключную частку, прыдаткi і спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб'ём працы - 86 старонкі, з іх спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры займае 5 старонкі (67 найменні), рэферат на рускай, беларускай і англельскай мове - 3 старонкі.


SAMMURY

Volohovich Anastasia Viktorovna

Theme of the diploma: Transformation culture of the Belarusian Roma in the second half of the XIXth - beginning of the XXIth century;

Key words: material, spiritual and social culture of the Roma, the transition from a nomadic to a sedentary lifestyle, inter-ethnic relations;

The aim of the research is to study the transformation of the Belarusian Roma culture in the local another ethnic environment and to identify the causes and the results of this transformation.

Actuality: knowledge of the basic transformation of the roma ethnic culture can create for them comfortable conditions to gradual integration to the modern Belarusian society.

The main provisions for the defense:

1.For a specified period the culture of Belarusian Roma undergone significant transformation.

2.The transition from a nomadic to a sedentary lifestyle is the main cause of these changes.

3. The material culture of the Belarusian Roma underwent the greatest changes. At the present stage it is virtually identical to the material culture of the Belarusian population. However, in the Roma environment preserved an idea of ritual impurity, which continues to regulate certain aspects of material culture "of the Belarusian Roma."

4. There are major changes in the spiritual culture of the Roma in Belarus. In the process of transition to a settled way of life the Belarusian Roma have borrowed ritual calendar of the Belarusian local population. In addition, Roma profess the religion of the most local people. However, Roma continue to use the Baltic dialect of Romani language for communication within their own ethnic backgrounds.

5. Social Culture of Belarus Roma has changed the least. Conservative roma’s upbringing, well-defined standards of conduct and ethics, close economic and social ties within the community was hindered this transformation. Serious tendency to change the social culture of the gypsy emerged only in the late XXth century.The structure and amount of work: Diploma consists of an introduction, four chapters, conclusion, applications and a list of sources and literature. The total amount of work - 86 pages, including a list of sources and literature occupies 5 pages (67 titles), sammury in Russian, Belarusian and English - 3 pages.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка